Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.348.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3657/91
z dnia 16 grudnia 1991 r.
upoważniające Hiszpanię do całkowitego zawieszenia ceł przywozowych nasion słonecznika z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Akt Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 75 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

Hiszpania zwróciła się z prośbą o upoważnienie do zawieszenie, od dnia 1 stycznia 1992 r., ceł na nasiona słonecznika przywożone z państw trzecich;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym Hiszpania upoważniona jest do całkowitego zawieszenia ceł stosowanych w przywozie z państw trzecich nasion słonecznika innych niż nasiona przewidziane do siewu objęte kodem CN 1206 00 90.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.