Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.87.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/428
z dnia 5 marca 2020 r.
uchylające wytyczne EBC/2012/16 w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych (EBC/2020/12)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1 i ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) System wymiany danych dotyczących usług gotówkowych (DECS - Data Exchange for Cash Services) jest interfejsem ustanowionym na mocy wytycznych EBC/2012/16 1  w celu maksymalizacji skuteczności i dalszej harmonizacji transakcji gotówkowych między krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich, których walutą jest euro (KBC), a ich klientami w strefie euro. Jako że usługi gotówkowe oferowane obecnie przez KBC w znacznym stopniu różnią się, DECS zapewnia możliwość wymiany danych dotyczących transgranicznych transakcji gotówkowych i transportów banknotów euro pomiędzy KBC stosującymi różne systemy zarządzania gotówką.

(2) DECS został wprowadzony przez większość KBC w latach 2012-2015.

(3) Od momentu jego wprowadzenia system DECS nie jest wykorzystywany w odniesieniu do transakcji gotówkowych pomiędzy KBC a ich klientami w strefie euro, jednak funkcja ta wymaga regularnej konserwacji przez KBC, koszty której muszą być pokrywane ze środków publicznych. W związku z tym nie należy dalej wykorzystywać DECS do wymiany danych dotyczących transakcji gotówkowych między KBC a ich klientami w strefie euro.

(4) Krajowe banki centralne powinny nadal przekazywać sobie wzajemnie komunikaty dotyczące transportu banknotów i w tym celu należy dokonać wewnętrznych uzgodnień.

(5) Należy zatem uchylić wytyczne EBC/2012/16,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Uchylenie wytycznych EBC/2012/16

Wytyczne EBC/2012/16 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Artykuł  2

Skuteczność

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 marca 2020 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC

1 Wytyczne EBC/2012/16 z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych (Dz.U. L 245 z 11.9.2012, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.