Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.369.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3649/92
z dnia 17 grudnia 1992 r.
w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania 2 , w szczególności jej art. 7 ust. 4, 3

uwzględniając opinię Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

dla wyrobów akcyzowych, które są przeznaczone do konsumpcji w Państwie Członkowskim, swobodne przemieszczanie tych wyrobów nie jest ograniczony do terytorium tego Państwa Członkowskiego, w przypadku gdy wyroby te są przeznaczone lub oznakowane jako przeznaczone do celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, wówczas podatek akcyzowy powinien zostać ponownie nałożony według zasad obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia oraz należy dokonać zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w Państwie Członkowskim wysyłki; 4

w celu zapewnienia kontroli fiskalnej tych wyrobów art. 7 ust. 4 dyrektywy 92/12/EWG przewiduje uproszczony dokument towarzyszący, który powinien zawierać wszystkie istotne dane dokumentu towarzyszącego określonego w art. 18 ust. 1 niniejszej dyrektywy; należy określić formę oraz treść tego dokumentu; 5

określone podmioty gospodarcze nie powinny być dodatkowo obciążane w zakresie dokumentacji transportowej, stąd należy dopuścić możliwość używania już istniejących dokumentów handlowych pod warunkiem spełnienia przez nie określonych warunków;

konieczne jest sporządzanie jednej karty dokumentu towarzyszącego w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w Państwie Członkowskim wysyłki; 6

należy określić szczegóły postępowania oraz ilość wymaganych kart dokumentu towarzyszącego; 7

konieczne jest wprowadzenie wymogu sporządzania dokumentu towarzyszącego dla przemieszczania handlowego alkoholu denaturowanego, 8

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE,

Artykuł  1 9

Jeżeli wyroby akcyzowe, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przemieszczanie wewnątrzwspólnotowe, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przemieszczania tych wyrobów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przemieszczania i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

Artykuł  2
1. 10 Wzór zawarty w Załączniku może być stosowany zgodnie z objaśnieniami na odwrocie pierwszej karty tego wzoru jako uproszczony dokument towarzyszący.
2. Jako uproszczone dokumenty towarzyszące stosowane także mogą być dokumenty handlowe, takie jak na przykład faktury, opisy ładunku, listy przewozowe i inne, o ile zawierają te same dane co wzór określony w Załączniku oraz ich numeracja odpowiada odpowiednim rubrykom tego wzoru.
Artykuł  3 11

Jeżeli dokumenty handlowe określone w art. 2 stosowane są jako uproszczone dokumenty towarzyszące, powinny być opatrzone w dobrze widocznym miejscu napisem następującej treści:

"Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych (wyroby akcyzowe)".

Artykuł  4 12

Uproszczony dokument towarzyszący jest sporządzany w trzech kartach.

Karta 1 powinna być zachowana przez dostawcę do celów kontroli fiskalnej

Karta 2 towarzyszy towarom podczas ich przewozu i pozostaje u odbiorcy.

Karta 3 towarzyszy towarom i jest odsyłana przez odbiorcę do dostawcy wraz z potwierdzeniem odbioru, jeżeli dostawca wnosi o to, w szczególności w celu późniejszego zwrotu podatku. Potwierdzenie odbioru powinno zawierać także informację odbiorcy o dalszym postępowaniu podatkowym wobec tych wyrobów w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Karta ta jest załączana do określonego w art. 22 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG wniosku o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego.

Artykuł  5 13

Uproszczony dokument towarzyszący jest także stosowany w przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym w przypadku przewozu alkoholu całkowicie denaturowanego przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 92/83/EWG 14 .

Artykuł  6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  15

grafika

1 Tytuł zmieniony przez pkt 1 i 2 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
2 Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1.
3 Motyw zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
4 Motyw zmieniony przez pkt 1, 2 i 4 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
5 Motyw zmieniony przez pkt 4 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
6 Motyw zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
7 Motyw zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
8 Motyw zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
9 Art. 1 zmieniony przez pkt 1, 2 i 4 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
10 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
11 Art. 3 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
12 Art. 4 zmieniony przez pkt 3 i 4 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
13 Art. 5 zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
14 Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21.
15 Załącznik zmieniony przez pkt 5 sprostowania z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE.L.92.369.17/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.