Dz.U.UE.L.2018.313.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej

W dniu 4 września 2018 r. Unia Europejska i Australia powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tymczasowego stosowania Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej 1 . W związku z tym Australia i Unia od dnia 4 października 2018 r. mogą tymczasowo stosować wspólnie określone postanowienia tej Umowy zgodnie z jej art. 61 ust. 2.

Na podstawie art. 2 decyzji Rady (UE) 2017/1546 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania umowy ramowej stosuje się tymczasowo - lecz jedynie w zakresie obejmującym kwestie należące do kompetencji Unii, w tym kwestie należące do kompetencji Unii co do określania i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - następujące postanowienia umowy:

- art. 3 (Dialog polityczny),
- art. 10 (Współpraca w ramach organizacji regionalnych i międzynarodowych),
- art. 56 (Wspólny Komitet) z wyjątkiem ust. 3 lit. g) i h),
- tytuł X (Postanowienia końcowe) z wyjątkiem art. 61 ust. 1 i 3, w zakresie niezbędnym do zapewnienia tymczasowego stosowania postanowień umowy, o których mowa w trzech pierwszych tiret.
1 Dz.U. L 237 z 15.9.2017, s. 7.