Dz.U.UE.L.2019.29.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/124
z dnia 30 stycznia 2019 r.
ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 43 ust. 3 Traktatu stanowi, że Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 1  zawiera wymóg przyjmowania środków ochronnych przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym w stosownych przypadkach sprawozdań sporządzonych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i inne organy doradcze, jak również w świetle porad otrzymywanych od komitetów doradczych.

(3) Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym -w stosownych przypadkach - określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów należy ustalać zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej "WPRyb") określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia uprawnienia do połowów należy przydzielić państwom członkowskim w taki sposób, aby zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa.

(4) Całkowity dopuszczalny połów (zwany dalej "TAC") należy zatem ustalić, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami, w szczególności podczas spotkań z komitetami doradczymi.

(5) Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku ma być w pełni stosowany najpóźniej od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku gdy połowy podlegają obowiązkowi wyładunku, wyładowywać należy wszystkie gatunki podlegające limitom połowowym w danym łowisku. Art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przewiduje, że w sytuacji gdy wprowadzony zostaje obowiązek wyładunku w odniesieniu do danego stada ryb, uprawnienia do połowów ustala się przy uwzględnieniu przejścia od ustalania uprawnień do połowów, które odzwierciedlają wyładunki, do ustalania uprawnień do połowów, które odzwierciedlają połowy. Na podstawie wspólnych zaleceń przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja przyjęła szereg rozporządzeń delegowanych ustalających szczegóły wdrożenia obowiązku wyładunku w formie konkretnych planów w zakresie odrzutów, które stosuje się tymczasowo i na okres nie dłuższy niż trzy lata.

(6) Uprawnienia do połowów w odniesieniu do stad gatunków objętych obowiązkiem wyładunku od dnia 1 stycznia 2019 r. powinny uwzględniać fakt, że odrzuty nie będą już co do zasady dozwolone. W związku z tym uprawnienia do połowów powinny być oparte na opiniach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zawierających dane liczbowe dotyczące całkowitych połowów (zamiast danych liczbowych dotyczących całkowitych wyładunków). Ilości, które w drodze wyjątku mogą nadal być odrzucane podczas stosowania obowiązku wyładunku, należy odjąć od danych liczbowych dotyczących całkowitych połowów.

(7) Istnieją pewne stada, dla których ICES wydała opinię naukową zalecającą ustalenie połowów na poziomie zerowym. W przypadku ustalenia TAC dla tych stad na poziomie wskazanym w opinii naukowej obowiązek wyładunku wszystkich połowów w połowach wielogatunkowych z przyłowami tych stad doprowadziłby do występowania zjawiska "gatunków dławiących". W celu osiągnięcia właściwej równowagi między kontynuowaniem połowów ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, należy ustanowić szczególne TAC dla przyłowów tych stad, biorąc pod uwagę trudności w prowadzeniu połowów wszystkich stad w ramach połowów wielogatunkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Takie TAC należy ustalić na takim poziomie, aby śmiertelność tych stad nie wzrosła, i który stanowi zachętę do poprawy selektywności i unikania przyłowów. Aby w miarę możliwości zagwarantować wykorzystanie uprawnień do połowów w połowach wielogatunkowych zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, właściwe jest ustanowienie rezerwy na wymiany kwot dla tych państw członkowskich, które nie dysponują kwotą, która pokrywałaby ich nieuniknione przyłowy.

(8) Aby stopniowo zmniejszać niechciane połowy danych stad, począwszy od 2019 r. państwa członkowskie powinny wdrażać wieloletnie plany zmniejszania przyłowów w ramach odpowiednich połowów z myślą o stopniowym zmniejszaniu niechcianych połowów danych stad poprzez wprowadzanie środków krajowych oraz - w stosownych przypadkach - poprzez współpracę na poziomie regionalnym w celu przedstawienia Komisji w 2019 r. wspólnych zaleceń. Te plany zmniejszania przyłowów powinny zostać ocenione przez STECF oraz poddane przeglądowi dwa lata po rozpoczęciu ich stosowania. Ponadto wszystkie statki korzystające z tych szczególnych TAC powinny prowadzić pełną dokumentację połowów od 2019 r.

(9) Z opinii naukowej wynika, że stan stada labraksa (Dicentrarchus labrax) w Morzu Celtyckim, kanale La Manche, Morzu Irlandzkim i w południowej części Morza Północnego (rejony ICES 4b, 4c, 7a oraz 7d-7h) nadal jest zagrożony. Biomasa stada tarłowego zmniejszała się od 2005 r. i znajduje się obecnie poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy (Blim). Śmiertelność połowowa zwiększyła się w szeregu czasowym, osiągając najwyższy poziom w 2013 r., a następnie gwałtownie spadła poniżej poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Szacuje się, że od 2008 r. liczebność uzupełnienia jest słaba, z wyjątkiem roczników 2013 i 2014, które szacunkowo wykazują średnią liczebność uzupełnienia. Zgodnie z zaleceniem ICES przy zastosowaniu podejścia opartego na maksymalnym podtrzymywalnym połowie (MSY) całkowite połowy w 2019 r. nie powinny przekraczać 1 789 ton, co jest ilością wyższą niż przewidziana w opinii na 2018 r. Zatem większe połowy mogłyby być dozwolone w odniesieniu do tych gatunków w przypadku połowów przy użyciu haków i lin. Należy też kontynuować stosowanie zestawu środków dotyczących nieuniknionych przyłowów labraksa przy użyciu niektórych innych narzędzi, zapewniając jednocześnie ograniczony wzrost uprawnień do połowów. Należy dostosować środki w zakresie zarządzania połowami rekreacyjnymi labraksa z uwzględnieniem znaczącego wpływu takich połowów na dane stada. W granicach określonych w opinii naukowej należy kontynuować połowy typu "złów i wypuść" oraz limit ilościowy, lecz stosując je przez dłuższy okres.

(10) W odniesieniu do stada węgorza europejskiego (Anguilla anguilla L.) ICES zalecił zmniejszenie do zera lub ograniczenie do poziomu jak najbliższego zeru wszelkiej śmiertelności wywoływanej działalnością człowieka, w tym w wyniku połowów rekreacyjnych i przemysłowych. Ponadto Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) przyjęła zalecenie GFCM/42/2018/1 ustanawiające środki zarządzania dotyczące węgorza europejskiego w Morzu Śródziemnym. Należy ustanowić równe warunki działania w całej Unii i w związku z tym ustanowić również dla wód Unii obszaru ICES, a także wód słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe, okres zamknięcia obejmujący trzy kolejne miesiące w odniesieniu do wszystkich połowów węgorza europejskiego we wszystkich stadiach życia. Okres zamknięcia połowów powinien być spójny z celami w zakresie ochrony określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1100/2007 2  oraz z czasowymi modelami migracji węgorza europejskiego, dlatego w wodach Unii obszaru ICES należy stosować ten okres między dniem 1 sierpnia 2019 r. a dniem 29 lutego 2020 r.

(11) Przez kilka lat niektóre TAC dla stad ryb spodoustych (rajokształtne, rekiny) były ustalone na poziomie zerowym oraz powiązane z obowiązkiem natychmiastowego uwalniania przypadkowo złowionych ryb. Powodem szczególnego traktowania tych stad jest zły stan ich ochrony oraz założenie, że ze względu na ich wysoki wskaźnik przeżywalności odrzuty nie spowodują wzrostu ich wskaźników śmiertelności połowowej i będą korzystne dla ochrony tych gatunków. Jednakże od dnia 1 stycznia 2019 r. połowy tych gatunków muszą być wyładowywane, chyba że są one objęte którymkolwiek z odstępstw od obowiązku wyładunku przewidzianych w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Art. 15 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia dopuszcza takie odstępstwa w odniesieniu do gatunków, których poławianie jest zabronione i które są jako takie określone w akcie prawnym Unii przyjętym w obszarze objętym WPRyb. Należy zatem zakazać połowów tych gatunków w danych obszarach.

(12) Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w odniesieniu do stad objętych poszczególnymi planami wieloletnimi TAC należy ustalać zgodnie z zasadami określonymi w tych planach.

(13) Plan wieloletni dla Morza Północnego został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 3  i wszedł w życie w 2018 r. Uprawnienia do połowów stad wymienionych w art. 1 tego planu należy określić zgodnie z wartościami docelowymi (przedziały FMSY) i środkami ochronnymi na warunkach przewidzianych w tym planie. Przedziały FMSY zostały określone w stosownych opiniach ICES. Uprawnienia do połowów w Morzu Północnym w odniesieniu do stad stanowiących przyłów należy ustanowić zgodnie z podejściem ostrożnościowym, jak przewidziano w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/973. W celu ograniczenia wahań w uprawnieniach do połowów między następującymi po sobie latami zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. c) tego rozporządzenia właściwe jest stosowanie wyższego przedziału FMSY dla soli w rejonie ICES 2a i podobszarze ICES 4.

(14) TAC w odniesieniu do stad soli w zachodniej części kanału La Manche oraz tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym należy ustanowić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2007 4  i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627 5 . Celem dla południowego stada morszczuka określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2166/2005 6  jest odbudowa biomasy odnośnych stad do poziomu w ramach bezpiecznych granic biologicznych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z danymi naukowymi. Zgodnie z opinią naukową, przy braku ostatecznych danych dotyczących docelowej biomasy stada tarłowego oraz z uwzględnieniem zmian w bezpiecznych granicach biologicznych, należy - z myślą o przyczynieniu się do realizacji celów WPRyb - ustalić TAC na podstawie zalecenia dotyczącego maksymalnego podtrzymywalnego połowu przedstawionej przez ICES.

(15) Na podstawie niedawnej analizy porównawczej stada śledzia atlantyckiego na zachód od Szkocji ICES przedstawiła opinię dotyczącą stad śledzia atlantyckiego łącznie w rejonach 6a, 7b i 7c (na zachód od Szkocji, na zachód od Irlandii). Zalecenie to obejmuje dwa oddzielne TAC (dla rejonów 6aS, 7b i 7c, z jednej strony, oraz dla rejonów 5b, 6b i 6aN, z drugiej strony). Według ICES należy opracować plan odnowy dla tych stad. Ponieważ, zgodnie z opinią naukową, plan zarządzania w odniesieniu do stada północnego 7  nie może być zastosowany wobec stad łącznie, a nie jest możliwe ustalenie osobnych uprawnień do połowów dla tych dwóch stad, TAC należy ustalić w taki sposób, aby zezwolić na ograniczone połowy w ramach naukowego programu pobierania próbek prowadzonego na zasadach komercyjnych.

(16) W przypadku stad, dla których nie ma wystarczających lub rzetelnych danych pozwalających na oszacowanie ich wielkości, środki w zakresie zarządzania oraz poziomy TAC powinny być zgodne z podejściem ostrożnościowym do zarządzania rybołówstwem, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników charakterystycznych dla danego stada, w tym, w szczególności, dostępnych informacji o tendencjach zachodzących w stadzie oraz kwestii związanych z połowami wielogatunkowymi.

(17) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 8  wprowadzono dodatkowe warunki dotyczące corocznego zarządzania TAC, w tym, w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych przezornościowymi i analitycznymi TAC. Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia, ustalając TAC, Rada ma wskazać, do których stad nie będą miały zastosowania jego art. 3 lub 4, w szczególności ze względu na biologiczny stan tych stad. Ostatnio dla wszystkich stad objętych obowiązkiem wyładunku został wprowadzony na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 mechanizm obejmującej kolejny rok elastyczności. W związku z tym, w celu uniknięcia nadmiernej elastyczności, która zagroziłaby zasadzie racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów biologicznych morza, utrudniłaby realizację celów WPRyb i pogorszyłaby biologiczny stan stad, należy określić, że art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 mają zastosowanie do analitycznych TAC tylko wówczas, gdy nie korzysta się z obejmującej kolejny rok elastyczności przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(18) W przypadku gdy TAC dla danego stada przydzielany jest tylko jednemu państwu członkowskiemu, należy upoważnić to państwo członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu do ustalenia poziomu tego TAC. Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia, aby przy ustalaniu poziomu TAC dane państwo członkowskie postępowało w sposób w pełni zgodny z zasadami i przepisami WPRyb.

(19) Niezbędne jest ustalenie pułapów nakładu połowowego na 2019 r. zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 509/2007 oraz art. 5, 6, 7 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/1627 i załącznika I do tego rozporządzenia.

(20) W celu zagwarantowania pełnego wykorzystania uprawnień do połowów należy zezwolić na wdrażanie elastycznych ustaleń pomiędzy niektórymi obszarami TAC, w przypadku gdy dotyczy to tych samych stad biologicznych.

(21) W przypadku niektórych gatunków, takich jak pewne gatunki rekinów, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. Uprawnienia do połowów takich gatunków powinny zatem zostać całkowicie ograniczone poprzez wprowadzenie ogólnego zakazu ich połowów.

(22) Na 12. konferencji stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, która odbyła się w Manili w dniach 23-28 października 2017 r., do wykazów gatunków chronionych w dodatkach I i II do konwencji dodano szereg gatunków. Dlatego należy zapewnić ochronę tych gatunków w odniesieniu do unijnych statków rybackich prowadzących połowy we wszystkich wodach i statków rybackich spoza Unii prowadzących połowy w wodach Unii.

(23) Korzystanie z określonych w niniejszym rozporządzeniu uprawnień do połowów dostępnych dla unijnych statków rybackich podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 9 , a w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, które mają być stosowane przez państwa członkowskie przy przesyłaniu Komisji danych dotyczących wyładunków stad podlegających niniejszemu rozporządzeniu.

(24) Zgodnie z opinią ICES należy utrzymać szczególny system zarządzania dobijakami i powiązanymi przyłowami w wodach Unii rejonów ICES 2a i 3a oraz podobszaru ICES 4. Zważywszy, że opinia naukowa ICES ma być dostępna dopiero w lutym 2019 r., TAC i kwoty dla tego stada należy tymczasowo ustalić na poziomie zerowym, do czasu wydania takiej opinii.

(25) Zgodnie z procedurą przewidzianą w umowach lub protokołach dotyczących stosunków w zakresie rybołówstwa z Norwegią 10  i Wyspami Owczymi 11  Unia przeprowadziła z tymi partnerami konsultacje w sprawie uprawnień do połowów. Zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie i protokole w sprawie połowów z Grenlandią 12  wspólny komitet ustalił poziom uprawnień do połowów dostępnych w 2019 r. dla Unii w wodach Grenlandii. Te uprawnienia do połowów należy zatem uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu.

(26) Na dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) przyjęła środki ochronne dotyczące dwóch stad karmazynów w Morzu Irmingera. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(27) Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) uzgodniła, że w 2018 i 2019 r. Unia może rozdzielić nieprzydzielone zasoby tuńczyka błękitnopłetwego na rok 2019 i 2020, uwzględniając w szczególności potrzeby przybrzeżnych rozwijających się umawiających się stron ICCAT oraz niebędących umawiającymi się stronami współpracujących stron, podmiotów lub podmiotów rybackich (CPC) w ramach ich łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Ten rozdział został uzgodniony na posiedzeniu międzysesyjnym panelu 2 ICCAT, które odbyło się w Madrycie w marcu 2018 r., w oparciu - jeżeli chodzi o przydział dla Unii - o informacje otrzymane od państw członkowskich, w szczególności Grecji, Hiszpanii i Portugalii. W wyniku powyższego Unia otrzymała szczególne uprawnienia do połowów 87 ton w 2019 r. i 100 ton w 2020 r. do wykorzystania w ramach unijnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w niektórych regionach Unii. Przydział nowych uprawnień połowowych został zatwierdzony przez ICCAT na jej dorocznym posiedzeniu w 2018 r., istotne jest zatem ustalenie klucza podziału dla tych dodatkowych uprawnień.

(28) W 2019 r. TAC dla włócznika w Morzu Śródziemnym został zmniejszony zgodnie z zaleceniem ICCAT 16 05. Podobnie jak ma to już miejsce w przypadku stada tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, połowy dokonywane w ramach połowów rekreacyjnych w odniesieniu do wszystkich pozostałych stad ICCAT powinny podlegać limitom połowowym przyjętym przez ICCAT. Unijne statki rybackie o długości co najmniej 20 metrów poławiające opastuna w obszarze objętym konwencją ICCAT powinny ponadto podlegać ograniczeniu zdolności przyjętym przez ICCAT w zaleceniu ICCAT 15 01. Wszystkie te środki należy wprowadzić do prawa Unii.

(29) Na 37. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Strony Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) przyjęły na okres od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. limity połowowe zarówno w odniesieniu do gatunków docelowych, jak i do gatunków stanowiących przyłowy. Przy ustalaniu uprawnień do połowów na 2019 r. należy uwzględnić wykorzystanie kwot w 2018 r.

(30) Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) przyjęła nowe limity połowowe w odniesieniu do tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), które nie mają wpływu na limity połowowe Unii w IOTC. Zmniejszyła również możliwości używania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb i wykorzystywania statków dostawczych. Przepisy te nie zostały zmienione podczas dorocznego posiedzenia w 2018 r. i w związku z tym powinny być nadal wprowadzane do prawa Unii.

(31) Doroczne posiedzenie Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) odbędzie się w dniach 23-27 stycznia 2019 r. Do czasu tego dorocznego posiedzenia należy tymczasowo utrzymać obowiązujące środki w obszarze objętym konwencją SPRFMO.

(32) Na dorocznym posiedzeniu w 2017 r. Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) przyjęła środek ochronny dla tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito na lata 2018-2020. Środek ten nie został zmieniony podczas dorocznego posiedzenia w 2018 r. i w związku z tym powinien być nadal wprowadzany do prawa Unii.

(33) Na dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) potwierdziła TAC dla tuńczyka południowego na lata 2018-2020, przyjęty na dorocznym posiedzeniu w 2016 r. Obowiązujące obecnie środki dotyczące przydziału uprawnień do połowów przyjęte przez CCSBT należy wprowadzić do prawa Unii.

(34) Na dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Organizacja Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku (SEAFO) przyjęła TAC w odniesieniu do głównych gatunków objętych zakresem jej kompetencji. Obowiązujące środki dotyczące przydziału uprawnień do połowów przyjęte przez SEAFO należy wprowadzić do prawa Unii.

(35) Na 15. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Komisja ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) przyjęła środki ochrony i zarządzania. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii w drodze zmiany tych uprawnień do połowów na rok 2019.

(36) Na 40. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) przyjęła na 2019 r. szereg uprawnień do połowów niektórych stad w podobszarach 1-4 obszaru objętego konwencją NAFO. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(37) Na 42. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Generalna Komisja ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (GFCM) przyjęła limity połowowe i ograniczenia nakładu połowowego w odniesieniu do niektórych małych stad pelagicznych na lata 2019, 2020 i 2021 w podobszarach geograficznych 17 i 18 (Morze Adriatyckie) obszaru objętego porozumieniem GFCM. Należy wprowadzić te środki do prawa Unii. Maksymalne limity połowowe określone w załączniku IL są ustalone wyłącznie na jeden rok oraz bez uszczerbku dla wszelkich innych środków przyjmowanych w przyszłości, a także wszelkiego ewentualnego podziału między państwa członkowskie.

(38) Na 42. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. Generalna Komisja ds. Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) przyjęła zalecenie GFCM/42/2018/1 ustanawiające środki zarządzania dotyczące węgorza europejskiego (Anguilla anguilla L.) w Morzu Śródziemnym. Środki te zostały już wprowadzone na poziomie Unii w drodze rozporządzenia (WE) nr 1100/2007. Zalecenie obejmuje także coroczny okres zamknięcia wynoszący kolejne trzy miesiące - należy dokonać jego transpozycji do prawa Unii, a każde państwo członkowskie powinno dokonać jego zdefiniowania zgodnie z celami w zakresie ochrony określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1100/2007, swoim krajowym planem zarządzania węgorzem oraz czasowymi modelami migracji węgorza w danym państwie członkowskim. Zamknięcie ma zastosowanie do wszystkich wód morskich Morza Śródziemnego, a także wód słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe, zgodnie z zaleceniem.

(39) Uwzględniając specyfikę floty słoweńskiej i jej marginalny wpływ na stada małych gatunków pelagicznych, należy zachować istniejące wzorce połowowe oraz zapewnić dostęp floty słoweńskiej do określonej minimalnej ilości małych gatunków pelagicznych.

(40) Na 5. spotkaniu stron Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA) w 2018 r. przyjęto środki ochrony i zarządzania dotyczące stad objętych zakresem Porozumienia. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(41) Niektóre środki międzynarodowe, które ustanawiają lub ograniczają uprawnienia do połowów dla Unii, są przyjmowane przez stosowne regionalne organizacje ds. rybołówstwa (zwane dalej "RFMO") pod koniec roku i zaczną obowiązywać przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisy wprowadzające takie środki do prawa Unii powinny mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną. W szczególności - ze względu na to, że okres połowu w obszarze objętym konwencją CCAMLR trwa od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada, a co za tym idzie, niektóre uprawnienia do połowów lub zakazy na obszarze objętym konwencją CCAMLR ustanawia się na okres rozpoczynający się dnia 1 grudnia 2018 r. - odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie od tej daty. Takie zastosowanie z mocą wsteczną pozostaje bez uszczerbku dla zasady uzasadnionych oczekiwań, ponieważ członkowie CCAMLR nie mogą poławiać w obszarze objętym konwencją CCAMLR bez upoważnienia.

(42) W odniesieniu do uprawnień do połowów kraba śnieżnego na obszarze wokół Svalbardu, traktat paryski z 1920 r. przyznaje wszystkim jego stronom równy i niedyskryminacyjny dostęp do zasobów, w tym również w zakresie połowów. Stanowisko Unii w sprawie tego dostępu w odniesieniu do połowów kraba śnieżnego na obszarze szelfu kontynentalnego wokół Svalbardu zostało przedstawione w dwóch notach werbalnych skierowanych do Norwegii: z dnia 25 października 2016 r. i z dnia 24 lutego 2017 r. W celu zapewnienia, aby eksploatacja kraba śnieżnego w obszarze wokół Svalbardu była zgodna z niedyskryminacyjnymi zasadami zarządzania, które mogą zostać określone przez Norwegię, której przysługuje suwerenność i która sprawuje jurysdykcję nad obszarem objętym wspomnianym traktatem, należy ustalić liczbę statków upoważnionych do prowadzenia takich połowów. Podział takich uprawnień do połowów między państwa członkowskie jest ograniczony do 2019 r. Przypomina się, że w Unii podstawowa odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z mającym zastosowanie prawem leży po stronie państw członkowskich bandery.

(43) Zgodnie z deklaracją Unii skierowaną do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach Unii w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej 13  statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, niezbędne jest ustalenie uprawnień do połowów dostępnych dla Wenezueli w wodach Unii w odniesieniu do lucjanowatych.

(44) Z uwagi na fakt, że niektóre przepisy są stosowane w sposób ciągły, a także aby uniknąć braku pewności prawa w okresie między końcem 2019 r. a datą wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na 2020 r., przepisy dotyczące zakazów i okresów zamkniętych zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć nadal zastosowanie na początku 2020 r., do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na 2020 r.

(45) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do upoważniania poszczególnych państw członkowskich do zarządzania przydziałami nakładu połowowego według systemu opartego na kilowatodniach. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 14 .

(46) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przyznania dodatkowych dni przebywania na morzu za trwałe zaprzestanie działalności połowowej oraz za zwiększenie obecności obserwatorów naukowych, a także w odniesieniu do ustanowienia formatów arkuszy kalkulacyjnych służących do gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących transferu dni przebywania na morzu między statkami pływającymi pod banderą państwa członkowskiego. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(47) Aby uniknąć przerwy w działalności połowowej oraz zapewnić rybakom unijnym środki do życia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ograniczeń nakładów połowowych, które powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2019 r., oraz niektórych przepisów dotyczących poszczególnych regionów, które powinny mieć określoną datę rozpoczęcia stosowania. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(48) Uprawnienia do połowów należy stosować w pełnej zgodności z mającym zastosowanie prawem Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Przedmiot

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów dostępne w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii, w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb.
2.  Uprawnienia do połowów, o których mowa w ust. 1, obejmują:
a) limity połowowe na 2019 r. oraz, w przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, na 2020 r.;
b) ograniczenia nakładu połowowego na okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przypadków, dla których w art. 27, 28 i 41 określono ograniczenia nakładu połowowego w odniesieniu do innych okresów, a także w odniesieniu do przepisów dotyczących urządzeń do sztucznej koncentracji ryb;
c) uprawnienia do połowów na okres od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r. dla niektórych stad obszaru objętego konwencją CCAMLR;
d) uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad w obszarze objętym konwencją IATTC określone w art. 29 dla wyszczególnionych w tym artykule okresów w latach 2019 i 2020.
Artykuł  2

Zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących statków:
a) unijnych statków rybackich;
b) statków państw trzecich na wodach Unii.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do połowów rekreacyjnych, w przypadku gdy zostały one wyraźnie wymienione w odnośnych przepisach.
Artykuł  3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Dodatkowo stosuje się następujące definicje:

a) "statek państwa trzeciego" oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa trzeciego i zarejestrowany w państwie trzecim;
b) "połowy rekreacyjne" oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów takich jak rekreacja, turystyka lub sport;
c) "wody międzynarodowe" oznaczają wody niepodlegające suwerenności lub jurysdykcji żadnego państwa;
d) "całkowity dopuszczalny połów" (TAC) oznacza:
(i) w przypadku połowów podlegających wyłączeniu z obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 4-7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 - ilość ryb, którą można wyładować każdego roku z poszczególnych stad;
(ii) w przypadku wszystkich pozostałych połowów - ilość ryb, którą można odłowić każdego roku z poszczególnych stad;
e) "kwota" oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;
f) "oceny analityczne" oznaczają ilościowe oceny tendencji zachodzących w obrębie określonego stada, oparte na danych dotyczących biologii i eksploatacji stada, których jakość w świetle analizy naukowej okazała się wystarczająco wysoka, aby możliwe było wydanie opinii naukowej dotyczącej przyszłych połowów;
g) "rozmiar oczek sieci" oznacza rozmiar oczek sieci rybackich określony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 517/2008 15 ;
h) "unijny rejestr floty rybackiej" oznacza rejestr utworzony przez Komisję zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
i) "dziennik połowowy" oznacza dziennik, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Artykuł  4

Obszary połowowe

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a) "obszary ICES" (Międzynarodowej Rady Badań Morza) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 218/2009 16 ;
b) "cieśnina Skagerrak" oznacza obszar geograficzny ograniczony od zachodu linią biegnącą od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;
c) "cieśnina Kattegat" oznacza obszar geograficzny ograniczony od północy linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji, a od południa ograniczony linią biegnącą od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Gilbjerg Hoved do Kullen;
d) "jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7" oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:
- 53° 30' N 15° 00' W,
- 53° 30' N 11° 00' W,
- 51° 30' N 11° 00' W,
- 51° 30' N 13° 00' W,
- 51° 00' N 13° 00' W,
- 51° 00' N 15° 00' W,
- 53° 30' N 15° 00' W;
e) "jednostka funkcjonalna 26 rejonu ICES 9a" oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:
- 43° 00' N 8° 00' W,
- 43° 00' N 10° 00' W,
- 42° 00' N 10° 00' W,
- 42° 00' N 8° 00' W;
f) "jednostka funkcjonalna 27 rejonu ICES 9a" oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:
- 42° 00' N 8° 00' W,
- 42° 00' N 10° 00' W,
- 38° 30' N 10° 00' W,
- 38° 30' N 9° 00' W,
- 40° 00' N 9° 00' W,
- 40° 00' N 8° 00' W;
g) "jednostka funkcjonalna 30 rejonu ICES 9a" oznacza obszar geograficzny podlegający jurysdykcji Hiszpanii w Zatoce Kadyksu i w wodach przylegających do rejonu 9a;
h) "Zatoka Kadyksu" oznacza część rejonu ICES 9a na wschód od 7° 23' 48" W;
i) "obszar objęty konwencją CCAMLR" (Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki) oznacza obszar geograficzny określony w art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 601/2004 17 ;
j) "obszary CECAF" (Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 18 ;
k) "podobszary geograficzne GFCM" (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oznaczają obszary określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 19 ;
l) "obszar objęty konwencją IATTC" (Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o wzmocnieniu Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. 20 ;
m) "obszar objęty konwencją ICCAT" (Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego) oznacza obszar geograficzny określony w Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego 21 ;
n) "obszar podlegający kompetencji IOTC" (Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) oznacza obszar geograficzny określony w Umowie o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim 22 ;
o) "obszary NAFO" (Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 23 ;
p) "obszar objęty konwencją SEAFO" (Organizacji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowowschodnim Oceanie Atlantyckim 24 ;
q) "obszar objęty porozumieniem SIOFA" oznacza obszar geograficzny określony w Porozumieniu w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego 25 ;
r) "obszar objęty konwencją SPRFMO" (Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi 26 ;
s) "obszar objęty konwencją WCPFC" (Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku 27 ;
t) "obszar pełnomorski Morza Beringa" oznacza pełnomorski obszar geograficzny Morza Beringa leżący poza zasięgiem 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość wód terytorialnych państw nadbrzeżnych leżących nad Morzem Beringa;
u) "obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC" oznacza obszar geograficzny wyznaczony przez następujące granice:
- 150° W,
- 130° W,
- 4° S,
- 50° S.

TYTUŁ  II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

Artykuł  5

TAC i przydziały

1.  TAC dla unijnych statków rybackich w wodach Unii lub w niektórych wodach nienależących do Unii oraz podział tych TAC między państwa członkowskie, a także, w stosownych przypadkach, warunki funkcjonalnie z nimi związane określono w załączniku I.
2.  Zezwala się unijnym statkom rybackim na dokonywanie połowów - w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia - w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Owcze, Grenlandia i Norwegia, oraz w wodach obszaru połowowego wokół Jan Mayen, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 15 niniejszego rozporządzenia, w załączniku III do niniejszego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 28  i przepisach wykonawczych do niego.
Artykuł  6

Wielkości TAC ustalane przez państwa członkowskie

1.  W odniesieniu do niektórych stad ryb TAC są ustalane przez zainteresowane państwo członkowskie. Stada te określono w załączniku I.
2.  TAC, które są ustalane przez państwo członkowskie, muszą:
a) być zgodne z zasadami i przepisami WPRyb, w szczególności z zasadą zrównoważonej eksploatacji stada; oraz
b) prowadzić:
(i) jeżeli dostępne są oceny analityczne - do eksploatacji stada zgodnej z maksymalnym podtrzymywalnym połowem, począwszy od 2019 r., z jak największym prawdopodobieństwem; lub
(ii) jeżeli oceny analityczne są niedostępne lub niepełne - do eksploatacji stada zgodnej z ostrożnościowym podejściem do zarządzania rybołówstwem.
3.  Do dnia 15 marca 2019 r. każde zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji następujące informacje:
a) przyjęte TAC;
b) zgromadzone i ocenione przez zainteresowane państwo członkowskie dane, na podstawie których określono wysokość przyjętych TAC;
c) szczegółowe wyjaśnienie zgodności przyjętych TAC z ust. 2.
Artykuł  7

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

1.  Połowy niepodlegające obowiązkowi wyładunku przewidzianemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 są zatrzymywane na statku lub wyładowywane wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zostały dokonane przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego dysponującego określoną kwotą, która nie została wyczerpana; lub
b) stanowią część kwoty unijnej, której nie przydzielono państwom członkowskim w ramach kwot, i która nie została wyczerpana.
2.  Stada gatunków niedocelowych w bezpiecznych granicach biologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia do celów odstępstwa od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot przewidzianego w tym artykule.
Artykuł  8

Mechanizm wymiany kwot w odniesieniu do TAC dla nieuniknionych przyłowów związanych z wprowadzeniem obowiązku wyładunku

1.  Aby uwzględnić wprowadzenie obowiązku wyładunku oraz udostępnić kwoty państwom członkowskim nieposiadającym takich kwot dla pewnych przyłowów, do TAC określonych w załączniku IA stosuje się mechanizm wymiany kwot określony w niniejszym artykule.
2.  6 % każdej kwoty w ramach TAC dla dorsza w Morzu Celtyckim, dorsza na zachód od Szkocji, witlinka w Morzu Irlandzkim i gładzicy w 7h, 7j oraz 7k, a także 3 % każdej kwoty w ramach TAC dla witlinka na zachód od Szkocji, przyznanych każdemu z państw członkowskich, udostępnia się w ramach rezerwy na wymiany kwot, która rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. Państwa członkowskie nieposiadające kwot mają wyłączny dostęp do rezerwy na wymiany kwot do dnia 31 marca 2019 r.
3.  Ilości uzyskane z tej rezerwy nie mogą być przedmiotem wymiany ani nie mogą zostać przeniesione na kolejny rok. Wszelkie niewykorzystane ilości są po 31 marca 2019 r. zwracane tym państwom członkowskim, które pierwotnie wniosły wkład w rezerwę na wymiany kwot.
4.  Kwoty przewidziane w zamian wybiera się najlepiej z wykazu TAC wskazanych przez każde z państw członkowskich wnoszące wkład do rezerwy zgodnie z wykazem w dodatku do załącznika IA.
5.  Te kwoty muszą mieć równoważną wartość handlową zgodnie z rynkowym kursem walut lub innymi wzajemnie akceptowanymi kursami wymiany. Jeżeli nie ma innych opcji, równoważną wartość handlową ustala się zgodnie ze średnimi cenami w Unii w roku poprzednim podanymi przez Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury.
6.  W przypadkach, gdy powyższy mechanizm nie pozwala państwom członkowskim na pokrycie w podobnym zakresie ich nieuniknionych przyłowów, państwa członkowskie dążą do uzgodnienia wymiany kwot zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy zapewnieniu równoważnej wartości handlowej wymienianych kwot.
Artykuł  9

Limity nakładu połowowego

Do okresów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), stosuje się następujące środki dotyczące nakładu połowowego:

a) załącznik IIA do odbudowy stad morszczuka i homarca w rejonach ICES 8c i 9a, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu;
b) załącznik IIB do zarządzania stadem soli w rejonie ICES 7e.
Artykuł  10

Środki dotyczące połowów labraksa

1.  Zabrania się unijnym statkom rybackim, a także w odniesieniu do wszelkich połowów przemysłowych prowadzonych z brzegu, poławiania labraksa w rejonach ICES 4b i 4c oraz w podobszarze ICES 7. Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przemieszczania lub wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze.
2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, w styczniu 2019 r. oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2019 r. w rejonach ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h oraz w wodach w obrębie 12 mil morskich od linii podstawowych podlegających suwerenności Zjednoczonego Królestwa w rejonach ICES 7a i 7g unijne statki rybackie mogą poławiać labraksa, a także zatrzymywać na statku, przeładowywać, przemieszczać lub wyładowywać labraksa złowionego w tych obszarach przy użyciu następujących narzędzi oraz w ramach następujących limitów:
a) przy użyciu włoków dennych 29 : dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 400 kg na dwa miesiące i 1 % masy całkowitych połowów organizmów morskich złowionych przez ten statek w każdym dniu;
b) przy użyciu niewodów 30 : dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 210 kg miesięcznie i 1 % masy całkowitych połowów organizmów morskich złowionych przez ten statek w każdym dniu;
c) przy użyciu haków i lin 31 : nie więcej niż 5,5 ton rocznie na statek;
d) przy użyciu stawnych sieci skrzelowych 32 : w odniesieniu do nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 1,4 tony na statek rocznie.

Odstępstwa określone w akapicie pierwszym mają zastosowanie do unijnych statków rybackich, które w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. odnotowały połowy labraksa: w odniesieniu do lit. c) zapisane połowy za pomocą haków i lin, a w odniesieniu do lit. d) zapisane połowy za pomocą stawnych sieci skrzelowych. W przypadku zastąpienia unijnego statku rybackiego państwa członkowskie mogą zezwolić, aby odstępstwo miało zastosowanie do innego statku rybackiego, pod warunkiem że liczba unijnych statków rybackich objętych odstępstwem oraz ich łączna zdolność połowowa nie ulegną zwiększeniu.

3.  Limitów połowowych określonych w ust. 2 nie można przenosić między statkami, a w przypadku gdy zastosowanie ma limit miesięczny - między miesiącami. Dla unijnych statków rybackich poławiających za pomocą więcej niż jednego narzędzia w jednym miesiącu kalendarzowym stosuje się najniższy limit połowowy określony w ust. 2 w odniesieniu do któregokolwiek z narzędzi.

Nie później niż 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania z wszystkich połowów labraksa w rozbiciu na rodzaje narzędzi.

4.  W połowach rekreacyjnych, w tym również w połowach prowadzonych z brzegu, w rejonach ICES 4b, 4c, 6a, 7a-7k,
a) od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca oraz od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 r. dozwolone są wyłącznie połowy typu "złów i wypuść" pozwalające na wysoką przeżywalność labraksa. W tym okresie zabrania się zatrzymywania na statku, przemieszczania, przeładunku lub wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze;
b) od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października 2019 r. dozwolone jest zatrzymywanie nie więcej niż jednego osobnika labraksa na rybaka dziennie.
5.  W ramach połowów rekreacyjnych w rejonach ICES 8a i 8b dozwolone jest zatrzymywanie maksymalnie trzech osobników labraksa na rybaka dziennie.
Artykuł  11

Środki dotyczące połowów węgorza europejskiego w wodach Unii obszaru ICES

Wszelkie ukierunkowane, przypadkowe i rekreacyjne połowy węgorza europejskiego są zabronione w wodach Unii obszaru ICES i w wodach słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe, w okresie obejmującym trzy kolejne miesiące, który zostanie ustalony przez każde państwo członkowskie między dniem 1 sierpnia 2019 r. a dniem 29 lutego 2020 r. Nie później niż w dniu 1 czerwca 2019 r. państwa członkowskie poinformują Komisję o ustalonym okresie.

Artykuł  12

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

1.  Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:
a) wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
b) odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
c) ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 12 i 47 rozporządzenia Rady (UE) 2017/2403;
d) dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
e) ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
f) odliczeń dokonywanych na mocy art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
g) transferów i wymian kwot zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia.
2.  Stada, które podlegają TAC przezornościowym lub analitycznym, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na potrzeby ustalanych z roku na rok warunków zarządzania TAC i kwotami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.
3.  O ile w załączniku I do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 ma zastosowanie do stad podlegających TAC przezornościowemu, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia - do stad podlegających TAC analitycznemu.
4.  Art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie mają zastosowania w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z obejmującej kolejny rok elastyczności przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Artykuł  13

Okresy zamknięte dla połowów

1.  W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2019 r. zabrania się połowów lub zatrzymywania na statku wszelkich następujących gatunków w Porcupine Bank: dorsz atlantycki, smuklice, żabnicowate, plamiak, witlinek, morszczuk, homarzec, gładzica, rdzawiec, czarniak, rajokształtne, sola, brosma, molwa błękitna, molwa i koleń.

Do celów niniejszego ustępu Porcupine Bank obejmuje obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

PunktSzerokość geograficznaDługość geograficzna
152° 27' N12° 19' W
252° 40' N12° 30' W
352° 47' N12° 39,600' W
452° 47' N12° 56'W
552° 13,5' N13° 53,830' W
651° 22' N14° 24' W
751° 22' N14° 03' W
852° 10' N13° 25' W
952° 32' N13° 07,500' W
1052° 43' N12° 55' W
1152° 43' N12° 43' W
1252° 38,800' N12° 37' W
1352° 27' N12° 23' W
1452° 27' N12° 19' W

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego tranzyt przez Porcupine Bank, gdy na statku są gatunki, o których mowa w tym ustępie, jest dozwolony zgodnie z art. 50 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2.  Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r. oraz od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. w rejonach ICES 2a, 3a oraz podobszarze ICES 4 zabrania się przemysłowych połowów dobijaków włokiem dennym, niewodem lub podobnymi narzędziami ciągnionymi o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 16 mm.

Zakaz określony w akapicie pierwszym stosuje się również do statków państw trzecich upoważnionych do połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach Unii podobszaru ICES 4.

Artykuł  14

Zakazy

1.  Unijnym statkom rybackim zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładowywania lub wyładowywania następujących gatunków:
a) rai promienistej (Amblyraja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;
b) żarłacza białego (Carcharodon carcharias) we wszystkich wodach;
c) kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;
d) kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarze ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;
e) długoszpara (Cetorhinus maximus) we wszystkich wodach;
f) liksy (Dalatias licha) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;
g) kolenia kolcobrodego (Deania calcea) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;
h) kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;
i) kolczaka wielkiego (Etmopterus princeps) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;
j) kolczaka smukłego (Etmopterus pusillus) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;
k) rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;
l) żarłacza śledziowego (Lamna nasus) we wszystkich wodach;
m) następujących gatunków z rodzaju Mobula we wszystkich wodach:
(i) mobuli śródziemnomorskiej (Mobula mobular);
(ii) Mobula rochebrunei;
(iii) Mobula japanica;
(iv) Mobula thurstoni;
(v) Mobula eregoodootenkee;
(vi) Mobula munkiana;
(vii) Mobula tarapacana;
(viii) Mobula kuhlii;
(ix) Mobula hypostoma;
(x) manty z gatunku Manta alfredi;
(xi) manty z gatunku Manta birostris;
n) następujących gatunków pił (Pristidae) we wszystkich wodach:
(i) Anoxypristis cuspidata;
(ii) piły karłowatej (Pristis clavata);
(iii) piły drobnozębnej (Pristis pectinata);
(iv) piły zwyczajnej (Pristis pristis);
(v) piły karłowatej (Pristis clavata);
o) rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;
p) rai czarnobrzuchej (Dipturus nidarosiensis) w wodach Unii rejonów ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7 g, 7h i 7k;
q) rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6 i 10;
r) rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;
s) rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;
t) rai siwej (Rostroraja alba) w wodach Unii podobszarów ICES 6, 7, 8, 9 i 10;
u) rochowatych (Rhinobatidae) w wodach Unii podobszarów ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12;
v) kolenia (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, z wyjątkiem programów unikania określonych w załączniku IA;
w) anioła morskiego (Squatina squatina) w wodach Unii.
2.  Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.
Artykuł  15

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane dotyczące wyładunków ilości złowionych ze stad, stosują kody stad określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ  II

Upoważnienia do połowów w wodach państw trzecich

Artykuł  16

Upoważnienia do połowów

1.  Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla unijnych statków rybackich prowadzących połowy w wodach państwa trzeciego określono w załączniku III.
2.  W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przekazuje innemu państwu członkowskiemu kwotę ("swap") w odniesieniu do obszarów połowowych określonych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, transfer obejmuje odpowiednie przekazanie upoważnień do połowów i jest zgłaszany Komisji. Nie można jednak przekroczyć całkowitej liczby upoważnień do połowów dla każdego obszaru połowowego, określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ  III

Uprawnienia do połowów w wodach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem

Sekcja  1

Przepisy ogólne

Artykuł  17

Transfery i wymiany kwot

1.  W przypadku gdy na podstawie przepisów regionalnej organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem (zwanej dalej "RFMO") dozwolone są transfery lub wymiany kwot między Umawiającymi się Stronami RFMO, dane państwo członkowskie (zwane dalej "zainteresowanym państwem członkowskim") może prowadzić rozmowy z Umawiającą się Stroną RFMO oraz w stosownych przypadkach ustalać możliwe zakresy planowanych transferów lub wymian kwot.
2.  Po powiadomieniu Komisji przez zainteresowane państwo członkowskie Komisja może zatwierdzić zakres planowanych transferów lub wymian kwot, które były przedmiotem rozmów tego państwa członkowskiego z odnośną Umawiającą się Stroną RFMO. Następnie Komisja bez zbędnej zwłoki wyraża zgodę na dokonanie takiego transferu lub takiej wymiany kwot z odnośną Umawiającą się Stroną RFMO. Komisja powiadamia sekretariat RFMO o uzgodnionym transferze lub uzgodnionej wymianie kwot zgodnie z przepisami tej organizacji.
3.  Komisja informuje państwa członkowskie o uzgodnionym transferze lub uzgodnionej wymianie kwot.
4.  Uprawnienia do połowów otrzymane od odnośnej Umawiającej się Strony RFMO lub przekazane jej w ramach transferu lub wymiany kwot uznawane są za kwoty przydzielone zainteresowanemu państwu członkowskiemu lub odliczane od przydziału zainteresowanego państwa członkowskiego od momentu, w którym transfer lub wymiana kwot zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami porozumienia osiągniętego z odnośną Umawiającą się Stroną RFMO lub zgodnie z przepisami odpowiedniej RFMO, zależnie od przypadku. Taki przydział nie zmienia istniejącego klucza podziału do celów przydzielania uprawnień do połowów między państwami członkowskimi zgodnie z zasadą względnej stabilności działalności połowowej.
5.  Niniejszy artykuł stosuje się do dnia 31 stycznia 2020 r. w odniesieniu do transferów kwot od Umawiającej się Strony RFMO na rzecz Unii oraz ich późniejszego przydziału państwom członkowskim.

Sekcja  2

Obszar objęty konwencją ICCAT

Artykuł  18

Ograniczenia możliwości połowów, chowu lub hodowli oraz tuczu

1.  Liczbę unijnych kliprów tuńczykowych oraz statków do połowu wędami holowanymi, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm we wschodnim Atlantyku, ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 1.
2.  Liczbę unijnych łodzi uprawiających tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Śródziemnym, ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 2.
3.  Liczbę unijnych statków rybackich dokonujących połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim do celów chowu lub hodowli, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm, ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 3.
4.  Liczbę statków upoważnionych do połowów, zatrzymywania na statku, dokonywania przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz ich całkowitą zdolność połowową wyrażoną jako pojemność brutto ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 4.
5.  Liczbę tonarów służących do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 5.
6.  Możliwości w zakresie chowu lub hodowli oraz tuczu tuńczyka błękitnopłetwego oraz maksymalną wprowadzaną ilość złowionego dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego rozdzielaną między miejsca chowu lub hodowli we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 6.
7.  Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów północnego tuńczyka białego jako gatunku docelowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 520/2007 33  ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 7 do niniejszego rozporządzenia.
8.  Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich o długości co najmniej 20 metrów, które prowadzą połowy opastuna na obszarze objętym konwencją ICCAT, ogranicza się zgodnie z załącznikiem IV pkt 8.
Artykuł  19

Połowy rekreacyjne

W stosownych przypadkach państwa członkowskie wydzielają określoną część przeznaczoną na połowy rekreacyjne w ramach kwot przydzielonych im zgodnie z załącznikiem ID.

Artykuł  20

Rekiny

1.  Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy alopiasów (Alopias superciliosus) podczas jakiegokolwiek połowu.
2.  Zabrania się ukierunkowanych połowów gatunków kosogonów należących do rodzaju Alopias.
3.  Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy głowomłotów pospolitych z rodziny Sphyrnidae (z wyjątkiem Sphyrna tiburo) w związku z połowami w obszarze objętym konwencją ICCAT.
4.  Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych (Carcharhinus longimanus) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.
5.  Zabrania się zatrzymywania na statku żarłaczy jedwabistych (Carcharhinus falciformis) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.

Sekcja  3

Obszar objęty konwencją CCAMLR

Artykuł  21

Zakazy i ograniczenia połowowe

1.  Ukierunkowane połowy gatunków określonych w załączniku V część A są zakazane we wskazanych tam obszarach i okresach.
2.  W odniesieniu do zwiadów rybackich, TAC oraz ograniczenia przyłowów określone w załączniku V część B mają zastosowanie we wskazanych tam podobszarach.
Artykuł  22

Zwiady rybackie

1.  W 2019 r. państwa członkowskie mogą uczestniczyć w zwiadach rybackich w odniesieniu do antarów (Dissostichus spp.) przy użyciu takli w podobszarach FAO 88.1 i 88.2 oraz w rejonach 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a poza obszarami podlegającymi jurysdykcji krajowej. Państwo członkowskie powiadamia Sekretariat CCAMLR o swoim zamiarze uczestnictwa w takich połowach zgodnie z art. 7 i 7a rozporządzenia (WE) nr 601/2004, a w każdym razie nie później niż w dniu 1 czerwca 2019 r.
2.  W odniesieniu do podobszarów FAO 88.1 i 88.2 oraz rejonów 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a - TAC oraz ograniczenia przyłowów przypadające na podobszar i rejon, a także ich rozdział między małe obszary badawcze (SSRU) w ramach każdego z nich, określono w załączniku V część B. Połowy w jakimkolwiek SSRU wstrzymuje się, jeżeli raportowany połów osiąga określony TAC, a odnośny SSRU zostaje zamknięty dla połowów na pozostałą część okresu połowu.
3.  W celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia możliwości rybołówstwa oraz uniknięcia nadmiernego skoncentrowania połowów oraz nakładów połowy odbywają się możliwie w jak największym zakresie geograficznym oraz barymetrycznym. Połowy w podobszarach FAO 88.1 i 88.2, a także w rejonach 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a są jednak zabronione na głębokościach nieprzekraczających 550 metrów.
Artykuł  23

Połowy kryla antarktycznego w okresie połowu 2019/2020

1.  Jeżeli w okresie połowu 2019/2020 państwo członkowskie zamierza poławiać kryla antarktycznego (Euphausia superba) w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia o swoim zamiarze Komisję przy użyciu formularza zawartego w załączniku V część C do niniejszego rozporządzenia nie później niż w dniu 1 maja 2019 r. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja przekazuje powiadomienia Sekretariatowi CCAMLR nie później niż w dniu 30 maja 2019 r.
2.  Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004, w odniesieniu do każdego statku, który państwo członkowskie ma upoważnić do uczestnictwa w połowach kryla antarktycznego.
3.  Państwo członkowskie zamierzające poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR zgłasza swój zamiar dotyczący tego połowu wyłącznie w odniesieniu do upoważnionych statków pływających pod jego banderą w momencie powiadomienia lub pływających pod banderą innego członka CCAMLR, w odniesieniu do których spodziewa się, że w momencie dokonywania połowów będą pływały pod banderą tego państwa członkowskiego.
4.  Państwa członkowskie mają prawo upoważnić do uczestnictwa w połowach kryla antarktycznego statki inne niż statki zgłoszone Sekretariatowi CCAMLR zgodnie z ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, jeżeli upoważniony statek nie może uczestniczyć w połowach z uzasadnionych przyczyn operacyjnych lub z powodu siły wyższej. W takiej sytuacji zainteresowane państwa członkowskie natychmiast informują Sekretariat CCAMLR oraz Komisję, przekazując:
a) pełne dane statku zastępującego (statków zastępujących), w tym informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004;
b) wyczerpujące wyliczenie powodów uzasadniających zastąpienie oraz wszelkie odpowiednie dokumenty lub informacje potwierdzające.
5.  Państwa członkowskie nie mogą upoważnić do połowów kryla antarktycznego statku znajdującego się w jakimkolwiek wykazie CCAMLR dotyczącym statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (zwane dalej "połowami NNN").

Sekcja  4

Obszar podlegający kompetencji IOTC

Artykuł  24

Ograniczenie zdolności połowowej statków poławiających w obszarze podlegającym kompetencji IOTC

1.  Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich poławiających tuńczyki tropikalne w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto (GT) określono w załączniku VI pkt 1.
2.  Maksymalną liczbę statków rybackich Unii poławiających włócznika (Xiphias gladius) oraz tuńczyka białego (Thunnus alalunga) w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto określono w załączniku VI pkt 2.
3.  Państwa członkowskie mogą dokonać ponownego przydziału statków przypisanych do jednego z dwóch rodzajów połowów, o których mowa w ust. 1 i 2, do drugiego rodzaju połowu, pod warunkiem że mogą wykazać Komisji, że taka zmiana nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego w odniesieniu do danych stad ryb.
4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku propozycji transferu zdolności połowowej na rzecz ich floty statki, które mają zostać objęte transferem, znajdowały się w rejestrze statków IOTC lub w rejestrze statków innej RFMO zajmującej się połowami tuńczyka. Ponadto transferem nie mogą zostać objęte statki figurujące w wykazie statków prowadzących połowy NNN którejkolwiek RFMO.
5.  Państwa członkowskie mogą zwiększyć swoją zdolność połowową, przekraczając pułapy, o których mowa w ust. 1 i 2, jedynie w ramach limitów określonych w planach rozwoju przedstawionych IOTC.
Artykuł  25

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb oraz statki dostawcze

1.  Statek rybacki do połowów okrężnicą nie może mieć w jakimkolwiek momencie rozmieszczonych więcej niż 350 aktywnych dryfujących urządzeń do sztucznej koncentracji ryb.
2.  Liczba statków dostawczych może wynosić nie więcej niż jeden statek dostawczy wspomagający nie mniej niż dwa statki rybackie do połowów okrężnicą, przy czym wszystkie te statki muszą pływać pod banderą tego samego państwa członkowskiego. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do państw członkowskich korzystających z tylko jednego statku dostawczego.
3.  Jeden statek rybacki do połowów okrężnicą nie może być w jakimkolwiek momencie wspomagany przez więcej niż jeden statek dostawczy pływający pod banderą tego samego państwa.
4.  Od dnia 1 stycznia 2018 r. Unia nie rejestruje nowych ani dodatkowych statków dostawczych w rejestrze upoważnionych statków IOTC.
Artykuł  26

Rekiny

1.  Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakichkolwiek części lub całych tusz kosogonów wszystkich gatunków z rodziny Alopiidae podczas jakiegokolwiek połowu.
2.  Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całych tusz żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) podczas jakiegokolwiek połowu, z wyjątkiem statków o długości całkowitej poniżej 24 m prowadzących operacje połowowe w wyłącznej strefie ekonomicznej (zwanej dalej "w.s.e.") państwa członkowskiego, pod którego banderą pływają, oraz pod warunkiem że ich połowy są przeznaczone wyłącznie do spożycia lokalnego.
3.  Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

Sekcja  5

Obszar objęty konwencją SPRFMO

Artykuł  27

Połowy gatunków pelagicznych

1.  Jedynie państwa członkowskie, które prowadziły aktywnie połowy gatunków pelagicznych w obszarze objętym konwencją SPRFMO w 2007, 2008 lub 2009 r. mogą dokonywać połowów tych gatunków w tym obszarze zgodnie z TAC określonymi w załączniku IJ.
2.  Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, ograniczają całkowitą pojemność brutto statków pływających pod ich banderą i prowadzących w 2019 r. połowy gatunków pelagicznych w tym obszarze do łącznego poziomu dla Unii wynoszącego 78 600 ton pojemności brutto.
3.  Uprawnienia do połowów określone w załączniku IJ można wykorzystywać wyłącznie pod warunkiem, że państwa członkowskie wyślą Komisji wykaz statków prowadzących aktywnie połowy lub zaangażowanych w przeładunek w obszarze objętym konwencją SPRFMO, zapisy z systemów monitorowania statków, miesięczne raporty połowowe oraz, jeżeli są dostępne, dane na temat zawinięć do portów, najpóźniej do piątego dnia następnego miesiąca, w celu przekazania tych informacji Sekretariatowi SPRFMO.
Artykuł  28

Połowy denne

1.  Państwa członkowskie ograniczają swoje połowy denne lub nakład połowowy w odniesieniu do połowów dennych w 2019 r. do tych części obszaru objętego konwencją SPRFMO, gdzie prowadzono połowy denne w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., oraz do poziomu, który nie przekracza średniego rocznego poziomu połowów lub parametrów nakładów połowowych z tego okresu. Mogą one dokonywać połowów w zakresie wykraczającym poza udokumentowany poziom, tylko jeżeli SPRFMO zatwierdzi ich plany połowowe przekraczające poziom udokumentowanych połowów.
2.  Państwa członkowskie bez udokumentowanych połowów lub nakładu połowowego w odniesieniu do połowów dennych w obszarze objętym konwencją SPRFMO w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. nie mogą prowadzić połowów, chyba że SPRFMO zatwierdzi ich plan połowowy bez tej dokumentacji.

Sekcja  6

Obszar objęty konwencją IATTC

Artykuł  29

Połowy przy użyciu okrężnic

1.  Połowy tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), opastuna (Thunnus obesus) oraz bonito (Katsuwonus pelamis) dokonywane przez statki do połowów okrężnicą są zabronione:
a) od dnia 29 lipca godz. 00:00 do dnia 8 października 2019 r. godz. 24:00 lub od dnia 9 listopada 2019 r. godz. 00:00 do dnia 19 stycznia 2020 r. godz. 24:00 w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:
- linie brzegowe Ameryk od strony Oceanu Spokojnego,
- 150° W,
- 40° N,
- 40° S;
b) od dnia 9 października 2019 r. godz. 00:00 do dnia 8 listopada 2019 r. godz. 24:00 w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:
- 96° W,
- 110° W,
- 4° N,
- 3° S.
2.  Przed dniem 1 kwietnia 2019 r., dla każdego ze swoich statków, zainteresowane państwa członkowskie zgłaszają Komisji wybrany okres zamknięcia, o którym mowa w ust. 1. Wszystkie statki rybackie do połowów okrężnicą zainteresowanego państwa członkowskiego wstrzymują w wyznaczonym okresie połowy okrężnicami w obszarach określonych w ust. 1.
3.  Statki rybackie do połowów okrężnicą łowiące tuńczyka w obszarze objętym konwencją IATTC zatrzymują na statku, a następnie wyładowują lub przeładowują wszystkie złowione tuńczyki żółtopłetwe, opastuny i bonito.
4.  Ust. 3 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy ryby uznano za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar; lub
b) podczas ostatniej części rejsu, gdy na statku może nie być już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić cały połów tuńczyka złowiony podczas tej części rejsu.
Artykuł  30

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb

1.  W obszarze objętym konwencją IATTC statki rybackie do połowów okrężnicą nie mogą posiadać w jakimkolwiek momencie więcej niż 450 aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb uznaje się za aktywne, jeżeli jest ono zrzucone na morze, rozpoczyna transmisję swojej lokalizacji i jest monitorowane przez statek, jego właściciela lub operatora. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb może być uruchamiane wyłącznie na pokładzie statku rybackiego do połowów okrężnicą.
2.  Statek rybacki do połowów okrężnicą nie może zrzucać urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w okresie 15 dni przed rozpoczęciem wybranego okresu zamknięcia określonego w art. 29 ust. 1 lit. a) oraz musi odzyskać tę samą liczbę urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, jaką początkowo zrzucono w ciągu 15 dni przed rozpoczęciem okresu zamknięcia.
3.  Państwa członkowskie co miesiąc zgłaszają Komisji informacje dzienne dotyczące wszystkich aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb zgodnie z wymogami IATTC. Sprawozdania te składane są z przesunięciem co najmniej 60 dni, ale nie więcej niż 75 dni. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje sekretariatowi IATTC.
Artykuł  31

Limity połowowe opastuna w przypadku połowów taklami

Łączne roczne połowy opastuna przez taklowce każdego państwa członkowskiego w obszarze objętym konwencją IATTC nie mogą przekraczać 500 ton lub ich rocznych połowów opastuna w 2001 r.

Artykuł  32

Zakaz połowów żarłaczy białopłetwych

1.  Zabrania się połowów żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) w obszarze objętym konwencją IATTC, a także zatrzymywania na statku, przeładunku, przechowywania, wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych złowionych w tym obszarze.
2.  Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Operatorzy statku muszą je niezwłocznie uwolnić.
3.  Operatorzy statku:
a) odnotowują liczbę uwolnień z oznaczeniem stanu ryb (martwe lub żywe);
b) zgłaszają informacje określone w lit. a) państwu członkowskiemu, którego są obywatelami. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje zgromadzone w trakcie poprzedniego roku do dnia 31 stycznia.
Artykuł  33

Zakaz połowów mantowatych

Unijnym statkom rybackim w obszarze objętym konwencją IATTC zabrania się poławiania, zatrzymywania na statku, przeładowywania, wyładowywania, przechowywania, wystawiania na sprzedaż lub sprzedaży jakichkolwiek części lub całych tusz mantowatych (rodziny Mobulidae obejmującej rodzaje Manta i Mobula). Unijne statki rybackie w miarę możliwości uwalniają mantowate - żywe i nieokaleczone - niezwłocznie po zauważeniu, że zostały złowione.

Sekcja  7

Obszar objęty konwencją SEAFO

Artykuł  34

Zakaz połowów rekinów głębokowodnych

Zabrania się ukierunkowanych połowów wymienionych poniżej rekinów głębokowodnych w obszarze objętym konwencją SEAFO:

- Apristurus manis,
- kolczak (Etmopterus bigelowi),
- Etmopterus brachyurus,
- kolczak wielki (Etmopterus princeps),
- kolczak smukły (Etmopterus pusillus),
- rajowate (Rajidae),
- Scymnodon squamulosus,
- rekiny głębinowe z nadrzędu Selachimorpha,
- koleń (Squalus acanthias).

Sekcja  8

Obszar objęty konwencją WCPFC

Artykuł  35

Warunki połowów opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i bonito oraz tuńczyka białego z południowego Pacyfiku

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby łączna liczba dni połowowych przydzielonych statkom rybackim do połowów okrężnicą opastuna (Thunnus obesus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i bonito (Katsuwonus pelamis) w części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej na pełnym morzu pomiędzy 20° N a 20° S nie przekraczała 403 dni.
2.  Unijne statki rybackie nie mogą prowadzić ukierunkowanych połowów tuńczyka białego z południowego Pacyfiku (Thunnus alalunga) w obszarze objętym konwencją WCPFC na południe od 20° S.
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby połowy opastuna (Thunnus obesus) przez taklowce nie przekroczyły 2 000 ton.
Artykuł  36

Zarządzanie połowami przy użyciu urządzeń do sztucznej koncentracji ryb

1.  W części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej między 20° N a 20° S między godz. 00.00 dnia 1 lipca 2019 r. a godz. 24.00 dnia 30 września 2019 r. zabrania się statkom rybackim do połowów okrężnicą stosowania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, ich obsługi lub ich wystawiania.
2.  Oprócz zakazu określonego w ust. 1 w obszarze pełnomorskim objętym konwencją WCPFC położonym między 20° N a 20° S zabrania się wystawiania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb przez dwa dodatkowe miesiące: między godz. 00.00 dnia 1 kwietnia 2019 r. a godz. 24.00 dnia 31 maja 2019 r., lub między godz. 00.00 dnia 1 listopada 2019 r. a godz. 24.00 dnia 31 grudnia 2019 r. O wyborze tych dwóch dodatkowych miesięcy powiadamia się Komisję przed dniem 31 stycznia 2019 r.
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby każdy z ich statków rybackich do połowów okrężnicą stosował na morzu, w jakimkolwiek momencie, nie więcej niż 350 urządzeń do sztucznej koncentracji ryb z aktywowanymi oprzyrządowanymi bojami. Boję aktywuje się wyłącznie na pokładzie statku.
4.  Wszystkie statki rybackie do połowów okrężnicą prowadzące połowy w części obszaru objętego konwencją WCPFC, o której mowa w ust. 1, zatrzymują na statku i wyładowują lub przeładowują wszystkie złowione opastuny, tuńczyki żółtopłetwe i bonito.
5.  Ust. 4 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
a) podczas ostatniej części rejsu, jeżeli na statku nie ma już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie ryby;
b) w przypadku gdy ryby nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar; lub
c) gdy wystąpi poważna awaria urządzeń do zamrażania.
Artykuł  37

Ograniczenia liczby unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika

Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika (Xiphias gladius) w obszarach na południe od 20° S w obszarze objętym konwencją WCPFC określono w załączniku VII.

Artykuł  38

Limity połowowe włócznika w połowach taklami na południe od 20° S

Państwa członkowskie zapewniają, aby połowy włócznika (Xiphias gladius) na południe od 20° S przez taklowce nie przekroczyły limitu określonego w załączniku IH. Państwa członkowskie zapewniają także, aby w wyniku tego środka nie nastąpiło przesunięcie nakładu połowowego dla włócznika na obszar na północ od 20° S.

Artykuł  39

Żarłacze jedwabiste i żarłacze białopłetwe

1.  W obszarze objętym konwencją WCPFC zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przechowywania lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy osobników następujących gatunków:
a) żarłacze jedwabiste (Carcharhinus falciformis);
b) żarłacze białopłetwe (Carcharhinus longimanus).
2.  Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.
Artykuł  40

Obszar podlegający jednocześnie IATTC i WCPFC

1.  Statki wpisane wyłącznie do rejestru WCPFC, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie IATTC i WCPFC zgodnie z definicją w art. 4 lit. u), stosują środki określone w niniejszej sekcji.
2.  Statki wpisane jednocześnie do rejestru WCPFC i IATTC oraz statki wpisane wyłącznie do rejestru IATTC stosują środki określone w art. 29 ust. 1 lit. a), art. 29 ust. 2, 3 i 4 oraz w art. 30, 31 i 32, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie IATTC i WCPFC zgodnie z definicją w art. 4 lit. u).

Sekcja  9

Obszar objęty porozumieniem GFCM

Artykuł  41

Małe stada pelagiczne w podobszarach geograficznych 17 i 18

1.  Połowy małych stad pelagicznych przez unijne statki rybackie w podobszarach geograficznych 17 i 18 nie mogą przekraczać poziomów określonych w załączniku IL do niniejszego rozporządzenia.
2.  Unijne statki rybackie prowadzące ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych w podobszarach geograficznych 17 i 18 nie mogą przekraczać 180 dni połowowych rocznie. W ramach tej łącznej liczby 180 dni połowowych podczas maksymalnie 144 dni połowowych możliwe są ukierunkowane połowy sardynek i podczas maksymalnie 144 dni połowowych możliwe są ukierunkowane połowy sardeli.
Artykuł  42

Węgorz europejski w Morzu Śródziemnym (podobszary geograficzne 1-27)

1.  Wszystkie działania statków unijnych i inna unijna działalność połowowa polegająca na połowach węgorza europejskiego, mianowicie połowy ukierunkowane, połowy przypadkowe i rekreacyjne, podlegają przepisom niniejszego artykułu.
2.  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do Morza Śródziemnego i wód słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe.
3.  Zabrania się połowów węgorza europejskiego w wodach Unii i wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego w okresie obejmującym trzy kolejne miesiące, który zostanie ustalony przez każde państwo członkowskie. Okres zamknięcia połowów musi być spójny z celami w zakresie ochrony określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1100/2007, z obowiązującymi krajowymi planami zarządzania oraz z czasowymi modelami migracji węgorza europejskiego w danym państwie członkowskim. Państwa członkowskie informują Komisję o ustalonym okresie nie później niż miesiąc przed wejściem w życie tego zamknięcia, a w każdym przypadku nie później niż w dniu 31 stycznia 2019 r.

Sekcja  10

Morze beringa

Artykuł  43

Zakaz połowów w obszarach pełnomorskich Morza Beringa

Zabrania się połowów mintaja (Theragra chalcogramma) w obszarach pełnomorskich Morza Beringa.

Sekcja  11

Siofa

Artykuł  44

Tymczasowe środki dotyczące połowów dennych

1.  Państwa członkowskie, których statki do 2016 r. prowadziły połowy przez okres dłuższy niż 40 dni w danym roku w obszarze objętym porozumieniem SIOFA, zapewniają, aby te statki rybackie pływające pod ich banderą ograniczyły swój roczny nakład połowowy lub połowy w ramach połowów dennych do średniego rocznego poziomu oraz aby działalność połowowa prowadzona była na obszarze objętym oceną skutków przedłożoną SIOFA.
2.  Państwa członkowskie, których statki do 2016 r. nie prowadziły połowów przez okres dłuższy niż 40 dni w jakimkolwiek danym roku w obszarze objętym porozumieniem SIOFA, zapewniają, aby statki pływające pod ich banderą ograniczyły swój nakład połowowy lub połowy w ramach połowów dennych oraz rozkład przestrzenny zgodnie z ich historycznymi danymi połowowymi.

TYTUŁ  III

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA STATKÓW PAŃSTW TRZECICH W WODACH UNII

Artykuł  45

Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie zarejestrowane na Wyspach Owczych

Zezwala się statkom rybackim pływającym pod banderą Norwegii oraz statkom rybackim zarejestrowanym na Wyspach Owczych na dokonywanie połowów w wodach Unii w granicach TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł  46

Statki rybackie pływające pod banderą Wenezueli

W odniesieniu do statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli zastosowanie mają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł  47

Upoważnienia do połowów

Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla statków państw trzecich prowadzących połowy w wodach Unii określono w załączniku VIII.

Artykuł  48

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Do połowów i przyłowów statków państw trzecich poławiających na podstawie upoważnień wyszczególnionych w art. 45 stosuje się warunki określone w art. 7.

Artykuł  49

Okresy zamknięte dla połowów

Statki państw trzecich upoważnione do połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach Unii podobszaru ICES 4, od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r. oraz od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. nie mogą prowadzić w tym obszarze połowów dobijaków włokiem dennym, niewodem lub podobnymi narzędziami ciągnionymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm.

Artykuł  50

Zakazy

1.  Statkom państw trzecich zabrania się połowów, zatrzymywania na statku, przeładowywania lub wyładowywania następujących gatunków, jeżeli zostały one znalezione w wodach Unii:
a) rai promienistej (Amblyraja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;
b) następujących gatunków pił w wodach Unii:
(i) Anoxypristis cuspidata;
(ii) piły karłowatej (Pristis clavata); (iii) piły drobnozębnej (Pristis pectinata); (iv) piły zwyczajnej (Pristis pristis); (v) piły karłowatej (Pristis clavata);
c) długoszpara (Cetorhinus maximus) i żarłacza białego (Carcharodon carcharias) w wodach Unii;
d) kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;
e) rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;
f) kolczaka smukłego (Etmopterus pusillus) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;
g) liksy (Dalatias licha), kolenia kolcobrodego (Deania calcea), kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus), kolenia długopłetwego (Etmopterus princeps) i kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4 i 14;
h) żarłacza śledziowego (Lamna nasus) w wodach Unii;
i) następujących gatunków z rodzaju Mobula w wodach Unii:
(i) mobuli śródziemnomorskiej (Mobula mobular);
(ii) Mobula rochebrunei;
(iii) Mobula japanica;
(iv) Mobula thurstoni;
(v) Mobula eregoodootenkee;
(vi) Mobula munkiana;
(vii) Mobula tarapacana;
(viii) Mobula kuhlii;
(ix) Mobula hypostoma;
(x) manty z gatunku Manta alfredi;
(xi) manty z gatunku Manta birostris;
j) rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;
k) rai czarnobrzuchej (Dipturus nidarosiensis) w wodach Unii rejonów ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h i 7k;
l) rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6, 9 i 10 oraz rai siwej (Rostroraja alba) w wodach Unii podobszarów ICES 6, 7, 8, 9 i 10;
m) rochowatych (Rhinobatidae) w wodach Unii podobszarów ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12;
n) rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;
o) rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;
p) kolenia (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;
q) anioła morskiego (Squatina squatina) w wodach Unii.
2.  Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

TYTUŁ  IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  51

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Artykuł  52

Przepis przejściowy

Art. 10, art. 12 ust. 2, art. 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 i 50 stosuje się nadal odpowiednio w 2020 r. do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2020.

Artykuł  53

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jednakże art. 9 stosuje się od dnia 1 lutego 2019 r. Przepisy dotyczące uprawnień do połowów określonych w art. 21, 22 i 23 oraz w załącznikach IE i V w odniesieniu do niektórych stad ryb w obszarze objętym konwencją CCAMLR stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I: TAC mające zastosowanie do unijnych statków rybackich na obszarach, gdzie istnieją TAC, w podziale na gatunki i obszary

ZAŁĄCZNIK IA: Cieśnina Skagerrak, cieśnina Kattegat, podobszary ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, wody Unii obszarów CECAF, wody Gujany Francuskiej

ZAŁĄCZNIK IB: Północno-wschodni Atlantyk i Grenlandia, podobszary ICES 1, 2, 5, 12 i 14 oraz wody Grenlandii obszaru NAFO 1

ZAŁĄCZNIK IC: Północno-zachodni Atlantyk - obszar objęty konwencją NAFO

ZAŁĄCZNIK ID: Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK IE: Antarktyka - obszar objęty konwencją CCAMLR

ZAŁĄCZNIK IF: Południowo-wschodni Ocean Atlantycki - obszar objęty konwencją SEAFO

ZAŁĄCZNIK IG: Tuńczyk południowy - obszary występowania

ZAŁĄCZNIK IH: Obszar objęty konwencją WCPFC

ZAŁĄCZNIK IJ: Obszar objęty konwencją SPRFMO

ZAŁĄCZNIK IK: Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK IL: Obszar objęty porozumieniem GFCM

ZAŁĄCZNIK IIA: Nakład połowowy statków w kontekście odbudowy niektórych południowych stad morszczuka i stad homarca w rejonach ICES 8c i 9a, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu

ZAŁĄCZNIK IIB: Nakład połowowy statków w kontekście zarządzania stadami soli w zachodniej części kanału La Manche w rejonie ICES 7e

ZAŁĄCZNIK IIC: Obszary zarządzania dobijakami w rejonach ICES 2a i 3a oraz podobszarze ICES 4

ZAŁĄCZNIK III: Maksymalna liczba upoważnień do połowów dla unijnych statków rybackich prowadzących połowy w wodach państw trzecich

ZAŁĄCZNIK IV: Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK V: Obszar objęty konwencją CCAMLR

ZAŁĄCZNIK VI: Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK VII: Obszar objęty konwencją WCPFC

ZAŁĄCZNIK VIII: Ograniczenia ilościowe upoważnień do połowów w odniesieniu do statków państw trzecich prowadzących połowy w wodach Unii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH NA OBSZARACH, GDZIE ISTNIEJĄ TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach w załącznikach IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK oraz IL określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, z wyjątkiem przypadków, w których określono inaczej) w podziale na stada oraz - w stosownych przypadkach - warunki funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES, o ile nie określono inaczej. W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów regulacyjnych tylko łacińskie nazwy służą do identyfikacji gatunków; nazwy zwyczajowe podano w celu ułatwienia odniesienia.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematycznaKod alfa-3Nazwa zwyczajowa
Amblyraja radiataRJRRaja promienista
Ammodytes spp.SANDobijaki
Argentina silusARUArgentyna wielka
Beryx spp.ALFBeryksy
Brosme brosmeUSKBrosma
CaproidaeBORKaprosz
Centrophorus squamosusGUQKoleń czerwony
Centroscymnus coelolepisCYOKoleń iberyjski
Chaceon spp.GERKraby z gatunków należących do Chaceon spp.
Chaenocephalus aceratusSSISzczękacz
Champsocephalus gunnariANIKergulena
Channichthys rhinoceratusLICKrokodylec
Chionoecetes spp.PCRKrab śnieżny
Clupea harengusHERŚledź atlantycki
Coryphaenoides rupestrisRNGBuławik czarny
Dalatias lichaSCKLiksa
Deania calceaDCAKoleń kolcobrody
Dicentrarchus labraxBSSLabraks
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)RJBKompleks gatunków rai gładkiej
Dissostichus eleginoidesTOPAntar patagoński
Dissostichus mawsoniTOAAntar polarny
Dissostichus spp.TOTAntary
Engraulis encrasicolusANESardela europejska
Etmopterus princepsETRKolczak wielki
Etmopterus pusillusETPKolczak smukły
Euphausia superbaKRIKryl antarktyczny
Gadus morhuaCODDorsz atlantycki
Galeorhinus galeusGAGRekin szary
Glyptocephalus cynoglossusWITSzkarłacica
Hippoglossoides platessoidesPLANiegładzica
Hippoglossus hippoglossusHALHalibut biały
Hoplostethus atlanticusORYGardłosz atlantycki
Illex illecebrosusSQIKalmar illeks
Lamna nasusPORŻarłacz śledziowy
Lepidorhombus spp.LEZSmuklice
Leucoraja naevusRJNRaja dwuplama
Limanda ferrugineaYELŻółcica
LophiidaeANFŻabnicowate
Macrourus spp.GRVBuławiki
Makaira nigricansBUMMarlin błękitny
Mallotus villosusCAPGromadnik
Manta birostrisRMBManta
Martialia hyadesiSQSKałamarnica
Melanogrammus aeglefinusHADPlamiak
Merlangius merlangusWHGWitlinek
Merluccius merlucciusHKEMorszczuk europejski
Micromesistius poutassouWHBBłękitek
Microstomus kittLEMZłocica
Molva dypterygiaBLIMolwa niebieska
Molva molvaLINMolwa
Nephrops norvegicusNEPHomarzec
Notothenia gibberifronsNOGNototenia żółta
Notothenia rossiiNORNototenia marmurkowa
Notothenia squamifronsNOSNototenia skwama
Pandalus borealisPRAKrewetka północna
Paralomis spp.PAIKraby z gatunków należących do Paralomis spp.
Penaeus spp.PENKrewetki z gatunków należących do Penaeus spp.
Pleuronectes platessaPLEGładzica
PleuronectiformesFLXPłastugokształtne
Pollachius pollachiusPOLRdzawiec
Pollachius virensPOKCzarniak
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthys georgianusSGIGeorgianka
Pseudopentaceros spp.EDWPancerzykowce
Raja albaRJARaja siwa
Raja brachyuraRJHRaja białoplama
Raja circularisRJIRaja piaskowa
Raja clavataRJCRaja nabijana
Raja fullonicaRJFRaja kosmata
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADRaja czarnobrzucha
Raja microocellataRJERaja drobnooka
Raja montaguiRJMRaja nakrapiana
Raja undulataRJURaja bruzdowana
RajiformesSRXRajokształtne
Reinhardtius hippoglossoidesGHLHalibut niebieski
Sardina pilchardusPILSardynka europejska
Scomber scombrusMACMakrela
Scophthalmus rhombusBLLNagład
Sebastes spp.REDKarmazyny
Solea soleaSOLSola
Solea spp.SOOSole
Sprattus sprattusSPRSzprot
Squalus acanthiasDGSKoleń
Tetrapturus albidusWHMMarlin biały
Thunnus maccoyiiSBFTuńczyk południowy
Thunnus obesusBETOpastun
Thunnus thynnusBFTTuńczyk błękitnopłetwy
Trachurus murphyiCJMOstrobok peruwiański
Trachurus spp.JAXOstroboki
Trisopterus esmarkiiNOPOkowiel
Urophycis tenuisHKWWidlak bostoński
Xiphias gladiusSWOWłócznik
Poniższą tabelę porównawczą nazw zwyczajowych i nazw łacińskich podaje się wyłącznie do celów informacyjnych:
Antar patagońskiTOPDissostichus eleginoides
Antar polarnyTOADissostichus mawsoni
AntaryTOTDissostichus spp.
Argentyna wielkaARUArgentina silus
BeryksyALFBeryx spp.
BłękitekWHBMicromesistius poutassou
BrosmaUSKBrosme brosme
Buławik czarnyRNGCoryphaenoides rupestris
BuławikiGRVMacrourus spp.
CzarniakPOKPollachius virens
DobijakiSANAmmodytes spp.
Dorsz atlantyckiCODGadus morhua
Gardłosz atlantyckiORYHoplostethus atlanticus
GeorgiankaSGIPseudochaenichthys georgianus
GładzicaPLEPleuronectes platessa
GromadnikCAPMallotus villosus
Halibut białyHALHippoglossus hippoglossus
Halibut niebieskiGHLReinhardtius hippoglossoides
HomarzecNEPNephrops norvegicus
Kalmar illeksSQIIllex illecebrosus
KałamarnicaSQSMartialia hyadesi
KaproszBORCaproidae
KarmazynyREDSebastes spp.
KergulenaANIChampsocephalus gunnari
Kolczak smukłyETPEtmopterus pusillus
Kolczak wielkiETREtmopterus princeps
KoleńDGSSqualus acanthias
Koleń czerwonyGUQCentrophorus squamosus
Koleń iberyjskiCYOCentroscymnus coelolepis
Koleń kolcobrodyDCADeania calcea
Kompleks gatunków rai gładkiejRJBDipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)
Krab śnieżnyPCRChionoecetes spp.
Kraby z gatunków należących do Chaceon spp.GERChaceon spp.
Kraby z gatunków należących do Paralomis spp.PAIParalomis spp.
Krewetka północnaPRAPandalus borealis
Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.PENPenaeus spp.
KrokodylecLICChannichthys rhinoceratus
Kryl antarktycznyKRIEuphausia superba
LabraksBSSDicentrarchus labrax
LiksaSCKDalatias licha
MakrelaMACScomber scombrus
MantaRMBManta birostris
Marlin białyWHMTetrapturus albidus
Marlin błękitnyBUMMakaira nigricans
MolwaLINMolva molva
Molwa niebieskaBLIMolva dypterygia
Morszczuk europejskiHKEMerluccius merluccius
NagładBLLScophthalmus rhombus
NiegładzicaPLAHippoglossoides platessoides
Nototenia marmurkowaNORNotothenia rossii
Nototenia skwamaNOSNotothenia squamifrons
Nototenia żółtaNOGNotothenia gibberifrons
OkowielNOPTrisopterus esmarkii
OpastunBETThunnus obesus
Ostrobok peruwiańskiCJMTrachurus murphyi
OstrobokiJAXTrachurus spp.
PancerzykowceEDWPseudopentaceros spp.
PlamiakHADMelanogrammus aeglefinus
PłastugokształtneFLXPleuronectiformes
Raja białoplamaRJHRaja brachyura
Raja bruzdowanaRJURaja undulata
Raja czarnobrzuchaJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Raja drobnookaRJERaja microocellata
Raja dwuplamaRJNLeucoraja naevus
Raja kosmataRJFRaja fullonica
Raja nabijanaRJCRaja clavata
Raja nakrapianaRJMRaja montagui
Raja piaskowaRJIRaja circularis
Raja promienistaRJRAmblyraja radiata
Raja siwaRJARaja alba
RajokształtneSRXRajiformes
RdzawiecPOLPollachius pollachius
Rekin szaryGAGGaleorhinus galeus
Sardela europejskaANEEngraulis encrasicolus
Sardynka europejskaPILSardina pilchardus
SmukliceLEZLepidorhombus spp.
SolaSOLSolea solea
SoleSOOSolea spp.
SzczękaczSSIChaenocephalus aceratus
SzkarłacicaWITGlyptocephalus cynoglossus
SzprotSPRSprattus sprattus
Śledź atlantyckiHERClupea harengus
Tuńczyk błękitnopłetwyBFTThunnus thynnus
Tuńczyk południowySBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
Widlak bostońskiHKWUrophycis tenuis
WitlinekWHGMerlangius merlangus
WłócznikSWOXiphias gladius
ZłocicaLEMMicrostomus kitt
ŻabnicowateANFLophiidae
Żarłacz śledziowyPORLamna nasus
ŻółcicaYELLimanda ferruginea

ZAŁĄCZNIK  IA

CIEŚNINA SKAGERRAK, CIEŚNINA KATTEGAT, PODOBSZARY ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, WODY UNII OBSZARÓW CECAF, WODY GUJANY FRANCUSKIEJ

Gatunek: Dobijaki i powiązane przyłowy Ammodytes spp.Obszar: wody Unii obszarów 2a, 3a i 4 (1)
Dania 0 (2)
Zjednoczone Królestwo 0 (2)
Niemcy 0 (2)
Szwecja 0 (2)
Unia 0
TAC 0TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Z wyjątkiem wód w obrębie sześciu mil morskich od linii podstawowej Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.

(2) Przyłowy witlinka i makreli mogą stanowić do 2 % kwoty (OT1/*2A3A4). Przyłowy witlinka i makreli odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

Warunek szczególny:
w granicach wymienionych wyżej kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami zgodnie z definicją w załączniku IIC nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Obszar: wody Unii obszarów zarządzania dobijakami
1r2r (1)3r45r67r
(SAN/234_1R)(SAN/234_2R)(SAN/234_3R)(SAN/234_4)(SAN/234_5R)(SAN/234_6)(SAN/234_7R)
Dania0000000
Zjednoczone Królestwo0000000
Niemcy0000000
Szwecja0000000
Unia0000000
Ogółem0000000
(1) W obszarze zarządzania 2r TAC może być realizowany jedynie jako TAC do celów monitorowania wraz z powiązaną procedurą pobierania próbek w rybołówstwie.
Gatunek: Argentyna wielka Argentina silusObszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (ARU/1/2.)
Niemcy24
Francja8
Niderlandy19
Zjednoczone Królestwo39
Unia90
TAC90TAC przezornościowy
Gatunek: Argentyna wielka Argentina silusObszar: wody Unii obszarów 3a i 4 (ARU/3A4-C)
Dania1 093
Niemcy11
Francja8
Irlandia8
Niderlandy51
Szwecja43
Zjednoczone Królestwo20
Unia1 234
TAC1 234TAC przezornościowy
Gatunek: Argentyna wielka Argentina silusObszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7 (ARU/567.)
Niemcy355
Francja7
Irlandia329
Niderlandy3 710
Zjednoczone Królestwo260
Unia4 661
TAC4 661TAC przezornościowy
Gatunek: Brosma

Brosme brosme

Obszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2 i 14 (USK/1214EI)
Niemcy6(1)
Francja6(1)
Zjednoczone Królestwo6(1)
Pozostałe3(1)
Unia21 (1)
TAC21TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Brosma

Brosme brosme

Obszar: 3a

(USK/03A.)

Dania15
Szwecja8
Niemcy8
Unia31
TAC31TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Brosma

Brosme brosme

Obszar: wody Unii obszaru 4 (USK/04-C.)
Dania68
Niemcy20
Francja47
Szwecja7
Zjednoczone Królestwo102
Pozostałe7(1)
Unia251
TAC251TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Brosma

Brosme brosme

Obszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5, 6 i 7 (USK/567EI.)
Niemcy17
Hiszpania60
Francja705
Irlandia68
Zjednoczone Królestwo340
Pozostałe17 (1)
Unia1 207
Norwegia2 923 (2) (3) (4) (5)
TAC4 130TAC przezornościowy

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2) Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (USK/*24X7C).

(3) Warunek szczególny: z czego przypadkowy połów innych gatunków w wysokości 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie, jest dozwolony w obszarach 5b, 6 i 7. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z określonych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 5b, 6 i 7 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*5B67-). Przyłów dorsza atlantyckiego w obszarze 6a na mocy tego przepisu nie może przekraczać 5 %.

3 000

(4) Łącznie z molwą. Kwoty dla Norwegii mogą być poławiane wyłącznie taklami w obszarach 5b, 6 i 7. Molwa (LIN/*5B67-) 8 000

Brosma (USK/*5B67-) 2 923

(5) Kwoty dotyczące brosmy i molwy dla Norwegii są zamienne do następującej ilości, w tonach: 2 000.

Gatunek: Brosma

Brosme brosme

Obszar: wody Norwegii obszaru 4 (USK/04-N.)
Belgia0
Dania165
Niemcy1
Francja0
Niderlandy0
Zjednoczone Królestwo4
Unia170 Nie dotyczy
TACTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek: Kaprosz CaproidaeObszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8 (BOR/678-)
Dania5 357
Irlandia15 086
Zjednoczone Królestwo1 387
Unia21 830
TAC21 830TAC przezornościowy
Gatunek:Śledź atlantycki (1) Clupea harengusObszar:3a (HER/03A.)
Dania12 325 (2)
Niemcy197 (2)
Szwecja12 893 (2)
Unia25 415 (2)
Norwegia3 911
Wyspy Owcze0(3)
TAC29 326TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm.

(2) Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (HER/*04-C.).

(3) Można poławiać wyłącznie w cieśninie Skagerrak (HER/*03AN.).

Gatunek: Śledź atlantycki (1) Clupea harengusObszar: wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53o 30' N (HER/4AB.)
Dania59 468
Niemcy39 404
Francja20 670
Niderlandy51 717
Szwecja3 913
Zjednoczone Królestwo55 583
Unia230 755
Wyspy Owcze250
Norwegia111 652 (2)
TAC385 008TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm.

(2) Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC. W granicach tej kwoty w wodach Unii obszarów 4a oraz 4b (HER/*4AB-C) poławiać można ilości nie większe niż określone poniżej.

50 000

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii na południe od 62°N (HER/*04N-) (1)
Unia50 000
___________

(1) Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm.

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: wody Norwegii na południe od 62° N (HER/04-N.)
Szwecja886 (1)
Unia886
TAC385 008TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca oraz witlinka i czarniaka należy odliczyć od kwot odnoszących się do tych gatunków.

Gatunek: Śledź atlantycki (1) Clupea harengusObszar: 3a

(HER/03A-BC)

Dania5 692
Niemcy51
Szwecja916
Unia6 659
TAC6 659TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.

Gatunek: Śledź atlantycki (1) Clupea harengusObszar: 4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a (HER/2A47DX)
Belgia65
Dania12 628
Niemcy65
Francja65
Niderlandy65
Szwecja62
Zjednoczone Królestwo240
Unia13 190
TAC13 190TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.

Gatunek: Śledź atlantycki (1) Clupea harengusObszar:4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgia8 632 (3)
Dania800 (3)
Niemcy530 (3)
Francja10 277 (3)
Niderlandy18 162 (3)
Zjednoczone Królestwo3 950 (3)
Unia42 351 (3)
TAC385 008TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie dla połowów śledzia atlantyckiego dokonanych przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm.

(2) Z wyjątkiem stada występującego w Blackwater: odnosi się do stada śledzia atlantyckiego w regionie morskim ujścia rzeki Tamizy w obszarze ograniczonym loksodromą biegnącą w kierunku południowym od Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) do 51° 33' N i stąd na zachód do punktu na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa.

(3) Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4b (HER/*04B.).

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b,

6b i 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Niemcy466 (2)
Francja88 (2)
Irlandia630 (2)
Niderlandy466 (2)
Zjednoczone Królestwo2 520 (2)
Unia4 170 (2)
TAC4 170TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Dotyczy stada śledzia atlantyckiego w części obszaru ICES 6a, położonej na wschód od południka 7° W i na północ od równoleżnika 55° N lub na zachód od południka 7° W i na północ od równoleżnika 56° N, z wyjątkiem Clyde.

(2) Zabrania się wszelkich połowów ukierunkowanych śledzia atlantyckiego w części obszarów ICES objętych tym TAC położonej między 56° N a 57° 30' N, z wyjątkiem pasa sześciu mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego Zjednoczonego Królestwa.

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar:6aS (1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlandia1 482
Niderlandy148
Unia1 630
TAC1 630TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Dotyczy do stada śledzia atlantyckiego w obszarze 6a, na południe od 56°00' N oraz na zachód od 07°00' W.

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar:6 Clyde (1) (HER/06ACL.)
Zjednoczone KrólestwoDo ustalenia
UniaDo ustalenia (2)
TACDo ustalenia (2)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Zasoby występujące w rzece Clyde: odnosi się to do stada śledzia atlantyckiego w obszarze morskim położonym na północny wschód od linii nakreślonej między:

- Mull of Kintyre (55°17,9' N, 05°47,8' W),

- punktem o współrzędnych 55°04' N, 05°23' W, oraz

- Corsewall Point (55° 00,5' N, 05° 09,4' W).

(2) Ustalone na takim samym poziomie co kwota Zjednoczonego Królestwa.

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar:7a (1) (HER/07A/MM)
Irlandia1 795
Zjednoczone Królestwo5 101
Unia6 896
TAC6 896TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Obszar ten jest pomniejszony o obszar ograniczony:

- od północy przez szerokość 52° 30' N,

- od południa przez szerokość 52° 00' N,

- od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

- od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.

Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: 7e i 7f

(HER/7EF.)

Francja465
Zjednoczone Królestwo465
Unia930
TAC930TAC przezornościowy
Gatunek: Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: 7g (1), 7h (1), 7j (1) i 7k (1) (HER/7G-K.)
Niemcy53
Francja293
Irlandia4 097
Niderlandy293
Zjednoczone Królestwo6
Unia4 742
TAC4 742TAC analityczny
___________

(1) Obszar ten jest powiększony o obszar ograniczony:

- od północy przez szerokość 52° 30' N,

- od południa przez szerokość 52° 00' N,

- od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

- od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.

Gatunek: Sardela europejska Engraulis encrasicolusObszar: 8

(ANE/08.)

Hiszpania29 700
Francja3 300
Unia33 000
TAC33 000TAC przezornościowy
Gatunek: Sardela europejska Engraulis encrasicolusObszar: 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Hiszpania0(1)
Portugalia0(1)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC przezornościowy
___________

(1) Kwota ta może być poławiana wyłącznie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Gatunek:Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: cieśnina Skagerrak (COD/03AN.)
Belgia11
Dania3 364
Niemcy84
Niderlandy21
Szwecja589
Unia4 069
TAC4 205TAC analityczny
Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: cieśnina Kattegat (COD/03AS.)
Dania 350 (1)
Niemcy 7 (1)
Szwecja 210 (1)
Unia 567 (1)
TAC 567 (1)TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: 4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgia828 (1)
Dania4 758
Niemcy3 017
Francja1 023 (1)
Niderlandy2 688 (1)
Szwecja32
Zjednoczone Królestwo10 914 (1)
Unia23 260
Norwegia5 004 (2)
TAC29 437TAC analityczny
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: 7d (COD/*07D.).

(2) Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii obszaru 4 (COD/ *04N-)
Unia21 236
Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: wody Norwegii na południe od 62° N (COD/04-N.)
Szwecja382 (1)
Unia382
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:6b; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12° 00' W oraz obszarów 12 i 14 (COD/5W6-14)
Belgia0
Niemcy1
Francja12
Irlandia16
Zjednoczone Królestwo45
Unia74
TAC74TAC przezornościowy
Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:6 a; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b

na wschód od 12° 00' W

(COD/5BE6A)

Belgia3(1)
Niemcy26 (1)
Francja275 (1)
Irlandia385 (1)
Zjednoczone Królestwo1 046 (1)
Unia1 735 (1)
TAC1 735 (1)TAC analityczny

Stosuje się art. 8 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane dorsza atlantyckiego.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: 7a

(COD/07A.)

Belgia11 (1)
Francja30 (1)
Irlandia530 (1)
Niderlandy3(1)
Zjednoczone Królestwo233 (1)
Unia807 (1)
TAC807 (1)TAC analityczny
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF

34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia50 (1)
Francja822 (1)
Irlandia650 (1)
Niderlandy0(1)
Zjednoczone Królestwo88 (1)
Unia1 610 (1)
TAC1 610 (1)TAC analityczny

Stosuje się art. 8 niniejszego rozporządzenia Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane dorsza atlantyckiego.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:7d (COD/07D.)
Belgia74 (1)
Francja1 439 (1)
Niderlandy43 (1)
Zjednoczone Królestwo159 (1)
Unia1 715 (1)
TAC1 715TAC analityczny
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w obszarze 4; wodach Unii obszaru 2a; części obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat (COD/*2A3X4.

Gatunek: Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgia9
Dania7
Niemcy7
Francja47
Niderlandy37
Zjednoczone Królestwo2 780
Unia2 887
TAC2 887TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (LEZ/56-14)
Hiszpania657
Francja2 563 (1)
Irlandia749
Zjednoczone Królestwo1 813 (1)
Unia5 782
TAC5 782TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).

Gatunek: Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:7 (LEZ/07.)
Belgia490 (1)
Hiszpania5 440 (2)
Francja6 602 (2)
Irlandia3 001 (1)
Zjednoczone Królestwo2 599 (1)
Unia18 132
TAC18 132TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) 10 % tej kwoty można wykorzystać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) na przyłowy w ukierunkowanych połowach soli.

(2) 35 % tej kwoty można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).

Gatunek:Smuklice Lepidorhombus spp.Obszar:8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/8ABDE.)
Hiszpania943
Francja761
Unia1 704
TAC1 704TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Smuklice Lepidorhombus spp.Obszar:8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Hiszpania1 728
Francja86
Portugalia58
Unia1 872
TAC1 872TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Żabnicowate LophiidaeObszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (ANF/2AC4-C)
Belgia715 (1)
Dania1 577 (1)
Niemcy770 (1)
Francja147 (1)
Niderlandy541 (1)
Szwecja18 (1)
Zjednoczone Królestwo16 469 (1)
Unia20 237 (1)
TAC20 237TAC przezornościowy
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w obszarze 6; wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 5b; wodach międzynarodowych obszarów 12 i 14 (ANF/*56-14).

Gatunek: Żabnicowate LophiidaeObszar: wody Norwegii obszaru 4 (ANF/04-N.)
Belgia51
Dania1 305
Niemcy21
Niderlandy18
Zjednoczone Królestwo Unia305 1 700
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek: Żabnicowate LophiidaeObszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (ANF/56-14)
Belgia411 (1)
Niemcy470 (1)
Hiszpania440
Francja5 067 (1)
Irlandia1 145
Niderlandy396 (1)
Zjednoczone Królestwo3 524 (1)
Unia11 453
TAC11 453TAC przezornościowy
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 4 (ANF/*2AC4C).

Gatunek: Żabnicowate LophiidaeObszar: 7

(ANF/07.)

Belgia3 049 (1)
Niemcy340 (1)
Hiszpania1 212 (1)
Francja19 568 (1)
Irlandia2 501 (1)
Niderlandy395 (1)
Zjednoczone Królestwo5 934 (1)
Unia32 999 (1)
TAC32 999TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE).

Gatunek:Żabnicowate LophiidaeObszar:8a, 8b, 8d i 8e (ANF/8ABDE.)
Hiszpania1 275
Francja7 096
Unia8 371
TAC8 371TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Żabnicowate LophiidaeObszar:8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Hiszpania3 472
Francja3
Portugalia691
Unia4 166
TAC4 166TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Plamiak Melanogrammus aeglefinusObszar:3a (HAD/03A.)
Belgia8
Dania1 435
Niemcy91
Niderlandy2
Szwecja170
Unia1 706
TAC1 780TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar: 4; wody Unii obszaru 2a (HAD/2AC4.)
Belgia168
Dania1 153
Niemcy734
Francja1 279
Niderlandy126
Szwecja116
Zjednoczone Królestwo19 015
Unia22 591
Norwegia6 359
TAC28 950TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii obszaru 4 (HAD/ *04N-)
Unia16 804
Gatunek:Plamiak Melanogrammus aeglefinusObszar: wody Norwegii na południe od 62o N (HAD/04-N.)
Szwecja707 (1)
Unia707
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

Gatunek: Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6b, 12 i 14 (HAD/6B1214)
Belgia23
Niemcy28
Francja1 155
Irlandia824
Zjednoczone Królestwo8 439
Unia10 469
TAC10 469TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6a

(HAD/5BC6A)

Belgia4 0
Niemcy
Francja178 0
Irlandia528 0
Zjednoczone Królestwo2 512 0
Unia3 226
TAC3 226TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

_________

(1) Nie więcej niż 10 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4; wodach Unii obszaru 2 (HAD/*2AC4.).

Gatunek: Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgia93
Francja5 552
Irlandia1 851
Zjednoczone Królestwo833
Unia8 329
TAC8 329TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:7a (HAD/07A.)
Belgia59
Francja271
Irlandia1 619
Zjednoczone Królestwo1 790
Unia3 739
TAC3 739TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar: За

(WHG/03A.)

Dania1 109
Niderlandy4
Szwecja119
Unia1 232
TAC1 660TAC przezornościowy
Gatunek: Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:4; wody Unii obszaru 2a (WHG/2AC4.)
Belgia226
Dania977
Niemcy254
Francja1 468
Niderlandy565
Szwecja2
Zjednoczone Królestwo7 062
Unia10 554
Norwegia1 219 (1)
TAC17 191TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii obszaru 4 (WHG/ *04N-)
Unia10 881
Gatunek: Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (WHG/56-14)
Niemcy3(1)
Francja68 (1)
Irlandia324 (1)
Zjednoczone Królestwo717 (1)
Unia1 112 (1)
TAC1 112 (1)TAC analityczny

Stosuje się art. 8 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane witlinka.

Gatunek: Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar: 7a

(WHG/07A.)

Belgia2(1)
Francja25 (1)
Irlandia419 (1)
Niderlandy0(1)
Zjednoczone Królestwo281 (1)
Unia727 (1)
TAC727 (1)TAC analityczny

Stosuje się art. 8 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy witlinka złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane witlinka.

Gatunek: Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k (WHG/7X7A-C)
Belgia187
Francja11 510
Irlandia5 334
Niderlandy94
Zjednoczone Królestwo2 059
Unia19 184
TAC19 184TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Witlinek Merlangius merlangusObszar:8 (WHG/08.)
Hiszpania1 016
Francja1 524
Unia2 540
TAC2 540TAC przezornościowy
Gatunek: Witlinek i rdzawiec

Merlangius merlangus i Pollachius pollachius

Obszar: wody Norwegii na południe od 62° N (W/P/04-N.)
Szwecja190 (1)
Unia190
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

Gatunek: Morszczuk europejski Merluccius merlucciusObszar: 3a

(HKE/03A.)

Dania3 950 (1)
Szwecja336 (1)
Unia4 286
TAC4 286TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Można dokonywać transferów tej kwoty do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Gatunek: Morszczuk europejski Merluccius merlucciusObszar: wody Unii obszarów 2a i 4 (HKE/2AC4-C)
Belgia71 (1)
Dania2 888 (1)
Niemcy331 (1)
Francja639 (1)
Niderlandy166 (1)
Zjednoczone Królestwo899 (1)
Unia4 994 (1)
TAC4 994TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Nie więcej niż 10 % tej kwoty może być wykorzystane na przyłowy w obszarze 3a (HKE/*03A.).

Gatunek: Morszczuk europejski Merluccius merlucciusObszar:6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (HKE/571214)
Belgia733 (1)
Hiszpania23 512
Francja36 310 (1)
Irlandia4 400
Niderlandy473 (1)
Zjednoczone Królestwo14 334 (1)
Unia79 762
TAC79 762TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Można dokonywać transferów tej kwoty do wód Unii obszarów 2a i 4. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
8a, 8b, 8d i 8e (HKE/*8ABDE)
Belgia95
Hiszpania3 793
Francja3 793
Irlandia474
Niderlandy47
Zjednoczone Królestwo2 134
Unia10 336
Gatunek: Morszczuk europejski Merluccius merlucciusObszar:8a, 8b, 8d i 8e (HKE/8ABDE.)
Belgia23 (1)
Hiszpania16 036
Francja36 013
Niderlandy46 (1)
Unia52 118
TAC52 118TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Można dokonywać transferów tej kwoty w odniesieniu do obszaru 4 oraz wód Unii obszaru 2a. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
6 i 7; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (HKE/*57-14)
Belgia5
Hiszpania4 645
Francja8 361
Niderlandy14
Unia13 025
Gatunek: Morszczuk europejski Merluccius merlucciusObszar:8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Hiszpania5 924
Francja569
Portugalia2 765
Unia9 258
TAC9 258TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Błękitek Micromesistius poutassouObszar:wody Norwegii obszarów 2 i 4 (WHB/24-N.)
Dania0
Zjednoczone Królestwo0
Unia0
TACNie dotyczyTAC analityczny
Gatunek:Błękitek Micromesistius poutassouObszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/1X14)
Dania48 813 (1)
Niemcy18 979 (1)
Hiszpania41 383 (1) (2)
Francja33 970 (1)
Irlandia37 800 (1)
Niderlandy59 522 (1)
Portugalia3 844 (1) (3)
Szwecja12 075 (1)
Zjednoczone Królestwo63 341 (1)
Unia319 727 (1) (3)
Norwegia99 900
Wyspy Owcze10 000
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

__________

(1) Warunek szczególny: w ramach łącznej ilości 22 500 ton dostępnej dla Unii państwa członkowskie mogą poławiać w wodach Wysp Owczych (WHB/*05-F.) następujący odsetek swoich kwot: 7 %

(2) Można dokonywać transferów tej kwoty do obszarów 8c, 9 i 10; wód Unii obszaru CECAF 34.1.1. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

(3) Warunek szczególny: z kwot Unii w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz obszarach 8c, 9 i 10; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen: 227 975.

Gatunek: Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:wody Norwegii obszarów 2 i 4 (WHB/24-N.)
Dania0
Zjednoczone Królestwo0
Unia0
TACNie dotyczyTAC analityczny
Gatunek: Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/1X14)
Dania48 813 (1)
Niemcy18 979 (1)
Hiszpania41 383 (1) (2)
Francja33 970 (1)
Irlandia37 800 (1)
Niderlandy59 522 (1)
Portugalia3 844 (1) (3)
Szwecja12 075 (1)
Zjednoczone Królestwo63 341 (1)
Unia319 727 (1) (3)
Norwegia99 900
Wyspy Owcze10 000
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: w ramach łącznej ilości 22 500 ton dostępnej dla Unii państwa członkowskie mogą poławiać w wodach Wysp Owczych (WHB/*05-F.) następujący odsetek swoich kwot: 7 %

(2) Można dokonywać transferów tej kwoty do obszarów 8c, 9 i 10; wód Unii obszaru CECAF 34.1.1. Transfery takie muszą jednak zostać uprzednio zgłoszone Komisji.

(3) Warunek szczególny: z kwot Unii w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz obszarach 8c, 9 i 10; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen: 227 975.

Gatunek: Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Hiszpania35 251
Portugalia8 813
Unia44 064 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: z kwot Unii w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14 (WHB/*NZJM1) oraz obszarach 8c, 9 i 10; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) następującą ilość można poławiać w norweskiej strefie ekonomicznej lub w obszarze połowowym wokół Jan Mayen: 227 975.

Gatunek: Błękitek

Micromesistius poutassou

Obszar:wody Unii obszarów 2, 4a, 5, 6 na północ od 56° 30' N oraz obszaru 7 na zachód od 12° W (WHB/24A567)
Norwegia227 975 (1) (2)
Wyspy Owcze22 500 (3) (4)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Odliczane od limitów połowowych Norwegii ustalonych na podstawie porozumienia państw przybrzeżnych.

(2) Warunek szczególny: połów w obszarze 4a nie może przekraczać następującej ilości (WHB/*04A-C): 40 000. Ten limit połowowy w obszarze 4a równa się następującemu odsetkowi kwoty dostępu Norwegii: 18 %.

(3) Odliczane od limitów połowowych Wysp Owczych.

(4) Warunek szczególny: można również poławiać w obszarze 6b (WHB/*06B-C). Połów w obszarze 4a nie może przekraczać następującej ilości (WHB/*04A-C): 5 625.

Gatunek: Złocica i szkarłacica

Microstomus kitt i Glyptocephalus cynoglossus

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (L/W/2AC4-C)
Belgia427
Dania1 175
Niemcy151
Francja322
Niderlandy978
Szwecja13
Zjednoczone Królestwo4 808
Unia7 874
TAC7 874TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Molwa niebieska Molva dypterygiaObszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b, 6 i 7 (BLI/5B67-)
Niemcy120
Estonia18
Hiszpania377
Francja8 599
Irlandia33
Litwa7
Polska4
Zjednoczone Królestwo2 187
Pozostałe33 (1)
Unia11 378
Norwegia250 (2)
Wyspy Owcze150 (3)
TAC11 778TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2) Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a, 4, 5b, 6 i 7 (BLI/*24X7C).

(3) Przyłowy buławika czarnego i pałasza czarnego należy odjąć od tej kwoty. Należy poławiać w wodach Unii obszaru 6a na północ od 56° 30' N i obszaru 6b. Przepis ten nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku.

Gatunek: Molwa niebieska Molva dypterygiaObszar:wody międzynarodowe obszaru 12 (BLI/12INT-)
Estonia1(1)
Hiszpania218 (1)
Francja5(1)
Litwa2(1)
Zjednoczone Królestwo2(1)
Pozostałe1(1)
Unia229 (1)
TAC229 (1)TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Molwa niebieska Molva dypterygiaObszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 2 i 4 (BLI/24-)
Dania4
Niemcy4
Irlandia4
Francja23
Zjednoczone Królestwo14
Pozostałe4(1)
Unia53
TAC53TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Molwa niebieska Molva dypterygiaObszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 3a (BLI/03A-)
Dania3
Niemcy2
Szwecja3
Unia8
TAC8TAC przezornościowy
Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (LIN/1/2.)
Dania8
Niemcy8
Francja8
Zjednoczone Królestwo8
Pozostałe4(1)
Unia36
TAC36TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar:wody Unii obszaru 3a (LIN/03A-C.)
Belgia13
Dania93
Niemcy13
Szwecja38
Zjednoczone Królestwo13
Unia170
TAC170TAC przezornościowy
Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar:wody Unii obszaru 4 (LIN/04-C.)
Belgia26 (1)
Dania404 (1)
Niemcy250 (1)
Francja225 (1)
Niderlandy9(1)
Szwecja17 (1)
Zjednoczone Królestwo3 104 (1)
Unia4 035 (1)
TAC4 035TAC przezornościowy
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 25 %, lecz nie więcej niż 75 t, można poławiać w wodach Unii obszaru 3a (LIN/*03A-C).

Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5 (LIN/05EI.)
Belgia9
Dania6
Niemcy6
Francja6
Zjednoczone Królestwo6
Unia33
TAC33TAC przezornościowy
Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14 (LIN/6X14.)
Belgia46 (1)
Dania8(1)
Niemcy166 (1)
Irlandia898
Hiszpania3 361
Francja3 583 (1)
Portugalia8
Zjednoczone Królestwo4 126 (1)
Unia12 196
Norwegia8 000 (2) (3) (4)
Wyspy Owcze200 (5) (6)
TAC20 396TAC przezornościowy, Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 35 % można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (LIN/*04-C.).

(2) Warunek szczególny: z czego przypadkowy połów innych gatunków w wysokości 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie, jest dozwolony w obszarach 5b, 6 i 7. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z określonych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 5b, 6 i 7 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*6X14.). Przyłów dorsza atlantyckiego nie może w obszarze 6a na mocy tego przepisu przekraczać 5 %.

3 000

(3) Łącznie z brosmą. Kwoty dla Norwegii są poławiane wyłącznie taklami w obszarach 5b, 6 i 7 i wynoszą: Molwa (LIN/*5B67-) 8 000

Brosma (USK/*5B67-) 2 923

(4) Kwoty na molwę i brosmę dla Norwegii są zamienne, do następującej ilości w tonach: 2 000.

(5) Łącznie z brosmą. Należy poławiać w obszarach 6b i 6a na północ od 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6) Warunek szczególny: z czego przypadkowy połów innych gatunków w wysokości 20 % na statek, w jakimkolwiek momencie, jest dozwolony w obszarach 6a i 6b. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z określonych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 6a i 6b nie może przekraczać następującej ilości w tonach (OTH/*6AB.): 75.

Gatunek: Molwa

Molva molva

Obszar: wody Norwegii obszaru 4 (LIN/04-N.)
Belgia9
Dania1 187
Niemcy33
Francja13
Niderlandy2
Zjednoczone Królestwo106
Unia1 350
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:3a (NEP/03A.)
Dania10 093
Niemcy29
Szwecja3 611
Unia13 733
TAC13 733TAC analityczny
Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (NEP/2AC4-C)
Belgia1 156
Dania1 156
Niemcy17
Francja34
Niderlandy595
Zjednoczone Królestwo19 145
Unia22 103
TAC22 103TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:wody Norwegii obszaru 4 (NEP/04-N.)
Dania568
Niemcy0
Zjednoczone Królestwo32
Unia600
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b (NEP/5BC6.)
Hiszpania31
Francja122
Irlandia204
Zjednoczone Królestwo14 735
Unia15 092
TAC15 092TAC analityczny
Gatunek: Homarzec Nephrops norvegicusObszar:7 (NEP/07.)
Hiszpania1 187 (1)
Francja4 811 (1)
Irlandia7 296 (1)
Zjednoczone Królestwo6 490 (1)
Unia19 784 (1)
TAC19 784 (1)TAC analityczny

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (NEP/*07U16):
Hiszpania798
Francja500
Irlandia959
Zjednoczone Królestwo388
Unia2 645
Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:8a, 8b, 8d i 8e (NEP/8ABDE.)
Hiszpania233
Francja3 645
Unia3 878
TAC3 878TAC analityczny
Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar: 8c

(NEP/08C.)

Hiszpania2(1)
Francja0(1)
Unia2(1)
TAC2(1)TAC przezornościowy
___________

(1) Wyłącznie dla połowów dokonanych w ramach połowów objętych nadzorem w celu zebrania danych dotyczących wydajności połowowej w wodach jednostki funkcjonalnej 25 podczas pięciu rejsów miesięcznie w sierpniu i wrześniu na statkach z obserwatorami na pokładzie.

Gatunek: Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Hiszpania100 (1)
Portugalia301 (1)
Unia401 (1) (2)
TAC401 (1) (2)TAC przezornościowy
___________

(1) Z czego nie więcej niż 6 % może być poławianych w jednostkach funkcjonalnych 26 i 27 podobszaru ICES 9a (NEP/*9U267).

(2) W granicach wyżej wymienionego TAC, w jednostce funkcjonalnej 30 rejonu ICES 9a (NEP/*9U30) nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

120.

Gatunek: Krewetka północna Pandalus borealisObszar:3a (PRA/03A.)
Dania1 120
Szwecja603
Unia1 723
TAC3 226TAC przezornościowy
Gatunek: Krewetka północna Pandalus borealisObszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (PRA/2AC4-C)
Dania1 163
Niderlandy11
Szwecja47
Zjednoczone Królestwo345
Unia1 566
TAC1 566TAC przezornościowy
Gatunek: Krewetka północna

Pandalus borealis

Obszar: wody Norwegii na południe od 62° N (PRA/04-N.)
Dania200
Szwecja123 (1)
Unia323
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka oraz czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

Gatunek: Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp. Penaeus spp.Obszar:wody Gujany Francuskiej (PEN/FGU.)
FrancjaDo ustalenia (1)
UniaDo ustalenia (1) (2)
TACDo ustalenia (1) (2)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Połowy krewetek Penaeus subtilis i Penaeus brasiliensis są zabronione w wodach o głębokości mniejszej niż 30 m.

(2) Ustalone na takim samym poziomie co kwota Francji.

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:cieśnina Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgia101
Dania13 065
Niemcy67
Niderlandy2 513
Szwecja700
Unia16 446
TAC16 782TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:cieśnina Kattegat (PLE/03AS.)
Dania1 517
Niemcy17
Szwecja171
Unia1 705
TAC1 705TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:4; wody Unii obszaru 2a; część obszaru 3a poza

cieśninami Skagerrak i Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgia5 694
Dania18 506
Niemcy5 338
Francja1 068
Niderlandy35 589
Zjednoczone Królestwo26 336
Unia92 531
Norwegia8 780
TAC125 435TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii obszaru 4 (PLE/ *04N-)
Unia47 868
Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (PLE/56-14)
Francja9
Irlandia261
Zjednoczone Królestwo388
Unia658
TAC658TAC przezornościowy
Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:7a (PLE/07A.)
Belgia134
Francja58
Irlandia1 499
Niderlandy41
Zjednoczone Królestwo1 343
Unia3 075
TAC3 075TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Gładzica Pleuronectes platessaObszar:7b i 7c (PLE/7BC.)
Francja11
Irlandia63
Unia74
TAC74TAC przezornościowy Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:7d i 7e (PLE/7DE.)
Belgia1 694
Francja5 648
Zjednoczone Królestwo3 012
Unia10 354
TAC10 354TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:7f i 7g (PLE/7FG.)
Belgia378
Francja684
Irlandia243
Zjednoczone Królestwo357
Unia1 662
TAC1 662TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar: 7h, 7j i 7k (PLE/7HJK.)
Belgia7(1)
Francja14 (1)
Irlandia47 (1)
Niderlandy27 (1)
Zjednoczone Królestwo14 (1)
Unia109 (1)
TAC109 (1)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 8 niniejszego rozporządzenia Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wyłącznie połowy gładzicy złowionej jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane gładzicy.

Gatunek: Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Hiszpania66
Francja263
Portugalia66
Unia395
TAC395TAC przezornościowy
Gatunek: Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (POL/56-14)
Hiszpania6
Francja190
Irlandia56
Zjednoczone Królestwo145
Unia397
TAC397TAC przezornościowy
Gatunek: Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:7 (POL/07.)
Belgia378 (1)
Hiszpania23 (1)
Francja8 712 (1)
Irlandia929 (1)
Zjednoczone Królestwo2 121 (1)
Unia12 163 (1)
TAC12 163TAC przezornościowy Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 2 % można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (POL/*8ABDE).

Gatunek: Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:8a, 8b, 8d i 8e (POL/8ABDE.)
Hiszpania252
Francja1 230
Unia1 482
TAC1 482TAC przezornościowy
Gatunek: Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar: 8c

(POL/08C.)

Hiszpania208
Francja23
Unia231
TAC231TAC przezornościowy
Gatunek: Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar: 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Hiszpania273 (1)
Portugalia9(1)(2)
Unia282 (1)
TAC282 (2)TAC przezornościowy
___________

(1) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 8c (POL/*08C.).

(2) Oprócz tego TAC Portugalia może poławiać ilości rdzawca nie przekraczające 98 ton (POL/93411P).

Gatunek: Czarniak

Pollachius virens

Obszar: 3a i 4; wody Unii obszaru 2a (POK/2C3A4)
Belgia43
Dania5 056
Niemcy12 768
Francja30 045
Niderlandy128
Szwecja695
Zjednoczone Królestwo9 789
Unia58 524
Norwegia63 818 (1)
TAC122 342TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Czarniak Pollachius virensObszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów

5b, 12 i 14

(POK/56-14)

Niemcy713
Francja7 085
Irlandia454
Zjednoczone Królestwo3 501
Unia11 753
Norwegia940 (1)
TAC12 693TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Należy poławiać na północ od 56° 30′ N (POK/*5614N).

Gatunek:Czarniak Pollachius virensObszar: wody Norwegii na południe od 62° N (POK/04-N.)
Szwecja880 (1)
Unia880
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca oraz witlinka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

Gatunek: Czarniak

Pollachius virens

Obszar:7, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgia6
Francja1 245
Irlandia1 491
Zjednoczone Królestwo434
Unia3 176
TAC3 176TAC przezornościowy Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
Gatunek:Turbot i nagład

Psetta maxima i Scophthalmus rhombus

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (T/B/2AC4-C)
Belgia596
Dania1 272
Niemcy325
Francja153
Niderlandy4 513
Szwecja9
Zjednoczone Królestwo1 254
Unia8 122
TAC8 122TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (SRX/2AC4-C)
Belgia278 (1) (2) (3) (4)
Dania11 (1) (2) (3)
Niemcy14 (1) (2) (3)
Francja44 (1) (2) (3) (4)
Niderlandy237 (1) (2) (3) (4)
Zjednoczone Królestwo1 070 (1) (2) (3) (4)
Unia1 654 (1) (3)
TAC1 654 (3)TAC przezornościowy
___________

(1) Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) zgłasza się osobno.

(2) Kwota przyłowów. Gatunki te nie mogą stanowić więcej niż 25 % masy połowu w relacji pełnej zatrzymanego na statku w przeliczeniu na rejs połowowy. Warunek ten ma zastosowanie tylko do statków o długości całkowitej ponad 15 metrów. Przepis ten nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(3) Nie ma zastosowania do rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 2a ani do rai drobnookiej (Raja microocellata) w wodach Unii obszarów 2a i 4. Przypadkowo złowionych osobników tych gatunków nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków.

(4) Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D2.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do określonych w nich obszarów. Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D2.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D2.) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

Gatunek:Turbot i nagład

Psetta maxima i Scophthalmus rhombus

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (T/B/2AC4-C)
Belgia596
Dania1 272
Niemcy325
Francja153
Niderlandy4 513
Szwecja9
Zjednoczone Królestwo1 254
Unia8 122
TAC8 122TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (SRX/2AC4-C)
Belgia278 (1) (2) (3) (4)
Dania11 (1) (2) (3)
Niemcy14 (1) (2) (3)
Francja44 (1) (2) (3) (4)
Niderlandy237 (1) (2) (3) (4)
Zjednoczone Królestwo1 070 (1) (2) (3) (4)
Unia1 654 (1) (3)
TAC1 654 (3)TAC przezornościowy
__________

(1) Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) zgłasza się osobno.

(2) Kwota przyłowów. Gatunki te nie mogą stanowić więcej niż 25 % masy połowu w relacji pełnej zatrzymanego na statku w przeliczeniu na rejs połowowy. Warunek ten ma zastosowanie tylko do statków o długości całkowitej ponad 15 metrów. Przepis ten nie ma zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(3) Nie ma zastosowania do rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 2a ani do rai drobnookiej (Raja microocellata) w wodach Unii obszarów 2a i 4. Przypadkowo złowionych osobników tych gatunków nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków.

(4) Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D2.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do określonych w nich obszarów. Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D2.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D2.) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszaru 3a (SRX/03A-C.)
Dania37 (1)
Szwecja10 (1)
Unia47 (1)
TAC47TAC przezornościowy
__________

(1) Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/03A-C) zgłasza się osobno.

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszaru 6a, 6b, i 7a-c i 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgia920 (1) (2) (3) (4)
Estonia5(1)(2)(3)(4)
Francja4 127 (1) (2) (3) (4)
Niemcy12 (1) (2) (3) (4)
Irlandia1 329 (1) (2) (3) (4)
Litwa21 (1) (2) (3) (4)
Niderlandy4(1)(2)(3)(4)
Portugalia23 (1) (2) (3) (4)
Hiszpania1 111 (1) (2) (3) (4)
Zjednoczone Królestwo2 632 (1) (2) (3) (4)
Unia10 184 (1) (2) (3) (4)
TAC10 184 (3) (4)TAC przezornościowy Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
___________

(1) Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/67AKXD) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) zgłasza się osobno.

(2) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d (SRX/*07D.), bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do określonych w nich obszarów. Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/*07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*07D.), rai piaskowej (Raja circularis) (RJI/*07D.) oraz rai kosmatej (Raja fullonica) (RJF/*07D.) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) oraz rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3) Nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata), z wyjątkiem wód Unii obszarów 7f i 7g. Przypadkowo złowionych osobników tego gatunku nie wolno okaleczać. Muszą one zostać niezwłocznie uwolnione. Rybaków zachęca się do opracowania i wykorzystywania odpowiednich technik oraz sprzętu w celu umożliwienia szybkiego i bezpiecznego uwalniania osobników tych gatunków. W granicach wyżej wymienionych kwot w wodach Unii obszarów 7f i 7g (RJE/7FG.) nie można poławiać ilości rai drobnookiej przekraczających podane poniżej:

Gatunek:Raja drobnooka Raja microocellataObszar:wody Unii obszaru 7f i 7g (RJE/7FG.)
Belgia17
Estonia0
Francja79
Niemcy0
Irlandia25
Litwa0
Niderlandy0
Portugalia0
Hiszpania21
Zjednoczone Królestwo50
Unia192
TAC192TAC przezornościowy
Warunek szczególny:
z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 7d i zgłasza się je z następującym kodem: (RJE/*07D.). Ten warunek szczególny pozostaje bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów.
(4) Nie ma zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).
Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszaru 7d (SRX/07D.)
Belgia126 (1) (2) (3) (4)
Francja1 060 (1) (2) (3) (4)
Niderlandy7(1)(2)(3)(4)
Zjednoczone Królestwo211 (1) (2) (3) (4)
Unia1 404 (1) (2) (3) (4)
TAC1 404 (4)TAC przezornościowy
___________

(1) Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rai ciernistej (Raja clavata) (RJC/07D.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/ 07D.), rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/07D.) oraz rai drobnookiej (Raja microocellata) (RJE/07D.) zgłasza się osobno.

(2) Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszarów 6a, 6b, 7a-c i 7e-k (SRX/*67AKD). Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/ *67AKD) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata) i rai bruzdowanej (Raja undulata).

(3) Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Unii obszaru 2a i 4 (SRX/*2AC4C). Połowy rai białoplamej (Raja brachyura) w wodach Unii obszaru 4 (RJH/*04-C.), rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/ *2AC4C) oraz rai nakrapianej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) zgłasza się osobno. Ten warunek szczególny nie ma zastosowania do rai drobnookiej (Raja microocellata).

(4) Nie ma zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata).

Gatunek:Raja bruzdowana Raja undulataObszar:wody Unii obszarów 7d i 7e (RJU/7DE.)
Belgia21 (1)
Estonia0(1)
Francja103 (1)
Niemcy0(1)
Irlandia27 (1)
Litwa0(1)
Niderlandy0(1)
Portugalia0(1)
Hiszpania23 (1)
Zjednoczone Królestwo58 (1)
Unia234 (1)
TAC234 (1)TAC przezornościowy
___________

(1) Gatunek ten nie może być przedmiotem ukierunkowanych połowów w obszarach objętych niniejszym TAC. Gatunek ten może być wyładowany wyłącznie w całości lub wypatroszony. Poprzednie przepisy pozostają bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów.

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:wody Unii obszarów 8 i 9 (SRX/89-C.)
Belgia10 (1) (2)
Francja1 805 (1) (2)
Portugalia1 463 (1) (2)
Hiszpania1 471 (1) (2)
Zjednoczone Królestwo10 (1) (2)
Unia4 759 (1) (2)
TAC4 759 (2)TAC przezornościowy
___________

(1) Połowy rai dwuplamej (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), rai białoplamej (Raja brachyura) (RJH/89-C.) oraz rai nabijanej (Raja clavata) (RJC/89-C.) zgłasza się osobno.

(2) Nie ma zastosowania do rai bruzdowanej (Raja undulata). Gatunek ten nie może być przedmiotem ukierunkowanych połowów w obszarach objętych niniejszym TAC. W przypadkach gdy nie podlega on obowiązkowi wyładunku, przyłów rai bruzdowanej w podobszarach 8 i 9 może być wyładowany wyłącznie w całości lub wypatroszony. Połowy muszą pozostać w ramach kwot wskazanych w tabeli poniżej. Powyższe przepisy pozostają bez uszczerbku dla zakazów określonych w art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wyszczególnionych w nich obszarów. Przyłowy rai bruzdowanej zgłasza się osobno z kodami podanymi w tabelach poniżej. W granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości rai bruzdowanej przekraczających podane poniżej:

Gatunek:Raja bruzdowana Raja undulataObszar:wody Unii obszaru 8 (RJU/8-C.)
Belgia0
Francja13
Portugalia10
Hiszpania10
Zjednoczone Królestwo0
Unia33
TAC33TAC przezornościowy
Gatunek:Raja bruzdowana Raja undulataObszar:wody Unii obszaru 9 (RJU/9-C.)
Belgia0
Francja20
Portugalia15
Hiszpania15
Zjednoczone Królestwo0
Unia50
TAC50TAC przezornościowy
Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar:wody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6 (GHL/2A-C46)
Dania14
Niemcy25
Estonia14
Hiszpania14
Francja231
Irlandia14
Litwa14
Polska14
Zjednoczone Królestwo910
Unia1 250
Norwegia1 250 (1)
TAC2 500TAC analityczny
__________

(1) Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 6. W obszarze 6 ilość ta może być poławiana wyłącznie taklami (GHL/*2A6-C).

Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar:wody Unii obszarów 2a i 4; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 5b i 6 (GHL/2A-C46)
Dania14
Niemcy25
Estonia14
Hiszpania14
Francja231
Irlandia14
Litwa14
Polska14
Zjednoczone Królestwo910
Unia1 250
Norwegia1 250 (1)
TAC2 500TAC analityczny
___________

(1) Należy poławiać w wodach Unii obszarów 2a i 6. W obszarze 6 ilość ta może być poławiana wyłącznie taklami (GHL/*2A6-C).

Gatunek: Makrela

Scomber scombrus

Obszar:3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-32 (MAC/2A34.)
Belgia423 (1) (2)
Dania14 480 (1) (2)
Niemcy441 (1) (2)
Francja1 333 (1) (2)
Niderlandy1 342 (1) (2)
Szwecja4 034 (1) (2) (3)
Zjednoczone Królestwo1 243 (1) (2)
Unia23 296 (1) (2)
Norwegia135 398 (4)
TAC653 438
TAC analityczny
___________

(1) W granicach wyżej wymienionych kwot ilości nie większe niż wymienione poniżej można poławiać również w następujących dwóch obszarach:

wody Norwegii obszaru 2a (MAC/*02AN-)wody Wysp Owczych (MAC/*FRO1)
Belgia5758
Dania1 9541 988
Niemcy6061
Francja180183
Niderlandy181184
Szwecja545554
Zjednoczone Królestwo168171
Unia3 1453 199
(2) Może być poławiany również w wodach Norwegii obszaru 4a (MAC/*4AN.).

(3) Warunek szczególny: w tym następująca ilość w tonach, którą należy poławiać w wodach Norwegii obszarów 2a i 4a (MAC/ *2A4AN): 253.

W odniesieniu do połowów zgodnie z tym warunkiem szczególnym przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca i witlinka oraz czarniaka odlicza się od kwot dla tych gatunków.

(4) Należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Ilość ta obejmuje udział Norwegii w TAC dla Morza Północnego, który wynosi: 39 259.

Kwotę tę można poławiać jedynie w obszarze 4a (MAC/*04A.), z wyjątkiem następującej ilości w tonach, którą można poławiać w obszarze 3a (MAC/*03A.): 3 000.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
3a3 a i 4bc4b4c6, wody międzynarodowe obszaru 2a, od dnia

1 stycznia do dnia 15 lutego 2019 r. i od dnia

1 września do dnia 31 grudnia 2019 r.

(MAC/*03A.)(MAC/*3A4BC)(MAC/*04B.)(MAC/*04C.)(MAC/*2A6.)
Dania04 130008 688
Francja0490000
Niderlandy0490000
Szwecja00390102 268
Zjednoczone Królestwo0490000
Norwegia3 0000000
Gatunek: Makrela

Scomber scombrus

Obszar:6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14 (MAC/2CX14-)
Niemcy16 594 (1)
Hiszpania18 (1)
Estonia138 (1)
Francja11 064 (1)
Irlandia55 313 (1)
Łotwa102 (1)
Litwa102 (1)
Niderlandy24 199 (1)
Polska1 168 (1)
Zjednoczone Królestwo152 115 (1)
Unia260 813 (1)
Norwegia11 687 (2) (3)
Wyspy Owcze24 690 (4)
TAC653 438TAC analityczny
__________

(1) Warunek szczególny: z czego do 25 % można udostępnić do celów wymiany do poławiania przez Hiszpanię, Francję i Portugalię w obszarach 8c, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Można poławiać w obszarach 2a, 6a na północ od 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f i 7h (MAC/*AX7H).

(3) Norwegia może złowić dodatkową następującą ilość w tonach kwoty dostępu na północ od 56° 30' N; ilość tę odlicza się od jej limitu połowowego (MAC/*N5630): 27 080.

(4) Kwotę tę odlicza się od limitu połowowego Wysp Owczych (kwota dostępu). Można poławiać w ramach tej kwoty wyłącznie w obszarze 6a na północ od 56° 30' N (MAC/* 6AN56). Jednak od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia w ramach tej kwoty można również poławiać w obszarach 2a, 4a na północ od 59° (wody UE) (MAC/*24N59).

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach i okresach nie można poławiać ilości większych, niż wymienione poniżej:
wody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a.

W okresach od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego 2019 r. i od

dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2019 r.

wody Norwegii obszaru 2awody Wysp Owczych
(MAC/*4A-EN)(MAC/*2AN-)(MAC/*FRO2)
Niemcy10 0151 3521 375
Francja6 677900917
Irlandia33 3834 5074 585
Niderlandy14 6051 9712 006
Zjednoczone Królestwo91 80812 39512 608
Unia156 48821 12521 491
Gatunek: Makrela

Scomber scombrus

Obszar:6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14 (MAC/2CX14-)
Niemcy16 594 (1)
Hiszpania18 (1)
Estonia138 (1)
Francja11 064 (1)
Irlandia55 313 (1)
Łotwa102 (1)
Litwa102 (1)
Niderlandy24 199 (1)
Polska1 168 (1)
Zjednoczone Królestwo152 115 (1)
Unia260 813 (1)
Norwegia11 687 (2) (3)
Wyspy Owcze24 690 (4)
TAC653 438TAC analityczny
(1) Warunek szczególny: z czego do 25 % można udostępnić do celów wymiany do poławiania przez Hiszpanię, Francję i Portugalię w obszarach 8c, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Można poławiać w obszarach 2a, 6a na północ od 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f i 7h (MAC/*AX7H).

(3) Norwegia może złowić dodatkową następującą ilość w tonach kwoty dostępu na północ od 56° 30' N; ilość tę odlicza się od jej limitu połowowego (MAC/*N5630): 27 080.

(4) Kwotę tę odlicza się od limitu połowowego Wysp Owczych (kwota dostępu). Można poławiać w ramach tej kwoty wyłącznie w obszarze 6a na północ od 56° 30' N (MAC/* 6AN56). Jednak od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 1 października do dnia 31 grudnia w ramach tej kwoty można również poławiać w obszarach 2a, 4a na północ od 59° (wody UE) (MAC/*24N59).

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach i okresach nie można poławiać ilości większych, niż wymienione poniżej:
wody Unii obszaru 2a; wody Unii i wody Norwegii obszaru 4a.

W okresach od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego 2019 r. i od

dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2019 r.

wody Norwegii obszaru 2awody Wysp Owczych
(MAC/*4A-EN)(MAC/*2AN-)(MAC/*FRO2)
Niemcy10 0151 3521 375
Francja6 677900917
Irlandia33 3834 5074 585
Niderlandy14 6051 9712 006
Zjednoczone Królestwo91 80812 39512 608
Unia156 48821 12521 491
Gatunek: Makrela

Scomber scombrus

Obszar:8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Hiszpania24 597 (1)
Francja163 (1)
Portugalia5 084 (1)
Unia29 844
TAC653 438TAC analityczny
___________

(1) Warunek szczególny: ilości podlegające wymianie z innymi państwami członkowskimi mogą być poławiane w obszarach 8a, 8b i 8d (MAC/*8ABD.). Jednak ilości dostarczane przez Hiszpanię, Portugalię lub Francję do celów wymiany, które należy poławiać w obszarach 8a, 8b i 8d, nie mogą przekroczyć 25 % kwot przekazującego państwa członkowskiego.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
8b (MAC/*08B.)
Hiszpania2 066
Francja14
Portugalia427
Gatunek:Makrela Scomber scombrusObszar:wody Norwegii obszaru 2a i 4a (MAC/2A4A-N)
Dania10 242
Unia10 242
TACNie dotyczyTAC analityczny
Gatunek:Sola Solea soleaObszar:3a; wody Unii podrejonów 22-24 (SOL/3ABC24)
Dania421
Niemcy24 (1)
Niderlandy41 (1)
Szwecja16
Unia502
TAC502TAC analityczny
___________

(1) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 3a, podrejonów 22-24.

Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (SOL/24-C.)
Belgia1 045
Dania478
Niemcy836
Francja209
Niderlandy9 439
Zjednoczone Królestwo538
Unia12 545
Norwegia10 (1)
TAC12 555TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 4 (SOL/*04-C.).

Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (SOL/56-14)
Irlandia46
Zjednoczone Królestwo11
Unia57
TAC57TAC przezornościowy
Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:7a (SOL/07A.)
Belgia192
Francja2
Irlandia74
Niderlandy60
Zjednoczone Królestwo86
Unia414
TAC414TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Sola Solea soleaObszar:7b i 7c (SOL/7BC.)
Francja6
Irlandia36
Unia42
TAC42TAC przezornościowy Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia
Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:7d (SOL/07D.)
Belgia677
Francja1 354
Zjednoczone Królestwo484
Unia2 515
TAC2 515TAC analityczny
Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:7e (SOL/07E.)
Belgia44
Francja468
Zjednoczone Królestwo730
Unia1 242
TAC1 242TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:7f i 7g (SOL/7FG.)
Belgia525
Francja53
Irlandia26
Zjednoczone Królestwo237
Unia841
TAC841TAC analityczny
Gatunek: Sola

Solea solea

Obszar:7h, 7j i 7k (SOL/7HJK.)
Belgia32
Francja64
Irlandia171
Niderlandy51
Zjednoczone Królestwo64
Unia382
TAC382TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Sola Solea soleaObszar:8a i 8b (SOL/8AB.)
Belgia48
Hiszpania9
Francja3 549
Niderlandy266
Unia3 872
TAC3 872TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Gatunek:Sole Solea spp.Obszar:8c, 8d, 8e, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF

34.1.1

(SOO/8CDE34)

Hiszpania403
Portugalia669
Unia1 072
TAC1 072TAC przezornościowy
Gatunek:Szprot i powiązane przyłowy Sprattus sprattusObszar:3a (SPR/03A.)
Dania17 840 (1)
Niemcy37 (1)
Szwecja6 750 (1)
Unia24 627 (1)
TAC26 624TAC przezornościowy
___________

(1) Przyłowy witlinka i plamiaka mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*03A.). Przyłowy witlinka i plamiaka odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

Gatunek: Szprot i powiązane przyłowy Sprattus sprattusObszar:wody Unii obszarów 2a i 4 (SPR/2AC4-C)
Belgia0(1)(2)
Dania0(1)(2)
Niemcy0(1)(2)
Francja0(1)(2)
Niderlandy0(1)(2)
Szwecja0(1)(2)(3)
Zjednoczone Królestwo0(1)(2)
Unia0(1)(2)
Norwegia0(1)
Wyspy Owcze0(1)(4)
TAC0(1)TAC analityczny
___________

(1) Kwota ta może być poławiana wyłącznie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

(2) Przyłowy witlinka mogą stanowić do 2 % kwoty (OTH/ *2AC4C). Przyłowy witlinka odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(3) Łącznie z dobijakami.

(4) Może zawierać do 4 % przyłowu śledzia atlantyckiego.

Gatunek: Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:7d i 7e (SPR/7DE.)
Belgia13
Dania857
Niemcy13
Francja185
Niderlandy185
Zjednoczone Królestwo1 384
Unia2 637
TAC2 637TAC przezornościowy
Gatunek: Koleń

Squalus acanthias

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 5,

6, 7, 8, 12 i 14

(DGS/15X14)

Belgia20 (1)
Niemcy4(1)
Hiszpania10 (1)
Francja83 (1)
Irlandia53 (1)
Niderlandy0(1)
Portugalia0(1)
Zjednoczone Królestwo100 (1)
Unia270 (1)
TAC270 (1)TAC przezornościowy Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Stosuje się art. 13 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Koleń nie może być przedmiotem ukierunkowanych połowów w obszarach objętych niniejszym TAC. Osobników złowionych przypadkowo w połowach, w ramach których koleń nie podlega obowiązkowi wyładunku, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione, zgodnie z wymogami art. 14 i 50 niniejszego rozporządzenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 statek uczestniczący w programie unikania przyłowów, który został pozytywnie zweryfikowany przez STECF, może wyładować miesięcznie nie więcej niż 2 tony kolenia, który jest martwy w momencie wciągania narzędzi połowowych na pokład. Państwa członkowskie uczestniczące w programie unikania przyłowów zapewniają, aby całkowite roczne wyładunki kolenia w oparciu o to odstępstwo nie przekraczały powyższych wartości. Przed wydaniem zezwolenia na wyładunek zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz uczestniczących statków. Państwa członkowskie wymieniają informacje dotyczące obszarów unikania przyłowów.

Gatunek:Ostroboki i powiązane przyłowy Trachurus spp.Obszar:wody Unii obszaru 4b, 4c i 7d (JAX/4BC7D)
Belgia14 (1)
Dania5 985 (1)
Niemcy529 (1) (2)
Hiszpania111 (1)
Francja497 (1) (2)
Irlandia376 (1)
Niderlandy3 604 (1) (2)
Portugalia13 (1)
Szwecja75 (1)
Zjednoczone Królestwo1 425 (1) (2)
Unia12 629
Norwegia2 550 (3)
TAC15 179TAC przezornościowy
___________

(1) Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*4BC7D). Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze 7d i liczyć jako poławiane w ramach kwoty dla następującego obszaru: wody Unii obszarów 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (JAX/*2A-14).

(3) Można poławiać w wodach Unii obszaru 4a, ale nie w wodach Unii obszaru 7d (JAX/*04-C.).

Gatunek: Ostroboki i powiązane przyłowy Trachurus spp.Obszar:wody Unii obszarów 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (JAX/2A-14)
Dania11 662 (1) (3)
Niemcy9 100 (1) (2) (3)
Hiszpania12 412 (3) (5)
Francja4 684 (1) (2) (3) (5)
Irlandia30 306 (1) (3)
Niderlandy36 509 (1) (2) (3)
Portugalia1 196 (3) (5)
Szwecja675 (1) (3)
Zjednoczone Królestwo10 974 (1) (2) (3)
Unia117 518 (3)
Wyspy Owcze1 600 (4)
TAC119 118TAC analityczny
__________

(1) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty poławianych w wodach Unii obszarów 2a lub 4a przed dniem 30 czerwca 2019 r. można uznać za złowione w ramach kwoty dla wód Unii obszarów 4b, 4c i 7d (JAX/*4BC7D).

(2) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze 7d (JAX/*07D.). Zgodnie z tym warunkiem szczególnym i zgodnie z przypisem (3), przyłowy kaprosza i witlinka zgłasza się osobno z następującym kodem: (OTH/*07D.).

(3) Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli mogą stanowić do 5 % kwoty (OTH/*2A-14). Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(4) Ograniczone do obszarów 4a, 6a (wyłącznie na północ od 56° 30' N), 7e, 7f i 7h.

(5) Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze 8c (JAX/*08C2). Zgodnie z tym warunkiem szczególnym i zgodnie z przypisem (3), przyłowy kaprosza i witlinka zgłasza się osobno z następującym kodem: (OTH/*08C2).

Gatunek:Ostroboki Trachurus spp.Obszar:8c (JAX/08C.)
Hiszpania16 895 (1)
Francja293
Portugalia1 670 (1)
Unia18 858
TAC18 858TAC analityczny
___________

(1) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze 9 (JAX/*09.).

Gatunek:Ostroboki Trachurus spp.Obszar: 9

(JAX/09.)

Hiszpania24 324 (1)
Portugalia69 693 (1)
Unia94 017
TAC94 017TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Warunek szczególny: do 5 % tej kwoty można poławiać w obszarze 8c (JAX/*08C).

Gatunek:Ostroboki Trachurus spp.Obszar:10; wody Unii CECAF (1) (JAX/X34PRT)
PortugaliaDo ustalenia
UniaDo ustalenia (2)
TACDo ustalenia (2)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wody przylegające do Azorów.

(2) Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.

Gatunek:Ostroboki Trachurus spp.Obszar:wody Unii CECAF (1) (JAX/341PRT)
PortugaliaDo ustalenia
UniaDo ustalenia (2)
TACDo ustalenia (2)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wody przylegające do Madery.

(2) Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.

Gatunek:Ostroboki Trachurus spp.Obszar:wody Unii CECAF (1) (JAX/341SPN)
HiszpaniaDo ustalenia
UniaDo ustalenia (2)
TACDo ustalenia (2)TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

___________

(1) Wody przylegające do Wysp Kanaryjskich.

(2) Ustalone na takim samym poziomie co kwota Hiszpanii.

Gatunek:Okowiel i powiązane przyłowy Trisopterus esmarkiiObszar:3a; wody Unii obszarów 2a i 4 (NOP/2A3A4.)
Rok20182019
Dania85 186 (1) (3)54 949 (1) (6)
Niemcy16 (1) (2) (3)11 (1) (2) (6)
Niderlandy63 (1) (2) (3)40 (1) (2) (6)
Unia85 265 (1) (3)55 000 (1) (6)
Norwegia15 000 (4)14 500 (4)
Wyspy Owcze6 000 (5)5 000 (5)
TACNie dotyczyNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

___________

(1) Przyłowy plamiaka i witlinka mogą stanowić do 5 % kwoty (OT2/*2A3A4). Przyłowy plamiaka i witlinka odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszarów ICES 2a, 3a i 4.

(3) Kwota Unii może być poławiana wyłącznie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

(4) Stosuje się kratownicę sortującą.

(5) Stosuje się kratownicę sortującą. Łącznie z maksymalnie 15 % nieuniknionych przyłowów (NOP/*2A3A4), które należy odjąć od tej kwoty.

(6) Kwota Unii może być poławiana wyłącznie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

Gatunek:Ryby przemysłoweObszar:wody Norwegii obszaru 4 (I/F/04-N.)
Szwecja800 (1) (2)
Unia800
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
___________

(1) Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka oraz czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.

(2) Warunek szczególny: z czego ostroboki (JAX/*04-N.) stanowią nie więcej niż: 400.

Gatunek:Pozostałe gatunkiObszar:wody Unii obszarów 5b, 6 i 7 (OTH/5B67-C)
UniaNie dotyczy
Norwegia280 (1)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
___________

(1) Poławiane wyłącznie przy użyciu takli.

Gatunek:Pozostałe gatunkiObszar:wody Norwegii obszaru 4 (OTH/04-N.)
Belgia60
Dania5 500
Niemcy620
Francja255
Niderlandy440
SzwecjaNie dotyczy (1)
Zjednoczone Królestwo4 125
Unia11 000 (2)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
__________

(1) Kwota dla "pozostałych gatunków" przydzielona Szwecji przez Norwegię na tradycyjnym poziomie.

(2) Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W stosownych przypadkach w wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków.

Gatunek:Pozostałe gatunkiObszar:wody Unii obszarów 2a, 4 oraz 6a na północ od 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

UniaNie dotyczy
Norwegia6 750 (1) (2)
Wyspy Owcze150 (3)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
___________

(1) Ograniczone do obszarów 2a i 4 (OTH/*2A4-C).

(2) Łącznie z połowami, których nie wymieniono szczegółowo. W stosownych przypadkach w wyniku konsultacji możliwe jest określenie wyjątków.

(3) Należy poławiać w obszarach 4 oraz 6a na północ od 56° 30' N (OTH/*46AN).

Dodatek

TAC, o których mowa w art. 8 ust. 4, to:

Dla Belgii: sola: obszar 7a; sola: obszary 7f i 7g; sola: obszar 7e; sola: obszary 8a i 8b; smuklica: wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; 6; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14; smuklica: obszar 7; plamiak: obszary 7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1; homarzec: obszar 7; dorsz atlantycki: obszar 7a; gładzica: obszary 7f i 7g; gładzica: obszary 7h, 7j i 7k.

Dla Francji: makrela: obszary 3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-32; śledź: obszary 4, 7d oraz wody Unii obszaru 2a; ostrobok: wody Unii obszarów 4b, 4c i 7d; witlinek: obszary 7b-k; plamiak: obszary 7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1; sola: obszary 7f i 7g; witlinek: obszar 8; morlesz bogar: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8; kaprosz: wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 6, 7 i 8; makrela: obszary 6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14; rajokształtne: wody Unii obszaru 6a, 6b, 7a-c i 7e-k; rajokształne: wody Unii obszaru 7d; rajokształne: wody Unii obszarów 8 i 9; raja bruzdowana: wody Unii obszarów 7d i 7e.

Dla Irlandii: żabnicowate: obszar 6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14; żabnicowate: obszar 7; homarzec: jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7.

Dla Zjednoczonego Królestwa: w zamian za dorsza i witlinka w wodach na zachód od Szkocji: dorsz: obszar 6b; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12° 00' W oraz obszary 12 i 14; witlinek: obszar 6; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14; oraz w zamian za dorsza w Morzu Celtyckim, witlinka i gładzicę w Morzu Irlandzkim w 7h, 7j i 7k: dorsz: obszar 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; wody Unii; plamiak: obszary 7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1; sola: obszary 7h, 7j i 7k; sola: obszar 7e; gładzica: obszary 7h, 7j i 7k.

ZAŁĄCZNIK  IB

PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK I GRENLANDIA, PODOBSZARY ICES 1, 2, 5, 12 I 14 ORAZ WODY GRENLANDII OBSZARU NAFO 1

Gatunek:Śledź atlantycki Clupea harengusObszar:wody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (HER/1/2-)
Belgia13 (1)
Dania13 129 (1)
Niemcy2 299 (1)
Hiszpania43 (1)
Francja566 (1)
Irlandia3 399 (1)
Niderlandy4 698 (1)
Polska664 (1)
Portugalia43 (1)
Finlandia203 (1)
Szwecja4 865 (1)
Zjednoczone Królestwo8 393 (1)
Unia38 315 (1)
Wyspy Owcze4 500 (2) (3)
Norwegia25 487 (2) (4)
TAC588 562TAC analityczny
___________

(1) Przy składaniu Komisji raportów połowowych zgłasza się również ilości złowione w każdym z następujących obszarów: obszar podlegający regulacji NEAFC i wody Unii.

(2) Mogą być poławiane w wodach Unii na północ od 62° N.

(3) Należy odliczyć od limitów połowowych Wysp Owczych.

(4) Należy odliczyć od limitów połowowych Norwegii.

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
wody Norwegii na północ od 62° N i obszar połowowy wokół Jan Mayen (HER/*2AJMN)
25 487
obszary 2, 5b na północ od 62° N (wody Wysp Owczych) (HER/*25B-F)
Belgia2
Dania1 541
Niemcy270
Hiszpania5
Francja67
Irlandia399
Niderlandy552
Polska78
Portugalia5
Finlandia24
Szwecja571
Zjednoczone Królestwo986
Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (COD/1N2AB.)
Niemcy2 600
Grecja322
Hiszpania2 900
Irlandia322
Francja2 387
Portugalia2 900
Zjednoczone Królestwo10 087
Unia21 518
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody

Grenlandii obszarów 5, 12 i 14

(COD/N1GL14)

Niemcy1 718 (1)
Zjednoczone Królestwo382 (1)
Unia2 100 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Z wyjątkiem przyłowów, do tych kwot stosuje się następujące warunki:

1) zakaz połowów od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.;

2) statki unijne mogą zdecydować się na prowadzenie połowów w jednym lub obu następujących obszarach:

Kody

do celów sprawozdawczości

Granice geograficzne
COD/GRL1Część grenlandzkiego obszaru połowowego leżącego w obrębie podobszaru NAFO 1F na zachód od 44° 00'W i na południe od 60°45'N, części podobszaru NAFO 1 leżącego na południe od równoleżnika 60° 45' N (Przylądek Desolation) oraz część grenlandzkiego obszaru połowowego leżącego w obrębie rejonu ICES 14b leżącego na wschód od 44°00'W i na południe od 62°30'N.
COD/GRL2Część grenlandzkiego obszaru połowowego leżącego w obrębie rejonu ICES 14b na północ od 62°30'N.
Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:1 i 2b (COD/1/2B.)
Niemcy4 907 (3)
Hiszpania11 562 (3)
Francja2 182 (3)
Polska2 204 (3)
Portugalia2 400 (3)
Zjednoczone Królestwo3 193 (3)
Inne państwa członkowskie357 (1) (3)
Unia26 805 (2) (3)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii oraz Zjednoczonego Królestwa.

(2) Przydział zasobów dorsza atlantyckiego dla Unii w obszarze Spitsbergenu oraz Wyspy Niedźwiedziej, a także związane z nim przyłowy plamiaka, pozostają w całości bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z traktatu paryskiego z 1920 r.

(3) Przyłowy plamiaka mogą stanowić do 14 % jednego zaciągu. Masy przyłowu plamiaka nie wlicza się do kwoty dla dorsza atlantyckiego.

Gatunek:Dorsz atlantycki i plamiak

Gadus morhua i Melanogrammus aeglefinus

Obszar:wody Wysp Owczych obszaru 5b (C/H/05B-F.)
Niemcy18
Francja106
Zjednoczone Królestwo761
Unia885
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Buławiki Macrourus spp.Obszar:wody Grenlandii obszarów 5 i 14 (GRV/514GRN)
Unia85 (1)
TACNie dotyczy (2)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą one stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

(2) Ilość wymienioną poniżej w tonach przydziela się Norwegii i można poławiać ją w tym obszarze TAC albo wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 (GRV/514N1G). Warunek szczególny dla tej ilości: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą one stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

25

Gatunek:Buławiki Macrourus spp.Obszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unia60 (1)
TACNie dotyczy (2)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Warunek szczególny: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą one stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

(2) Ilość wymienioną poniżej w tonach przydziela się Norwegii i można poławiać ją w tym obszarze TAC albo w wodach Grenlandii obszaru NAFO 5 i 14 (GRV/514N1G). Warunek szczególny dla tej ilości: buławik czarny (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) i buławik siwy (Macrourus berglax) (RHG/514N1G. nie mogą być przedmiotem ukierunkowanych połowów. Mogą one stanowić jedynie przyłowy i zgłasza się je osobno.

40

Gatunek:Gromadnik Mallotus villosusObszar:2b (CAP/02B.)
Unia0
TAC0TAC analityczny
Gatunek: Gromadnik

Mallotus villosus

Obszar:wody Grenlandii obszarów 5 i 14 (CAP/514GRN)
Dania0
Niemcy0
Szwecja0
Zjednoczone Królestwo0
Wszystkie państwa członkowskie0(1)
Unia0(2)
Norwegia0(2)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Dania, Niemcy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mogą mieć dostęp do kwoty dla "wszystkich państw członkowskich" dopiero po wyczerpaniu własnej kwoty. Jednakże państwa członkowskie posiadające więcej niż 10 % kwoty Unii nie mogą mieć w ogóle dostępu do kwoty dla "wszystkich państw członkowskich".

(2) Dla okresu połowowego od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Gatunek:Plamiak Melanogrammus aeglefinusObszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (HAD/1N2AB.)
Niemcy236
Francja142
Zjednoczone Królestwo722
Unia1 100
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Błękitek Micromesistius poutassouObszar:wody Wysp Owczych (WHB/2A4AXF)
Dania1 100
Niemcy75
Francja120
Niderlandy105
Zjednoczone Królestwo1 100
Unia2 500 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Połowy błękitka mogą zawierać nieuniknione przyłowy argentyny wielkiej.

Gatunek: Molwa oraz molwa niebieska Molva molva i Molva dypterygiaObszar:wody Wysp Owczych obszaru 5b (B/L/05B-F.)
Niemcy552
Francja1 225
Zjednoczone Królestwo108
Unia1 885 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy buławika czarnego i pałasza czarnego można odliczać od tej kwoty do następującego poziomu (OTH/*05B-F): 665.

Gatunek:Krewetka północna Pandalus borealisObszar:wody Grenlandii obszarów 5 i 14 (PRA/514GRN)
Dania675
Francja675
Unia1 350
Norwegia1 200
Wyspy Owcze1 200
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Krewetka północna Pandalus borealisObszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1 (PRA/N1GRN)
Dania1 400
Francja1 400
Unia2 800
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek: Czarniak

Pollachius virens

Obszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (POK/1N2AB.)
Niemcy2 040
Francja328
Zjednoczone Królestwo182
Unia2 550
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Czarniak Pollachius virensObszar:wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (POK/1/2INT)
Unia0
TACNie dotyczyTAC analityczny
Gatunek: Czarniak

Pollachius virens

Obszar: wody Wysp Owczych obszaru 5b (POK/05B-F.)
Belgia52
Niemcy322
Francja1 571
Niderlandy52
Zjednoczone Królestwo603
Unia2 600
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (GHL/1N2AB.)
Niemcy25 (1)
ZjednoczoneKrólestwo25 (1)
Unia50 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar: wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (GHL/1/2INT)
Unia900 (1)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.
Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Niemcy1 925 (1)
Unia1 925 (1)
Norwegia575 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Należy poławiać na południe od 68° N.

Gatunek: Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglossoides

Obszar:wody Grenlandii obszarów 5, 12 i 14 (GHL/5-14GL)
Niemcy4 289
Zjednoczone Królestwo226
Unia4 515 (1)
Norwegia575
Wyspy Owcze110
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Połowy prowadzone przez nie więcej niż 6 statków jednocześnie.

Gatunek:Karmazyny (płytkowodne zasoby pelagiczne) Sebastes spp.Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (RED/51214S)
Estonia0
Niemcy0
Hiszpania0
Francja0
Irlandia0
Łotwa0
Niderlandy0
Polska0
Portugalia0
ZjednoczoneKrólestwo0
Unia0
TAC0TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Karmazyny (głębokowodne zasoby pelagiczne) Sebastes spp.Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (RED/51214D)
Estonia28 (1) (2)
Niemcy566 (1) (2)
Hiszpania99 (1) (2)
Francja53 (1) (2)
Irlandia0(1)(2)
Łotwa10 (1) (2)
Niderlandy0(1)(2)
Polska51 (1) (2)
Portugalia119 (1) (2)
Zjednoczone Królestwo1(1)(2)
Unia927 (1) (2)
TAC6 000 (1) (2)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Można poławiać wyłącznie w obszarze ograniczonym

następującymi współrzędnymi:
PunktSzerokość geograficznaDługość geograficzna
164°45'N28°30'W
262°50'N25°45'W
361°55'N26°45'W
461°00'N26°30'W
559°00'N30°00'W
659°00'N34°00'W
761°30'N34°00'W
862°50'N36°00'W
964°45'N28°30'W
(2) Można poławiać wyłącznie od dnia 10 maja do dnia 31 grudnia.
Gatunek: Karmazyny Sebastes spp.Obszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (RED/1N2AB.)
Niemcy766
Hiszpania95
Francja84
Portugalia405
Zjednoczone Królestwo150
Unia1 500
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Karmazyny Sebastes spp.Obszar:wody międzynarodowe obszarów 1 i 2 (RED/1/2INT)
UniaDo ustalenia (1) (2)
TAC13 168 (3)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Połowy zostaną zamknięte, kiedy TAC zostanie w pełni wykorzystany przez Umawiające się Strony konwencji NEAFC. Od dnia zamknięcia państwa członkowskie zabraniają ukierunkowanych połowów karmazynów statkom pływającym pod ich banderą.

(2) Statki ograniczają swoje przyłowy karmazynów w innych połowach do wysokości maksymalnie 1 % całkowitego połowu zatrzymanego na statku.

(3) Tymczasowy limit połowowy w celu uwzględnienia połowów wszystkich Umawiających się Stron NEAFC.

Gatunek: Karmazyny (zasoby pelagiczne) Sebastes spp.Obszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody

Grenlandii obszarów 5, 12 i 14

(RED/N1G14P)

Niemcy765 (1) (2) (3)
Francja4(1)(2)(3)
Zjednoczone Królestwo5(1)(2)(3)
Unia774 (1) (2) (3)
Norwegia561 (1) (2)
Wyspy Owcze0(1)(2)(4)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Mogą być poławiane wyłącznie od dnia 10 maja do dnia 1 lipca.

(2) Można poławiać wyłącznie w wodach Grenlandii w obszarze ochrony karmazynów ograniczonym następującymi współrzędnymi:

PunktSzerokość geograficznaDługość geograficzna
164°45'N28°30'W
262°50'N25°45'W
361°55'N26°45'W
461°00'N26°30'W
559°00'N30°00'W
659°00'N34°00'W
761°30'N34°00'W
862°50'N36°00'W
9 64°45'N 28°30'W
(3) Warunek szczególny: kwotę tę można poławiać również w międzynarodowych wodach określonego powyżej obszaru ochrony karmazynów (RED/*5-14P).

(4) Można poławiać wyłącznie w wodach Grenlandii obszarów 5 i 14 (RED/*514GN).

Gatunek:Karmazyny (denne) Sebastes spp.Obszar:wody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody

Grenlandii obszaru 5 i 14

(RED/N1G14D)

Niemcy1 976 (1)
Francja10 (1)
Zjednoczone Królestwo14 (1)
Unia2 000 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Można poławiać wyłącznie włokiem i wyłącznie na północ i na zachód od linii wyznaczonej następującymi współrzędnymi:

Punkt Szerokość geograficznaDługość geograficzna
159°15'N54°26'W
259°15'N44°00'W
359°30'N42°45'W
460°00'N42°00'W
562°00'N40°30'W
662°00'N40°00'W
762°40'N40°15'W
863°09'N39°40'W
963°30'N37°15'W
1064°20'N35°00'W
1165°15'N32°30'W
1265°15'N29°50'W
Gatunek: Karmazyny Sebastes spp.Obszar:wody Wysp Owczych obszaru 5b (RED/05B-F.)
Belgia1
Niemcy92
Francja6
Zjednoczone Królestwo1
Unia100
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Pozostałe gatunkiObszar:wody Norwegii obszarów 1 i 2 (OTH/1N2AB.)
Niemcy117 (1)
Francja47 (1)
Zjednoczone Królestwo186 (1)
Unia350 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Pozostałe gatunki (1)Obszar:wody Wysp Owczych obszaru 5b (OTH/05B-F.)
Niemcy281
Francja253
Zjednoczone Królestwo166
Unia700
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Z wyłączeniem gatunków ryb, które nie mają wartości handlowej.

Gatunek: PłastugokształtneObszar:wody Wysp Owczych obszaru 5b (FLX/05B-F.)
Niemcy9
Francja7
Zjednoczone Królestwo34
Unia50
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Przyłowy (1)Obszar:wody Grenlandii (B-C/GRL)
Unia1 050
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Przyłowy buławików (Macrourus spp.) zgłasza się zgodnie z następującymi tabelami uprawnień do połowów: buławiki w wodach Grenlandii obszarów 5 i 14 (GRV/514GRN) oraz buławiki w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ZAŁĄCZNIK Nr  IC

PÓŁNOCNO-ZACHODNI ATLANTYK

OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ NAFO

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unia 0 (1)
TAC 0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek: Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar:NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unia 0 (1)
TAC 0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 000 kg lub 4 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia195
Niemcy815
Łotwa195
Litwa195
Polska664
Hiszpania2 504
Francja349
Portugalia3 433
Zjednoczone Królestwo1 630
Unia9 980
TAC17 500TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Szkarłacica Glyptocephalus cynoglossusObszar:NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Szkarłacica Glyptocephalus cynoglossusObszar:NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia52
Łotwa52
Litwa52
Unia156
TAC1 175TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Niegładzica Hippoglossoides platessoidesObszar:NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Niegładzica Hippoglossoides platessoidesObszar:NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Kalmar illeks Illex illecebrosusObszar:podobszary NAFO 3 i 4 (SQI/N34.)
Estonia128 (1)
Łotwa128 (1)
Litwa128 (1)
Polska227 (1)
UniaNie dotyczy (1) (2)
TAC34 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Należy poławiać między dniem 1 lipca a dniem 31 grudnia 2019 r.

(2) Nieokreślony udział Unii. Podana poniżej w tonach ilość jest dostępna dla Kanady i państw członkowskich Unii z wyjątkiem Estonii, Łotwy, Litwy i Polski: 29 467.

Gatunek:Żółcica

Limanda ferruginea

Obszar:NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unia0(1)
TAC17 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 2 500 kg lub 10 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Jednakże jeżeli kwota żółcicy przydzielona przez NAFO Umawiającym się Stronom bez określenia konkretnego udziału zostanie wyczerpana, przyłów ograniczony jest do: do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Gromadnik Mallotus villosusObszar:NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek: Krewetka północna Pandalus borealisObszar:NAFO 3LNO (1) (2) (PRA/N3LNO.)
Estonia0(3)
Łotwa0(3)
Litwa0(3)
Polska0(3)
Hiszpania0(3)
Portugalia0(3)
Unia0(3)
TAC0(3)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Nie obejmuje obszaru ograniczonego następującymi współrzędnymi:

Punkt nr Szerokość geograficzna NDługość geograficzna W
147° 20' 046° 40' 0
247° 20' 046° 30' 0
346° 00' 046° 30' 0
4 46° 00' 046° 40' 0
(2) Połowy są zabronione na głębokości mniejszej niż 200 m w obszarze na zachód od linii wyznaczonej następującymi współrzędnymi:
Punkt nr Szerokość geograficzna NDługość geograficzna W
146° 00' 047° 49' 0
246° 25' 047° 27' 0
346 °42' 047° 25' 0
446° 48' 047° 25' 50
5 47° 16' 5047° 43' 50
(3) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
Gatunek:Krewetka północna Pandalus borealisObszar:NAFO 3M (1) (PRA/*N3M.)
TACNie dotyczy (2)
TAC analityczny
__________

(1) Statki mogą również poławiać to stado w rejonie 3L w obszarze ograniczonym następującymi współrzędnymi:

Punkt nrSzerokość geograficzna NDługość geograficzna W
147° 20' 046° 40' 0
247° 20' 046° 30' 0
346° 00' 046° 30' 0
446° 00' 046 40' 0
Połowy krewetek są ponadto zakazane od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2019 r. w obszarze ograniczonym następującymi współrzędnymi:
Punkt nrSzerokość geograficzna NDługość geograficzna W
147° 55' 045° 00' 0
247° 30' 044° 15' 0
346° 55' 044° 15' 0
446° 35' 044° 30' 0
546° 35' 045° 40' 0
647° 30' 045° 40' 0
747° 55' 045° 00' 0
(2) Nie dotyczy. Połowy zarządzane za pomocą ograniczeń nakładu połowowego. Zainteresowane państwa członkowskie wydają upoważnienia do połowów dla swoich statków rybackich dokonujących tych połowów oraz powiadamiają o tych upoważnieniach Komisję jeszcze przed rozpoczęciem działań przez statki, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009.
Państwo członkowskieMaksymalna liczba statkówMaksymalna liczba dni połowowych
Dania00
Estonia00
Hiszpania00
Łotwa00
Litwa00
Polska00
Portugalia00
Gatunek:Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoidesObszar:NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia332
Niemcy339
Łotwa47
Litwa24
Hiszpania4 537
Portugalia1 898
Unia7 177
TAC12 242TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Raje RajidaeObszar:NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia283
Litwa62
Hiszpania3 403
Portugalia660
Unia4 408
TAC7 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Karmazyny Sebastes spp.Obszar:NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia895
Niemcy615
Łotwa895
Litwa895
Unia3 300
TAC18 100TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Karmazyny Sebastes spp.Obszar:NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia1 571 (1)
Niemcy513 (1)
Łotwa1 571 (1)
Litwa1 571 (1)
Hiszpania233 (1)
Portugalia2 354 (1)
Unia7 813 (1)
TAC10 500 (1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Kwota ta podlega wymogom zgodności ze wskazanym TAC, który został ustanowiony dla tego stada w odniesieniu do wszystkich Umawiających się Stron konwencji NAFO. W ramach tego TAC, przed dniem 1 lipca 2019 r. nie można poławiać więcej niż następujący średnioterminowy limit: 5 250.

Gatunek:Karmazyny Sebastes spp.Obszar:NAFO 3O (RED/N3O.)
Hiszpania1 771
Portugalia5 229
Unia7 000
TAC20 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Karmazyny Sebastes spp.Obszar:podobszar NAFO 2, rejony 1F i 3K (RED/N1F3K.)
Łotwa0(1)
Litwa0(1)
Unia0(1)
TAC0(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Gatunek ten można poławiać wyłącznie jako przyłów w granicach do 1 250 kg lub 5 %, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Gatunek:Widlak bostoński Urophycis tenuisObszar:NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Hiszpania255
Portugalia333
Unia588 (1)
TAC1 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) W przypadku gdy zgodnie z załącznikiem IA do środków NAFO dotyczących ochrony zasobów i ich egzekwowania, wynik głosowania wśród Umawiających się Stron stanowi potwierdzenie TAC wynoszącego 2 000 ton, odpowiednie kwoty Unii i państw członkowskich są następujące:

Hiszpania

Portugalia

Unia

509

667

1 176

ZAŁĄCZNIK  ID

OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ ICCAT

Gatunek:Tuńczyk błękitnopłetwy Thunnus thynnusObszar:Ocean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze

Śródziemne

(BFT/AE45WM)

Cypr153,40 (4)
Grecja285,11 (7)
Hiszpania5 532,16 (2) (4) (7)
Francja5 458,80 (2) (3) (4)
Chorwacja862,79 (6)
Włochy4 308,36 (4) (5)
Malta353,48 (4)
Portugalia520,21 (7)
Inne państwa członkowskie61,69 (1)
Unia17 536 (2) (3) (4) (5) (7)
TAC32 240TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Z wyjątkiem Cypru, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Malty i Portugalii oraz wyłącznie jako przyłów.

(2) Warunek szczególny: w ramach tego TAC do połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości między 8 kg/75 cm a 30 kg/115 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 1 (BFT/*8301), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i podział między państwa członkowskie:

Hiszpania838,15
Francja389,37
Unia1 227,52
(3) Warunek szczególny: w ramach tego TAC do połowów tuńczyka błękitnopłetwego o masie nie mniej niż 6,4 kg lub mierzącego nie mniej niż 70 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 1 (BFT/*641), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i podział między państwa członkowskie:
Francja100,00
Unia 100,00 (4) Warunek szczególny: w ramach tego TAC do połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości między 8 kg/75 cm a 30 kg/115 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 2 (BFT/*8302), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i podział między państwa członkowskie:
Hiszpania110,64
Francja109,18
Włochy86,17
Cypr3,07
Malta7,07
Unia316,12
(5) Warunek szczególny: w ramach tego TAC do połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości między 8 kg/75 cm a 30 kg/115 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 3 (BFT/*643), stosuje się następujące ograniczenia połowowe i podział między państwa członkowskie:
Włochy86,17
Unia86,17
(6) Warunek szczególny: w ramach tego TAC do połowów do celów hodowlanych tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości między 8 kg/ 75 cm a 30 kg/115 cm dokonywanych przez statki, o których mowa w załączniku IV pkt 3 (BFT/*8303F), stosuje się następujące limity połowowe i podział między państwa członkowskie:
Chorwacja776,51
Unia776,51
(7) Jak uzgodniono w 2018 r. podczas dorocznego posiedzenia ICCAT Unia Europejska w 2019 r. otrzyma, oprócz przydzielonej kwoty wielkości 17 536 ton, dodatkowy przydział wynoszący 87 ton, wyłącznie w odniesieniu do tradycyjnych łodzi z konkretnych archipelagów w Grecji (Wyspy Jońskie), Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie) i Portugalii (Azory i Madera). Konkretny podział tej dodatkowej ilości dla zainteresowanych państw członkowskich jest następujący (BFT/AVARCH):
GrecjaDo ustalenia
HiszpaniaDo ustalenia
PortugaliaDo ustalenia
Unia87
Gatunek:Włócznik Xiphias gladiusObszar:Ocean Atlantycki, na północ od 5° N (SWO/AN05N)
Hiszpania6 212,95 (2)
Portugalia1 010,39 (2)
Inne państwa członkowskie162,36 (1) (2)
Unia7 385,7
TAC13 200TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii oraz wyłącznie jako przyłów.

(2) Warunek szczególny: do 2,39 % tej kwoty można poławiać w Oceanie Atlantyckim na południe od 5° N (SWO/*AS05N).

Gatunek:Włócznik Xiphias gladiusObszar:Ocean Atlantycki, na południe od 5° N (SWO/AS05N)
Hiszpania4 587,53 (1)
Portugalia340,69 (1)
Unia4 928,22
TAC14 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Warunek szczególny: do 3,51 % tej kwoty można poławiać w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (SWO/*AN05N).

Gatunek:Włócznik Xiphias gladiusObszar:Morze Śródziemne (SWO/MED)
Chorwacja15,05 (1)
Cypr55,45 (1)
Hiszpania1 713,11 (1)
Francja119,39 (1)
Grecja1 134,04 (1)
Włochy3 512,11 (1)
Malta416,70 (1)
Unia6 965,85 (1)
TAC9 870TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Kwota ta może być poławiana wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Gatunek: Północny tuńczyk biały Thunnus alalungaObszar: Ocean Atlantycki, na północ od 5° N (ALB/AN05N)
Irlandia 2 854,3
Hiszpania 16 603,8
Francja 7 653,5
Zjednoczone Królestwo 431,1
Portugalia 1 994,2
Unia 29 536,8 (1)
TAC 33 600TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Liczba unijnych statków rybackich poławiających północnego tuńczyka białego jako gatunek docelowy zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 520/2007 [1] wynosi: 1 253.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001 (Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 3).

Gatunek:Południowy tuńczyk biały Thunnus alalungaObszar:Ocean Atlantycki, na południe od 5° N (ALB/AS05N)
Hiszpania905,86
Francja297,70
Portugalia633,94
Unia1 837,50
TAC24 000TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Opastun Thunnus obesusObszar:Ocean Atlantycki (BET/ATLANT)
Hiszpania9 415,3
Francja4 167,7
Portugalia3 574,5
Unia17 157,6
TAC57 850TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Marlin błękitny Makaira nigricansObszar:Ocean Atlantycki (BUM/ATLANT)
Hiszpania0,00
Francja477,56
Portugalia50,44
Unia528,00
TAC1 985TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Marlin biały Tetrapturus albidusObszar:Ocean Atlantycki (WHM/ATLANT)
Hiszpania0,00
Portugalia0,00
Unia0,00
TAC355TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Tuńczyk żółtopłetwy Thunnus albacaresObszar:Ocean Atlantycki (YFT/ATLANT)
110 000
TACTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Żaglica atlantycka Istiophorus albicansObszar:Ocean Atlantycki, na wschód od 45° W (SAI/AE45W)
TACDo ustalenia
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Żaglica atlantycka Istiophorus albicansObszar:Ocean Atlantycki, na wschód od 45° W (SAI/AW45W)
TACDo ustalenia
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Żarłacz błękitny Prionace glaucaObszar:Ocean Atlantycki, na północ od 5° N (BSH/AN05N)
TAC39 102 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Okres i metoda obliczania stosowana przez ICCAT do ustalania limitu połowowego dla żarłacza błękitnego w północnym Atlantyku nie przesądza o okresie i metodzie obliczania stosowanej do określenia jakiegokolwiek przyszłego klucza przydziału na poziomie Unii.

ZAŁĄCZNIK  IE

ANTARKTYKA OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ CCAMLR

Poniższe TAC, przyjęte przez CCAMLR, nie są przydzielane członkom CCAMLR, stąd też udział Unii jest nieokreślony. Połowy monitoruje Sekretariat CCAMLR, który ogłosi, kiedy zakończyć połowy w związku z wyczerpaniem TAC.

O ile nie określono inaczej, poniższe TAC mają zastosowanie w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Gatunek:Kergulena Champsocephalus gunnariObszar:FAO 48.3 Antarktyka (ANI/F483.)
TAC3 269
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Kergulena Champsocephalus gunnariObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (1) (ANI/F5852.)
TAC
443TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Do celów tego TAC obszar, w którym można dokonywać połowów, jest określony jako część rejonu statystycznego FAO 58.5.2, który znajduje się w obszarze ograniczonym linią:

- biegnącą od punktu, w którym południk długości geograficznej 72° 15' E przecina granicę wyznaczoną na podstawie Australijsko-Francuskiej Umowy Delimitacyjnej, następnie w kierunku południowym wzdłuż południka długości geograficznej aż do punktu przecięcia z równoleżnikiem szerokości geograficznej 53° 25' S,

- następnie w kierunku wschodnim wzdłuż równoleżnika, aż do punktu, w którym równoleżnik szerokości geograficznej przecina południk 74° E,

- następnie w kierunku północnowschodnim wzdłuż linii geodezyjnej, aż do punktu przecięcia równoleżnika szerokości geograficznej 52° 40' S z południkiem 76° E,

- następnie w kierunku północnym wzdłuż tego południka, aż do punktu przecięcia z równoleżnikiem szerokości geograficznej 52° S,

- następnie w kierunku północnozachodnim wzdłuż linii geodezyjnej, aż do punktu przecięcia równoleżnika szerokości geograficznej 51° S z południkiem długości geograficznej 74° 30' E, oraz

- wzdłuż linii geodezyjnej w kierunku południowozachodnim do punktu początkowego.

Gatunek:Szczękacz Chaenocephalus aceratusObszar: FAO 48.3 Antarktyka (SSI/F483.)
2 200 (1)
TACTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Krokodylec Channichthys rhinoceratusObszar: FAO 58.5.2 Antarktyka (LIC/F5852.)
TAC1 663 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Antar patagoński Dissostichus eleginoidesObszar:FAO 48.3 Antarktyka (TOP/F483.)
2 600 (1)
TACTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Warunek szczególny:
w granicach wyżej wymienionej kwoty w następujących podobszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Strefa zarządzania A: 48° W do 43° 30' W - 52° 30' S do 56° S (TOP/*F483A):0
Strefa zarządzania B: 43° 30' W do 40° W - 52° 30' S do 56° S (TOP/*F483B):780
Strefa zarządzania C: 40° W do 33 ° 30' W - 52° 30' S do 56° S (TOP/*F483C):1 820
__________

(1) Ten TAC ma zastosowanie do połowów taklami w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 14 września 2019 r. oraz w odniesieniu do połowów za pomocą narzędzi pułapkowych w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Gatunek:Antar patagoński Dissostichus eleginoidesObszar:FAO 48.4 Antarktyka - część północna (TOP/F484N.)
TAC26 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Ten TAC ma zastosowanie wyłącznie do obszarów ograniczonych szerokościami geograficznymi 55° 30' S i 57° 20' S oraz długościami geograficznymi 25° 30' W i 29° 30' W, a także szerokościami geograficznymi 57° 20' S i 60° 00' S oraz długościami geograficznymi 24° 30' W i 29° 00' W.

Gatunek:Antar patagoński Dissostichus eleginoidesObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (TOP/F5852.)
TAC3 525 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Ten TAC ma zastosowanie wyłącznie do obszarów na zachód od 79°20' E. Połowy na wschód od tego południka w granicach tego obszaru są zakazane.

Gatunek:Antar polarny Dissostichus mawsoniObszar:FAO 48.4 Antarktyka - część południowa (TOA/F484S.)
TAC37 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Ten TAC ma zastosowanie wyłącznie do obszarów ograniczonych szerokościami geograficznymi 55° 30' S i 57° 20' S oraz długościami geograficznymi 25° 30' W i 29° 30' W, a także szerokościami geograficznymi 57° 20' S i 60° 00' S oraz długościami geograficznymi 24° 30' W i 29° 00' W.

Gatunek:Kryl antarktyczny Euphausia superbaObszar:FAO 48 (KRI/F48.)
TAC5 610 000
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Warunek szczególny:
w granicach całkowitych połączonych połowów wynoszących 620 000 ton w następujących podobszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Rejon 48.1 (KRI/*F481.):155 000
Rejon 48.2 (KRI/*F482.):279 000
Rejon 48.3 (KRI/*F483.):279 000
Rejon 48.4 (KRI/*F484.):93 000
Gatunek:Kryl antarktyczny Euphausia superbaObszar:FAO 58.4.1 Antarktyka (KRI/F5841.)
TAC440 000
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionej kwoty w następujących podobszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Rejon 58.4.1 na zachód od 115° E (KRI/*F-41W):277 000
Rejon 58.4.1 na wschód od 115° E (KRI/*F-41E):163 000
Gatunek:Kryl antarktyczny Euphausia superbaObszar:FAO 58.4.2 Antarktyka (KRI/F5842.)
TAC2 645 000
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Warunek szczególny:
W granicach wyżej wymienionej kwoty w następujących podobszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:
Rejon 58.4.2 na zachód od 55° E (KRI/*F-42W):260 000
Rejon 58.4.2 na wschód od 55° E (KRI/*F-42E):192 000
Gatunek:Buławik czarnooki i buławik południowy Macrourus holotrachys i Macrourus carinatusObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (GR1/F5852.)
TAC360 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Buławik z gatunku Macrourus caml i buławik

antarktyczny

Macrourus caml i Macrourus whitsoni

Obszar: FAO 58.5.2 Antarktyka (GR2/F5852.)
TAC409 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Buławiki Macrourus spp.Obszar: FAO 48.3 Antarktyka (GRV/F483.)
TAC130 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Buławiki Macrourus spp.Obszar:FAO 48.4 Antarktyka (GRV/F484.)
TAC10,1 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Nototenia żółta Notothenia gibberifronsObszar:FAO 48.3 Antarktyka (NOG/F483.)
TAC1 470 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Nototenia marmurkowa Notothenia rossiiObszar:FAO 48.3 Antarktyka (NOR/F483.)
TAC300 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Nototenia skwama Notothenia squamifronsObszar:FAO 48.3 Antarktyka (NOS/F483.)
TAC300 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Nototenia skwama Notothenia squamifronsObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (NOS/F5852.)
TAC80 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Kraby z gatunków należących do Paralomis spp.

Paralomis spp.

Obszar:FAO 48.3 Antarktyka (PAI/F483.)
TAC0
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Gatunek:Georgianka Pseudochaenichthys georgianusObszar:FAO 48.3 Antarktyka (SGI/F483.)
TAC300 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:FAO 48.3 Antarktyka (SRX/F483.)
TAC130 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:FAO 48.4 Antarktyka (SRX/F484.)
TAC3,2 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Rajokształtne RajiformesObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (SRX/F5852.)
TAC120 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Gatunek:Pozostałe gatunkiObszar:FAO 58.5.2 Antarktyka (OTH/F5852.)
TAC50 (1)
TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

___________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

ZAŁĄCZNIK  IF

POŁUDNIOWO-WSCHODNI OCEAN ATLANTYCKI OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ SEAFO

Poniższe TAC nie są przydzielane członkom SEAFO, stąd też udział Unii jest nieokreślony. Połowy monitoruje Sekretariat SEAFO, który ogłosi, kiedy zakończyć połowy w związku z wyczerpaniem TAC.
Gatunek:Beryksy Beryx spp.Obszar:SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC200 (1)
TAC przezornościowy
__________

(1) Nie więcej niż 132 tony mogą zostać złowione w obszarze B1 (ALF/*F47NA).

Gatunek:Kraby z gatunków należących do Chaceon

spp.

Chaceon spp.

Obszar:Podrejon SEAFO B1 (1) (GER/F47NAM)
TAC171 (1)
TAC przezornościowy
__________

(1) Do celów tego TAC granice obszaru, w którym można dokonywać połowów, stanowią:

- na zachodzie: 0° E,

- na północy: 20° S,

- na południu: 28° S, oraz

- na wschodzie: zewnętrzne granice namibijskiej w.s.e.

Gatunek:Kraby z gatunków należących do Chaceon

spp.

Chaceon spp.

Obszar:SEAFO, z wyjątkiem podrejonu B1 (GER/F47X)
TAC200
TAC przezornościowy
Gatunek:Antar patagoński Dissostichus eleginoidesObszar:podobszar D obszaru SEAFO (TOP/F47D)
TAC275
TAC przezornościowy
Gatunek:Antar patagoński Dissostichus eleginoidesObszar:obszar SEAFO z wyłączeniem podobszaru D (TOP/F47-D)
0
TACTAC przezornościowy
Gatunek:Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticusObszar:Podrejon SEAFO B1 (1) (ORY/F47NAM)
TAC0(2)
TAC przezornościowy
__________

(1) Do celów niniejszego załącznika granice obszaru, w którym można dokonywać połowów, stanowią:

- na zachodzie: 0° E,

- na północy: 20° S,

- na południu: 28° S, oraz

- na wschodzie: zewnętrzne granice namibijskiej w.s.e.

(2) Z wyjątkiem 4 ton dozwolonego przyłowu (ORY/*F47NA).

Gatunek:Gardłosz atlantycki Hoplostethus atlanticusObszar:SEAFO, z wyjątkiem podrejonu B1 (ORY/F47X)
TAC50
TAC przezornościowy
Gatunek:Pancerzykowce Pseudopentaceros spp.Obszar:SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC135
TAC przezornościowy

ZAŁĄCZNIK  IG

TUŃCZYK POŁUDNIOWY - OBSZARY WYSTĘPOWANIA

Gatunek:Tuńczyk południowy Thunnus maccoyiiObszar:wszystkie obszary występowania (SBF/F41-81)
Unia11 (1)
TAC17 647TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

ZAŁĄCZNIK  IH

OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ WCPFC

Gatunek:Włócznik Xiphias gladiusObszar:obszar objęty konwencją WCPFC na południe od

20° S

(SWO/F7120S)

UniaDo ustalenia
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

ZAŁĄCZNIK  IJ

OBSZAR OBJĘTY KONWENCJĄ SPRFMO

Gatunek:Ostrobok peruwiański Trachurus murphyiObszar:Obszar objęty konwencją SPRFMO (CJM/SPRFMO)
NiemcyDo ustalenia (1)
NiderlandyDo ustalenia (1)
LitwaDo ustalenia (1)
PolskaDo ustalenia (1)
UniaDo ustalenia (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Należy zmienić po corocznym posiedzeniu Komisji SPRFMO, które odbędzie się w dniach 23-27 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK  IK

OBSZAR PODLEGAJĄCY KOMPETENCJI IOTC

Połowy tuńczyka żółtopłetwego przez statki unijne do połowów okrężnicą nie mogą przekraczać limitów połowowych określonych w niniejszym załączniku.
Gatunek:Tuńczyk żółtopłetwy Thunnus albacaresObszar:Obszar podlegający kompetencji IOTC (YFT/IOTC)
Francja29 501
Włochy2 515
Hiszpania45 682
Unia77 698
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

ZAŁĄCZNIK  IL

OBSZAR OBJĘTY POROZUMIENIEM GFCM

Gatunek:Małe gatunki pelagiczne (sardela europejska

i sardynka europejska)

Engraulis encrasicolus i Sardina pilchardus

Obszar:wody Unii i wody międzynarodowe podobszarów

geograficznych GFCM 17 i 18

(SP1/GF1718)

Unia107 065 (1) (2)
TACNie dotyczyMaksymalny poziom połowów

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE)

nr 847/96

__________

(1) Jeżeli chodzi o Słowenię, wielkości opierają się na poziomie połowów dokonanych w 2014 r., do ilości, która nie powinna przekraczać 300 ton.

(2) Ograniczone do Chorwacji, Włoch i Słowenii.

ZAŁĄCZNIK  IIA

NAKŁAD POŁOWOWY STATKÓW W KONTEKŚCIE ODBUDOWY NIEKTÓRYCH POŁUDNIOWYCH STAD MORSZCZUKA I HOMARCA W REJONACH ICES 8C I 9A, Z WYŁĄCZENIEM ZATOKI KADYKSU

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

1. ZAKRES

Niniejszy załącznik ma zastosowanie do unijnych statków rybackich o długości całkowitej równej 10 metrów lub większej, posiadających na statku lub wykorzystujących włoki, niewody duńskie lub podobne narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci równym 32 mm lub większym, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek sieci równym 60 mm lub większym lub sznury haczykowe denne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005 oraz przebywających w rejonach ICES 8c i 9a, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego załącznika:

a) "grupa narzędzi połowowych" oznacza grupę składającą się z następujących dwóch kategorii narzędzi połowowych:
(i) włoki, niewody duńskie lub podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym; oraz
(ii) sieci skrzelowe o rozmiarze oczek sieci równym 60 mm lub większym oraz sznury haczykowe denne;
b) "narzędzie regulowane" oznacza każdą z dwóch kategorii narzędzi należących do grupy narzędzi;
c) "obszar" oznacza rejony ICES 8c i 9a, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu;
d) "obecny okres zarządzania" oznacza okres określony w art. 1 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia;
e) "warunki szczególne" oznaczają warunki szczególne określone w pkt 6.1.
3. OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bez uszczerbku dla art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, każde państwo członkowskie zapewnia, aby pływające pod jego banderą unijne statki rybackie posiadające na pokładzie jakiekolwiek narzędzia regulowane, przebywały w obszarze przez liczbę dni nie większą niż określono w rozdziale III niniejszego załącznika.

ROZDZIAŁ  II

Upoważnienia

4. UPOWAŻNIONE STATKI
4.1. Państwo członkowskie nie może upoważnić do połowów przy użyciu narzędzi regulowanych w obszarze jakiegokolwiek statku pływającego pod jego banderą, który zgodnie z dokumentacją nie prowadził takiej działalności połowowej w obszarze w okresie 2002-2017, z wyłączeniem zapisu o działalności połowowej prowadzonej w wyniku transferu dni pomiędzy statkami rybackimi, chyba że państwo to zapewni, aby równoważna zdolność mierzona w kilowatach nie była wykorzystywana do połowów w obszarze.
4.2. Statek pływający pod banderą państwa członkowskiego niemającego kwot w obszarze nie może dokonywać połowów w obszarze przy użyciu narzędzi regulowanych, chyba że statkowi temu przyznano kwotę po transferze zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz przyznano mu dni na morzu zgodnie z pkt 11 lub 12 niniejszego załącznika.

ROZDZIAŁ  III

Liczba dni przebywania w obszarze przyznana unijnym statkom rybackim

5. MAKSYMALNA LICZBA DNI
5.1. W tabeli I podana jest maksymalna liczba dni na morzu w obecnym okresie zarządzania, w odniesieniu do których państwo członkowskie może upoważnić do przebywania w obszarze statek pływający pod jego banderą, posiadający na pokładzie jakiekolwiek narzędzia regulowane.
5.2. Jeżeli statek może wykazać, że jego połowy morszczuka europejskiego stanowią mniej niż 8 % łącznej masy w relacji pełnej ryb złowionych w trakcie danego rejsu połowowego, państwo członkowskie bandery tego statku może nie odliczyć dni na morzu związanych z tym rejsem połowowym od maksymalnej liczby dni na morzu określonej w tabeli I.
6. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU DNI
6.1. Do celów ustalenia maksymalnej liczby dni na morzu, w ciągu których unijny statek rybacki może być upoważniony przez państwo członkowskie bandery do przebywania w obszarze, następujące warunki szczególne mają zastosowanie zgodnie z tabelą I:
a) całkowity wyładunek morszczuka europejskiego zrealizowany przez dany statek w ciągu każdego z dwóch lat kalendarzowych 2016 i 2017 r. wynosi mniej niż 5 ton zgodnie z wyładunkami masy w relacji pełnej; oraz
b) całkowity wyładunek homarca zrealizowany przez dany statek w latach określonych w lit. a) powyżej wynosi mniej niż 2,5 tony zgodnie z wyładunkami masy w relacji pełnej.
6.2. Jeżeli statek korzysta z nieograniczonej liczby dni, ponieważ spełnia warunki szczególne, wyładunki zrealizowane przez ten statek w obecnym okresie zarządzania nie mogą przekraczać 5 ton masy w relacji pełnej łącznych wyładunków morszczuka europejskiego oraz 2,5 tony masy w relacji pełnej łącznych wyładunków homarca.
6.3. Jeżeli statek nie spełnia któregokolwiek z warunków szczególnych, traci ze skutkiem natychmiastowym uprawnienia do przydziału dodatkowych dni związanych z danym warunkiem szczególnym.
6.4. Stosowanie warunków szczególnych, o których mowa w pkt 6.1, można objąć transferem z jednego statku na inny statek lub inne statki, zastępujący lub zastępujące go we flocie, pod warunkiem że statek zastępujący stosuje podobne narzędzia połowowe i że w którymkolwiek roku jego działalności zarejestrowane wyładunki morszczuka europejskiego oraz homarca nie przekroczyły ilości określonych w pkt 6.1.

Tabela I

Maksymalna liczba dni w roku, kiedy statek może przebywać na obszarze, w zależności od narzędzi połowowych

Warunek szczególnyNarzędzie regulowaneMaksymalna liczba dni
Włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci ≥ 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek sieci ≥ 60 mm, oraz sznury haczykowe denneES129
FR109
PT113
pkt 6.1. lit. a) oraz pkt 6.1. lit. b)Włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia połowowe o rozmiarze oczek sieci ≥ 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek sieci ≥ 60 mm, oraz sznury haczykowe denneNieograniczona
7. SYSTEM OPARTY NA KILOWATODNIACH
7.1. Państwo członkowskie może zarządzać przydziałami nakładu połowowego według systemu opartego na kilowatodniach. W ramach tego systemu państwo członkowskie może upoważnić każdy statek, którego to dotyczy w związku z jakimikolwiek narzędziami regulowanymi i warunkami szczególnymi określonymi w tabeli I, na przebywanie w obszarze podczas maksymalnej liczby dni innej niż określona w tej tabeli, pod warunkiem przestrzegania ogólnej liczby kilowatodni przewidzianych w odniesieniu do narzędzi regulowanych i warunków szczególnych.
7.2. Ta ogólna liczba kilowatodni musi odpowiadać sumie wszystkich indywidualnych nakładów połowowych przydzielonych statkom pływającym pod banderą tego państwa członkowskiego i spełniającym wymogi dotyczące narzędzi regulowanych oraz, w stosownych przypadkach, warunki szczególne. Takie indywidualne nakłady połowowe oblicza się w kilowatodniach, mnożąc moc silnika każdego ze statków przez liczbę dni na morzu, jaką mógłby on wykorzystać zgodnie z tabelą I, gdyby nie stosowano pkt 7.1. Jeżeli zgodnie z tabelą I liczba dni jest nieograniczona, statkowi przysługiwałaby liczba dni odpowiadająca 360.
7.3. Państwo członkowskie, które chce skorzystać z systemu, o którym mowa w pkt 7.1, przedkłada Komisji wniosek, dla narzędzi regulowanych i warunków szczególnych określonych w tabeli I, wraz ze sprawozdaniami w formie elektronicznej zawierającymi szczegółowe obliczenia dokonane na podstawie:
a) wykazu statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery unijnego rejestru floty rybackiej (zwanego dalej "CFR") oraz moc silników poszczególnych statków;
b) bazy historycznej z lat określonych w pkt 6.1 lit. a) dla tych statków, przedstawiającej skład połowów określony w warunkach szczególnych, o których mowa w pkt 6.1 lit. a) lub b), jeśli statki te kwalifikują się do takich warunków szczególnych;
c) liczby dni na morzu, w ciągu których każdy ze statków mógłby prowadzić połowy zgodnie z tabelą I, oraz liczby dni na morzu, która przysługiwałaby każdemu ze statków przy zastosowaniu pkt 7.1.
7.4. Na podstawie tego wniosku Komisja ocenia, czy spełnione są warunki, o których mowa w pkt 7, i w stosownych przypadkach może zezwolić temu państwu członkowskiemu na skorzystanie z systemu, o którym mowa w pkt 7.1.
8. PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH DNI ZA TRWAŁE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ
8.1. Komisja może przydzielić państwom członkowskim dodatkową liczbę dni na morzu, podczas których statek może zostać upoważniony przez swoje państwo członkowskie bandery do przebywania w obszarze gdy posiada na pokładzie którekolwiek z narzędzi regulowanych, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w poprzednim okresie zarządzania, zgodnie z art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 34  albo zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 744/2008 35 . Komisja może uwzględnić indywidualne przypadki trwałego zaprzestania działalności połowowej wynikające z wszelkich innych okoliczności, na podstawie pisemnego i odpowiednio uzasadnionego wniosku danego państwa członkowskiego. W takim pisemnym wniosku wskazuje się statki, których to dotyczy, i potwierdza - w odniesieniu do każdego z nich - że nigdy nie wznowią działalności połowowej.
8.2. Nakład połowowy wycofanych statków stosujących narzędzia regulowane, wykorzystany w 2003 r. i mierzony w kilowatodniach, dzieli się przez nakład połowowy wykorzystany w 2003 r. przez wszystkie statki stosujące te narzędzia. Dodatkowa liczba dni na morzu jest następnie obliczana przez pomnożenie tego wyniku przez liczbę dni, które zostałyby przydzielone zgodnie z tabelą I. Jeśli w wyniku obliczeń otrzymano dni niepełne, zaokrągla się je do najbliższego pełnego dnia.
8.3. Pkt 8.1 i 8.2 nie mają zastosowania w przypadku, gdy statek został zastąpiony zgodnie z pkt 3 lub pkt 6.4, lub gdy fakt wycofania został już wykorzystany w poprzednich latach w celu uzyskania dodatkowych dni na morzu.
8.4. Państwo członkowskie, które chce skorzystać z przydziałów, o których mowa w pkt 8.1., przedkłada Komisji - do dnia 15 czerwca obecnego okresu zarządzania - wniosek wraz ze sprawozdaniami w formie elektronicznej, zawierającymi, dla grupy narzędzi połowowych i warunków szczególnych określonych w tabeli I, szczegółowe obliczenia w oparciu o:
a) wykaz statków wycofanych, w którym wskazane są numery CFR oraz moc silników poszczególnych statków;
b) działalność połowową prowadzoną przez te statki w 2003 r. obliczaną jako liczba dni na morzu zgodnie z grupą narzędzi połowowych oraz, w razie konieczności, zgodnie z warunkami szczególnymi.
8.5. Na podstawie takiego wniosku złożonego przez państwo członkowskie Komisja - w drodze aktów wykonawczych - może przydzielić temu państwu członkowskiemu określoną liczbę dni ponad liczbę dni, o której mowa w pkt 5.1 w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.
8.6. W obecnym okresie zarządzania państwo członkowskie może ponownie podzielić te dodatkowe dni na morzu między wszystkie lub niektóre statki pozostające w składzie floty i kwalifikujące się do stosowania narzędzi regulowanych. Dodatkowe dni wynikające z wycofania statku, który korzystał z warunku szczególnego, o którym mowa w pkt 6.1 lit. a) lub b), nie mogą zostać przydzielone statkowi, który nadal prowadzi działalność i nie korzysta z warunku szczególnego.
8.7. Jeżeli Komisja przydzieli dodatkową liczbę dni na morzu na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w poprzednim okresie zarządzania, maksymalną liczbę dni na państwo członkowskie i narzędzia połowowe podane w tabeli I dostosowuje się odpowiednio na obecny okres zarządzania.
9. PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH DNI ZA ZWIĘKSZENIE OBECNOŚCI OBSERWATORÓW NAUKOWYCH
9.1. Komisja może przydzielić państwu członkowskiemu dodatkowe trzy dni, w ciągu których statek może przebywać w obszarze, gdy posiada którekolwiek z narzędzi regulowanych, na podstawie programu zwiększenia obecności obserwatorów naukowych, realizowanego w ramach porozumienia między naukowcami a sektorem połowowym. Program taki musi koncentrować się w szczególności na ilości odrzutów i składzie połowów oraz wykraczać poza wymogi dotyczące zbierania danych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 36  i przepisach wykonawczych do niego w odniesieniu do programów krajowych.
9.2. Obserwatorzy naukowi muszą być niezależni od właściciela i kapitana statku oraz wszystkich członków załogi.
9.3. Państwo członkowskie, które chce skorzystać z przydziałów, o których mowa w pkt 9.1, przedkłada Komisji do zatwierdzenia opis swojego programu zwiększenia obecności obserwatorów naukowych.
9.4. Na podstawie tego opisu oraz po konsultacji z Komitetem Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym ds. Rybołówstwa (STECF), Komisja - w drodze aktów wykonawczych - może przydzielić temu państwu członkowskiemu określoną liczbę dni ponad liczbę dni, o której mowa w pkt 5.1 w odniesieniu do tego państwa członkowskiego oraz statków, obszaru i narzędzi objętych programem zwiększenia obecności obserwatorów naukowych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.
9.5. Jeśli program zwiększenia obecności obserwatorów naukowych przedstawiony przez państwo członkowskie został w przeszłości zatwierdzony przez Komisję, a dane państwo członkowskie zamierza stosować go bez zmian, informuje Komisję o kontynuowaniu programu w terminie czterech tygodni przed rozpoczęciem okresu stosowania programu.

ROZDZIAŁ  IV

Zarządzanie

10. OBOWIĄZKI OGÓLNE

Państwa członkowskie zarządzają maksymalnym dopuszczalnym nakładem połowowym zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2166/2005 oraz art. 26-35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

11. OKRESY ZARZĄDZANIA
11.1. Państwo członkowskie może podzielić dni przebywania w obszarze określone w tabeli I na okresy zarządzania trwające jeden miesiąc kalendarzowy lub kilka miesięcy kalendarzowych.
11.2. Liczba dni lub godzin, w ciągu których statek może przebywać w obszarze w danym okresie zarządzania, ustalana jest przez dane państwo członkowskie.
11.3. W przypadku gdy państwo członkowskie zezwala statkom pływającym pod jego banderą na przebywanie w obszarze w rozliczeniu godzinowym, nadal mierzy ono wykorzystanie dni zgodnie z pkt 10. Na żądanie Komisji państwo członkowskie wykazuje swoje środki ostrożności wprowadzone w celu zapobieżenia nadmiernemu wykorzystaniu dni w obszarze w wyniku zakończenia przez statek pobytów w obszarze przed upływem 24-godzinnego okresu.

ROZDZIAŁ  V

Wymiany przydziałów nakładu połowowego

12. TRANSFER DNI MIĘDZY STATKAMI RYBACKIMI PŁYWAJĄCYMI POD BANDERĄ JEDNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
12.1. Państwo członkowskie może zezwolić każdemu statkowi rybackiemu pływającemu pod jego banderą na transfer dni przebywania w obszarze, do których został upoważniony, na rzecz innego statku pływającego pod jego banderą w tym obszarze, pod warunkiem że iloczyn dni otrzymanych przez statek i mocy jego silnika wyrażonej w kilowatach (kilowatodni) jest równy iloczynowi dni przekazanych przez statek przekazujący i mocy silnika tego statku wyrażonej w kilowatach, lub mniejszy od tego iloczynu. Moc silników statków wyrażona w kilowatach musi odpowiadać mocy odnotowanej dla każdego statku w unijnym rejestrze floty rybackiej.
12.2. Całkowita liczba dni przebywania w obszarze przekazana zgodnie z pkt 12.1., pomnożona przez moc silnika statku przekazującego wyrażoną w kilowatach, nie może być wyższa niż średnia roczna liczba dni wykazana w bazie historycznej statku przekazującego w obszarze, zweryfikowana zgodnie z dziennikiem połowowym w latach określonych w pkt 6.1 lit. a), pomnożona przez moc silnika tego statku wyrażoną w kilowatach.
12.3. Transfer dni przeprowadzony w sposób opisany w pkt 12.1 jest dozwolony między statkami prowadzącymi działania przy użyciu któregokolwiek narzędzia regulowanego oraz w tym samym okresie zarządzania.
12.4. Transfer dni jest dozwolony jedynie w przypadku statków korzystających z przydziału dni połowowych bez warunków szczególnych.
12.5. Na żądanie Komisji państwa członkowskie przekazują informacje dotyczące dokonanych transferów. Formaty arkuszy kalkulacyjnych służących do gromadzenia i przekazywania informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać ustanowione przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 49 ust. 2.
13. TRANSFER DNI MIĘDZY STATKAMI RYBACKIMI PŁYWAJĄCYMI POD BANDERAMI RÓŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Państwa członkowskie mogą zezwolić na transfer przydzielonych im dni przebywania w obszarze w tym samym okresie zarządzania i w granicach obszaru między wszelkimi statkami rybackimi pływającymi pod ich banderami, pod warunkiem że pkt 4.1, 4.2 oraz 12 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają upoważnić do takiego transferu, przed jego dokonaniem zgłaszają Komisji szczegółowe informacje na jego temat, w tym liczbę przekazywanych dni, nakład połowowy oraz, w stosownych przypadkach, związane z nim kwoty połowowe.

ROZDZIAŁ  VI

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości

14. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE NAKŁADU POŁOWOWEGO

Do statków objętych zakresem stosowania niniejszego załącznika zastosowanie ma art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Obszar geograficzny, o którym mowa w tym artykule, należy rozumieć jako obszar określony w pkt 2 niniejszego załącznika.

15. GROMADZENIE ODPOWIEDNICH DANYCH

Na podstawie informacji wykorzystywanych do celów zarządzania przydziałami dni połowowych, w czasie których statki przebywają w obszarze, jak określono w niniejszym załączniku, państwa członkowskie gromadzą, w rozliczeniu kwartalnym, informacje o całkowitym nakładzie połowowym wykorzystanym w obszarze przy użyciu narzędzi ciągnionych i narzędzi biernych, nakładzie wykorzystanym przez statki stosujące w obszarze różne rodzaje narzędzi oraz o mocy silników tych statków w kilowatodniach.

16. PRZEKAZYWANIE ODPOWIEDNICH DANYCH

Na żądanie Komisji państwa członkowskie udostępniają jej arkusz kalkulacyjny zawierający dane określone w pkt 15, w formacie określonym w tabelach II i III, przesyłając go na odpowiedni adres poczty elektronicznej, który Komisja podaje państwom członkowskim. Na żądanie Komisji państwa członkowskie przesyłają jej szczegółowe informacje na temat przyznanego i wykorzystanego nakładu w całym obecnym i poprzednim okresie zarządzania lub ich częściach z wykorzystaniem formatu określonego w tabelach IV i V.

Tabela II

Format sprawozdań dotyczących zestawień kilowatodni w rozbiciu na okresy zarządzania

Państwo członkowskieNarzędzie połowoweOkres zarządzaniaŁączna deklaracja nakładu
(1)(2)(3)(4)

Tabela III

Format danych dotyczących zestawień kilowatodni w rozbiciu na okresy zarządzania

Nazwa rubrykiMaksymalna liczba znaków/cyfrWyrównanie (1) do L(ewej)/P(rawej)Definicje i uwagi
(1) Państwo członkowskie3Państwo członkowskie (kod ISO alfa-3), w którym statek jest zarejestrowany
(2) Narzędzie połowowe2Jeden z następujących rodzajów narzędzi:

TR = włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia połowowe ≥ 32 mm

GN = sieci skrzelowe ≥ 60 mm

LL = sznury haczykowe denne

(3) Okres zarządzania4Jeden okres zarządzania w okresie od okresu zarządzania obejmującego 2006 r. do obecnego okresu zarządzania
(4) Łączna deklaracja nakładu7PŁączna wielkość nakładu połowowego wyrażona w kilowatodniach wykorzystana od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia odnośnego okresu zarządzania
(1) Informacje istotne w przypadku przekazywania danych za pomocą formatowania o stałej liczbie znaków.

Tabela IV

Format sprawozdań dotyczących informacji na temat statków

Państwo członkowskieNumer CFROznaka rybackaCzas trwania

okresu zarządzania

Zgłoszone narzędzieWarunek szczególny stosowany do zgłoszonego narzędzia (zgłoszonych narzędzi)Dni, kiedy można stosować zgłoszone narzędzie (narzędzia)Wykorzystane dni, kiedy stosowano zgłoszone narzędzie (narzędzia)Transfer dni
Nr 1Nr 2Nr 3...Nr 1Nr 2Nr 3...Nr 1Nr 2Nr 3...Nr 1Nr 2Nr 3...
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)

Tabela V

Format danych dotyczących statków

Nazwa rubrykiMaksymalna liczba znaków/cyfrWyrównanie (1) do L(ewej)/P(rawej)Definicje i uwagi
(1) Państwo członkowskie3Państwo członkowskie (kod ISO alfa-3), w którym statek jest zarejestrowany
(2) Numer CFR12Numer unijnego rejestru floty rybackiej (CFR)

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku rybackiego

Państwo członkowskie (kod ISO alfa-3), a po nim seria identyfikacyjna (9 znaków). W przypadku gdy seria ma mniej niż 9 znaków, po lewej stronie dopisuje się dodatkowe zera.

(3) Oznaka rybacka14LZgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 (2)
(4) Czas trwania okresu zarządzania2LDługość okresu zarządzania mierzona w miesiącach
(5) Zgłoszone narzędzia połowowe2LJeden z następujących rodzajów narzędzi:

TR = włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia połowowe ≥ 32 mm

GN = sieci skrzelowe ≥ 60 mm

LL = sznury haczykowe denne

(6) Warunek szczególny stosowany do zgłoszonego narzędzia (zgłoszonych narzędzi)2LW stosownych przypadkach wskazanie, który z warunków szczególnych, o których mowa w pkt 6.1. lit. a) lub b) załącznika IIA, ma zastosowanie
(7) Dni, kiedy można stosować zgłoszone narzędzie (narzędzia)3LLiczba dni przysługujących statkowi w ramach załącznika IIA w zależności od wyboru narzędzi i długości zgłoszonego okresu zarządzania
(8) Wykorzystane dni, kiedy stosowano zgłoszone narzędzie (narzędzia)3LLiczba dni, w ciągu których statek faktycznie przebywał w obszarze i stosował narzędzia odpowiadające narzędziom zgłoszonym w trakcie zgłoszonego okresu zarządzania
(9) Transfery dni4LDni przekazane innym statkom należy oznaczyć jako "- liczba dni przekazanych", a dni otrzymane jako "+ liczba dni przekazanych"
(1) Informacje istotne w przypadku przekazywania danych za pomocą formatowania o stałej liczbie znaków.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).

ZAŁĄCZNIK  IIB

NAKŁAD POŁOWOWY STATKÓW W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STADAMI SOLI W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KANAŁU LA MANCHE W REJONIE ICES 7e

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

1. ZAKRES
1.1. Niniejszy załącznik ma zastosowanie do unijnych statków rybackich o długości całkowitej równej 10 metrów lub większej, posiadających na pokładzie lub wykorzystujących włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci równym 80 mm lub większym oraz sieci stawne, w tym sieci skrzelowe, drygawice i sieci oplątujące, o rozmiarze oczek sieci równym 220 mm lub mniejszym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 509/2007, oraz przebywających w rejonie ICES 7e.
1.2. Statki poławiające sieciami biernymi o rozmiarze oczek sieci równym 120 mm lub większym oraz o odnotowanych połowach wynoszących, zgodnie z zapisami połowów, mniej niż 300 kg masy soli w relacji pełnej na rok w trzech poprzednich latach, są zwolnione ze stosowania niniejszego załącznika, pod następującymi warunkami:
a) statki takie złowiły mniej niż 300 kg masy soli w relacji pełnej w okresie zarządzania obejmującym 2017 r.;
b) nie dokonuje się przeładunku żadnych ryb na morzu z takich statków na inne statki;
c) do dnia 31 lipca 2019 r. oraz do dnia 31 stycznia 2020 r. każde z zainteresowanych państw członkowskich przedstawi Komisji raport połowowy dotyczący odnotowanych połowów soli dokonanych przez te statki w trzech poprzednich latach oraz połowów soli w 2019 r.

W przypadku gdy którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, statki, których to dotyczy, przestają być zwolnione ze stosowania niniejszego załącznika ze skutkiem natychmiastowym.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a) "grupa narzędzi połowowych" oznacza grupę składającą się z następujących dwóch kategorii narzędzi połowowych:
(i) włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci równym 80 mm lub większym; oraz
(ii) sieci bierne łącznie z sieciami skrzelowymi, drygawicami i sieciami oplątującymi o rozmiarze oczek sieci równym 220 mm lub mniejszym;
b) "narzędzie regulowane" oznacza każdą z dwóch kategorii narzędzi należących do grupy narzędzi;
c) "obszar" oznacza rejon ICES 7e;
d) "obecny okres zarządzania" oznacza okres od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
3. OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bez uszczerbku dla art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, każde z państw członkowskich zapewnia, aby unijne statki rybackie pływające pod jego banderą i zarejestrowane w Unii, mające na pokładzie jakiekolwiek narzędzia regulowane, przebywały w obszarze przez liczbę dni nie większą niż określono w rozdziale III niniejszego załącznika.

ROZDZIAŁ  II

Upoważnienia

4. UPOWAŻNIONE STATKI
4.1 Państwo członkowskie nie może upoważnić do połowów przy użyciu narzędzi regulowanych w obszarze jakiegokolwiek statku pływającego pod jego banderą, który zgodnie z dokumentacją nie prowadził takiej działalności połowowej w obszarze w okresie 2002-2017, z wyłączeniem zapisu o działalności połowowej prowadzonej w wyniku transferu dni pomiędzy statkami rybackimi, chyba że państwo to zapewni, aby równoważna zdolność mierzona w kilowatach nie była wykorzystywana do połowów w obszarze.
4.2 Jednakże statek, który dokonywał już połowów z wykorzystaniem narzędzi regulowanych, może zostać upoważniony do stosowania innych narzędzi, pod warunkiem że liczba dni przypisana takim innym narzędziom jest wyższa lub równa liczbie dni przypisanych pierwotnie wykorzystywanym narzędziom regulowanym.
4.3 Statek pływający pod banderą państwa członkowskiego niemającego kwot w obszarze nie może dokonywać połowów w obszarze przy użyciu narzędzi regulowanych, chyba że statkowi temu przyznano kwotę po transferze zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz przyznano mu dni na morzu zgodnie z pkt 10 lub 11 niniejszego załącznika.

ROZDZIAŁ  III

Liczba dni przebywania w danym obszarze przyznana unijnym statkom rybackim

5. MAKSYMALNA LICZBA DNI

W tabeli I podana jest maksymalna liczba dni na morzu w obecnym okresie zarządzania, w odniesieniu do których państwo członkowskie może upoważnić do przebywania w obszarze statek pływający pod jego banderą, posiadający na pokładzie jakiekolwiek narzędzia regulowane.

Tabela I

Maksymalna liczba dni w roku, kiedy statek może przebywać na obszarze, w rozbiciu na rodzaje narzędzi regulowanych

Narzędzie regulowaneMaksymalna liczba dni
Włoki rozprzowe o rozmiarze oczek ≥ 80 mmBE176
FR188
UK222
Sieci bierne o rozmiarze oczek ≤ 220 mmBE176
FR191
UK176
6. SYSTEM OPARTY NA KILOWATODNIACH
6.1. W obecnym okresie zarządzania państwo członkowskie może zarządzać przydziałami nakładu połowowego według systemu opartego na kilowatodniach. W ramach tego systemu państwo członkowskie może upoważnić każdy statek, którego to dotyczy w związku z jakimikolwiek narzędziami regulowanymi określonymi w tabeli I, na przebywanie w obszarze podczas maksymalnej liczby dni innej niż określona w tej tabeli, pod warunkiem przestrzegania ogólnej liczby kilowatodni przewidzianych w odniesieniu do narzędzi regulowanych.
6.2. Ta ogólna liczba kilowatodni musi odpowiadać sumie wszystkich indywidualnych nakładów połowowych przyznanych statkom pływającym pod banderą tego państwa członkowskiego i spełniającym wymogi dotyczące narzędzi regulowanych. Takie indywidualne nakłady połowowe oblicza się w kilowatodniach, mnożąc moc silnika każdego ze statków przez liczbę dni na morzu, jaką mógłby on wykorzystać zgodnie z tabelą I, gdyby nie stosowano pkt 6.1.
6.3. Państwo członkowskie, które chce skorzystać z systemu, o którym mowa w pkt 6.1, przedkłada Komisji wniosek, dla narzędzi regulowanych określonych w tabeli I, wraz ze sprawozdaniami w formie elektronicznej zawierającymi szczegółowe obliczenia dokonane na podstawie:
a) wykazu statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery CFR oraz moc silników poszczególnych statków;
b) liczby dni na morzu, w ciągu których każdy ze statków mógłby prowadzić połowy zgodnie z tabelą I, oraz liczby dni na morzu, która przysługiwałaby każdemu ze statków przy zastosowaniu pkt 6.1.
6.4. Na podstawie takiego wniosku Komisja ocenia, czy spełnione są warunki, o których mowa w pkt 6, i w stosownych przypadkach może zezwolić temu państwu członkowskiemu na skorzystanie z systemu, o którym mowa w pkt 6.1.
7. PRZYDZIAŁ DODATKOWYCH DNI ZA TRWAŁE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ
7.1. Komisja może przydzielić państwom członkowskim dodatkową liczbę dni na morzu, podczas których państwo członkowskie bandery może upoważnić do przebywania w obszarze statek, który posiada na pokładzie którekolwiek z narzędzi regulowanych, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w poprzednim okresie zarządzania zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 albo zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 744/2008. Komisja może uwzględnić indywidualne przypadki trwałego zaprzestania działalności połowowej wynikające z wszelkich innych okoliczności, na podstawie pisemnego i odpowiednio uzasadnionego wniosku danego państwa członkowskiego. W takim pisemnym wniosku wskazuje się statki, których to dotyczy, i potwierdza - w odniesieniu do każdego z nich - że n