Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.301.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/2071
z dnia 10 listopada 2015 r.
upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. w odniesieniu do art. 1-4 tego protokołu dotyczących kwestii współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 2 w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia dąży do ratyfikacji międzynarodowych konwencji dotyczących pracy, uznanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) za aktualne, aby w ten sposób uzupełnić swoje działania, które mają na celu propagowanie praw człowieka i godnej pracy dla wszystkich oraz wyeliminowanie handlu ludźmi zarówno w obrębie Unii, jak i poza jej terytorium. Kluczowym elementem propagowania praw człowieka jest ochrona podstawowych zasad i praw w pracy.

(2) Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1930 r. dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, której uzupełnieniem jest protokół z 2014 r., to jedna z fundamentalnych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mająca wpływ na przepisy odnoszące się do podstawowych norm pracy.

(3) W zakresie, w jakim Protokół z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. (zwany dalej "Protokołem") obejmuje kwestię ochrony ofiar przestępstw uregulowaną w art. 82 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Unia przyjęła już w dużym stopniu wspólne przepisy, w szczególności poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE 1 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE 2 . Protokół może wpłynąć na te wspólne przepisy.

(4) Art. 19 ust. 4 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy regulujący przyjmowanie i ratyfikowanie konwencji ma zastosowanie także do protokołów, które są prawnie wiążącymi umowami międzynarodowymi podlegającymi ratyfikacji i powiązanymi z konwencją.

(5) Unia nie może ratyfikować Protokołu, ponieważ jedynie państwa mogą być jego stronami.

(6) Należy zatem upoważnić państwa członkowskie do ratyfikowania Protokołu, działając wspólnie w interesie Unii, w odniesieniu do części wchodzących w zakres kompetencji Unii zgodnie z art. 82 ust. 2 TFUE.

(7) Art. 1-4 Protokołu określają zobowiązania powiązane z ustawodawstwem Unii dotyczącym ochrony ofiar przestępstw. W konsekwencji postanowienia te objęte są zakresem stosowania tytułu V części trzeciej TFUE, w szczególności jego art. 82 ust. 2.

(8) Art. 82 ust. 2 TFUE jest jedyną podstawą prawną, na której powinna opierać się niniejsza decyzja. Protokół, w szczególności jego art. 4, odnosi się także do statusu pobytowego ofiar pracy przymusowej lub obowiązkowej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia takim ofiarom dostępu do odpowiednich i skutecznych środków odwoławczych. Jednak ten cel, który jest powiązany z art. 79 TFUE, ma tylko charakter pomocniczy, podczas gdy cele powiązane z art. 82 ust. 2 TFUE stanowią wyraźnie jego najważniejszy cel i główny element.

(9) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana, ani jej nie stosuje.

(10) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane dyrektywą 2011/36/UE oraz dyrektywą 2012/29/UE i w związku z tym uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji.

(11) Należy upoważnić państwa członkowskie do ratyfikowania protokołu w odniesieniu do kwestii związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych określonych w art. 1-4 Protokołu. Części Protokołu objęte zakresem kompetencji przyznanych Unii inne niż części dotyczące współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych będą przedmiotem decyzji przyjętej równolegle z niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym upoważnia się państwa członkowskie do ratyfikowania - odnośnie do części zawartych w art. 1-4 Protokołu objętych zakresem kompetencji przyznanych Unii na mocy z art. 82 ust. 2 TFUE - Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r.

Artykuł  2

Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki w celu jak najszybszego złożenia aktów ratyfikacji Protokołu u Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy, najlepiej do dnia 31 grudnia 2016 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.