Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.328.95

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2013 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja II - Rada Europejska i Rada

(2013/721/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 7 grudnia 2013 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 1 ,

- uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 (COM(2012) 436 - C7-0226/2012) 2 ,

- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami instytucji 3 ,

- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 4 , jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2011 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając decyzję z dnia 17 kwietnia 2013 r. 5 odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2011, jak również załączoną do niej rezolucję,

- uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

- uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 6 , w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 7 , w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 8 ,

- uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0310/2013),

1. odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej oraz Rady za rok budżetowy 2011;
2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Martin SCHULZKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 9 października 2013 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011, sekcja II - Rada Europejska i Rada

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 9 ,
- uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 (COM(2012) 436 - C7-0226/2012) 10 ,
- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2011, wraz z odpowiedziami instytucji 11 ,
- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 12 , jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2011 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając decyzję z dnia 17 kwietnia 2013 r. 13 odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2011, jak również załączoną do niej rezolucję,
- uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 14 , w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,
- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 15 , w szczególności jego art. 164, 165 i 166,
- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 16 ,
- uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,
- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0310/2013),
A. mając na uwadze, że w demokratycznym społeczeństwie podatnicy i opinia publiczna mają prawo do informacji o wykorzystaniu wydatków publicznych 17 ;
B. mając na uwadze, że obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydawane są ich podatki i jak sprawowana jest władza powierzona organom politycznym;
C. mając na uwadze, że Rada jako instytucja unijna powinna ponosić demokratyczną odpowiedzialność przed obywatelami Unii Europejskiej, w takim stopniu, w jakim czerpie korzyści z ogólnego budżetu Unii Europejskiej;
D. mając na uwadze, że Parlament jest jedynym organem spośród instytucji unijnych wyłonionym w wyborach bezpośrednich oraz że odpowiada za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej;
1. podkreśla rolę Parlamentu określoną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu;
2. wskazuje, że zgodnie z art. 335 TFUE "Unia jest [...] reprezentowana przez każdą z instytucji, z tytułu ich autonomii administracyjnej, w sprawach związanych z funkcjonowaniem każdej z nich", co oznacza, przy uwzględnieniu art. 55 rozporządzenia finansowego, że każda z instytucji jest odpowiedzialna za wykonanie własnego budżetu;
3. przypomina, że zgodnie z art. 77 Regulaminu "postanowienia dotyczące procedury stosowanej przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu stosuje się również do procedury udzielenia absolutorium: [...] osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów innych instytucji i organów Unii Europejskiej, takich jak Rada (w zakresie funkcji wykonawczych), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów";

Opinia Trybunału Obrachunkowego na temat Rady Europejskiej i Rady zawarta w poświadczeniu wiarygodności za rok budżetowy 2011

4. podkreśla, że w sprawozdaniu rocznym za rok finansowy 2011 Trybunał Obrachunkowy zawarł uwagi dotyczące Rady Europejskiej i Rady na temat procedur przetargowych w zakresie usług sprzątania oraz zakupu odzieży i obuwia roboczego, w których to uwagach stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania kryteriów selekcji i kryteriów udzielenia zamówienia;
5. przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Rady dotyczące niedociągnięć w dziedzinie przetargów oraz jej poświadczenie pełnego poszanowania ducha i zasad rozporządzenia finansowego;
6. podziela zalecenia Trybunału Obrachunkowego, by urzędnicy zatwierdzający poprawili przygotowanie, koordynację i realizację procedur udzielania zamówień publicznych poprzez odpowiednie narzędzia kontrolne i lepsze wytyczne; zaleca dokładniejsze stosowanie zasad udzielania zamówień publicznych, których muszą przestrzegać wszystkie instytucje Unii;
7. zauważa, że Rada nie udzieliła dalszej odpowiedzi na zalecenie Trybunału Obrachunkowego dotyczące odpowiednich narzędzi kontrolnych oraz lepszych wytycznych zamówień publicznych;

Kwestie nierozstrzygnięte

8. ubolewa nad trudnościami napotkanymi w procedurach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007, 2008, 2009 i 2010, które były wynikiem braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za rok budżetowy 2009 i 2010 ze względów przedstawionych w rezolucjach PE z dnia 10 maja 2011 r. 18 , 25 października 2011 r. 19 , 10 maja 2012 r. 20 i 23 października 2012 r. 21 ;
9. oczekuje, że kolejne roczne sprawozdania z działalności, które otrzyma Parlament od Rady, będą zawierać wyczerpujący przegląd wszystkich zasobów kadrowych w podziale na kategorię, grupę zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i udział w szkoleniach zawodowych, a także informacje o wewnętrznych decyzjach Rady dotyczących budżetu;
10. podkreśla, że budżety Rady Europejskiej i Rady powinny zostać rozdzielone, tak by poprawić przejrzystość zarządzania finansowego i zapewnić lepszą rozliczalność obydwu instytucji;
11. przypomina, że Rada musi przedstawić na piśmie dogłębne wyjaśnienia szczegółowo przedstawiające całkowitą kwotę środków wykorzystaną na zakup budynku Résidence Palace, pozycje budżetowe, z których czerpano te środki, wypłacone już transze, transze pozostałe do wypłacenia oraz cel, jakiemu będzie służyć budynek;
12. wyraża żal, że Rada nadal odmawia odpowiedzi na pytania Parlamentu;
13. przypomina, że nadal oczekuje na odpowiedź Rady dotyczącą pytań i wniosku o przedstawienie dokumentów, o których mowa w rezolucji PE z dnia 10 maja 2012 r.; wzywa Sekretarza Generalnego Rady do dostarczenia Komisji Kontroli Budżetowej wyczerpujących pisemnych odpowiedzi na te pytania;
14. podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji; uważa, że podstawowe aspekty takiej kontroli określono w rezolucji PE z dnia 23 października 2012 r.;
15. wyraża jednak zadowolenie, że urzędująca prezydencja Rady przyjęła zaproszenie Parlamentu do udziału w debatach dotyczących sprawozdań w sprawie absolutorium za rok 2011 toczących się na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 kwietnia 2013 r.; popiera fakt, że prezydencja przychylnie patrzyła na pogłębianie owocnej współpracy Parlamentu i Rady;
16. przyjmuje do wiadomości wniosek prezydencji irlandzkiej dotyczący utworzenia międzyinstytucjonalnej grupy roboczej w celu wynegocjowania możliwych rozwiązań dotyczących absolutorium dla Rady; oczekuje na konkretne propozycje prezydencji litewskiej;

Udzielenie absolutorium: prawo Parlamentu

17. podkreśla uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 317, 318 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie by udzielał absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak by utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii;
18. przypomina, że Komisja w swojej odpowiedzi z dnia 25 listopada 2011 r. na pismo przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej stwierdziła, że pożądane jest, aby Parlament nadal udzielał, odraczał udzielenie lub odmawiał udzielenia absolutorium innym instytucjom - w tym Radzie - tak jak to miało miejsce dotychczas;
19. uważa, że należy w każdym razie dokonać oceny zarządzania przez Radę jako instytucję Unii w okresie badanego roku, co jest zgodne z prerogatywami Parlamentu, a zwłaszcza z powinnością zapewnienia obywatelom Unii odpowiedzialności demokratycznej;
20. w związku z tym uważa, że jeśli Parlament i Rada sporządziłyby wspólnie wykaz dokumentów do wymiany w celu wypełnienia ich odpowiednich ról w procedurze udzielania absolutorium, pewien postęp zostałby osiągnięty;
21. uważa, że zadowalająca współpraca obu instytucji wyrażająca się w otwartej i formalnej procedurze dialogu może być pozytywnym znakiem dla obywateli Unii w tych trudnych czasach.
1 Dz.U. L 68 z 15.3.2011, s. 1.
2 Dz.U. C 348 z 14.11.2012, s. 1.
3 Dz.U. C 344 z 12.11.2012, s. 1.
4 Dz.U. C 348 z 14.11.2012, s. 130.
5 Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 20.
6 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
7 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
8 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
9 Dz.U. L 68 z 15.3.2011, s. 1.
10 Dz.U. C 348 z 14.11.2012, s. 1.
11 Dz.U. C 344 z 12.11.2012, s. 1.
12 Dz.U. C 348 z 14.11.2012, s. 130.
13 Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 20.
14 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
15 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
16 Dz.U C 139 z 14.6.2006, s. 1.
17 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2003 r. w sprawach połączonych C-465/00, C-138/01 i C-139/01, Österreichischer Rundfunk i in., Rec. 2003, I-4989, pkt 85.
18 Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 25.
19 Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 13.
20 Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 23.
21 Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 71.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.