Trzeci Protokół do Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami. Genewa.1995.10.06.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.167.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 1996 r.

TRZECI PROTOKÓŁ DO UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE HANDLU USŁUGAMI

CZŁONKOWIE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU, których listy szczególnych zobowiązań w stosunku do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, odnoszące się do przepływu osób fizycznych są załączone do niniejszego Protokołu,

PRZEPROWADZIWSZY negocjacje na warunkach decyzji ministerialnej w sprawie negocjacji dotyczących przepływu osób fizycznych przyjętej w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 roku,

UWZGLĘDNIAJĄC wyniki tych negocjacji,

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję w sprawie przepływu osób fizycznych przyjętą przez Radę Handlu Usługami w dniu 30 czerwca 1995 roku,

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. Zobowiązania w sprawie przepływu osób fizycznych załączone do niniejszego Protokołu odnoszące się do Członka, po wejściu w życie niniejszego Protokołu dla tego Członka, zastąpią lub uzupełnią odpowiednie zapisy w sprawie przepływu osób fizycznych w liście zobowiązań szczególnych tego Członka.

2. Niniejszy Protokół zostaje poddany akceptacji, przez podpisanie lub w inny sposób, przez zainteresowanych Członków do dnia 30 czerwca 1996 roku.

3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia po dniu 1 stycznia 1996 roku dla tych Członków, którzy zaakceptowali go do tego czasu, a dla akceptujących go po tym terminie, jednak nie później niż dnia 30 czerwca 1996 roku, wchodzi on w życie trzydziestego dnia od daty dokonania takiej akceptacji. Jeżeli Członek, którego lista jest załączona do niniejszego Protokołu, nie zaakceptuje go do tego dnia, sprawa zostaje przedstawiona Radzie Handlu Usługami do rozważenia i podjęcia właściwego działania.

4. Niniejszy Protokół zostaje złożony u Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Handlu. Dyrektor Generalny niezwłocznie dostarcza każdemu z Członków uwierzytelniony odpis niniejszego Protokołu i zawiadomienia o jego akceptacji na mocy ustępu 3.

5. Niniejszy Protokół zostaje zarejestrowany zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Genewie dnia...... (miesiąc) tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku, w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, każda wersja językowa jest autentyczna, z wyjątkiem, gdy przewidziano to inaczej w odniesieniu do załączonych do niego list.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.