Tunezja-Wspólnota Europejska. Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji. Bruksela.1999.12.21.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.340.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1999 r.

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW
między Wspólnotą Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

A. List Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 21 grudnia 1999 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji, które przeprowadzone zostały, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 protokołu 1 do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Tunezyjską, między władzami Tunezji a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji.

Celem tych konsultacji było ponowne zbadanie sytuacji w celu określenia uzgodnień z mocą od dnia 1 stycznia 2000 roku.

W wyniku tych konsultacji uzgodniono przedłużenie istniejących uzgodnień o jeden rok na takich samych następujących warunkach:

Cło w wysokości 7,81 EUR za 100 kg stosuje się do przywozu do Wspólnoty, w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2000 roku, w odniesieniu do 46.000 ton na rok gospodarczy, nieprzetworzonej oliwy z oliwek objętej kodem CN 1509 10 10 lub 1509 10 90 uzyskanej w całości w Tunezji i przewiezionej bezpośrednio z tego kraju do Wspólnoty.

Ponowna ocena sytuacji będzie w międzyczasie kontynuowana w celu określenie uzgodnień z mocą od 1 stycznia 2001 roku.

Niniejsze Porozumienie zostanie zatwierdzone przez Strony zgodnie z ich własnymi procedurami.

Byłbym zobowiązany gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na treści niniejszego listu.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

(podpis pominięto)

B. List Rządu Republiki Tunezyjskiej

Bruksela, dnia 21 grudnia.1999 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści:

"Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji, które przeprowadzone zostały, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 protokółu 1 do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Tunezyjską, między władzami Tunezji a Komisją Wspólnot Europejskich w sprawie uzgodnień dotyczących przywozu nieprzetworzonej oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji.

Celem tych konsultacji było ponowne zbadanie sytuacji w celu określenia uzgodnień z mocą od dnia 1 stycznia 2000 roku.

W wyniku tych konsultacji uzgodniono przedłużenie istniejących uzgodnień o jeden rok na takich samych następujących warunkach:

Cło w wysokości 7,81 EUR za 100 kg stosuje się do przywozu do Wspólnoty, w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2000 roku, w odniesieniu do 46.000 ton na rok gospodarczy, nieprzetworzonej oliwy z oliwek objętej kodem CN 1509 10 10 lub 1509 10 90 uzyskanej w całości w Tunezji i przewiezionej bezpośrednio z tego kraju do Wspólnoty.

Ponowna ocena sytuacji będzie w międzyczasie kontynuowana w celu określenie uzgodnień z mocą od 1 stycznia 2001 roku.

Niniejsze Porozumienie zostanie zatwierdzone przez Strony zgodnie z ich własnymi procedurami.

Byłbym zobowiązany gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na treści niniejszego listu."

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Rządu Republiki Tunezyjskiej.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Rządu Republiki Tunezyjskiej

(podpis pominięto)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.