Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.61.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2002 r.

UMOWA RAMOWA
zawarta między Wspólnotą Europejską a Republiką Turecką w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tureckiej w programach Wspólnoty

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "Wspólnotą",

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA TURECKA, zwana dalej "Turcją",

z drugiej strony,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Uchwała Rady Stowarzyszenia UE - Turcja z dnia 6 marca 1995 roku, przewidywała kontynuację inicjatyw podejmowanych w niektórych dziedzinach z zamiarem rozszerzenia zakresu współpracy UE-Turcja, w tym możliwego udziału Turcji w niektórych programach wspólnotowych.

(2) W grudniu 1997 roku, w Luksemburgu, Rada Europejska postanowiła, iż udział w programach wspólnotowych stanowi metodę rozszerzenia zakrojonej na szeroką skalę strategii przedakcesyjnej przewidzianej dla państw kandydujących, przy czym udział ten ustala się dla każdego przypadku odrębnie. Jednocześnie, ustanowiono Europejską Strategię dla Turcji, umożliwiającą temu państwu wzięcie udziału w programach wspólnotowych. W następstwie posiedzeń Rady Europejskiej w Helsinkach w grudniu 1999 roku, oraz w szczególności, w Nicei w grudniu 2000 roku, podejście w tej dziedzinie, odrębne dla każdego przypadku, można było przekształcić w podejście zakrojone na szeroką skalę, obejmujące większość programów wspólnotowych.

(3) W Helsinkach, Rada Europejska ustaliła, iż Turcja jest państwem kandydującym mającym zamiar przystąpić do Unii w oparciu o identyczne kryteria, jakie stosuje się do pozostałych państw kandydujących oraz, że w oparciu o istniejącą strategię europejską, podobnie jak pozostałe państwa kandydujące, Turcja będzie korzystać ze strategii przedakcesyjnej stymulującej i wspierającej jej reformy, w tym dającej szansę brania udziału w programach i agencjach wspólnotowych, a ponadto, iż Republika Turecka będzie również miała możliwość brania udziału w programach i agencjach wspólnotowych i posiedzeniach państw kandydujących oraz Unii odbywanych w kontekście procesu akcesyjnego.

(4) Turcja wyraziła wolę wzięcia udziału w niektórych programach wspólnotowych.

(5) Zasady i warunki szczególne dotyczące udziału Turcji w każdym z programów, w tym udział finansowy tego państwa, należy ustalić na mocy Umowy zawartej między Komisją Wspólnot Europejskich, działającą w imieniu Wspólnoty, a właściwymi władzami Turcji,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Turcja będzie miała możliwość wzięcia udziału we wszystkich programach wspólnotowych otwartych na udział państw kandydujących z Europy Centralnej i Wschodniej, zgodnie z postanowieniami zatwierdzającymi te programy.

Artykuł  2

Turcja będzie uczestniczyła finansowo w budżecie ogólnym Unii Europejskiej dotyczącym programów szczególnych, w których Turcja bierze udział.

Artykuł  3

Przedstawiciele Turcji będą mieli możliwość brania udziału w Komitetach Zarządzających, odpowiedzialnych za monitorowanie programów, w których Turcja bierze finansowy udział, w charakterze obserwatorów.

Artykuł  4

Projekty oraz inicjatywy przedłożone przez uczestników z Turcji na tyle, na ile to możliwe, będą podlegały tym samym warunkom, zasadom i procedurom, jakie w zakresie omawianych programów, stosuje się w odniesieniu do Państw Członkowskich.

Artykuł  5

Szczegółowe zasady i warunki dotyczące udziału Turcji w każdym z programów, w szczególności należnego udziału finansowego, zostaną ustalone na mocy Umowy zawartej między Komisją, działającą w imieniu Wspólnoty, oraz właściwymi władzami Turcji.

Jeśli Turcja wnioskuje o pomoc zewnętrzną Wspólnoty, w oparciu o rozporządzenia Rady (WE) nr 390/2001 z dnia 26 lutego 2001 roku, w sprawie pomocy dla Turcji w ramach strategii przedakcesyjnej, a w szczególności, w sprawie ustanowienia Partnerstwo dla Członkostwa(1), zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1488/96 z dnia 23 lipca 1996 roku w sprawie środków finansowych i technicznych towarzyszących (Państwa Śródziemnomorskie i Bliski Wschód) reformie struktur ekonomicznych i społecznych w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskiego(2), lub rozporządzenia Rady (WE) nr 764/2000 z dnia 10 kwietnia 2000 roku dotyczącego wdrażania środków intensyfikujących unię celną UE - Turcja(3), lub rozporządzenia (WE) nr 257/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 stycznia 2001 roku, w odniesieniu do wdrażania środków promowania rozwoju gospodarczego i społecznego Turcji(4), lub zgodnie z każdym podobnym rozporządzeniem przewidującym udzielenie Turcji przez Wspólnotę pomocy zewnętrznej, które może zostać przyjęte w przyszłości, warunki zarządzające korzystaniem przez Turcję z pomocy Wspólnoty należy ustalić w Nocie o Finansowaniu.

Artykuł  6

Niniejszą Umowę stosuje się na czas nieokreślony.

Każda ze Stron może je wypowiedzieć pisemnie za sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia.

Artykuł  7

Nie później niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszej Umowy oraz następnie, co trzy lata, obie Umawiające się Strony mogą dokonać rewizji wykonywania niniejszej Umowy w oparciu o rzeczywisty udział Turcji w jednym lub większej liczbie programów wspólnotowych.

Artykuł  8

Niniejszą Umowę stosuje się z jednej strony do terytoriów, w których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, z drugiej zaś do terytorium Turcji.

Artykuł  9

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem, w którym Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o dopełnieniu właściwych dla nich procedur.

Artykuł  10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i tureckim, każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

______

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2001, str. 1.

(2) Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2698/2000 (Dz.U. L 311 z 12.2.2000, str. 1).

(3) Dz.U. L 94 z 14.4.2000, str. 6.

(4) Dz.U. L 39 z 9.2.2001, str. 1.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende februar to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna

kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari tjugohundratvå.

Brüksel'de, ikibin iki yıhnın Şubat ayının yirmi altıncı günü imzalanmıştır.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

(podpis pominięto)

Türkiye Cumhuriyeti adına

(podpis pominięto)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.