Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.151.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2020/647
z dnia 11 maja 2020 r.

upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/We w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 285 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie, które nie skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 14 dyrektywy Rady 67/228/EWG 2 , mogą przyznać zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) podatnikom, których roczny obrót nie przekracza kwoty 5 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

(2) Decyzją Rady 2008/737/WE 3  upoważniono Włochy, w drodze szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE (zwanego dalej "środkiem stanowiącym odstępstwo"), do przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 30 000 EUR. Upoważnienie do stosowania środka stanowiącego odstępstwo przyznano do dnia 31 grudnia 2010 r.

(3) Decyzją wykonawczą Rady 2010/688/UE 4  upoważniono Włochy do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo do dnia 31 grudnia 2013 r.

(4) Decyzją wykonawczą Rady 2013/678/UE 5  upoważniono Włochy do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo do dnia 31 grudnia 2016 r. Próg rocznego obrotu zwiększono do 65 000 EUR.

(5) Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2016/1988 6  przedłużono obowiązywanie upoważnienia do stosowania środka stanowiącego odstępstwo do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do dnia wejścia w życie dyrektywy zmieniającej art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE dotyczącej procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W dniu 18 lutego 2020 r. Rada przyjęła dyrektywę (UE) 2020/285 7  zmieniającą art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw.

(6) Pismem, które wpłynęło do Komisji w dniu 26 lipca 2019 r., Włochy wystąpiły z wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo po dniu 31 grudnia 2019 r. oraz do zwiększenia progu i zakresu zwolnienia.

(7) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 20 września 2019 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 23 września 2019 r. Komisja zawiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(8) Włochy zmieniły swój wniosek pismem, które wpłynęło do Komisji w dniu 5 grudnia 2019 r., zwracając się jedynie o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo do dnia 31 grudnia 2024 r.

(9) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 10 grudnia 2019 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o zmienionym wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 11 grud nia 2019 r. Komisja zawiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia zmienionego wniosku.

(10) Z informacji przekazanych przez Włochy wynika, że uzasadnienie środka stanowiącego odstępstwo pozostaje w dużej mierze niezmienione. Środek stanowiący odstępstwo ogranicza obciążenie administracyjne i koszty przestrzegania przepisów zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dla organów podatkowych, i w związku z tym przyczynia się do uproszczenia procedury poboru VAT.

(11) Środek stanowiący odstępstwo jest i pozostanie dla podatników całkowicie nieobowiązkowy. Podatnicy nadal będą mogli wybrać stosowanie zasad ogólnych VAT zgodnie z art. 290 dyrektywy 2006/112/WE.

(12) Według informacji przedstawionych przez Włochy środek stanowiący odstępstwo będzie miał tylko nieznaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów podatkowych pobieranych przez Włochy na etapie ostatecznej konsumpcji.

(13) Środek stanowiący odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii pochodzące z VAT, ponieważ Włochy obliczą rekompensatę zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 8 .

(14) Biorąc pod uwagę potencjalny pozytywny wpływ środka stanowiącego odstępstwo na zmniejszenie obciążenia administracyjnego i kosztów przestrzegania przepisów dla małych przedsiębiorstw oraz dla organów podatkowych, a także brak znaczącego wpływu na całkowite dochody z tytułu VAT, należy upoważnić Włochy do stosowania środka stanowiącego odstępstwo na kolejny okres.

(15) Upoważnienie do stosowania środka stanowiącego odstępstwo powinno być ograniczone w czasie. Okres jego stosowania powinien być wystarczający, aby umożliwić ocenę skuteczności i adekwatności progu. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/285 państwa członkowskie mają ponadto do dnia 31 grudnia 2024 r. przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 tej dyrektywy i stosować te przepisy od dnia 1 stycznia 2025 r. Należy zatem upoważnić Włochy do stosowania środka stanowiącego odstępstwo do dnia 31 grudnia 2024 r.,

(16) Aby zapewnić osiągnięcie celów środka stanowiącego odstępstwo i aby jego stosowanie nie powodowało niepewności prawnej w odniesieniu do trwającego okresu rozliczeniowego, właściwe jest, aby niniejszą decyzję stosować ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Włochy do przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 65 000 EUR.

Włochy mogą podnieść ten próg w celu utrzymania wartości zwolnienia w ujęciu realnym.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - struktura i procedury dotyczące stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303/67).
3 Decyzja Rady 2008/737/WE z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 13).
4 Decyzja wykonawcza Rady 2010/688/UE z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 294 z 12.11.2010, s. 12).
5 Decyzja wykonawcza Rady 2013/678/UE z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 316 z 27.11.2013, s. 35).
6 Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2016/1988 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/678/UE upoważniającą Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 306 z 15.11.2016, s. 11).
7 Dyrektywa Rady (UE) 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (Dz.U. L 62 z 2.3.2020, s. 13).
8 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.