Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.314.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1932
z dnia 10 grudnia 2018 r.
uchylające rozporządzenie (UE) nr 667/2010 w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1944 z dnia 10 grudnia 2018 r. uchylającą decyzję 2010/127/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwana dalej "RB ONZ") przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) nakładającą na Erytreę środki ograniczające obejmujące zakaz sprzedaży i dostaw broni i powiązanych materiałów do oraz z Erytrei.

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 2  nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji Rady 2010/127/WPZiB 3 , przyjętej na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1907 (2009).

(3) W dniu 14 listopada 2018 r. RB ONZ przyjęła rezolucję RB ONZ nr 2444 (2018) uchylającą, ze skutkiem natychmiastowym, wszystkie środki ograniczające ONZ skierowane przeciwko Erytrei.

(4) W dniu 10 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1944 uchylającą decyzję 2010/127/WPZiB.

(5) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(6) Należy w związku z tym uchylić rozporządzenie (UE) nr 667/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rozporządzenie (UE) nr 667/2010 niniejszym traci moc.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 ZDz.U. L 314 z 11.12.2018, s. 60.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 16).
3 Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Erytrei (Dz.U. L 51 z 2.3.2010, s. 19).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.