Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3586 - Ripplewood/Honsel) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.250.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3586 - Ripplewood/Honsel)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

(2004/C 250/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2004 r.)

1. W dniu 30 września 2004 r. do Komisji wpłynęło zgł oszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Ripplewood Investments L.L.C. ("Ripplewood", USA) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa The Honsel Group ("Honsel", Luxemburg) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Ripplewood: fundusz typu private equity;

– przedsiębiorstwo Honsel: obróbka metali lekkich (aluminium, magnez) dla części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i innych gałęzi przemysłu.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3586 - Ripplewood/Honsel, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.