Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.340.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2006 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja III - Komisja

(2006/808/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2006 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004(1),

- uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2004 - Tom I - Sprawozdania skonsolidowane w sprawie wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe (SEC(2005)1158 - C6-0352/2005 - SEC(2005)1159 - C6-0351/2005)(2),

- uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o absolutorium za 2003 r. (COM(2005)0449 i COM(2005)0448) oraz dokument roboczy Komisji - załącznik do sprawozdania skierowanego przez Komisję do Parlamentu Europejskiego w sprawie działań podjętych po wydaniu decyzji o absolutorium za 2003 r. (SEC(2005)1161),

- uwzględniając komunikat Komisji "Podsumowanie za rok 2004" (COM(2005)0256),

- uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji dla organu udzielającego absolutorium w sprawie wewnętrznych kontroli przeprowadzonych w 2004 roku (COM(2005)0257),

- uwzględniając opinię nr 2/2004 Trybunału Obrachunkowego w sprawie modelu "jednolitej kontroli" (oraz projekt wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej)(3),

- uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 15 czerwca 2005 r. na temat harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

- uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - Plan Działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009),

- uwzględniając sprawozdanie finansowe Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2004 z załączonymi do niego odpowiedziami kontrolowanych instytucji(4),

- uwzględniając dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 248 Traktatu WE poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw(5),

- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. (5971/2006 – C6-0092/2006),

- uwzględniając art. 274, 275 i 276 Traktatu WE oraz art. 179a i 180b Traktatu Euratom,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6), a w szczególności art. 145, 146 i 147,

- uwzględniając art. 70 oraz załącznik V Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie zainteresowanych komisji (A6-0108/2006),

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 274 Traktatu WE Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, uwzględniając zasady należytego zarządzania finansami,

1. udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004;

2. przedstawia swoje uwagi w załączonej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, jak również krajowym i regionalnym instytucjom kontroli w państwach członkowskich oraz do jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Josep BORRELL FONTELLESJulian PRIESTLEY
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U. L 53 z 23.2.2004.

(2) Dz.U. C 302 z 30.11.2005, str. 1.

(3) Dz.U. C 107 z 30.4.2004, str. 1.

(4) Dz.U. C 301 z 30.11.2005, str. 1.

(5) Dz.U. C 302 z 30.11.2005, str. 100.

(6) Dz. U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.