Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.282.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1248/2007
z dnia 22 października 2007 r.
uchylające rozporządzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, 279 i 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2040/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie dyscypliny budżetowej(3) określa zasady mające na celu zapewnienie właściwego zarządzania wydatkami Wspólnoty związanymi zarówno z Sekcją Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jak i z rezerwami na działania zewnętrzne, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(4).

(2) W odniesieniu do części I rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 dotyczącej wydatków na rolnictwo, pułapy określone w ramach finansowych na lata 2007-2013 zawartych w załączniku I do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(5) ("porozumienie międzyinstytucjonalne z 2006 r.") wykluczają potrzebę pozostawienia zawartych w tym rozporządzeniu stosownych wytycznych dotyczących rolnictwa.

(3) Pozostałe przepisy dotyczące dyscypliny budżetowej w obszarze rolnictwa określone w części I rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 zostały zastąpione art. 18, 19 i 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(6).

(4) W odniesieniu do części II rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 dotyczącego rezerw na działania zewnętrzne, nie są już potrzebne szczególne przepisy i środki mające charakter nadzwyczajny w kontekście systemu zasobów własnych w celu finansowania Funduszu Gwarancyjnego i rezerwy na pomoc nadzwyczajną. Rezerwa na gwarancje kredytowe została zastąpiona w ramach finansowych 2007-2013 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r. pozycją budżetową w ramach działu 4 "UE jako partner na arenie międzynarodowej". Główne zasady dotyczące rezerwy na pomoc nadzwyczajną są określone w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(7), natomiast kwota i warunki wykorzystywania określone są w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 2006 r. Ponieważ w grę nie wchodzą bezpośrednio interesy osób trzecich, nie ma potrzeby włączenia wyżej wymienionego porozumienia do rozporządzenia.

(5) W związku z tym wszystkie przepisy rozporządzenia (WE) nr 2040/2000 stały się nieaktualne.

(6) Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 2040/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2040/2000 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA
Przewodniczący

______

(1) Opinia z dnia 13 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 8 z 12.1.2007, str. 3.

(3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 27.

(4) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

(5) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

(6) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

(7) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.