Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/2072
z dnia 17 listopada 2015 r.
ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1221/2014 i (UE) 2015/104 *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 43 ust. 3 Traktatu stanowi, że Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 1 zawiera wymóg ustanowienia środków zachowania z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, obejmujących w stosownych przypadkach sprawozdania przygotowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i inne organy doradcze, jak również z uwzględnieniem wszelkich porad otrzymanych od komitetów doradczych.

(3) Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym -w stosownych przypadkach - określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Uprawnienia do połowów należy przydzielić państwom członkowskim w taki sposób, by zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa, i z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(4) Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy zatem ustalać, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami.

(5) Uprawnienia do połowów dla stad objętych szczegółowymi planami wieloletnimi należy ustalać zgodnie z zasadami określonymi w tych planach. W związku z tym limity połowowe dla stad dorsza atlantyckiego w Morzu Bałtyckim należy ustanowić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1098/2007 2 .

(6) Ze względu na zmiany w biologii wschodniego stada dorsza atlantyckiego Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES) nie udało się ustalić biologicznych punktów odniesienia dla stad dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 25-32 i zaleciła ona dla tego stada dorsza atlantyckiego określenie TAC zgodnie z podejściem stosowanym w przypadku ograniczonego dostępu do danych. Brak biologicznych punktów odniesienia sprawił, że w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego w tych podrejonach nie było możliwe zastosowanie zasad ustalania i przydziału uprawnień do połowów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007. Nieustalenie i nieprzydzielenie uprawnień do połowów mogłoby stanowić poważne zagrożenie dla zrównoważonego charakteru stada dorsza atlantyckiego, należy zatem - z myślą o przyczynieniu się do realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 - ustalić TAC zgodnie z podejściem stosowanym w przypadku ograniczonego dostępu do danych, na poziomie odpowiadającym podejściu opracowanemu i zalecanemu przez ICES.

(7) W związku z nowym podejściem ICES do opinii naukowych do celów ustalania uprawnień do połowów dorsza atlantyckiego w podrejonach 22-24, należy stosować etapowe podejście do zmniejszania uprawnień do połowów.

(8) W świetle ostatnich opinii naukowych, aby chronić tarliska zachodniego stada dorsza atlantyckiego, należy ustalić uprawnienia do połowów poza okresami tarła (od dnia 15 lutego do dnia 31 marca 2016 r., czyli nie w kwietniu, jak to miało zastosowanie wcześniej). Takie ustalenie uprawnień do połowów przyczyni się do pozytywnego rozwoju stada i tym samym do realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(9) W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 ustalono cel wspólnej polityki rybołówstwa polegający na osiągnięciu współczynnika eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r. w miarę możliwości i - w sposób stopniowy i rosnący - najpóźniej do 2020 r. dla wszystkich stad. Osiągnięcie tego współczynnika eksploatacji do 2016 r. miałoby poważne skutki dla społecznej i gospodarczej stabilności flot poławiających stada szprota i śledzia atlantyckiego, dlatego dopuszcza się osiągnięcie tego współczynnika eksploatacji nie później niż w 2017 r. Uprawnienia do połowów na 2016 r. dla tych stad powinny być ustalone tak, aby zapewnić osiąganie współczynnika eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w sposób rosnący do tego czasu.

(10) Korzystanie z uprawnień do połowów określonych w niniejszym rozporządzeniu podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 3 , w szczególności jego art. 33 oraz 34 dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania Komisji danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić kody dotyczące wyładunków stad objętych niniejszym rozporządzeniem, które państwa członkowskie mają stosować, przesyłając dane Komisji.

(11) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 4 wprowadzono dodatkowe warunki dotyczące corocznego zarządzania TAC, w tym w art. 3 i 4 przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych przezornościowymi i analitycznymi TAC. Na podstawie art. 2 tego rozporządzenia, ustalając TAC, Rada określa stada, w odniesieniu do których art. 3 lub 4 nie mają zastosowania, w szczególności na podstawie biologicznego stanu tych stad. Niedawno w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wprowadzono w odniesieniu do wszystkich stad podlegających obowiązkowi wyładunku mechanizm elastyczności obejmującej kolejny rok. W związku z tym, w celu uniknięcia nadmiernej elastyczności, która podważyłaby zasady racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniłaby realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa i pogorszyłaby biologiczny stan stad, należy przewidzieć, by art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 miały zastosowanie w odniesieniu do analitycznych TAC tylko wówczas, gdy nie korzysta się z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(12) W 2015 r., w związku z embargiem nałożonym przez Federację Rosyjską na przywóz pewnych produktów rolnych i produktów rybołówstwa z Unii, w odniesieniu do stad, które zostały najostrzej lub bezpośrednio dotknięte rosyjskim embargiem, wprowadzono elastyczność na poziomie 25 % względem przenoszenia niewykorzystanych uprawnień do połowów. W związku z wyjątkowymi okolicznościami obejmującymi przedłużenie i rozszerzenie tego embarga w odniesieniu do Unii, a także niedostępność pewnych tradycyjnych rynków, oraz w związku z opinią naukową należy zezwolić na przeniesienie niewykorzystanych w 2015 r. uprawnień do połowów w odniesieniu do pewnych stad na 2016 r. na poziomie do 25 % oraz - w odniesieniu do północnowschodniego stada makreli - na poziomie do 17,5 % początkowej kwoty na 2015 r. W rozporządzeniu Rady (UE) nr 1221/2014 5 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/104 6 należy zatem wprowadzić taką elastyczność. W odniesieniu do odnośnych stad nie powinna mieć zastosowania żadna inna elastyczność względem przenoszenia niewykorzystanych uprawnień do połowów.

(13) Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej oraz zapewnić unijnym rybakom środki utrzymania, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2016 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Ze względów określonych w motywie 12 przepisy dotyczące możliwości przeniesienia niewykorzystanych w roku 2015 uprawnień do połowów powinny mieć zastosowanie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala uprawnienia do połowów w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb na wodach Morza Bałtyckiego na rok 2016.

Artykuł  2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnych statków rybackich prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim.

Artykuł  3

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) "ICES" oznacza Międzynarodową Radę Badań Morza;
2) "Morze Bałtyckie" oznacza obszary ICES IIIb, IIIc i IIId;
3) "podrejon" oznacza podrejon ICES Morza Bałtyckiego, jak określono w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 7 ;
4) "statek rybacki" oznacza jakikolwiek statek wyposażony do celów komercyjnej eksploatacji żywych zasobów morza;
5) "unijny statek rybacki" oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;
6) "stado" oznacza żywe zasoby morza występujące w danym obszarze zarządzania;
7) "całkowity dopuszczalny połów" (TAC) oznacza ilość z każdego stada, która może być:
(i) złowiona w okresie jednego roku w przypadku połowów podlegających obowiązkowi wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; lub
(ii) wyładowana w okresie jednego roku w przypadku połowów nieobjętych obowiązkiem wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
8) "kwota" oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu.

ROZDZIAŁ  II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł  4

TAC i przydziały

Wielkości TAC, kwoty oraz - w stosownych przypadkach - warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określono w załączniku.

Artykuł  5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów uprawnień do połowów

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a) wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
b) odliczeń i przeniesień dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
c) dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
d) ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub przeniesionych na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
e) odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Artykuł  6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów niepodlegających obowiązkowi wyładunku

1. Połowy gatunków, które objęte są limitami połowowymi i które złowiono w ramach połowów określonych w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, podlegają obowiązkowi wyładunku ustanowionemu w art. 15 tego rozporządzenia.
2. Połowy i przyłowy gładzicy zatrzymuje się na statku lub wyładowuje jedynie wówczas, jeżeli połowów dokonały unijne statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego posiadającego kwotę i kwota ta nie została wyczerpana.
3. Stada gatunków niebędących gatunkami docelowymi znajdujące się w bezpiecznych granicach biologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określono w załączniku do celów odstępstwa od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot, o których mowa w tym artykule.

ROZDZIAŁ  III

ELASTYCZNOŚĆ W USTALANIU UPRAWNIEŃ DO POŁOWÓW ODNOŚNIE DO NIEKTÓRYCH STAD

Artykuł  7

Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/104

W rozporządzeniu (UE) 2015/104 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 18a

Elastyczność w ustalaniu uprawnień do połowów odnośnie do niektórych stad

1. Niniejszy artykuł stosuje się do następujących stad:

a) makrela w obszarach IIIa i IV; wody Unii IIa, IIIb, IIIc oraz IIId;

b) makrela w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe Vb; wody międzynarodowe IIa, XII oraz XIV;

c) makrela w wodach Norwegii IIa oraz IVa;

d) śledź atlantycki w wodach Unii, wodach Norwegii i wodach międzynarodowych obszarów I i II;

e) śledź atlantycki w Morzu Północnym na północ od 53° N;

f) śledź atlantycki w obszarach IVc oraz VIId;

g) śledź atlantycki w obszarach VIIa, VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk;

h) ostrobok w wodach Unii IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; w wodach Unii i wodach międzynarodowych Vb; w wodach międzynarodowych XII oraz XIV.

2. Wszelkie ilości niewykorzystane w 2015 r. przez dane państwo członkowskie w ramach początkowej kwoty dotyczącej stad określonych w ust. 1 lit. d)-h) w wysokości do 25 % tej kwoty dodaje się do celów obliczenia kwoty danego państwa członkowskiego w odniesieniu do danego stada na 2016 r. Odsetek ten wynosi 17,5 % w odniesieniu do stad określonych w ust. 1 lit. a)-c). Wszelkie ilości przenoszone na rzecz innych państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz wszelkie ilości odejmowane zgodnie z art. 37, 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 są uwzględniane do celów ustalenia ilości wykorzystanych i ilości niewykorzystanych na mocy niniejszego ustępu.

3. W przypadku gdy państwo członkowskie skorzystało z opcji przewidzianej w ust. 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do konkretnego stada, nie może mieć zastosowania żadna inna elastyczność w odniesieniu do tego stada, jeżeli chodzi o przenoszenie niewykorzystanych uprawnień do połowów.".

Artykuł  8

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1221/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 1221/2014 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 5a

Elastyczność w ustalaniu uprawnień do połowów odnośnie do niektórych stad

1. Niniejszy artykuł stosuje się do następujących stad:

a) śledź atlantycki w podrejonach ICES 30-31;

b) śledź atlantycki w wodach Unii podrejonów ICES 25-27, 28.2, 29 i 32;

c) śledź atlantycki w podrejonie ICES 28.1;

d) szprot w wodach Unii podrejonów ICES 22-32.

2. Wszelkie ilości niewykorzystane w 2015 r. przez dane państwo członkowskie w ramach początkowej kwoty dotyczącej stad określonych w ust. 1 w wysokości do 25 % tej kwoty dodaje się do celów obliczenia kwoty danego państwa członkowskiego w odniesieniu do danego stada na 2016 r. Wszelkie ilości przenoszone na rzecz innych państw członkowskich zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz wszelkie ilości odejmowane zgodnie z art. 37, 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 są uwzględniane do celów ustalenia ilości wykorzystanych i ilości niewykorzystanych na mocy niniejszego ustępu.

3. W przypadku gdy państwo członkowskie skorzystało z opcji przewidzianej w ust. 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do konkretnego stada, nie może mieć zastosowania żadna inna elastyczność w odniesieniu do tego stada, jeżeli chodzi o przenoszenie niewykorzystanych uprawnień do połowów.".

ROZDZIAŁ  IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  9

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przesyłając Komisji zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dane odnoszące się do ilości złowionych lub wyładowanych zasobów, stosują kody stad wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  10

Elastyczność

1. Jeżeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC przezornościowy, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC analityczny.
2. Art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie mają zastosowania w przypadku, gdy państwo członkowskie korzysta z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Artykuł  11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Art. 7 i 8 stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Rady
J. ASSELBORN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 8

TAC mające zastosowanie do unijnych statków rybackich na obszarach, gdzie obowiązują TAC, w podziale na gatunki i obszary

W tabelach poniżej określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, o ile nie określono inaczej) w podziale na stada oraz warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES, o ile nie określono inaczej.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków.

Do celów niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematycznaKod alfa-3Nazwa zwyczajowa
Clupea harengusHERŚledź atlantycki
Gadus morhuaCODDorsz atlantycki
Pleuronectes platessaPLEGładzica
Salmo salarSALŁosoś atlantycki
Sprattus sprattusSPRSzprot
Gatunek:Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:Podrejony 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia99 098
Szwecja21 774
Unia120 872
TAC120 872TAC analityczny
Gatunek:Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:Podrejony 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dania3 683
Niemcy14 496
Finlandia2Stosuje się art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
Polska3 419
Szwecja4 674
Unia26 274
TAC26 274TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek:Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:Wody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Dania3 905
Niemcy1 035
Estonia19 942Stosuje się art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
Finlandia38 927
Łotwa4 921
Litwa5 182
Polska44 224
Szwecja59 369
Unia177 505
TACNie dotyczyTAC analityczny
Gatunek:Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:Podrejon 28.1 HER/03D.RG
Estonia16 124
Łotwa18 791Stosuje się art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
Unia34 915
TAC34 915TAC analityczny
GatunekDorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:Wody Unii podrejonów 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.;

COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dania9 451
Niemcy3 760
Estonia921
Finlandia723
Łotwa3 514
Litwa2 315
Polska10 884
Szwecja9 575
Unia41 143
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek:Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:Podrejony 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dania5 552 (1)
Niemcy2 715 (1)
Estonia123 (1)
Finlandia109 (1)
Łotwa459 (1)
Litwa298 (1)
Polska1 486 (1)
Szwecja1 978 (1)
Unia12 720 (1)
TAC12 720 (1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Kwota ta może być poławiana od dnia 1 stycznia do dnia 14 lutego oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2016 r.
Gatunek:Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:Wody Unii podrejonów 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/ 3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/ 3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dania2 890
Niemcy321
Polska605
Szwecja218
Unia4 034
TAC4 034TAC analityczny
Gatunek:Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar: Wody Unii podrejonów 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/ 3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/ 3D30.; SAL/3D31.

Dania19 879 (1)
Niemcy2 212 (1)
Estonia2 020 (1)
Finlandia24 787 (1)
Łotwa12 644 (1)
Litwa1 486 (1)
Polska6 030 (1)
Szwecja26 870 (1)
Unia95 928 (1)
TACNie dotyczyTAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Wyrażony w liczbie sztuk ryb.
Gatunek:Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar:Wody Unii podrejonu 32 SAL/3D32.
Estonia1 344 (1)
Finlandia11 762 (1)
Unia13 106 (1)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy
(1) Wyrażony w liczbie sztuk ryb.
Gatunek:Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:wody Unii podrejonów 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/ 3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/ 3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dania19 958
Niemcy12 644
Estonia23 175
Finlandia10 447
Łotwa27 990
Litwa10 125
Polska59 399
Szwecja38 582
Unia202 320
TACNie dotyczyStosuje się art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. TAC analityczny
* Kwoty połowowe ustalone w nin. rozporządzeniu zostały zwiększone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr (UE) 2016/1142 z dnia 13 lipca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.189.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).
5 Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 16.
6 Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1.
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1).
8 Załącznik zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2016/1252 z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.205.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.