Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.329.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2058
z dnia 17 grudnia 2018 r.
ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 43 ust. 3 Traktatu stanowi, że Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 1  zawiera wymóg przyjęcia środków ochronnych z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym, w odpowiednich przypadkach, sprawozdań przygotowanych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

(3) Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów w podziale na łowiska lub grupy łowisk na Morzu Czarnym, w tym - w stosownych przypadkach - określonych warunków, które są funkcjonalnie z nimi związane. Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, uprawnienia do połowów przydziela się państwom członkowskim w taki sposób, by zapewnić względną stabilność działalności połowowej dla każdego państwa członkowskiego i w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa i zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa, określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

(4) Na 41. dorocznej sesji w 2017 r. Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego przyjęła zalecenie GFCM/41/2017/4 w sprawie wieloletniego planu zarządzania połowami turbota w podobszarze geograficznym 29 (Morze Czarne). W zaleceniu tym określono wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu turbota na dwa lata (2018-2019) oraz tymczasowy przydział kwot. Środek ten należy wprowadzić do prawa Unii.

(5) Uprawnienia do połowów należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, biorąc pod uwagę aspekty biologiczne i społecznoekonomiczne i gwarantując sprawiedliwe traktowanie poszczególnych sektorów rybołówstwa, a także z uwzględnieniem opinii przedstawianych przez zainteresowane strony w trakcie konsultacji.

(6) Zgodnie z opiniami naukowymi wydanymi przez STECF, aby zapewnić zrównoważenie stada szprota w Morzu Czarnym należy utrzymać obecny poziom śmiertelności połowowej.

(7) Korzystanie z uprawnień do połowów określonych w niniejszym rozporządzeniu podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 2 , a w szczególności przepisom art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczącym zapisu połowów oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Należy zatem określić kody, które państwa członkowskie mają stosować przy przesyłaniu Komisji danych dotyczących wyładunków stad objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

(8) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 3  trzeba określić, do których stad mają zastosowanie środki, o których mowa we wspomnianym rozporządzeniu.

(9) W odniesieniu do zachodniego stada turbota należy zastosować dalsze środki ochrony. Utrzymanie obowiązującego obecnie dwumiesięcznego okresu zamknięcia połowów od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca pozwoli w dalszym ciągu zapewniać ochronę stada w okresie tarłowym turbota. Zarządzanie nakładem połowowym oraz ograniczenie liczby dni połowowych do 180 rocznie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę stada turbota.

(10) Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej i zapewnić rybakom unijnym środki utrzymania, ważne jest umożliwienie rozpoczęcia przedmiotowych połowów na Morzu Czarnym w dniu 1 stycznia 2019 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(11) Uprawnienia do połowów należy stosować w pełnej zgodności z mającym zastosowanie prawem Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich pływających pod banderą Bułgarii i Rumunii na 2019 r. w odniesieniu do następujących stad w Morzu Czarnym:

a) szprot (Sprattus sprattus);
b) turbot (Psetta maxima).
Artykuł  2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnych statków rybackich pływających pod banderą Bułgarii lub Rumunii, prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

Artykuł  3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "Morze Czarne" oznacza podobszar geograficzny 29 zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 4 ;
b) "statek rybacki" oznacza statek wyposażony do prowadzenia komercyjnej eksploatacji żywych zasobów morza;
c) "unijny statek rybacki" oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;
d) "stado" oznacza żywy zasób morza występujący w danym obszarze zarządzania;
e) "całkowity dopuszczalny połów" (TAC) oznacza wielkość połowów z każdego stada, którą można złowić w ciągu jednego roku;
f) "unijna kwota autonomiczna" oznacza limit połowowy autonomicznie przydzielony unijnym statkom rybackim w obliczu braku uzgodnionych TAC;
g) "kwota analityczna" oznacza unijną kwotę autonomiczną, w odniesieniu do której dostępna jest ocena analityczna;
h) "ocena analityczna" oznacza ilościową ocenę tendencji zachodzących w obrębie określonego stada, opartą na danych dotyczących biologii i eksploatacji stada, których jakość w świetle analizy naukowej okazała się wystarczająca do wydania opinii naukowej dotyczącej przyszłych połowów.

ROZDZIAŁ  II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł  4

Przydział uprawnień do połowów

1.  Unijną kwotę autonomiczną szprota, jej podział między poszczególne państwa członkowskie oraz - w stosownych przypadkach - warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określono w załączniku.
2.  Wielkość TAC turbota, mającą zastosowanie w wodach Unii i w odniesieniu do unijnych statków rybackich, oraz podział tego TAC między poszczególne państwa członkowskie i - w stosownych przypadkach - warunki, które są funkcjonalnie z nim związane, określono w załączniku.
Artykuł  5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

Określony w niniejszym rozporządzeniu przydział uprawnień do połowów poszczególnym państwom członkowskim pozostaje bez uszczerbku dla następujacych działań:

a) wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
b) odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
c) odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Artykuł  6

Zarządzanie nakładem połowowym w odniesieniu do turbota

Unijne statki rybackie uprawnione do połowów turbota w Morzu Czarnym, niezależnie od ich całkowitej długości, prowadzą połowy przez maksymalnie 180 dni w roku.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  7

Przekazywanie danych

Przesyłając Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych stad, państwa członkowskie stosują kody stad wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W tabelach zawartych w niniejszym załączniku określono TAC i kwoty w tonach masy w relacji pełnej oraz, w stosownych przypadkach, warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.
Gatunek: Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:wody Unii na Morzu Czarnym (SPR/F3742C)
Bułgaria8 032,50
Rumunia 3 442,50
Unia 11 475
TAC Nie dotyczy/nieuzgodnionyKwota analityczna

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek: Turbot

Psetta maxima

Obszar: wody Unii na Morzu Czarnym (TUR/F3742C)
Bułgaria57
Rumunia57
Unia 114 (*)
TAC644Kwota analityczna
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

__________

(*) Nie zezwala się na działalność połowową, w tym na przeładunek, zatrzymywanie na statku, wyładunek ani pierwszą sprzedaż w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2019 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.