Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3564 - CVC/ANI Printing Inks).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.250.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3564 - CVC/ANI Printing Inks)

(2004/C 250/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2004 r.)

1. W dniu 1 października 2004 r. po uprzednim odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5, do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo CVC Capital Partners Switzerland GmbH ("CVC") nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa ANI Printing Inks B.V. ("ANI", Holandia) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu aktywów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo CVC: inwestycje finansowe w różne dziedziny przemysłu, w tym przemysł chemiczny, samochodowy, firmy użyteczności publicznej, produkcji, sprzedaży dystrybucji;

– przedsiębiorstwo ANI: produkcja tuszy drukarskich stosowanych w prześle drukarskim oraz przy pakowaniu.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3564 - CVC/ANI Printing Inks, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.