Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3718 - Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SIT) - Sprawa kwalifikująca się do... - OpenLEX

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3718 - Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SIT) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.48.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 2005 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3718 - Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SIT)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 48/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lutego 2005 r.)

1. W dniu 17 lutego 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa Banca Intesa S.p.A. ("Banca Intesa", Włochy), IFIL Investissements S.A. ("IFIL", Luksemburg), Marcegaglia S.p.A. ("Marcegaglia", Włochy) oraz Sviluppo Italia S.p.A. ("Sviluppo Italia", Włochy) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sviluppo Italia Turismo S.p.A. ("SIT", Włochy), obecnie w całości kontrolowanym przez Sviluppo Italia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– Banca Intesa: holding grupy bankowo-finansowej,

– IFIL: holding grupy działającej w różnych sektorach, m.in. turystycznym (poprzez grupę Alpitour),

– Marcegaglia: przedmiotem działalności jest głównie przemysł stalowy,

– Sviluppo Italia: włoska agencja rozwoju przemysłu i wspierania inwestycji zagranicznych,

– SIT: zadania związane z rozwojem turystyki w regionach o niewykorzystanym potencjale. Obecnie SIT posiada i wynajmuje tour-operatorom wioski turystyczne na południu Włoch.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3718 - Banca Intesa/Ifil/Marcegaglia/SIT, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.