Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.320.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/1994
z dnia 11 grudnia 2018 r.
upoważniająca Chorwację do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) oraz art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 1 , w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 168 dyrektywy 2006/112/WE ustanawia prawo podatnika do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w związku z dostawą towarów i świadczeniem usług otrzymanych przez tego podatnika do użytku w jego opodatkowanych transakcjach. Art. 26 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy zawiera wymóg rozliczania się z VAT w przypadku użycia towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

(2) W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 22 grudnia 2016 r., Chorwacja wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupu i leasingu statków powietrznych, statków i samochodów osobowych, w tym zakupu akcesoriów do takich towarów, a także świadczonych w związku z nimi usług. Po szeregu dyskusji z Komisją Europejską Chorwacja przedłożyła zmieniony wniosek ograniczający się do samochodów osobowych, który to wniosek wpłynął do Komisji w dniu 17 września 2018 r.

(3) Pismem z dnia 21 września 2018 r. Komisja przekazała wniosek Chorwacji pozostałym państwom członkowskim. Pismem z dnia 24 września 2018 r. Komisja powiadomiła Chorwację, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(4) Podatnicy w Chorwacji nie mogą odliczać podatku VAT od samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Chorwacja zamierza zmienić swoje prawodawstwo i zezwolić na odliczanie naliczonego podatku VAT od samochodów osobowych.

(5) Chorwacja twierdzi, że często trudno jest dokładnie określić, w jakim zakresie samochody są wykorzystywane do celów prywatnych i służbowych, a nawet jeżeli takie określenie jest możliwe, proces ten jest często uciążliwy. W związku z tym Chorwacja uważa, że do celów odliczania VAT właściwe byłoby stosowanie stałej wartości procentowej. W oparciu o dane szacunkowe Chorwacja twierdzi, że ograniczenie odliczenia powinno wynosić 50 %.

(6) Zdaniem Chorwacji stosowanie stałej stawki procentowej ograniczającej odliczanie VAT nie spowoduje dodatkowych obciążeń administracyjnych ani dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw czy dla organów podatkowych, umożliwiając jednocześnie odliczenie VAT. Wprowadzenie odliczenia VAT sprawi, że podatnicy będą mniej skłonni do nabywania towarów i usług związanych z samochodami osobowymi od osób prowadzących niezarejestrowaną działalność.

(7) W związku z tym Chorwacja złożyła wniosek, na podstawie art. 395 dyrektywy 2006/112/WE, o upoważnienie do stosowania środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) oraz art. 168 tej dyrektywy, aby ograniczyć prawo do odliczenia dotyczącego samochodów osobowych do określonego procentu (zwanego dalej "środkiem szczególnym").

(8) Ograniczenie prawa do odliczenia powinno mieć zastosowanie do podatku VAT płaconego od zakupu i leasingu samochodów osobowych, w tym zakupu wszystkich towarów dostarczanych i usług świadczonych w związku z nimi. Za samochody osobowe objęte środkiem uznaje się pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób posiadające maksymalnie osiem miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy.

(9) Celem środka szczególnego jest uproszczenie procedury poboru podatku i zwalczanie uchylania się od płacenia podatku VAT oraz jednoczesne umożliwienie odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Ze względu na potencjalne pozytywne skutki zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla organów administracji właściwe jest udzielenie upoważnienia do stosowania tego środka szczególnego.

(10) Środek szczególny powinien być stosowany od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., tak aby można było ocenić, czy ograniczenie wynoszące 50 % stanowi nadal prawidłowe odzwierciedlenie ogólnego stosunku wykorzystywania do celów działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

(11) W przypadku gdyby Chorwacja uznała, że konieczne jest przedłużenie obowiązywania środka szczególnego na okres po 2021 r., powinna do dnia 31 marca 2021 r. przedłożyć Komisji wniosek o przedłużenie wraz ze sprawozdaniem zawierającym przegląd stosowanej stawki procentowej.

(12) Środek szczególny wpłynie jedynie w nieznacznym stopniu na ogólną kwotę wpływów z podatków pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji i nie będzie mieć negatywnego wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z podatku VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE Chorwacja zostaje niniejszym upoważniona do ograniczenia do 50 % prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) naliczanego w związku z wydatkami dotyczącymi samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Artykuł  2

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Chorwacja nie uznaje za świadczenie usług za wynagrodzeniem wykorzystywania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą samochodu osobowego wchodzącego w skład aktywów przedsiębiorstwa podatnika w przypadku gdy samochód ten został objęty ograniczeniem dopuszczonym na mocy art. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Wydatki, o których mowa w art. 1, obejmują zakup i leasing samochodów osobowych, w tym zakup wszystkich towarów dostarczanych i usług świadczonych w związku z nimi.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu osób posiadających maksymalnie osiem miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy.

Artykuł  5

Art. 1. i 2 nie mają zastosowania do:

a) pojazdów wykorzystywanych do celów szkolenia kierowców, badania pojazdów, usług naprawczych, działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób i transporcie towarów, transportu osób zmarłych lub wynajmu;
b) pojazdów zakupionych w celu odsprzedaży.
Artykuł  6

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ewentualny wniosek o przedłużenie upoważnienia przewidzianego niniejszą decyzją przedkłada się Komisji do dnia 31 marca 2021 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym przegląd stawki procentowej określonej w art. 1.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Chorwacji.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
G. BLÜMEL
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.