Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3733 - DOW/DDE). - OpenLEX

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3733 - DOW/DDE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.75.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3733 - DOW/DDE)

(2005/C 75/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2005 r.)

1. W dniu 18 marca 2005 r. po uprzednim odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5, do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo The Dow Chemical Company ("DOW", Stany Zjednoczone) nabywa kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa DuPont Dow Elastomers ("DDE", Stany Zjednoczone) obecnie będącego pod wspólną kontrolą E.I. du Pont de Nemours and Company oraz DOW w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu aktywów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo DOW: plastiki, chemikalia, chemikalia stosowane w rolnictwie, węglowodór oraz inne nośniki energii oraz usługi,

– przedsiębiorstwo DDE: światowy dostawca specjalnych elastomerów.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3733 - DOW/DDE, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.