Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3589 - Körber/Winkler + Dünnebier).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.267.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3589 - Körber/Winkler + Dünnebier)

(2004/C 267/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 30 października 2004 r.)

1. W dniu 22 października 2004 r. po uprzednim odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5, do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Körber AG ("Körber", Niemcy) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Winkler + Dünnebier AG ("W+D", Niemcy) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej dnia 7 października 2004 r.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Körber: międzynarodowa grupa inżynieryjna działająca w produkcji i marketingu maszyn służących wytwarzaniu papierosów, papieru, chusteczek papierowych, wyrobów higieny oraz opakowań,

– przedsiębiorstwo W+D: produkcja i marketing maszyn służących wytwarzaniu chusteczek papierowych oraz kopert.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3589 - Körber/Winkler + Dünnebier, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.