Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.222.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(2018/C 222/09)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2018 r.)

Art. 36 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 1  stanowi, że "Zarząd [Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności], działając w oparciu o wniosek dyrektora zarządzającego, przygotowuje wykaz właściwych organów wskazanych przez państwa członkowskie, które mogą wspierać indywidualnie lub w sieci Urząd w wykonywaniu jego misji. Wykaz taki należy podać do wiadomości publicznej".

Zarząd EFSA przygotował ten wykaz po raz pierwszy w dniu 19 grudnia 2006 r. i od tego dnia jest on:

i.
regularnie aktualizowany w oparciu o wnioski dyrektora zarządzającego EFSA, biorąc pod uwagę wyniki przeglądów lub nowe wnioski w sprawie wyznaczenia składane przez państwa członkowskie (zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 2230/2004 2 );
ii.
udostępniany publicznie na stronie internetowej EFSA, gdzie publikowana jest najnowsza zaktualizowana wersja wykazu właściwych organizacji; oraz
iii.
udostępniany organizacjom za pośrednictwem narzędzia wyszukiwania na potrzeby art. 36 wraz z danymi kontaktowymi organizacji i informacji o ich konkretnych kompetencjach.

Stosowne informacje zostały udostępnione na stronach internetowych EFSA pod następującymi adresami:

i.
ostania aktualizacja wykazu właściwych organizacji dokonana przez zarząd EFSA w dniu [14 czerwca 2016 r.] - [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180620-0];
ii.
zaktualizowany wykaz właściwych organizacji - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; oraz
iii.
Narzędzie wyszukiwania na potrzeby art. 36 - http://www.efsa.europa.eu/art36/search

EFSA będzie aktualizowała treść niniejszego powiadomienia, w szczególności jeżeli chodzi o zamieszczone w nim łącza do stron internetowych.

Dalsze pytania prosimy kierować na adres Cooperation.Article36@efsa.europa.eu

1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 64).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.