Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.66E.95

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2009 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Umowa WE/Wybrzeże Kości Słoniowej o partnerstwie w sprawie połowów *

P6_TA(2008)0086

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony (COM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS))

(2009/C 66 E/30)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2009 r.)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0648),

– uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0429/2007),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetowej (A6-0054/2008),

1. zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

TEKST PROPONOWANY

PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI

PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a) Należy poprawić jakość informacji udzielanych Parlamentowi Europejskiemu. W tym celu Komisja ma obowiązek przekazywania konkluzji z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy.
Poprawka 2
Artykuł 3 akapit pierwszy a (nowy)
Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność objętą protokołem, dopełniają wymogów w zakresie zgłaszania połowów. Jeżeli państwa nie dopełniły tych wymogów, Komisja oddala ich wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok.
Poprawka 3
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego programu sektorowego określonego w art. 7 protokołu, a także dotyczące przestrzegania państw członkowskich wymogów dotyczących sprawozdawczości.
Poprawka 4
Artykuł 3 b (nowy)
Artykuł 3b
W ciągu ostatniego roku obowiązywania protokołu i przed podpisaniem nowej umowy mającej na celu przedłużenie okresu jego obowiązywania Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie odnoszące się do stosowania umowy i do warunków jej wykonywania.
Poprawka 5
Artykuł 3 c (nowy)
Artykuł 3c
Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3b, Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, udzieli w odpowiednim przypadku Komisji mandatu negocjacyjnego w celu przyjęcia nowego protokołu.
Poprawka 6
Artykuł 3 d (nowy)
Artykuł 3d
Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu konkluzje z posiedzeń wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.