Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.248.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1756
z dnia 26 września 2017 r.
uchylające rozporządzenie (UE) nr 1013/2010 ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , a w szczególności jego art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, dostosowanie zdolności połowowej było uregulowane w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 2 . W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1013/2010 3  ustanowiono przepisy wykonawcze do tego rozdziału, jeśli chodzi o poziomy odniesienia dla flot rybackich, monitorowanie wprowadzania i wycofywania statków, zbieranie danych, wymianę informacji i sprawozdawczość roczną.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 zostało uchylone rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, a dostosowanie zdolności połowowej i zarządzanie nią regulowane jest obecnie przepisami części IV rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W szczególności pułapy zdolności połowowej państw członkowskich są obecnie określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a przepisy dotyczące sprawozdań rocznych, które mają być przesyłane przez państwa członkowskie, przepisy dotyczące zarządzania wprowadzaniem do floty krajowej i wycofywaniem z niej statków, przepisy dotyczące zbierania i wymiany danych są obecnie określone, odpowiednio, w art. 22, art. 23 oraz art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(3) W związku z tym przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1013/2010 zostały zastąpione przepisami, które określono w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(4) W celu wykonania przepisów art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy usunąć z ram prawnych, w których stosuje się ten artykuł, wszystkie nieaktualne przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1013/2010.

(5) Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1013/2010 ze skutkiem od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1013/2010 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.