Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.250.71

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2017/1768
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia Republiki Chorwacji do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 287 pkt 19 dyrektywy 2006/112/WE Chorwacja może przyznać zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) podatnikom, których obrót roczny nie przekracza równowartości 35 000 EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia.

(2) W piśmie, które wpłynęło do Komisji dnia 20 grudnia 2016 r., Chorwacja zwróciła się o upoważnienie do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE (zwanego dalej "szczególnym środkiem"), zezwalającego Chorwacji na zwolnienie z VAT z dniem 1 stycznia 2018 r. podatników, których obrót roczny nie przekracza równowartości 45 000 EUR w walucie krajowej.

(3) Wyższy próg dla zastosowania specjalnego systemu dla małych przedsiębiorstw stanowi środek upraszczający, ponieważ może znacznie zmniejszyć obowiązki małych przedsiębiorców w zakresie podatku VAT.

(4) Zgodnie z art. 395 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 13 marca 2017 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Chorwację. Pismem z dnia 14 marca 2017 r. Komisja powiadomiła Chorwację, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(5) Z informacji przedstawionych przez Chorwację wynika, że ze szczególnego środka mogłoby potencjalnie skorzystać około 9 000 podatników w celu zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT, określonych w tytule XI rozdział 2 dyrektywy 2006/112/WE. Pozwoliłoby to również na zmniejszenie obciążenia dla administracji podatkowej i uproszczenie poboru tego podatku.

(6) Zważywszy, że szczególny środek doprowadzi do ograniczenia zobowiązań z tytułu podatku VAT w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, Chorwacja powinna zostać upoważniona do stosowania tego środka przez ograniczony czas. Podatnicy powinni nadal móc wybierać stosowanie zasad ogólnych VAT.

(7) Ponieważ art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE, regulujące procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw, podlegają przeglądowi, możliwe jest, że dyrektywa zmieniająca te przepisy wejdzie w życie przed upływem okresu obowiązywania odstępstwa.

(8) Według informacji przedstawionych przez Chorwację podwyższony próg będzie miał znikomy wpływ na ogólną kwotę dochodów podatkowych pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji.

(9) Odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT, ponieważ Chorwacja obliczy rekompensatę zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 287 pkt 19 dyrektywy 2006/112/WE Chorwacja jest upoważniona do przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 45 000 EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do dnia wejścia w życie dyrektywy zmieniającej art. 281-294 dyrektywy 2006/112/WE, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Chorwacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.