Dz.U.UE.L.2018.327.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2018/2051
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ujednolicenia warunków i zakresu generalnych zezwoleń na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy, o których to transferach mowa w art. 5 ust. 2 lit. d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8610)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 21 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE 1  państwa członkowskie są zobowiązane do publikowania generalnych zezwoleń na transfer co najmniej w czterech przypadkach.

(2) Generalne zezwolenia na transfer stanowią kluczowy element uproszczonego systemu wydawania zezwoleń wprowadzonego dyrektywą 2009/43/WE.

(3) Różnice w zakresie generalnych zezwoleń na transfer publikowanych przez państwa członkowskie, dotyczące objętych nimi produktów związanych z obronnością oraz zróżnicowanych warunków transferu tych produktów, mogłyby utrudniać wdrożenie dyrektywy 2009/43/WE i osiągnięcie jej celu, jakim jest uproszczenie. Ujednolicenie krajowych podejść stosowanych w odniesieniu do zakresu i warunków transferów na podstawie generalnych zezwoleń na transfer publikowanych przez państwa członkowskie jest istotne w celu zapewnienia atrakcyjności i stosowania tych zezwoleń.

(4) W konkluzjach z dnia 18 maja 2015 r. Rada ponownie podkreśliła konieczność wdrożenia i stosowania między innymi dyrektywy 2009/43/WE. Po przyjęciu dwóch wcześniejszych zaleceń w sprawie generalnych zezwoleń na transfer dla sił zbrojnych 2  oraz dla odbiorców certyfikowanych 3  Komisja zapowiedziała w europejskim planie działań w sektorze obrony 4  i w sprawozdaniu z oceny dyrektywy w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością 5 , że skoncentruje się na pozostałych dwóch rodzajach generalnych zezwoleń na transfer, obejmujących transfery na potrzeby pokazów, ocen i wystaw oraz transfery na potrzeby konserwacji i naprawy.

(5) Inicjatywa dotycząca niniejszego zalecenia uzyskała silne poparcie przedstawicieli państw członkowskich w komitecie ustanowionym na mocy art. 14 dyrektywy 2009/43/WE. Wytyczne określone w niniejszym zaleceniu opracowano na podstawie wyników dyskusji grupy ekspertów utworzonej w ramach tego komitetu.

(6) Niniejsze zalecenie ma zastosowanie do wykazu produktów związanych z obronnością (odpowiadającego wspólnemu wykazowi uzbrojenia Unii Europejskiej) określonego w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE. Niniejsze zalecenie zostanie w razie konieczności zaktualizowane, jeżeli wykaz produktów związanych z obronnością zostanie zaktualizowany.

(7) Produkty związane z obronnością wymienione w pkt 1.1 niniejszego zalecenia stanowią minimalny, niewyczerpujący wykaz produktów, w odniesieniu do których państwa członkowskie zezwalają na transfer na podstawie własnych zezwoleń GTL-RM, opracowany na podstawie dyskusji z państwami członkowskimi i przy uwzględnieniu cech produktów (w tym wyjątków), takich jak na przykład wrażliwość ich transferu. Oznacza to, że zezwolenie GTL-RM opublikowane przez państwo członkowskie może również dopuszczać transfer innych produktów związanych z obronnością wymienionych w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE, a niewymienionych w niniejszym zaleceniu.

(8) W kontekście dyskusji poświęconych niniejszemu zaleceniu państwa członkowskie przypomniały, że są związane zobowiązaniami wynikającymi z prawa europejskiego, na przykład ze wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB 6 , jak również zobowiązaniami międzynarodowymi w dziedzinie kontroli wywozu. W tym kontekście państwa członkowskie potwierdziły deklarację zatytułowaną "Polityczne zobowiązanie państw członkowskich na rzecz bezpieczeństwa dostaw" 7 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1. GENERALNE ZEZWOLENIA NA TRANSFER NA POTRZEBY KONSERWACJI I NAPRAWY

Państwom członkowskim zaleca się, by dostosowały swoje generalne zezwolenia na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy zgodnie z wymienionymi poniżej elementami.

1.1. Produkty związane z obronnością kwalifikujące się do transferu na podstawie generalnego zezwolenia na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2009/43/WE

Poniższe kategorie ML stanowią podzbiór wykazu produktów związanych z obronnością zawartego w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE. Generalne zezwolenie na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy ("GTL-RM") powinno umożliwiać co najmniej transfer produktów związanych z obronnością określonych w kategoriach ML wymienionych poniżej. Państwa członkowskie mogą zdecydować się na uwzględnienie w swoich zezwoleniach GTL-RM większej liczby kategorii ML wraz z odpowiednimi produktami związanymi z obronnością.

Minimalny wykaz kategorii ML:

- ML 3. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- podpociski objęte Konwencją o amunicji kasetowej;
- pociski kierowane w końcowej fazie lotu;
- amunicja, pociski i ładunki miotające, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.
- ML 4. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- ppkt 4.a. bomby, torpedy, rakiety, pociski, inne urządzenia i zestawy oraz elementy składowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;
- ppkt 4.b. elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wystrzeliwania, kładzenia, pozorowania, zagłuszania, rozrywania, które są objęte zakresem ppkt ML4.a.
- ML 5. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- ppkt 5.b. systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów; wyposażenie wykorzystywane do wykrywania, scalania danych, rozpoznawania lub identyfikacji; urządzenia zespalające zespoły czujników;
- ppkt 5.c. sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko urządzeniom określonym w podpunkcie ML5.a. lub ML5.b.

Wszystkie produkty powinny być dostarczane bez elementu składowego służącego do szyfrowania i bez zintegrowanej bazy danych.

- ML 6. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- kompletne pojazdy;
- podwozie i wieżyczki, które są objęte zakresem ppkt ML6.a.;
- sprzęt i elementy składowe sprzętu wyłączone w innych kategoriach ML.
- ML 7. Uwzględnia się następujące produkty:
- ppkt 7.f. sprzęt ochronny i odkażający specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, elementy składowe i mieszaniny chemiczne;
- ppkt 7.g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykrywania lub identyfikacji materiałów określonych w podpunktach ML7.a., ML7.b. lub ML7.d. oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe.
- ML 8. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- Wszystkie substancje posiadające wszystkie następujące cechy:
- prędkości detonacji wynosząca co najmniej 8 000 m/s;
- gęstość wynosząca co najmniej 1,80 g/cm3.
- Wszystkie materiały wybuchowe oraz powiązane mieszaniny:
- ppkt 8.a.15. HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);
- ppkt 8.a.21. RDX i jego pochodne, jak następuje:
- RDX (cyklotrimetylenotrinitroamina, cyklonit; T4, heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4);
- keto-RDX (K-6 lub 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacykloheksanon (CAS 115029-35-1);
- ppkt 8.a.23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6).
- Wszystkie substancje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane w produkcji broni pociskowej objętej Konwencją o amunicji kasetowej podpisaną w Oslo dnia 3 grudnia 2008 r., z wyjątkiem transferu do państw członkowskich, które ratyfikowały Konwencję o broni kasetowej.
- ML 9. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- kompletne wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne) objęte zakresem ppkt ML9.a.;
- kompletne kadłuby;
- pozycje w ppkt ML9.c. podwodne urządzenia wykrywające specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, ich sprzęt sterujący oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.
- ML 10. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- kompletne statki powietrzne, statki powietrzne lżejsze od powietrza i bezzałogowe statki powietrzne, które są objęte zakresem ppkt ML10.a. lub ML10.c.;
- kadłuby dla bojowych statków powietrznych i bojowych śmigłowców;
- silniki dla bojowych statków powietrznych;
- sprzęt i elementy składowe sprzętu wyłączone w innych kategoriach ML.
- ML 11. Uwzględnia się następujące produkty:
- ppkt ML11.a.g. sprzęt naprowadzania i nawigacji, z wyjątkiem pozycji specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla pocisków, rakiet, wyrzutni rakiet kosmicznych i bezzałogowych statków powietrznych;
- ppkt ML11.a.h. radiowe, cyfrowe urządzenia komunikacyjne łączności troposferycznej;
- ppkt ML11.a.j. zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania.
- ML 13. Wszystkie produkty.
- ML 14. Wszystkie produkty.
- ML 15. Wszystkie produkty.
- ML 16. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:
- Wszystkie pozycje związane z produktami powiązanymi z technologiami balistycznymi i rozprzestrzenianie CBRJ.
- ML 17. Uwzględnia się następujące produkty:
- ppkt ML17.b. sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;
- ppkt ML17.d. polowy sprzęt inżynieryjny specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;
- ppkt ML17.j. mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obsługi sprzętu wojskowego;
- ppkt ML17.k. generatory polowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;
- ppkt ML17.l. kontenery specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;
- ppkt ML17.m. promy, różne od określonych w innych pozycjach wspólnego wykazu uzbrojenia UE, mosty oraz pontony specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;
- ppkt ML17.o. sprzęt chroniący przed oddziaływaniem promieniowania laserowego specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych.
- ML 21. Uwzględnia się następujące produkty:
- ppkt ML21.a. oprogramowanie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby stosowania produktów wymienionych w GTL;
- ppkt ML21.b.4. oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych lub do zastosowań w dziedzinie dowodzenia, łączności, kierowania i rozpoznania (C3I) lub dowodzenia, łączności, kierowania, informatyki i rozpoznania (C4I).
- ML 22. Uwzględnia się następujące produkty:
- technologie niezbędne do stosowania produktów dopuszczonych w tym samym generalnym zezwoleniu na transfer.
1.2. Warunki, które należy włączyć do generalnego zezwolenia na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy

Poniższy wykaz warunków nie jest wyczerpujący. Inne warunki dodane przez państwo członkowskie nie mogą być jednak sprzeczne z warunkami wymienionymi poniżej ani ich podważać.

Zakres geograficzny:Europejski Obszar Gospodarczy 8 .
Transfer na potrzeby naprawy:Transfer produktu związanego z obronnością na potrzeby jego naprawy ale nie w celu modernizacji lub ulepszenia w kategoriach zwiększenia skuteczności działania.
Transfer na potrzeby konserwacji:Transfer produktu związanego z obronnością na potrzeby jego konserwacji, ale nie w celu modernizacji lub ulepszenia w kategoriach zwiększenia skuteczności działania.
Transfer powrotny:Państwa członkowskie mogą wymagać by istniało uprzednie zezwolenie na pierwotny transfer produktu, którego transfer powrotny jest dokonywany po naprawie. Państwa członkowskie muszą wybrać jeden z poniższych wariantów do celów dokonania transferu powrotnego produktu związanego z obronnością po naprawie lub konserwacji:
a) zwolnienie z obowiązku uzyskania wcześniejszego zezwolenia zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2009/43/WE;
b) publikacja specjalnego generalnego zezwolenia na transfer powrotny produktów związanych z obronnością po naprawie lub konserwacji, z co najmniej takim samym wykazem kwalifikujących się produktów związanych z obronnością;
c) uwzględnienie transferu powrotnego w generalnym zezwoleniu na transfer na potrzeby konserwacji i naprawy.
Czas trwania:Państwa członkowskie mogą wyznaczyć termin zwrotu produktu związanego z obronnością.
2. DALSZE KROKI

Państwa członkowskie proszone są o zastosowanie się do niniejszego zalecenia najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r.

Państwa członkowskie zachęca się do powiadamiania Komisji o środkach przedsięwziętych w celu zastosowania się do niniejszego zalecenia.

3. ADRESACI

Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).
2 Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 101.
3 Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 105.
4 COM (2016) 950 final.
5 COM (2016) 760 final.
6 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).
7 Przyjętą przez przedstawicieli rządów państw członkowskich uczestniczących w pracach Europejskiej Agencji Obrony zebranych w Radzie na jej 3551. posiedzeniu, które odbyło się dnia 19 czerwca 2017 r.
8 DecyzjaDecyzjaWspólnego Komitetu EOG nr 111/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik II(Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 318 z 28.11.2013, s. 12), na mocy której dyrektywadyrektywa2009/43/WE została uwzględniona w Porozumieniu EOG, zawiera wyraźny tekst dostosowania: "Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do Liechtensteinu".