Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3401 - Danish Crown/Flagship Foods).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.139.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2004 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3401 - Danish Crown/Flagship Foods)

(2004/C 139/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2004 r.)

1. W dniu 13/05/2004, do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Danish Clown AmbA ("Danish Clown", Dania) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Flagship Foods Ltd. ("Flagship Foods", Zjednoczone Królestwo) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

– przedsiębiorstwo Danish Crown: ubój świń i bydła, przetwarzanie mięsa oraz dostawa świeżego i przetworzonego mięsa,

– przedsiębiorstwo Flagship Foods: ubój świń i bydła, przetwarzanie mięsa oraz dostawa świeżego i przetworzonego mięsa głównie na terenie Zjednoczonego Królestwa.

3. Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.

Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr +32/2/296.43.01 lub 296.72.44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3401 - Danish Crown/Flagship Foods, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.01.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.