Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.387.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3821/92
z dnia 28 grudnia 1992 r.
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 3294/86 i zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 1393/76, (EWG) nr 1780/89, (EWG) nr 2053/89, (EWG) nr 2054/89, (EWG) nr 209/88 i nr 163/67/EWG w celu zniesienia odstępstw od stosowania rolniczego kursu przeliczeniowego w odniesieniu do danych kwot

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3813/92 z dnia 28 grudnia 1992 r. w sprawie jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych, jakie mają być stosowane do celów wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 3813/92 uchyla z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 1676/85(2), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2205/90(3); art. 2 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1676/85 przewiduje, obowiązujące w dniu 31 grudnia 1992 r., odstępstwa od stosowania rolniczego kursu przeliczeniowego w odniesieniu do niektórych kwot, aby umożliwić stosowanie kursów bardziej zbliżonych do faktycznych okoliczności gospodarczych i uniknąć ryzyka zakłóceń pieniężnych; odstępstwa te nie wydają się uzasadnione w sytuacji obowiązywania systemu agromonetarnego z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. oraz po wprowadzeniu rolniczego kursu przeliczeniowego zbliżonego do faktycznych okoliczności gospodarczych; dlatego należy uchylić odnośne przepisy;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3294/86 z dnia 29 października 1986 r. ustalające kurs przeliczeniowy stosowany w odniesieniu do opłat wyrównawczych i refundacji w sektorze ryżu(4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3119/89(5), przewiduje stosowanie specjalnego kursu przeliczeniowego w przypadku niektórych przeliczeń na walutę krajową w sektorze ryżu;

artykuł 1a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1393/76 z dnia 17 czerwca 1976 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu produktów z sektora uprawy winorośli pochodzących z niektórych państw trzecich(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3671/89(7), przewiduje reprezentatywny kurs rynkowy do przeliczania cen referencyjnych franco granica na walutę krajową;

artykuł 34 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1780/89 z dnia 21 czerwca 1989 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zbywania alkoholu uzyskanego w wyniku destylacji określonej w art. 35, 36 i 39 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 i przechowywanego przez agencje interwencyjne(8), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2864/92(9), przewiduje stosowanie reprezentatywnego kursu rynkowego do przeliczania na walutę krajową określonych płatności gwarancji i zabezpieczeń;

artykuł 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2053/89(10) oraz (EWG) nr 2054/89(11) ustanawiających szczegółowe zasady stosowania systemu minimalnych cen importowych na odpowiednio, niektóre rodzaje przetworów z wiśni i czereśni oraz suszone winogrona, ostatnio zmienionych rozporządzeniem (EWG) nr 3390/89(12), przewiduje reprezentatywny kurs rynkowy do przeliczania minimalnej ceny importowej na walutę krajową;

artykuł 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 209/88 z dnia 26 stycznia 1988 r. w sprawie ustalania dodatkowych kwot przy przywozie produktów z wieprzowiny z państw trzecich(13), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3117/89(14), stanowi, że cena ofertowa jest wyrażona w ecu po przeliczeniu cen odnotowanych w walucie krajowej na ecu przy zastosowaniu reprezentatywnego kursu rynkowego;

artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 163/67/EWG z dnia 26 czerwca 1967 r. w sprawie ustalenia dodatkowej ilości przywozu z państw trzecich produktów drobiowych(15), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3116/89(16), stanowi, że cena ofertowa jest wyrażona w ecu po przeliczeniu cen odnotowanych w walucie krajowej na ecu przy zastosowaniu reprezentatywnego kursu rynkowego;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rozporządzenie (EWG) nr 3294/86 niniejszym traci moc.

Artykuł  2

Artykuł 1a rozporządzenia (EWG) nr 1393/76 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1a

Do celów porównania cen ofertowych z cenami referencyjnymi franco granica, te ostatnie przelicza się na walutę krajową przy zastosowaniu rolniczego kursu przeliczeniowego obowiązującego w dniu wywozu wskazanego w świadectwie, określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Jednakże w przypadkach innych niż określone w art. 3 ust. 1, rolniczy kurs przeliczeniowy, który ma być stosowany do celów porównania określony w poprzednim ustępie, stanowi kurs ważny w dniu dokonania formalności celnych dotyczących dopuszczenia do swobodnego obrotu."

Artykuł  3

Artykuł 34 rozporządzenia (EWG) nr 1780/89 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 34

Rolniczy kurs przeliczeniowy obowiązujący w przeddzień publikacji ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert przetargowych stosuje się w celu przeliczania na waluty krajowe:

- płatności dokonanych przed wydaniem poleceń wycofania określonych w art. 9 ust. 2, art. 17 ust. 3 i art. 28 ust. 1, wyrażonych w ecu w czasie złożenia oferty przetargowej,

- zabezpieczenia przetargowego określonego w art. 6 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 22 ust. 2, wyrażonego w ecu na jeden hektolitr alkoholu o obj. 100 %,

- gwarancji wykonawczych określonych w art. 8 ust. 2 tiret drugie, art. 16 ust. 2 tiret drugie, art. 24 ust. 2 tiret drugie i art. 26 ust. 2, wyrażonych w ecu na jeden hektolitr alkoholu o obj. 100 %,

- dokonanych wpłat za próbki zgodnie z art. 31 ust. 1, wyrażonych w ecu."

Artykuł  4

Artykuł 3 rozporządzeń (EWG) nr 2053/89 i (EWG) nr 2054/89 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Minimalną cenę importową przelicza się na walutę krajową Państwa Członkowskiego, w którym następuje dopuszczenie do swobodnego obrotu, przy zastosowaniu rolniczego kursu przeliczeniowego obowiązującego w dniu, w którym przyjęto zgłoszenie dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu."

Artykuł  5

W art. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 209/88 otrzymuje brzmienie:

"Cenę ofertową podaje się w ecu na podstawie cen określonych w akapicie pierwszym, odnotowanych w walucie krajowej danego Państwa Członkowskiego oraz przeliczanych na ecu przy zastosowaniu rolniczego kursu przeliczeniowego stosowanego w dniu odnotowania tych cen".

Artykuł  6

W art. 1 ust. 3 rozporządzenia nr 163/67/EWG akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Cenę ofertową wyraża się w ecu na podstawie cen określonych w ust. 2, odnotowanych w walucie krajowej danego Państwa Członkowskiego oraz przelicza się na ecu przy zastosowaniu rolniczego kursu przeliczeniowego stosowanego w dniu, w którym ceny te są odnotowane."

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 387 z 31.12.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 164 z 24.6.1985, str. 1.

(3) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 9.

(4) Dz.U. L 304 z 30.10.1986, str. 25.

(5) Dz.U. L 300 z 18.10.1989, str. 14.

(6) Dz.U. L 157 z 18.6.1976, str. 20.

(7) Dz.U. L 358 z 8.12.1989, str. 26.

(8) Dz.U. L 178 z 24.6.1989, str. 1.

(9) Dz.U. L 268 z 1.10.1992, str. 48.

(10) Dz.U. L 195 z 11.7.1989, str. 11.

(11) Dz.U. L 195 z 11.7.1989, str. 14.

(12) Dz.U. L 326 z 11.11.1989, str. 27.

(13) Dz.U. L 21 z 27.1.1988, str. 5.

(14) Dz.U. L 300 z 18.10.1989, str. 11.

(15) Dz.U. 129 z 28.6.1967, str. 2577/67.

(16) Dz.U. L 300 z 18.10.1989, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.