Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3530 - TeliaSonera AB/Orange A/S).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.218.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3530 - TeliaSonera AB/Orange A/S)

(2004/C 218/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

1. W dniu 20 sierpnia 2004 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo TeliaSonera AB ("TeliaSonera", Szwecja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Orange A/S ("Orange A/S", Dania) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo TeliaSonera: przedsiębiorstwo telekomunikacyjne działające na terenie krajów nordyckich;

– przedsiębiorstwo Orange A/S: telekomunikacja przenośna w Danii.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/ M.3530 - TeliaSonera AB/Orange A/S, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

_____

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.