Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.164.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/704
z dnia 26 maja 2020 r.
udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych "INSECTICIDES FOR HOME USE"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 6 października 2016 r. przedsiębiorstwo Agrobiothers Laboratoire złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek o udzielenie pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych o nazwie "INSECTICIDES FOR HOME USE", należącą do grupy produktowej 18 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Francji zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-TW023858-93.

(2) Rodzina produktów biobójczych "INSECTICIDES FOR HOME USE" zawiera permetrynę i S-metopren jako substancje czynne, które figurują w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(3) W dniu 10 grudnia 2018 r. właściwy organ oceniający przedłożył Europejskiej Agencji Chemikaliów ("Agencja"), zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4) W dniu 11 lipca 2019 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię 2 , w tym projekt charakterystyki produktu biobój- czego dotyczącej "INSECTICIDES FOR HOME USE" i ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5) W opinii stwierdzono, że "INSECTICIDES FOR HOME USE" jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobój- czego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 1 i 6 tego rozporządzenia.

(6) W dniu 25 lipca 2019 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(7) Komisja zgadza się z opinią Agencji i uważa, że w związku z tym należy udzielić pozwolenia unijnego na "INSECTI- CIDES FOR HOME USE".

(8) W opinii tej Agencja zaleca, aby w ramach warunków pozwolenia posiadacz pozwolenia przeprowadził nowe badanie trwałości produktu INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY w opakowaniach, w których produkt ten będzie udostępniany na rynku. W ramach badania należy określić zawartość substancji czynnej, stosunek izomerów cis do trans w permetrynie oraz techniczne właściwości produktu INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY przed przechowywaniem i po nim. Komisja zgadza się z tym zaleceniem i uważa, że przedłożenie wyników tego badania powinno być warunkiem udostępnienia na rynku i stosowania rodziny produktów biobójczych na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Komisja uważa również, że fakt, iż dane mają być dostarczone po udzieleniu pozwolenia, nie wpływa na stwierdzenie, że warunek określony w art. 19 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia jest spełniony na podstawie istniejących danych.

(9) Według opinii Agencji w odniesieniu do substancji niebędącej substancją czynną nitrometan zawartej w rodzinie produktów biobójczych "INSECTICIDES FOR HOME USE" nie można było stwierdzić, czy spełnia ona naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 3 , w okresie oceny wniosku. Należy zatem przeprowadzić dalszą analizę nitrometanu. Jeżeli ostatecznie zostanie stwierdzone, że nitrometan uznaje się za substancję o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, Komisja rozważy, czy pozwolenie unijne na rodzinę produktów biobójczych "INSECTICIDES FOR HOME USE" musi zostać unieważnione lub zmienione zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedsiębiorstwu Agrobiothers Laboratoire udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0021035-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych "INSECTICIDES FOR HOME USE" z zastrzeżeniem zgodności z warunkami określonymi w załączniku I zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku II.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2030 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Warunki (EU-0021035-0000)

Posiadacz pozwolenia przeprowadza badanie trwałości produktu INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY w opakowaniach, w których produkt ten będzie udostępniany na rynku. W badaniu określa się zawartość substancji czynnej, stosunek izomerów cis do trans w permetrynie, charakterystykę strumienia, funkcjonowanie zaworu rozpylającego, prędkość wypływu i średnicę aerodynamiczną mediany rozkładu masowego przed przechowywaniem i po nim.

Do dnia 16 grudnia 2022 r. posiadacz pozwolenia przedkłada wyniki badania Agencji.

ZAŁĄCZNIK  II

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

INSECTICIDES FOR HOME USE

Grupa produktowa 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów (Zwalczanie szkodników)

Numer pozwolenia: EU-0021035-0000 Numer zasobu w R4BP: EU-0021035-0000

CZĘŚĆ  I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.1. Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych
NazwaINSECTICIDES FOR HOME USE
1.2. Grupa produktowa
Grupa produktowaGr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania
innych stawonogów
1.3. Posiadacz pozwolenia
Nazwa i adres posiadacza pozwoleniaNazwaAgrobiothers Laboratoire
AdresZI Route des Platieres, 71290 CUISERY, Francja
Numer pozwoleniaEU-0021035-0000
Numer zasobu w R4BPEU-0021035-0000
Data udzielenia pozwolenia16 czerwca 2020 r.
Data ważności pozwolenia31 maja 2030 r.
1.4. Producent (producenci) produktów biobójczych
Nazwa producentaAgrobiothers Laboratoire
Adres producentaZI Route des Platieres, 71290 CUISERY, Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnychAF3 16 rue de l'Oberwald, 68360 Soultz, Francja
1.5. Producent (producenci) substancji czynnych
Substancja czynna(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna)
Nazwa producentaTagros Chemicals India Ltd. (Art. 95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Adres producentaJhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore, 600008 Chennai, Indie
Lokalizacja zakładów produkcyjnychA-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, Indie
Substancja czynnaS-metopren
Nazwa producentaBabolna bio Ltd.
Adres producentaSzallas u.6 H-, 1107 Budapest, Węgry
Lokalizacja zakładów produkcyjnychSzallas u.6 H-, 1107 Budapest, Węgry
2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW
2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
Min.Maks.
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3- (2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropano- karboksylan 3-fenoksy- benzylu (permetryna)Substancja czynna52645

53-1

258-067-90,1770,177
S-metoprenSubstancja czynna65733

16-6

0,002250,00225
Propan-2-olPropan-2-olSubstancja nie- będąca substancją czynną67-63-0200-661-73,334753,33475
n-butann-butanSubstancja nie- będąca substancją czynną106-97-8203-448-763,45863,458
propanpropanSubstancja nie- będąca substancją czynną74-98-6200-827-916,27116,271
izobutanizobutanSubstancja nie- będąca substancją czynną75-28-5200-857-24,0684,068
2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej
Postać użytkowaAE - Dyspenser aerozolowy

CZĘŚĆ  II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY - META SPC

META SPC 1
1. META SPC 1 - INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1.1. Meta SPC 1 - identyfikator
IdentyfikatorINSEKTYCYD W AEROZOLU DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH
1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia
Numer1-1
1.3. Grupa produktowa
Grupa produktowaGr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
2. META SPC 1 - SKŁAD
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
Min.Maks.
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3- (2,2-dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopro- panokarboksylan 3-fe- noksybenzylu (perme- tryna)Substancja czynna52645

53-1

258-067-90,1770,177
S-metoprenSubstancja czynna65733

16-6

0,002250,00225
Propan-2-olPropan-2-olSubstancja nie- będąca substancją czynną67-63-0200-661-73,334753,33475
n-butann-butanSubstancja nie- będąca substancją czynną106-97-8203-448-763,45863,458
propanpropanSubstancja nie- będąca substancją czynną74-98-6200-827-916,27116,271
izobutanizobutanSubstancja nie- będąca substancją czynną75-28-5200-857-24,0684,068
2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1
Postać użytkowaAE - Dyspenser aerozolowy
3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniaSkrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa drażniąco na oczy.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera PERMETHRIN. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zwroty wskazująceW razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
środki ostrożnościChronić przed dziećmi.

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. - Nie palić.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C/104 °F. Unikać uwolnienia do środowiska.
Zebrać wyciek.

Usuwać zawartość zgodnie z lokalnymi przepisami. Usuwać pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1
4.1. Opis użycia

Tabela 1. Zastosowanie # 1 - Insektycyd w aerozolu do zastosowań domowych

Grupa produktowaGr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etap rozwoju)Pchły

Larwy|Owady

Osobniki dorosłe|Owady

np. Ctenocephalides felis

Kleszcze

Ixodes ricinus

Rhipicephalus sanguineus

Obszar zastosowaniaWewnątrz

Ukierunkowana pielęgnacja niezmywalnych mebli oraz tekstyliów domowych, takich jak dywany, maty, fotele.

Sposób (sposoby) nanoszeniaNatrysk

Po odkurzeniu powierzchni należy spryskać ją produktem z odległości 30 cm

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania1,3 sekundy spryskiwania na około 1 m2 (2,1 g/m2) -

Minimalny odstęp do kolejnego zastosowania wynosi 6 miesięcy.

Kategoria(-e) użytkownikówPowszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowePojemnik z aerozolem z blachy białej z wewnętrzną powłoką wykonaną ochronnym lakierem epoksydowo-fenolowym (250 ml lub 500 ml) Pojemnik z aerozolem z blachy białej bez powłoki wewnętrznej (300 ml)
4.1.1. Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Zobacz ogólne wskazówki dotyczące stosowania

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zobacz ogólne wskazówki dotyczące stosowania

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zobacz ogólne wskazówki dotyczące stosowania

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania Zobacz ogólne wskazówki dotyczące stosowania
4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zobacz ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 4  META SPC 1
5.1. Instrukcje stosowania
Produkt jest przeznaczony do ukierunkowanej pielęgnacji niezmywalnych mebli oraz tekstyliów domowych, takich jak dywany, maty, fotele.
Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety lub ulotki i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.
Należy przestrzegać zalecanych dawek.
Skuteczność resztkowa wynosi do 6 miesięcy i może być skrócona w przypadku zwykłego czyszczenia (np. odkurzania dywanów) lub nadmiernego korzystania z powierzchni (np. chodzenia, tarcia itp.).
W przypadku długotrwałej inwazji stosować inne środki zawierające substancje czynne o odmiennym sposobie działania, aby uniknąć rozwinięcia się oporności. Ma to na celu usunięcie odpornych osobników z populacji.
Jeśli inwazja insektów utrzymuje się pomimo zastosowania instrukcji zawartych na etykiecie lub w ulotce, należy skontaktować się z profesjonalistą w zakresie dezynsekcji.
Nie stosować na kotach i innych zwierzętach ani na koszach dla kotów.
Jeśli stosowanie produktu jest nieskuteczne, należy poinformować o tym posiadacza pozwolenia.
5.2. Środki zmniejszające ryzyko
Nie stosować na wilgotnych zmywalnych powierzchniach i tekstyliach.
Nie czyścić powierzchni mebli wilgotnymi szmatkami i nie czyścić na mokro dywanów ani mat, aby uniknąć usuwania do kanalizacji.
Przed użyciem usunąć jedzenie, karmę i napoje.
Nie stosować na powierzchniach ani obiektach znajdujących się w pobliżu jedzenia, karmy i napojów lub mogących mieć z nimi kontakt.
Unikać kontaktu z oczami.
Po spryskaniu powierzchni opuścić pomieszczenie na godzinę, a następnie je przewietrzyć.
Przed użyciem produktu usunąć lub zakryć terraria, akwaria i klatki zwierząt.
Przed użyciem wyłączyć filtr w akwarium.
Trzymać koty z dala od czyszczonych powierzchni. Ze względu na szczególną nadwrażliwość kotów na permetrynę może ona powodować u nich ciężkie skutki uboczne.
Podczas stosowania produktu trzymać z dala dzieci i zwierzęta domowe.
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
W przypadku wdychania: Wyprowadzić osobę poszkodowaną na powietrze i posadzić w pozycji półsiedzącej. W przypadku pojawienia się objawów i/lub gdy wdychane były duże ilości, natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast przepłukać obficie wodą, od czasu do czasu unosząc górną i dolną powiekę. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać letnią wodą przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy lub pogorszenia wzroku.
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubrania i obuwie. Przepłukać zanieczyszczoną skórę wodą. W przypadku pojawienia się objawów zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza specjalizującego się w leczeniu zatruć.
W przypadku kontaktu z ustami: Przepłukać usta wodą. W przypadku pojawienia się objawów i/lub kontaktu dużych ilości z ustami natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza specjalizującego się w leczeniu zatruć.
Jeśli poszkodowany ma zaburzenia świadomości, nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Zapewnić dostępność pojemnika lub etykiety.
Permetryna może być niebezpieczna dla kotów. W razie wystąpienia objawów zatrucia niezwłocznie zasięgnąć porady weterynarza, pokazując mu opakowanie.
Pyretroidy mogą powodować parestezję (pieczenie i mrowienie skóry bez podrażnienia). W przypadku utrzymywania się objawów: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewów, toalet itp.) ani do kanalizacji
Usunąć niewykorzystany produkt, opakowanie po produkcie i wszystkie inne odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
Długość okresu przechowywania: 24 miesiące
Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 40 °C.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Chronić przed mrozem.
6. INNE INFORMACJE
7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1
7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów
Nazwa handlowaFRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES

INSECTICIDE HABITAT/HOME VETOCANIS

FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT INSECTICIDE HABITAT/HOME VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VITALVETO

SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS/INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VETOCANIS

Numer pozwoleniaEU-0021035-0001 1-1
Nazwa zwyczajowaNazwa IUPACFunkcjaNumer CASNumer WEZawartość (%)
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2- dichlorowinylo)-2,2-dime- tylocyklopropanokarboksy- lan 3-fenoksybenzylu (per- metryna)Substancja czynna52645-53-1258-067-90,177
S-metoprenSubstancja czynna65733-16-60,00225
Propan-2-olPropan-2-olSubstancja niebędąca substancją czynną67-63-0200-661-73,33475
n-butann-butanSubstancja niebędąca substancją czynną106-97-8203-448-763,458
propanpropanSubstancja niebędąca substancją czynną74-98-6200-827-916,271
izobutanizobutanSubstancja niebędąca substancją czynną75-28-5200-857-24,068
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Opinia ECHA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pozwolenia unijnego na "INSECTICIDES FOR HOME USE" (ECHA/BPC/228/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 301 z 17.11.2017, s. 1).
4 Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.