Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1769
z dnia 25 września 2017 r.
upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do zawarcia z Ukrainą umowy zawierającej postanowienia, które stanowią odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do utrzymania mostów drogowych na granicy polsko-ukraińskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 396 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2006/112/WE dotyczącym zakresu terytorialnego tej dyrektywy system podatku od wartości dodanej (VAT) ma zastosowanie, co do zasady, na terytorium państwa członkowskiego.

(2) W piśmie, które wpłynęło do Komisji dnia 7 października 2016 r., Polska wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do zawarcia umowy z Ukrainą w związku z utrzymaniem trzech mostów drogowych na rzece Bug na granicy polsko-ukraińskiej (zwanej dalej "umową"). Umowa zawiera postanowienia, które stanowią odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) oraz art. 5 dyrektywy 2006/112/WE.

(3) Zgodnie z art. 396 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Polskę. Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. Komisja powiadomiła Polskę, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(4) Prace utrzymaniowe wykonywane na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, natomiast prace wykonywane na terytorium Ukrainy pozostają poza zakresem stosowania dyrektywy 2006/112/WE. Ponadto każdy przywóz z Ukrainy do Polski towarów wykorzystywanych do utrzymania mostów granicznych podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

(5) Aby zagwarantować osiągnięcie celów umowy, a w szczególności usprawnienie ruchu drogowego między Polską i Ukrainą, właściwe jest, aby umowa zawierała postanowienia upraszczające przepisy dotyczące VAT mające zastosowanie do prac utrzymaniowych i związanego z nimi przywozu towarów.

(6) Odstępstwo to nie będzie miało wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Polska jest upoważniona do zawarcia umowy z Ukrainą zawierającej postanowienia stanowiące odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie opodatkowania transakcji podatkiem VAT i terytorialnego zakresu stosowania systemu VAT w odniesieniu do utrzymania trzech mostów drogowych na granicy polsko-ukraińskiej, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W drodze odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku mostów, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, za których utrzymanie odpowiada Polska, w takim zakresie, w jakim rozciągają się one na suwerenne terytorium Ukrainy, przedmiotowe mosty graniczne traktuje się jako część suwerennego terytorium Polski na potrzeby dostaw towarów lub świadczenia usług wykorzystywanych w celu ich utrzymania.

Artykuł  3

W drodze odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku mostów, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji, za których utrzymanie odpowiada Ukraina, w takim zakresie, w jakim rozciągają się one na suwerenne terytorium Polski, przedmiotowe mosty graniczne traktuje się jako część suwerennego terytorium Ukrainy na potrzeby dostaw towarów lub świadczenia usług wykorzystywanych w celu ich utrzymania.

Artykuł  4

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2006/112/WE towary przywożone z Ukrainy do Polski przez podatników mających pełne prawo do dokonania odliczenia nie są objęte podatkiem VAT w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do utrzymania mostów, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz mostów, o których mowa w art. 1

1. Ukraina odpowiada za utrzymanie następującego granicznego mostu drogowego, zbudowanego na koszt Polski i stanowiącego własność Polski, znajdującego się na granicy polsko-ukraińskiej:

Most ze stali o długości 186,68 m na rzece Bug, między Dorohuskiem i Jagodzinem, wzdłuż polskiej drogi krajowej nr 12 i ukraińskiej drogi publicznej o znaczeniu krajowym nr M-07.

2. Polska odpowiada za utrzymanie następującego granicznego mostu drogowego, zbudowanego na koszt Polski i stanowiącego własność Polski, znajdującego się na granicy polsko-ukraińskiej:

Most ze stali i betonu zbrojonego o długości 160,38 m na rzece Bug, między Zosinem i Ustiługiem, wzdłuż polskiej drogi krajowej nr 74 i ukraińskiej drogi publicznej o znaczeniu krajowym nr N-22.

3. Prace utrzymaniowe na granicznym moście drogowym na rzece Bug, o całkowitej długości 189,43 m, z belek stalowych i o nawierzchni z betonu zbrojonego, zbudowanym na koszt obu Stron i stanowiącym ich własność w równych częściach, znajdującym się między Dorohuskiem i Jagodzinem wzdłuż polskiej drogi krajowej nr 12 i ukraińskiej drogi publicznej o znaczeniu krajowym nr M-07, prowadzone są przez obie Strony, w taki sposób, że każda ze Stron prowadzi prace utrzymaniowe tej części mostu, której jest właścicielem, z wyłączeniem utrzymania zimowego.

Za utrzymanie zimowe granicznego mostu drogowego na całej jego długości Strony odpowiadają w następujący sposób:

a) Polska: od dnia 1 października każdego roku nieparzystego do dnia 30 września roku następnego;
b) Ukraina: od dnia 1 października każdego roku parzystego do dnia 30 września roku następnego.
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.