Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.190.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 2007 r.

Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4749 - PSB/Ovako)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 190/09)

(Dz.U.UE C z dnia 15 sierpnia 2007 r.)

1. W dniu 8 sierpnia 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Pampus Stahlbeteiligungs GmbH ("PSB", Niemcy), należące do grupy Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG ("PIB", Niemcy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Ovako Holding B.V. ("Ovako", Szwecja), obecnie wspólnie kontrolowanym przez PSB, Hombergh Holdings B.V. ("Hombergh", Niderlandy) i W.P. de Pundert Ventures B.V. ("de Pundert", Niderlandy), w drodze zawarcia nowej umowy wspólników.

2. Obszary działalności gospodarczej wspomnianych przedsiębiorstw są następujące:

– w przypadku PSB: należy do grupy PIB posiadającej udziały/akcje w kilku przedsiębiorstwach działających w sektorze przemysłu stalowego,

– w przypadku Ovako: producent stali specjalistycznej ciągnionej i wyrobów ze stali przetworzonej dla przemysłu motoryzacyjnego i inżynieryjnego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4749 - PSB/Ovako, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.