Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.87.133

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2019 r.

Wspólny list Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich z jednej strony i oddzielnego obszaru celnego Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu z drugiej strony, zgodnie z paragrafem 5 Procedur dla implementacji artykułu XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) (S/L/80 z 29 października 1999r.) dotyczący modyfikacji proponowanych w listach zobowiązań GATS Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich (dalej WE) wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Wspólnot Europejskich

Dnia 28 maja 2004 roku i 4 kwietnia 2005 roku WE przedłożyły dwie Informacje zgodnie z artykułem V GATS (rozpowszechnione jako dokument S/SECRET/8, datowany na 11 czerwca 2004, oraz jako dokument S/SECRET/9, datowany na 12 kwietnia 2005), gdzie notyfikowały swój zamiar modyfikowania lub wycofania zobowiązań szczegółowych zawartych w listach dołączonych do Informacji, stosownie do artykułu V ust. 5 GATS i zgodnie z warunkami artykułu XXI ust. 1(b) GATS.

Następnie, po przedstawieniu pierwszej Informacji, oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu przedłożył odpowiednie roszczenie stosownie do artykułu XXI ust. 2(a) GATS (S/L/169) w odniesieniu do S/SECRET/8. Roszczenie odnośnie S/SECRET/9 nie zostało złożone. WE i oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu przystąpiły do negocjacji stosownie do artykułu XXI ust. 2(a) GATS w odniesieniu do S/SECRET/8.

W odniesieniu do procedury rozpoczętej notyfikacją zawartą w dokumencie S/SECRET/8, pierwotny okres negocjacji, który zakończył się 26 października 2004 roku, był przedłużany (w drodze wzajemnego uzgodnienia) pięciokrotnie (do 26 kwietnia 2005 roku, do 27 lutego 2006 roku, do 1 czerwca 2006 roku, do 1 lipca i do 17 lipca 2006 roku). Podczas tych negocjacji, WE i oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu zgodziły się na wyrównania kompensacyjne za wycofania się i modyfikacje zawarte w dokumencie S/SECRET/8.

Raport z rezultatów tych negocjacji, który jest dołączony do niniejszego listu, zawiera(1) proponowane modyfikacje w notyfikacjach wspomnianych powyżej,(2) uzgodnione wyrównania kompensacyjne za modyfikacje i wycofania się ze zobowiązań notyfikowane w S/SECRET/8, oraz(3) projekt skonsolidowanej listy zobowiązań szczegółowych, który jest wynikiem połączenia istniejących list zobowiązań WE i jej państw członkowskich, włączenia w te listy zarówno modyfikacji i wycofań się ze zobowiązań notyfikowanych przez WE na podstawie dokumentów S/SECRET/8 i S/SECRET/9 jak i wyrównań kompensacyjnych uzgodnionych pomiędzy WE i oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu.

Niniejszy list i Załączniki I i II dołączonego do niego raportu stanowią Umowę pomiędzy WE i oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu w odniesieniu do S/SECRET/8 zawartą zgodnie z artykułem XXI ust. 2(a) GATS 1 . Umowa nie będzie interpretowana w celu modyfikowania List odstępstw WE i jej państw członkowskich od artykułu II. Umowa nie będzie interpretowana jako wpływająca na prawa i obowiązki Stron w odniesieniu do artykułu VIII GATS.

Stosownie do procedur określonych w paragrafach 20 do 22 dokumentu S/L/80, WE przekażą do Sekretariatu w celu upowszechnienia, projekt skonsolidowanej listy zobowiązań do certyfikacji do 14 września 2006 roku, pod warunkiem, że umowa zostanie podpisana przez wszystkie poszkodowane kraje lub termin przewidziany w paragrafie 7 dokumentu S/L/80 wygaśnie i nie będzie wniosków o arbitraż. Rezultaty negocjacji wejdą w życie po zakończeniu procedur certyfikacyjnych, w dniu określonym przez WE i następującym po wypełnieniu przez WE wewnętrznych postępowań zatwierdzających, do których przyspieszenia WE będą przykładać wszelkie wysiłki. Modyfikacje i wycofania się proponowane w dokumentach S/SECRET/8 i S/SECRET/9 nie wejdą w życie dopóki wszystkie wyrównania kompensacyjne wskazane w Załączniku II nie wejdą w życie.

Raport w sprawie rezultatu negocjacji przeprowadzonych zgodnie z artykułem XXI ust.2(a) Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS)

dotyczący

modyfikacji proponowanych w listach zobowiązań GATS Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich (dalej WE) wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Wspólnot Europejskich,

Zgodnie z paragrafem 5 Procedur dla implementacji artykułu XXI GATS (dokument S/L/80 z dnia 29 października 1999 roku), WE składają następujący raport:

1. Dnia 28 maja 2004 roku i 4 kwietnia 2005 roku, WE przedłożyły dwie Informacje zgodnie z artykułem V GATS (rozpowszechnione jako dokument S/SECRET/8, datowany na 11 czerwca 2004 roku, oraz jako dokument S/SECRET/9, datowany na 12 kwietnia 2005 roku), gdzie notyfikowały swój zamiar modyfikowania lub wycofania zobowiązań szczegółowych zawartych w liście dołączonej do informacji (dalej "proponowane modyfikacje"), stosownie do artykułu V ust. 5 GATS i zgodnie z warunkami artykułu XXI ust. 1(b) GATS. Proponowane zobowiązania zawarte są w Załączniku I.
2. W następstwie złożenia notyfikacji zawartej w dokumencie S/SECRET/8, oraz zgodnie z artykułem XXI ust. 2(a) GATS, osiemnastu Członków WTO (Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, chińskie Tajpej, Kolumbia, Kuba, Ekwador, chiński Hongkong, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Filipiny, Szwajcaria, Urugwaj oraz Stany Zjednoczone) złożyło swoje roszczenie.
3. W następstwie złożenia notyfikacji zawartej w dokumencie S/SECRET/9, oraz zgodnie z artykułem XXI ust. 2(a) GATS, czternastu Członków WTO (Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Kolumbia, Ekwador, chiński Hongkong, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Urugwaj oraz Stany Zjednoczone) złożyło swoje roszczenie.
4. Oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu złożył dwa roszczenia zgodnie z artykułem XXI ust. 2(a) GATS (S/L/175 w odniesieniu do S/SECRET/8 i S/L/228 w odniesieniu do S/SECRET/9). WE i oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu przystąpiły do negocjacji stosownie do artykułu XXI ust. 2(a) GATS w odniesieniu do S/SECRET/8 i S/SECRET/9.
5. W odniesieniu do procedury rozpoczętej notyfikacją zawartą w dokumencie S/SECRET/8, pierwotny okres negocjacji, który zakończył się 26 października 2004 roku, był przedłużany (w drodze wzajemnego uzgodnienia) pięciokrotnie (do 26 kwietnia 2005 roku, do 27 lutego 2006 roku, do 1 czerwca 2006 roku, do 1 lipca i do 17 lipca 2006 roku).
6. Podczas tych negocjacji, WE i oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu zgodziły się na wyrównania kompensacyjne za modyfikacje i wycofania się zawarte w dokumencie S/SECRET/8. Załączniki I i II tego raportu, łącznie ze wspólnym listem do którego raport jest dołączony, stanowią Umowę pomiędzy WE i oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu w odniesieniu do S/SECRET/8 zawartą zgodnie z artykułem XXI ust. 2(a) GATS 2 . Umowa nie będzie interpretowana w celu modyfikowania List odstępstw WE i jej państw członkowskich od artykułu II. Umowa nie będzie interpretowana jako wpływająca na prawa i obowiązki Stron w odniesieniu do artykułu VIII GATS.
7. Wobec powyższego, zaproponowane modyfikacje i uzgodnione wyrównania kompensacyjne są włączone do projektu skonsolidowanej listy WE w GATS, która wynika z połączenia istniejących list zobowiązań WE i jej państw członkowskich oraz ze wstawienia zarówno modyfikacji lub wycofań się ze zobowiązań notyfikowanych przez WE zgodnie z dokumentami S/SECRET/8 i S/SECRET/9 oraz wyrównań kompensacyjnych uzgodnionych pomiędzy WE i oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu.
8. Stosownie do procedur określonych w paragrafach 20 do 22 dokumentu S/L/80, WE przekażą do Sekretariatu w celu upowszechnienia, projekt skonsolidowanej listy zobowiązań do certyfikacji do 14 września 2006 roku, pod warunkiem, że umowa zostanie podpisana przez wszystkie poszkodowane kraje lub termin przewidziany w paragrafie 7 dokumentu S/L/80 wygaśnie i nie będzie wniosków o arbitraż. Rezultaty negocjacji wejdą w życie po zakończeniu procedur certyfikacyjnych, w dniu określonym przez WE i następującym po wypełnieniu przez WE wewnętrznych postępowań zatwierdzających, do których przyspieszenia WE będą przykładać wszelkie wysiłki. Modyfikacje i wycofania się ze zobowiązań proponowane w dokumentach S/SECRET/8 i S/SECRET/9 nie wejdą w życie dopóki wszystkie wyrównania kompensacyjne wskazane w Załączniku II nie wejdą w życie.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

A) Modyfikacje notyfikowane w dokumencie S/SECRET/8:

Zobowiązania horyzontalne

* Zapis w dostępie do rynku (strona 9): "We wszystkich państwach członkowskich WE usługi uważane za usługi użyteczności publicznej na poziomie krajowym lub lokalnym mogą być przedmiotem monopoli publicznych lub praw wyłącznych przyznanych prywatnym operatorom". Ten zapis nie był zawarty w liście zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji. To ograniczenie obecnie stosuje się do wszystkich państw członkowskich.

* Ograniczenia w traktowaniu narodowym dotyczące oddziałów, agencji i przedstawicielstw w sposobie 3 (strony 9 i 10). Ten zapis nie był zawarty w liście zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Słowenii i Słowacji. To ograniczenie obecnie stosuje się do wszystkich państw członkowskich.

* Ograniczenia w traktowaniu narodowym dotyczące przedsiębiorstw podległych w sposobie 3 (strona 10). Ten zapis nie był zawarty w liście zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji. To ograniczenie obecnie stosuje się do wszystkich państw członkowskich.

* Ograniczenia w traktowaniu narodowym dotyczące subsydiów w sposobie 3 (strona 13). Lista zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Austrii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji zawierała jedynie część ograniczeń dotyczących subsydiów w sposobie 3 zawartych w liście WE i jej państw członkowskich. Te ograniczenia są obecnie rozszerzone na te państwa członkowskie.

* Ograniczenie w traktowaniu narodowym dotyczące subsydiów w sposobie 4 (strona 13). Lista zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty i Słowacji nie zawierały ograniczenia dotyczącego subsydiów w sposobie 4 zawartego w liście WE i jej państw członkowskich. To ograniczenie są obecnie rozszerzone na te państwa członkowskie.

* Zobowiązania Cypru w dostępie do rynku w sposobie 4. Te zobowiązania są wycofane.

* Zapis w dostępie do rynku w sposobie 4 - przepływy wewnątrzkorporacyjne (ICT) (strona 26). Lista zobowiązań szczegółowych Republiki Czeskiej, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji nie zawierała ograniczenia, że podmiot przyjmujący musi skutecznie świadczyć podobne usługi na terytorium danego państwa członkowskiego Wspólnoty. To ograniczenie jest obecnie rozszerzone na te państwa członkowskie.

* Zapis w dostępie do rynku w sposobie 4 - osoby podróżujące w celach służbowych (BV) - sprzedawcy usług (strona 30). Lista zobowiązań szczegółowych Polski nie zawierała ograniczenia, że przedstawiciele ci nie będą zaangażowani w prowadzenie sprzedaży bezpośredniej dla ogółu społeczeństwa lub w świadczenie usług. To ograniczenie jest obecnie rozszerzone na to państwo członkowskie.

* Zapis w dostępie do rynku w sposobie 4 - osoby podróżujące w celach służbowych (BV) - ustanowienie obecności handlowej (strona 30). Lista zobowiązań szczegółowych Litwy nie zawierała ograniczenia, że przedstawiciele ci nie będą zaangażowani w prowadzenie sprzedaży bezpośredniej dla ogółu społeczeństwa lub w świadczenie usług. To ograniczenie jest obecnie rozszerzone na to państwo członkowskie.

* Zobowiązania Litwy w dostępie do rynku w sposobie 4 - osoby podróżujące w celach służbowych (BV) (strona 32). Te zobowiązania są częściowo wycofane.

* Zobowiązania Łotwy w dostępie od rynku w sposobie 4 - usługodawcy kontraktowi (CSS) (strona 33). Lista zobowiązań szczegółowych Łotwy nie zawierała ograniczenia, że czasowy wjazd i pobyt na terytorium danego państwa członkowskiego nie będą przekraczać trzech miesięcy w okresie 12 miesięcy. To ograniczenie jest obecnie rozszerzone na to państwo członkowskie.

Zobowiązania sektorowe

* Usługi wynajmu/dzierżawy bez załogi - w odniesieniu do środków transportu lotniczego (strona 95). Ograniczenie w dostępie do rynku w sposobie 2 jest rozszerzone na Estonię, Litwę, Węgry, Austrię, Słowenię, Finlandię i Szwecję oraz ograniczenie w dostępie do rynku w sposobie 3 jest rozszerzone na Estonię, Węgry i Austrię.

* Usługi związane z wytwórczością (strony 109 i 110). Zobowiązania zawarte w liście Łotwy, Litwy i Austrii są wycofane.

* Usługi edukacyjne (strona 156) - ograniczenie do "jedynie usług finansowanych ze źródeł prywatnych". To ograniczenie nie było zawarte w liście Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Austrii, Słowenii (jedynie nie w odniesieniu do usług w zakresie kształcenia dla dorosłych) i Słowacji. To ograniczenie jest obecnie rozszerzone na te państwa członkowskie. W przypadku Słowenii, to rozszerzenie dotyczy jedynie usług w zakresie kształcenia dla dorosłych.

* Usługi bankowe i inne usługi finansowe (wyłączając ubezpieczenia) (strony 193, 213 i 217). Ograniczenie w dostępie do rynku wskazujące, że "założenie wyspecjalizowanej spółki zarządzającej jest wymagane dla realizacji działań zarządu funduszami powierniczymi i funduszami inwestycyjnymi" i że "jedynie firmy posiadające zarejestrowaną siedzibę we Wspólnocie mogą prowadzić działalność w charakterze depozytariuszy aktywów funduszy inwestycyjnych", zarówno w sposobie 1 jak i 3, nie były włączone do listy Republiki Czeskiej w odniesieniu do sposobu 3, Estonii (nie były włączone ani do sposobu 1 ani do 3), Łotwy w odniesieniu do sposobu 3, Litwy w odniesieniu do sposobu 1, Węgier w odniesieniu do sposobu 3 Słowacji w odniesieniu do sposobu 3. Te ograniczenia obecnie są rozszerzone na te państwa członkowskie.

* Transport kosmiczny. Ograniczenie zawarte w liście Austrii jest wycofane.

* Transport lotniczy - Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą (strona 246). Dwa ograniczenia w dostępie do rynku (jedno w sposobach 1 i 2 oraz pozostałe w sposobie 3) są wprowadzone dla Polski.

* Transport lotniczy - Usługi sprzedaży i marketingu (strony 247 i 248). Lista zobowiązań szczegółowych Estonii nie zawierała ograniczenia w traktowaniu narodowym w odniesieniu do dystrybucji poprzez skomputeryzowany system rezerwacji usług transportu lotniczego świadczonych przez przewoźnika macierzystego.

* Transport lotniczy - Skomputeryzowany system rezerwacji (strona 248). Lista zobowiązań szczegółowych Węgier nie zawierała ograniczenia w traktowaniu narodowym w odniesieniu do zobowiązań przewoźnika macierzystego lub przewoźników uczestniczących w kwestii skomputeryzowanego systemu rezerwacji kontrolowanego przez przewoźnika lotniczego jednego lub więcej państw trzecich.

* Usługi pomocnicze dla wszystkich rodzajów transportu - Usługi w zakresie obsługi ładunków (strona 259). Ograniczenie w dostępie do rynku w sposobie 3 wprowadzono dla Estonii, Łotwy i Litwy.

B) Modyfikacje notyfikowane w dokumencie S/SECRET/9:

Ograniczenia horyzontalne

* Zobowiązania Cypru i Malty w sposobie 4 w traktowaniu narodowym (strony 25, 29 i 32 dokumentu S/SECRET/8). Te zobowiązania są wycofane.

Zobowiązania sektorowe

* Usługi komputerowe i pokrewne - a) Usługi doradztwa związane z instalacją sprzętu komputerowego (CPC 841) (strona 82) - b) Usługi w zakresie implementacji oprogramowania (CPC 842) (strona 83) - c) Usługi w zakresie przetwarzania danych (CPC 843) (strona 85) - d) Usługi w zakresie baz danych (CPC 844) (strona 86). Zobowiązania Cypru w sposobie 4 (ICT, BV I CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Usługi badawczo-rozwojowe - b) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (CPC 852) (strony 89 i 90). Zobowiązania Cypru w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Usługi w zakresie ubezpieczeń i związane z ubezpieczeniami - (i) Ubezpieczenia bezpośrednie (włączając koasekurację): (a) na życie (b) inne niż ubezpieczenie na życie (strony 211 i 212). Zobowiązania Cypru w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Usługi bankowe i inne usługi finansowe (wyłączając ubezpieczenia) - (x) (e) zbywalne papiery wartościowe (strona 223). Zobowiązania Cypru w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Hotele, restauracje i catering (CPC 641, 642 i 643) (strona 232). Zobowiązania Malty w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Usługi świadczone przez pośredników i organizatorów turystycznych (CPC 7471) (strony 233 i 234). Zobowiązania Malty w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

* Usługi transportu morskiego - wyłączając transport kabotażowy - (a) Transport pasażerski (CPC 7211); (b) Transport towarowy (CPC 7212) (strona 242). Zobowiązania Malty w sposobie 4 (ICT, BV i CSS) w traktowaniu narodowym są wycofane.

ZAŁĄCZNIK  II

KOMPENSACJA UDZIELANA PRZEZ WE

* Sposób 3 ograniczenie horyzontalne dotyczące usług komunalnych

- Przypis dotyczący zakresu wskazujący na to, że tego ograniczenia nie stosuje się do usług telekomunikacyjnych oraz usług komputerowych i z nimi związanych.

* Sposób 3 ograniczenie horyzontalne dotyczące inwestycji

- Usunięcie ograniczenia w traktowaniu narodowym dla AT w sposobie 3 dotyczącego oddziałów zagranicznych spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

* Sposób 4 dla przepływów między-korporacyjnych i wizyt biznesowych

- Zobowiązania CY i MT w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w części horyzontalnej i w części sektorowej, w sektorach gdzie CY i MT podjęły zobowiązania w sposobie 3.

* Usługi profesjonalne - Usługi inżynieryjne (CPC 8672)

- Zobowiązania CY i MT w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobie 2

- Zobowiązania CY, CZ, MT i SK w dostępie do rynku w sposobie 3

- Zobowiązania CY i MT w traktowaniu narodowym w sposobie 3

- Usunięcie ograniczenia PT w dostępie do rynku w sposobie 3

* Usługi profesjonalne - Usługi inżynieryjne towarzyszące (CPC 8673):

- Usunięcie testu potrzeb rynkowych stosowanych przez UK w sposobie 4/CSS

- Zobowiązania SK w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobie 3

* Usługi profesjonalne - Usługi w zakresie planowania przestrzennego i architektonicznego kształtowania krajobrazu (CPC 8674):

- Zobowiązania CY, CZ, MT, PL, SI i SK w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobie 3

- Zobowiązania HU w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym dotyczące architektonicznego kształtowania krajobrazu w sposobie 2

* Usługi komputerowe i związane -

- Dodanie przypisu wyjaśniającego

- Zobowiązania HU w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobach 1, 2 i 3 dla CPC 845 i 849

- Ulepszone warunki świadczenia SE dla CSS/sposób 4 w usługach komputerowych i z nimi związanych w części horyzontalnej i nowe zobowiązania SE dla CSS/sposób 4 w CPC 845 i 849

* Usługi reklamowe (CPC 871):

- Zobowiązania CY, MT i PL w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobie 1

* Usługi telekomunikacyjne

- Nowe i ulepszone zobowiązania podjęte przez całą WE tak jak oferowane w jej zrewidowanej ofercie DDA

- Wyjaśnienie FI, że jej trzy ograniczenia horyzontalne w sposobie 3 odnośnie osób prawnych w dostępie do rynku, odnośnie filii, oddziałów, agencji i przedstawicielstw w traktowaniu narodowym oraz odnośnie inwestycji w dostępie do rynku nie dotyczą usług telekomunikacyjnych

- Przypis wyjaśniający mówiący o tym, że podsektory 2.C.h) do 2.C.m) Listy klasyfikacji sektorów usługowych zawartej w MTN.GNS/W/120 (usługi wartości dodanej) i podsektory 2.C.a) do 2.C.g) ww. Listy są tutaj włączone. Podsektor 2.C.o) ww. listy jest także tu włączony w stopniu w jakim wchodzi w tę definicję. Dla celów niniejszej listy zobowiązań, podsektor 2.C.n) ww. Listy klasyfikacji (informacje online i/lub przetwarzanie danych) znajduje się w niniejszej liście zobowiązań w ramach 1.B (Usługi komputerowe i związane z nimi).

* Usługi finansowe (usługi ubezpieczeniowe):

- Usunięcie części ograniczenia SK w dostępie do rynku w sposobie 3

* Usługi finansowe (usługi bankowe)

- FI: zmiana w wymaganiach dotyczących stałego pobytu w sposobie 3 ("Przynajmniej jeden z założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej i dyrektor generalny będą mieli swoje miejsce stałego pobytu we Wspólnocie Europejskiej..." zamiast "Przynajmniej połowa założycieli, członków zarządu, rady nadzorczej i przedstawicieli, dyrektor generalny, posiadający pełnomocnictwo i osoba upoważniona do podpisania w imieniu instytucji kredytowej będą mieli swoje miejsce zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej...").

* Usługi hoteli, restauracji i cateringu

- Nowa (mniej restrykcyjna) wymowa testu potrzeb rynkowych IT w sposobie 3 w odniesieniu do barów, kawiarni i restauracji, łącznie ze zobowiązaniem o jego nie dyskryminacyjnym charakterze.

* Usługi pośredników i organizatorów turystycznych

- Usunięcie testu potrzeb rynkowych stosowanego przez CZ w sposobie 3

* Usługi fryzjerskie

- Zobowiązania CZ, FI, HU i SK w dostępie do rynku i traktowaniu narodowym w sposobie 2 i 3 Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich:

AT Austria

BE Belgia

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

EE Estonia

EL Grecja

ES Hiszpania

FI Finlandia

FR Francja

HU Węgry

IE Irlandia

IT Włochy

LT Litwa

LU Luksemburg

LV Łotwa

MT Malta

NL Niderlandy

PL Polska

PT Portugalia

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Republika Słowacja

UK Zjednoczone Królestwo

1 Umowa ta nie będzie interpretowana w celu przesądzenia wyników osobnych dyskusji w ramach WTO odnoszących się do klasyfikacji usług łączności (telekomunikacji podstawowej i usług wartości dodanej).
2 Umowa ta nie będzie interpretowana w celu przesądzenia wyników osobnych dyskusji w ramach WTO odnoszących się do klasyfikacji usług łączności (telekomunikacji podstawowej i usług wartości dodanej).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.