Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.183.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1266
z dnia 11 lipca 2017 r.
uchylające rozporządzenie (WE) nr 2494/96 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 , konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji niektórych towarów.

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2494/96 3  zaklasyfikowano "arkusze polietylenowego tereftalanu o grubości nieprzekraczającej 10 mikrometrów, pokryte termicznym atramentem, w zwojach o szerokości 62 cm" do pozycji 3215 Nomenklatury scalonej jako "Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe". Klasyfikacja produktu do pozycji 3215 została oparta na regule 3 b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, lecz uzasadnienie nie zawiera szczegółowych informacji w odniesieniu do możliwych pozycji, które należy uwzględnić w przypadku stosowania Ogólnej reguły 3 b). W szczególności brak jest przyczyn wykluczenia klasyfikacji do pozycji 9612, która obejmuje, oprócz poduszek do tuszu, "taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach".

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2494/96 dotyczy tzw. "dużych zwojów" ("jumbo rolls"), które nie są gotowymi do użycia produktami, lecz właściwie są zwojami o znacznej długości, które nie mogą być wprowadzone do maszyny do pisania lub podobnych maszyn bez etapu dalszego procesu przetwarzania. W opisie produktu w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2494/96 brak jest takiej informacji, co może prowadzić do błędnej klasyfikacji taryfowej gotowych do użytku taśm nasyconych tuszem. Taśmy nasycone tuszem, które są gotowe do użytku, należy klasyfikować do pozycji 9612.

(4) Ponieważ produkt, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2494/96, nie jest już dostępny na rynku, rozporządzenie to nie jest już konieczne. Większość taśm nasyconych tuszem dostępnych obecnie na rynku, nawet o dużej szerokości i długości, może być wprowadzona bezpośrednio do maszyny do pisania lub podobnych maszyn bez dalszego etapu procesu przetwarzania. Ponadto zostanie utworzona nota wyjaśniająca do podpozycji CN od 9612 10 10 do 9612 10 80 ("taśmy") w celu udzielenia wytycznych dotyczących klasyfikacji taryfowej taśm nasyconych tuszem.

(5) Wskutek tego należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2494/96 w celu uniknięcia możliwej rozbieżnej klasyfikacji taryfowej taśm nasyconych tuszem oraz zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej w Unii Europejskiej.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rozporządzenie (WE) nr 2494/96 traci moc.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2494/96 z dnia 23 grudnia 1996 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 338 z 28.12.1996, s. 38).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.