Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.121.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1274/91
z dnia 15 maja 1991 r.
wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego rozporządzenia nie uwzględnia wszystkich zmian. Niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym, ponieważ instytucje UE uznały zmiany wynikające z nich za pochłonięte przez akty zmieniające opublikowane w kolejnych tomach tego wydawnictwa.

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj(1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 zawiera kompleksową weryfikację norm handlowych, które zostały wprowadzone zgodnie z wcześniejszymi rozporządzeniami; zostały w nich ustanowione przepisy o konieczności określenia, celem stosowania takich norm, szczegółowych zasad, które należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2771/75(2), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1235/89(3); zasady takie mają dotyczyć w szczególności warunków rejestracji punktów odbioru i zakładów pakowania jaj, znakowania, częstotliwości zbioru i dostaw oraz przygotowania jaj, kryteriów jakościowych i klas wagowych, informacji na jajach i opakowaniach, nazewnictwa stosowanego do określania rodzajów hodowli oraz kryteriów pochodzenia jaj, a w przypadku małych ilości, odstąpienia od obowiązku pakowania jaj do opakowań transportowych;

zarówno w związku z postępem technicznym i potrzebami konsumentów, istnieje obecnie konieczność zapewnienia bardziej regularnych dostaw, odbioru, sortowania i pakowania jaj; jednakże niektórzy producenci są w stanie zapewnić taką temperaturę przechowywania jaj, że możliwe jest trwałe odstąpienie od ogólnego wymogu codziennego odbioru lub dostaw jaj które mają być znakowane jako jaja klasy "ekstra", jak przewidziano w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90; jednakże w okresie przejściowym właściwe jest zapewnienie możliwości skorzystania z takiego ogólnego odstępstwa przez wszystkie podmioty gospodarcze;

rynki, do których mają dostęp tylko uprawnione zakłady pakowania i przygotowania jaj, udzielają gwarancji właściwego przygotowania jaj tak, by ich dostawy mogły być realizowane w drugim dniu roboczym po otrzymaniu jaj;

należy zapobiegać nakładaniu się różnych ograniczeń czasowych w przypadku dostaw jaj niesortowanych z jednego zakładu pakowania do innego, ponieważ ma to ujemny wpływ na świeżość jaj;

jedynie przedsiębiorstwa, których pomieszczenia i wyposażenie techniczne są odpowiednie do skali ich działalności, co pozwala na prawidłowe obchodzenie się z jajami powinny posiadać pozwolenie na odbiór lub sortowanie jaj według jakości i masy;

dla uniknięcia pomyłek i w celu ułatwienia identyfikacji dostaw jaj do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, każdy zakład pakowania powinien posiadać odróżniający numer rejestracyjny oparty na jednolitym systemie kodowania;

celem zapewnienia, że konsumentom dostarczany jest towar dobrej jakości, należy ustanowić kryteria wysokiego poziomu norm w odniesieniu do każdej klasy jakości;

cechy jakościowe jaj świeżych, znanych również jako jaja "klasy A", powinny być ustalone w taki sposób, aby odnosiły się tylko do jaj najwyższej jakości; niektóre jaja mogą być uznane za "ekstra świeże", jeżeli do ich odbioru i dalszej dystrybucji stosuje się szczególnie rygorystyczne ustalenia;

jaja zwykłej jakości, a więc te, które z powodu cech nie mogą być zaliczone do "jaj świeżych" muszą być opisane jako "jaja drugiej jakości" i odpowiednio sortowane; do tej klasy należy zaliczyć jaja, które zostały poddane procesowi czyszczenia, głębokiemu chłodzeniu lub utrwaleniu;

trzecia klasa jakości powinny zostać utworzona dla jaj, które nie spełniają wymogów wyższej klasy, ale nadal nadają się do spożycia przez ludzi;

w praktyce jaja te są w większości przeznaczone do bezpośredniej dostawy do przemysłu rolno-spożywczego, włączając przedsiębiorstwa rolno-spożywcze zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 89/437/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych(4), zmienioną dyrektywą 89/662/EWG(5) i pod warunkiem że zawierające te jaja opakowania są oznakowane takimmiejscemprzeznaczenia, wówczas nie muszą posiadać znaku odróżniającego, który w innym przypadku określał je jako "jaja klasy C";

odstępstwo to może na takich samych warunkach zostać rozszerzone na jaja "klasy B"; taka forma znakowania nie może ani w sposób przypadkowy ani celowy stwarzać prawdopodobieństwa pomyłki z jajami nienadającymi się do spożycia przez ludzi, które mogą być dostarczane wyłącznie dla przemysłu niespożywczego;

ponieważ jaja sortowane mogą obniżyć swoją jakość podczas transportu, należy wprowadzić wysokie normy dotyczące pakowania, składowania i transportu; takie ryzyko, łącznie z ryzykiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez wprowadzenie rygorystycznych ograniczeń w używaniu materiału do pakowania; należy ustanowić szczegółowe warunki w celu stosowania niektórych odstępstw przewidzianych w przypadku bezpośrednich lokalnych dostaw jaj do sprzedaży detalicznej bez specjalnego opakowania, znanych także jako sprzedaż luzem;

poza obowiązkowo podawaną datą pakowania jaj na opakowaniach jednostkowych i datą sortowania w przypadku jaj sprzedawanych luzem, mogą być przewidziane odpowiednie dodatkowe informacje dla konsumenta podawane, w zależności od uznania, na jajach lub opakowaniach, zawierające zalecaną datę sprzedaży i/lub datę przydatności do spożycia i/lub datę zniesienia jaj; wydaje się właściwym powiązanie zalecanie daty sprzedaży i daty przydatności do spożycia z kryteriami jakości jaj; z zastrzeżeniem niektórych środków bezpieczeństwa właściwym jest zapewnienie możliwości stemplowania na jajach w gospodarstwie daty ich zniesienia;

w celu przeciwdziałania ryzyku fałszerstwa należy wprowadzić nie tylko codzienny zbiór i niezwłoczne sortowanie oraz znakowanie, lecz także szczególnie rygorystyczne procedury ewidencji, prowadzenia dokumentacji i przeprowadzania kontroli jaj stemplowanych datą zniesienia;

zasada codziennego zbioru jaj, które zostały ostemplowane datą zniesienia w gospodarstwie, może być stosowana mniej rygorystycznie, celem uniknięcia dyskryminacji ferm, które nie mają dostępu do zakładów pakowania zlokalizowanych na tym samym terenie;

w świetle istniejącej praktyki handlowej, zbędne wydaje się zapewnienie szczególnych oznakowań jaj z chowu klatkowego; jednakże należy ustanowić przepisy dotyczące ograniczonej liczby znaków na jajach pochodzących od kur niepochodzących z chowu klatkowego, celem uniknięcia pomyłek użytkowników w stosunku do innych systemów chowu, poza systemem klatkowym;

celem zapewnienia konsumentom ochrony przed informacjami wprowadzającymi w błąd, które mogą być podawane z zamiarem oszustwa i uzyskania wyższej ceny za jaja z chowu klatkowego, niezbędne jest ustalenie minimalnych kryteriów dotyczących podawania informacji na temat innych systemów chowu, w szczególności ewidencji, prowadzenia dokumentacji i procedur kontroli;

celem zapewnienia jednolitego stosowania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1907/90, w szczególności w zakresie kontroli, włącznie ze specjalnymi ustaleniami, które mają być wprowadzone w życie w odniesieniu do kontroli stemplowania daty zniesienia, oraz podawania informacji o innych systemach chowu niż klatkowy, jak i dotyczących pochodzenia jaj, należy ustanowić przepisy dotyczące systematycznej wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją;

banderole i etykiety muszą umożliwiać łatwą identyfikację opakowań i ich zawartości;

szczególną uwagę należy zwrócić na opakowania transportowe i jednostkowe zawierające jaja przemysłowe i jaja oznaczone jako "ekstra";

zakłady pakowania powinny mieć możliwość przepakowania jaj, w szczególności w przypadku gdy opakowanie jest uszkodzone, podmiot gospodarczy chce sprzedać jaja pod swoją firmą lub gdy jaja muszą być przepakowane z opakowań transportowych do jednostkowych; w takich przypadkach na banderolach, etykietach i na opakowaniach należy również podać informację o pochodzeniu i wieku jaj; z informacji powinno wynikać, że jaja zostały przeklasyfikowane lub że zostały przepakowane;

w interesie klientów hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz konsumentów końcowych niezbędne jest przyjęcie specjalnych uzgodnień dotyczących znakowania jaj, które zostały przepakowane, szczególnie w przypadku powtórnego użycia opakowań i przeklasyfikowania jaj do niższej klasy jakości;

w związku z dodatkowym opóźnieniem wynikającym z przepakowywania jaj, należy bezwarunkowo zabronić stosowania oznakowania "ekstra" na jajach przepakowanych;

skuteczny nadzór zgodności z normami handlowymi wymaga przebadania wystarczającej liczby jaj, stanowiącej reprezentatywną próbę partii objętej kontrolą; po przeprowadzeniu kontroli, badana partia powinna być oznakowana stosownie do decyzji kontrolującego;

w ślad za wprowadzeniem możliwości sprzedaży luzem i jej zdefiniowaniem w rozporządzeniu (EWG) nr 1907/90, zasady pobierania prób powinny dotyczyć również takiej formy sprzedaży;

ponieważ metody stosowane do sortowania i klasyfikacji według klas jakościowych i wagowych nie są w pełni dokładne, w procesie tym należy dopuścić pewne granice tolerancji; ponadto, z uwagi na to, że warunki składowania i transportu mogą mieć wpływ na jakość i masę partii, należy ustalić zróżnicowane tolerancje w zależności od fazy obrotu;

dla ułatwienia obrotu handlowego i kontroli jaj sortowanych według klas jakościowych i wagowych i umieszczonych w opakowaniach transportowych, należy ustanowić przepisy dotyczące średniej minimalnej masy netto dla poszczególnych klas wagowych;

rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 zobowiązuje Komisję do wprowadzenia w życie szeregu przepisów poprzednio zawartych w rozporządzeniu (EWG) nr 2772/75 w celu ułatwienia wprowadzania zmian w przyszłości; spowodowało to konieczność wprowadzenia wielu zmian do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 95/69(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3906/86(7), które w celu przejrzystości powinno zostać zmienione;

rozporządzenie (EWG) nr 95/69 oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1295/70(8) zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 36/85(9) powinny zostać uchylone;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł  1
1. 1 Jaja są dostarczane od producentów do przedsiębiorstw lub odbierane od producentów przez przedsiębiorstwa określone w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 przynajmniej co trzy dni robocze.

Jednakże w Finlandii i Szwecji dostawa lub odbiór od producentów do zakładów pakowania lub do przetwórstwa może odbywać się raz na tydzień jedynie w tych przypadkach, kiedy temperatura przechowywania jaj w fermie jest sztucznie utrzymywana poniżej 14 °C.

2. Jaja przeznaczone do obrotu jako jaja klasy "ekstra", zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90, są dostarczane przez producenta jedynie do zakładów pakowania lub odbierane od producenta każdego dnia roboczego. Jednakże taka dostawa lub odbiór jaj mogą odbywać się w co drugi dzień roboczy, jeżeli temperatury otoczenia, w którym jaja są składowane u producenta nie przekraczają 18 °C.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 1992 r., dostawa i odbiór tych jaj może w zasadzie odbywać się co drugi dzień roboczy.

3. Jaja, które mają zostać oznakowane datą zniesienia, zgodnie z art. 17, są dostarczane przez producenta do zakładu pakowania lub odbierane od producenta w dniu, w którym zostały zniesione.

Dostawa lub odbiór jaj, na których data zniesienia jest stemplowana w fermie, odbywa się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostały zniesione.

4. Wszystkie punkty odbioru dostarczają jaja do zakładów pakowania nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu ich otrzymania.

Jednakże podmioty gospodarcze w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 mogą dostarczać jaja nie później niż drugiego dnia roboczego po dacie otrzymania jaj do obrotu.

5. 2 Przed opuszczeniem terenu zakładu produkcyjnego każdy pojemnik jest identyfikowany poprzez nazwę (nazwisko) i adres lub numer rejestracyjny zakładu producenta, dzień albo okres zniesienia jaj oraz datę wysyłki.

W przypadku zakładów pakowania, które są zaopatrywanych w jaja nieznajdujące się w pojemnikach przez własne jednostki produkcyjne zlokalizowane na tym samym terenie, identyfikacja następuje w zakładzie pakowania.

W przypadku gdy jaja nieklasyfikowane przesyłane są z jednego zakładu pakowania do drugiego w różnych pojemnikach, każdy pojemnik musi zostać zaopatrzony w taką informację przed opuszczeniem zakładu pakowania.

W przypadku gdy podany jest okres zniesienia jaj, określa się odpowiednio datę przydatności do spożycia oraz zalecaną datę sprzedaży zgodnie z art. 14 ust. 1a i art. 16 ust. 2. licząc od pierwszej daty wymienionego okresu.

6. 3 Zakłady pakowania sortują i pakują jaja nie później niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia ich do zakładu pakowania, z wyjątkiem przypadków, gdy:

– jaja otrzymane od producentów są dostarczane do innych zakładów pakowania nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania,

– jaja, które są dostarczane przez jednostki produkcyjne zlokalizowane na tym samym terenie co zakład pakowania i które nie znajdują się w szczelnie zamkniętych pojemnikach, mają być oznakowane datą zniesienia, w którym to przypadku należy je sortować i pakować w dniu zniesienia jaj lub jeśli dzień zniesienia przypada w dniu wolnym od pracy, pierwszego następnego dnia roboczego.

7. Oznaczenia przewidziane w art. 7 i 10 ust. 1 i ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 należy nanieść nie później niż w dniu sortowania i pakowania jaj.
Artykuł  2

W pomieszczeniach producenta oraz w czasie transportu od producenta do punktu odbioru lub zakładu pakowania jaja utrzymywane są w temperaturze najlepiej odpowiadającej optymalnym warunkom zachowania ich jakości.

Artykuł  3
1. Jedynie przedsiębiorstwa i producenci spełniający warunki ustanowione w ust. 2-4 zatwierdza się jako punkty odbioru jaj lub zakłady pakowania w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1907/90.
2. Pomieszczenia punktów odbioru lub zakładów pakowania jaj muszą:

a) dysponować powierzchnią odpowiednią do skali prowadzonej działalności;

b) być zbudowane i wyposażone w taki sposób, aby:

– zapewniona była odpowiednia wentylacja i oświetlenie,

– mogły być właściwie czyszczone i dezynfekowane,

– jaja były chronione przed silnymi wahaniami temperatury zewnętrznej;

c) być wykorzystywane wyłącznie do przygotowania i składowania jaj; jednakże pewna część pomieszczeń może być wykorzystana do składowania innych produktów, o ile nie będą one wydzielały obcych zapachów, które mogą zostać przeniesione na jaja.

3. Zakłady pakowania muszą dysponować takim wyposażeniem technicznym, by zapewnione były warunki prawidłowego przygotowania jaj i w szczególności powinny posiadać:

a) 4 odpowiednie urządzenie do prześwietlania jaj przystosowane do pracy ciągłej i umożliwiające oddzielne badanie jakości poszczególnych jaj. Jeżeli używane są automatyczne urządzenia do prześwietlania, sortowania i klasyfikacji, to urządzenie musi być wyposażone w odrębną lampę do prześwietlania jaj. W przypadku systemów zautomatyzowanych właściwe władze mogą uchylić obowiązek ciągłego używania urządzenia;

b) przyrządy do pomiaru wysokości komory powietrznej;

c) urządzenie do sortowania jaj według klas wagowych;

d) jedną lub więcej legalizowanych wag przeznaczonych do ważenia jaj;

e) urządzenie do stemplowania jaj, w przypadku stosowania przepisów art. 7 i 8 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90.

4. Pomieszczenia i wyposażenie techniczne muszą być czyste i sprawne oraz pozbawione obcych zapachów.
Artykuł  4
1. Każdy wniosek w sprawie zatwierdzenia punktu odbioru lub zakładu pakowania jaj należy przedkładać właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się siedziba punktu odbioru lub zakładu pakowania.
2. 5 Organ ten przyznaje zatwierdzonemu przez siebie zakładowi pakowania numer rejestracyjny, którego pierwszą cyfrę ustala się następująco:

Belgia 1

Niemcy 2

Francja 3

Włochy 4

Luksemburg 5

Niderlandy 6

Dania 7

Irlandia 8

Zjednoczone Królestwo 9

Grecja 10

Hiszpania 11

Portugalia 12

Austria 13

Finlandia 14

Szwecja 15.

3. Jedynie zakłady pakowania podlegające specjalnym zasadom rejestrowania mogą być uprawnione do pakowania jaj klasy "A" oznaczonych jako jaja "ekstra" lub do umieszczania daty zniesienia jaj zgodnie z art. 17 lub na warunkach przewidzianych w art. 18.
4. Do dnia 1 czerwca 1991 r. każde Państwo Członkowskie przedstawi pozostałym Państwom Członkowskim wykaz zatwierdzonych na swoim terytorium zakładów, z podaniem nazwy, adresu i numeru przydzielonego każdemu zakładowi. Wszelkie zmiany w tym wykazie podawane są na początku każdego kwartału danego roku kalendarzowego do wiadomości pozostałych Państw Członkowskich i Komisji.
Artykuł  5
1. 6 Jaja klasy "A" posiadają co najmniej następujące cechy:

Skorupka i błona: normalna, czysta, nieuszkodzona;

Komora powietrzna: wysokość nieprzekraczająca 6 mm, nieruchoma; jednakże w jajach oznakowanych jako "ekstra" nie przekracza 4mm;

Białko: przezroczyste, klarowne, o konsystencji żelu, wolne od jakichkolwiek ciał obcych;

Żółtko: słabo widoczne podczas prześwietlania, bez wyraźnego zarysu powierzchni, podczas obrotu jaja wykazuje niewielkie odchylenie od położenia centralnego, wolne od jakichkolwiek ciał obcych;

Tarczka zarodkowa: nierozwinięta w stopniu widocznym;

Zapach: brak obcych zapachów.

2. Przed lub po klasyfikowaniu jaja sortowane nie są myte ani w inny sposób czyszczone.
3. Jaja klasy "A" nie są poddawane utrwalaniu ani chłodzone w pomieszczeniach lub zakładach, w którym temperatura jest sztucznie utrzymywana na poziomie poniżej + 5 °C. Jednakże jaja, które podczas transportu trwającego poniżej 24 godzin lub w pomieszczeniach handlu detalicznego bądź przyległych, były utrzymywane w temperaturze poniżej + 5 °C nie są uznawane za jaja chłodnicze, jeżeli w tych pomieszczeniach nie przechowuje się większej ilości jaj, niż koniecznej na okres trzydniowej sprzedaży detalicznej.
Artykuł  6
1. Jaja klasy "B" posiadają co najmniej następujące cechy:
Skorupka:normalna i nieuszkodzona;
Komora powietrzna:wysokość nieprzekraczająca 9 mm;
Białko:przezroczyste, klarowne, wolne od jakichkolwiek ciał obcych;
Żółtko:- słabo widoczne podczas prześwietlania; ta cecha nie jest wymagana w jajach utrwalonych wapnem,
- wolne od jakichkolwiek ciał obcych;
Tarcza zarodkowa:nierozwinięta w stopniu widocznym;
Zapach:brak obcych zapachów.
2. Jaja klasy "B" obejmują trzy grupy:

a) jaja niechłodnicze i nieutrwalone:

Jaja klasy "B", które nie zostały utrwalone ani nie były chłodzone w pomieszczeniach lub urządzeniach o temperaturze sztucznie utrzymywanej poniżej + 5 °C.

Jednakże jaja, które podczas transportu trwającego ponad 24 godziny lub w pomieszczeniach handlu detalicznego bądź przyległych, były utrzymywane w temperaturze poniżej + 5 °C nie są uznawane za jaja chłodnicze, jeżeli w tych pomieszczeniach nie przechowuje się większej ilości jaj, niż koniecznej na okres trzydniowej sprzedaży detalicznej;

b) jaja chłodnicze:

Jaja klasy "B", które zostały schłodzone w pomieszczeniach o temperaturze sztucznie utrzymywanej poniżej + 5 °C;

c) jaja utrwalone:

Jaja klasy "B", które za pomocą chłodzenia lub bez schładzania zostały utrwalone w mieszaninie gazów różniącej się od składu powietrza atmosferycznego lub poddane innym procesom utrwalającym.

Artykuł  7

Jaja klasy "C" to jaja, które nie spełniają wymagań ustalonych dla jaj klas "A" i "B". Mogą być przeznaczone tylko dla przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, zatwierdzonych na podstawie art. 6 dyrektywy 89/437/EWG lub przedsiębiorstw spoza przemysłu rolno-spożywczego.

Artykuł  8 7

Jaja klasy "A" sortuje się na poniższe klasy wagowe:

klasa 0: 75 g i powyżej,

klasa 1: 70-75 g,

klasa 2: 65-70 g,

klasa 3: 60-65 g,

klasa 4: 55-60 g,

klasa 5: 50-55 g,

klasa 6: 45-50 g,

klasa 7: poniżej 45 g.

Artykuł  9

Przy stemplowaniu jaj klasy "A" na podstawie art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 obowiązują następujące zasady:

– znak odróżniający klasę "A" ma kształt koła o średnicy co najmniej 12 mm,

8 znak odróżniający klasy wagowej jest cyfrą o wysokości między 2 mm a 3 mm, umieszczoną wewnątrz wyżej wymienionego koła,

– numer rejestracyjny zakładu pakowania stanowią co najmniej trzy cyfry o wysokości co najmniej 5 mm,

– oznaczenie daty składa się z liter i cyfr o wysokości co najmniej 5 mm, wskazujących wyrażenia wymienione w załączniku I, poprzedzone dniem i miesiącem, jak określono w art. 14.

Artykuł  10
1. Znak odróżniający wskazujący klasę jakościową jaj klasy "B" zawiera:

a) dla "jaj niechłodniczych i nieutrwalonych" literę łacińską B o wysokości co najmniej 5 mm w kole o średnicy co najmniej 12 mm;

b) dla "jaj chłodniczych" trójkąt równoboczny o długości boku co najmniej 10 mm;

c) dla "jaj utrwalonych" romb o przekątnych 16 mm i 7 mm.

Osoba, która schładza lub w inny sposób utrwala jaja, oznacza je jak wskazano w lit. b) lub c) przed dokonaniem tej czynności.

Jednakże jaja utrwalone za pomocą wody wapiennej mogą być oznakowane po przeprowadzeniu procesu utrwalania.

2. Znakiem odróżniającym jaj klasy "C" jest litera łacińska C o wysokości co najmniej 5 mm, umieszczona w kole o średnicy co najmniej 12 mm.
3. Bez względu na powyższe, jaja klas "B" i "C", które są dostarczane bezpośrednio do przemysłu rolno-spożywczego, nie wymagają znakowania, o ile takie miejsce ich przeznaczenia jest wyraźnie podane na opakowaniu.
Artykuł  11
1. Znaki odróżniające stosowane zgodnie z art. 9 i 10 oraz oznaczenia zamieszczane na jajach, przewidziane w art. 16, 17, 18 i 19 muszą być czytelne.
2. Jaja znakowane są za pomocą nieusuwalnego tuszu odpornego na gotowanie. Produkt wykorzystywany do znakowania musi odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym barwników dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Artykuł  12
1. Opakowania, włącznie z wewnętrznym materiałem do pakowania, muszą być odporne na wstrząsy, suche, czyste i w dobrym stanie, wykonane z materiałów, które chronią jaja przed obcymi zapachami oraz ryzykiem pogorszenia jakości.
2. Opakowania transportowe, wykorzystywane w transporcie i wysyłce jaj, włącznie z wewnętrznym materiałem do pakowania, nie są ponownie używane, jeżeli nie są to opakowania nowe i nie spełniają wymogów technicznych zawartych w ust. 1. Na ponownie używanych opakowaniach transportowych nie mogą znajdować się wcześniejsze oznaczenia, które mogłyby wprowadzać w błąd.
3. Opakowania jednostkowe nie mogą być powtórnie używane.
4. 9 Odstępstwo określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 stosuje się w przypadku dziennych ilości mniejszych niż 3.600 jaj na dostawę oraz poniżej 360 jaj na nabywcę. W dokumentach towarzyszących podaje się nazwę (nazwisko), adres oraz numer zakładu pakowania, jak również liczbę jaj, klasy jakościowe i wagowe oraz datę przydatności do spożycia.
Artykuł  13
1. Jaja należy przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych i wolnych od obcych zapachów.
2. Jaja w czasie transportu i składowania należy utrzymywać w czystości, w suchych i wolnych od obcych zapachów składowania, skutecznie chronione przed wstrząsami, wpływem pogody i światła.
3. Jaja podczas przechowywania oraz transportu należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami.
Artykuł  14 10
1. 11 Oznaczenie daty minimalnej trwałości określone w art. 10 i 15 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 jest dokonane w momencie pakowania, zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy Rady 79/112/EWG (10). Oznaczenie to zawiera jedną lub więcej z następujących informacji:

– Consúmase preferentemente antes del...,

– Mindst holdbar til...,

– Mindestens haltbar bis...,

– Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από...,

– Best before...,

– À consommer de préférence avant le ...,

– Da consumarsi preferibilmente entro...,

– Ten minste houdbaar tot...,

– A consumir de prefêrencia antes de...,

– Parasta ennen...,

– Bäst före...

w tym celu datę minimalnej trwałości podaje się w formie dwóch serii cyfr w następującej kolejności:

– dzień, od 1 do 31,

– miesiąc, od 1 do 12.

1a. 12 Data przydatności do spożycia jest datą, do której jaja klasy "A" utrzymają właściwości opisane w art. 5 ust. 1, jeżeli są prawidłowo składowane. Datę tę ustala się najdalej na 28 dzień po zniesieniu jaj.
2. Opakowania transportowe oraz opakowania jednostkowe, również te znajdujące się w opakowaniach transportowych, posiadają na swojej powierzchni zewnętrznej widoczne i czytelne oznaczenie informujące konsumentów, aby po zakupie przechowywać jaja w warunkach chłodniczych.
3. W przypadku sprzedaży jaj luzem sformułowanie odpowiadające oznaczeniu określonym w ust. 2 jest umieszczone w taki sposób, aby było widoczne i jednoznaczne dla konsumenta.
Artykuł  15 13

Oznaczenie wskazujące datę pakowania określone w art. 10 i 15 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 zawiera jedną lub więcej z następujących informacji:

– Embalado el:...,

– Pakket den:...,

– Verpackt am:...,

– Нµεροµηηνία συσκευασίας: ...,

– Packing date:..,

– Emballé le:...,

– Data d’imballaggio:...,

– Verpakt op:...,

– Embalado em:...,

– Pakattu...,

– Förpackat den...

poprzedzone dwoma seriami cyfr określonych w art. 14 ust. 1 akapit drugi.

Artykuł  16 14
1. Dodatkowo, obok daty minimalnej trwałości i/lub daty pakowania zaleca się umieszczenie zalecanej daty sprzedaży, oznaczonej przez podmiot gospodarczy w momencie pakowania jaj lub opakowań zawierających jaja bądź też w obu sytuacjach.
2. 15 Zalecana data sprzedaży jaj nie przekracza maksymalnego okresu czasu na dostawę jaj do konsumenta, wynoszący 21 dni po zniesieniu jaj, jak ustanowiono w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 94/371/WE(11).
3. Data zniesienia może być umieszczona przez podmiot gospodarczy na opakowaniach w czasie pakowania, w którym przypadku musi być umieszczona również na jajach znajdujących się w opakowaniu. Jednakże jaja mogą być również oznaczane datą zniesienia w fermie.
4. Dla oznaczenia na jajach dat określonych w niniejszym artykule oraz w przypadku dat sprzedaży oraz zniesienia znajdujących się również na opakowaniach, należy zastosować jedno lub więcej wyrażeń wymienionych w załączniku I.
5. Daty określone w niniejszym artykule oznaczone są przez dwie serie cyfr określonych w art. 14 ust. 1 akapit drugi.
Artykuł  17 16

Jeżeli na jajach i ich opakowaniach podawana jest data zniesienia zgodnie z przepisami art. 16, wówczas stosuje się następujące warunki:

1) zakłady pakowania prowadzą odrębną ewidencję:

– nazwy (nazwiska) i adresów producentów jaj, którzy po uprzedniej kontroli zostali wpisani do rejestru przez właściwy organ Państwa Członkowskiego,

– na żądanie tego organu liczbę kur niosek utrzymywanych przez każdego producenta;

2) producenci określeni w ust. 1 są następnie poddawani regularnym kontrolom. Każdy z nich prowadzi na bieżąco ewidencję obejmującą:

– dzień wstawienia, wiek kur w momencie wstawienia i liczbę kur niosek w podziale według kurników,

– dzienną produkcję jaj w każdym kurniku;

– liczbę lub masę dostarczanych jaj i na których ma być umieszczona data zniesienia lub na których data ta została już umieszczona na fermie, w podziale według odbiorców z uwzględnieniem ich nazw (nazwisk), adresów oraz numeru zakładu pakowania;

3) jaja przeznaczone do oznaczenia datą zniesienia dostarczane są do zakładów pakowania w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z wyjątkiem przypadków jednostek produkcyjnych zlokalizowanych na tym samym terenie. Dostawy takich jaj oraz jaj, na których data zniesienia została już oznakowana już na fermie, są określane:

– datą zniesienia,

– nazwą, adresem i numerem producenta, łącznie z numerem referencyjnym kurnika, z którego pochodzą jaja,

– datą wysyłki,

– liczbą lub masą jaj w dostawie.

Powyższe informacje umieszczone są na pojemniku i w dokumentach towarzyszących, które w zakładzie pakowania przechowuje się przez co najmniej sześć miesięcy;

4) pojemniki określone w ust. 3 otwiera się w zakładzie pakowania bezpośrednio przed rozpoczęciem sortowania. Wszystkie jaja z poszczególnych pojemników są niezwłocznie sortowane i pakowane. Jaja, które mają być oznaczone datą zniesienia, są znakowane w trakcie lub bezpośrednio po operacji sortowania;

5) w przypadku zakładów pakowania zaopatrywanych przez własne jednostki produkcyjne zlokalizowane na tym samym terenie w jaja, które nie znajdują się w zamkniętych pojemnikach, jaja mają być:

– oznaczone datą zniesienia w dniu zniesienia; jednakże jaja zniesione w dniu wolnym od pracy mogą być oznaczone w pierwszym następującym dniu roboczym, wraz z jajami zniesionymi w tym dniu, datą pierwszego dnia wolnego od pracy, lub

– sortowane i pakowane zgodnie z przepisami art. 1 ust. 6, lub

– dostarczone do innych zakładów pakowania lub przemysłu w dniu zniesienia lub, w przypadku gdy wypada on w dniu wolnym od pracy, w pierwszym następnym dniu roboczym.

Jeśli te zakłady pakowania zaopatrywane są w jaja pochodzące od producentów zewnętrznych, które nie są przeznaczone do oznaczania datą zniesienia, jaja te składuje się i przygotowuje oddzielnie. Prowadzi się dzienne rejestry odbioru lub przyjęcia oraz sortowania takich jaj;

6) zakłady pakowania prowadzą odrębną ewidencję z podaniem:

– wielkości dziennej dostawy jaj, według poszczególnych producentów, dostarczanych do zakładów i przeznaczonych do oznakowania datą zniesienia lub już oznakowanych datą zniesienia na fermie, z uwzględnieniem nazwy (nazwisk), adresu i numeru rejestracyjnego producenta,

– dziennego sortowania jaj na klasy jakościowe i wagowe,

– liczby i/lub masy sprzedanych jaj, łącznie z nazwą i adresem kupującego;

7) jednostki produkcyjne i zakłady pakowania określone w pkt 1 są poddawane kontroli co najmniej raz na dwa miesiące.

Artykuł  18
1. 17 W celu oznaczania systemu chowu, określonego w art. 7 oraz art. 10 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 z wyjątkiem hodowli ekologicznej określonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91(12), na jajach oraz opakowaniach zawierających jaja nie można używać innych wyrażeń poza tymi określonymi poniżej oraz odpowiadającym im wyrażeniom w innych językach wspólnotowych, wymienionych w załączniku II, w przypadku gdy nie są spełnione odpowiednie warunki ustanowione w załączniku III:
Na opakowaniachNa jajach
Jaja z chowu na wolnym wybieguwolny wybieg
Jaja z chowu wolierowegowoliera
Jaja z chowu bateryjnegoklatka

Wymienione wyrażenia można uzupełnić oznaczeniami odnoszącymi się do szczególnych cech charakterystycznych dla odpowiednich systemów chowu.

Oznaczenia naniesione na jaja można zastąpić kodem wskazującym, odróżniającym numer producenta pozwalający na identyfikację systemu chowu, pod warunkiem że znaczenie kodu jest wyjaśnione na opakowaniu.

W przypadku sprzedaży luzem oznaczenie systemu chowu może być użyte tylko jeśli pojedyncze jaja są znakowane w gospodarstwie lub w zakładzie pakowania odpowiednim określeniem albo kodem producenta, jeżeli to drugie pozwala na identyfikację systemu chowu, pod warunkiem że znaczenie kodu jest wyjaśnione na odrębnym znaku.

W razie przydzielenia przez Państwa Członkowskie numeru odróżniającego określonego w art. 7 dyrektywy Rady 1999/74/WE(13) zakładom producenta objętym wymienioną dyrektywę nie stosuje się żadnych innych kodów.

Jeżeli Państwo Członkowskie zdecyduje się na przyznanie numerów odróżniających również zakładom nieobjętym zakresem dyrektywy 1999/74/WE, nie stosuje się żadnych innych kodów.

2. 18 Zakłady pakowania uprawnione do stosowania wyrażeń określonych w ust. 1 prowadzą odrębną ewidencję dotyczącą systemu chowu przez co najmniej sześć miesięcy po zaprzestaniu przez producenta dostaw jaj lub po usunięciu stada:

– nazwę (nazwiska) i adresy producentów jaj, którzy po uprzedniej kontroli zostali wpisani do rejestru przez właściwy organ Państwa Członkowskiego,

– na żądanie tego organu, liczbę kur niosek utrzymywanych przez każdego producenta.

Wyżej określeni producenci poddawani są regularnej kontroli. Producenci prowadzą ewidencję według systemu chowu kur, z podaniem daty zasiedlenia kurnika, wieku oraz liczby kur niosek w dniu zasiedlenia, wskazującą również dzienną produkcję i dostawę jaj, datę wysyłki oraz nazwy (nazwiska) odbiorców. Ewidencję taką przechowuje na fermie przez co najmniej sześć miesięcy od usunięcia stada.

Do dnia 1 stycznia 1993 r. każde Państwo Członkowskie przedstawi pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji wykaz producentów zarejestrowanych na swoim terytorium dla każdego systemu chowu, z podaniem nazwy (nazwiska) i adresu każdego z nich oraz przydzielonej im ilości. Wszelkie zmiany w tym wykazie podawane są pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji na początku każdego roku kalendarzowego.

3. Zgodnie z art. 4 ust. 4 każde Państwo Członkowskie przekazuje pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji wykaz zakładów pakowania, zarejestrowanych w taki sposób na swoim terytorium oraz powiadamia o wszelkich zmianach w tym wykazie.
4. 19 Jaja określone w ust. 1 dostarcza się do zakładów pakowania oraz do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 89/437/EWG w pojemnikach noszących jedno z wyrażeń określonych w ust. 1 w jednym lub więcej językach wspólnotowych. Przed opuszczeniem terenu zakładu produkcyjnego pojemniki zaopatruje się w nazwę (nazwisko) oraz adres albo numer rejestracyjny producenta, rodzaj jaj, ich liczbę lub masę oraz datę wysyłki. Dane na temat daty dostawy i wszystkie informacje występujące na pojemnikach, jak również na temat fizycznego stanu zapasów tygodniowych przechowuje się w zakładach pakowania oraz w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
5. Sortowanie i pakowanie jaj określonych w ust. 1 odbywa się tylko w dniach podanych do wiadomości właściwemu organowi danego Państwa Członkowskiego z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Podczas składowania, sortowania i pakowania jaja są w wyraźny sposób oddzielone od pozostałych jaj.
6. 20 Zakłady pakowania, określone w ust. 2, prowadzą odrębną ewidencję dziennego sortowania jaj na klasy jakościowe i wagowe, jak również sprzedaży jaj i opakowań jednostkowych oznakowanych zgodnie z ust. 1, z uwzględnieniem nazwy (nazwiska) i adresu odbiorcy, liczby opakowań, liczby i/lub masy sprzedanych jaj z podziałem na klasy wagowe oraz datę dostawy, jak również fizycznego stanu zapasów tygodniowych. Jednakże zamiast prowadzenia ewidencji sprzedaży, zakłady mogą przechowywać kopie faktur lub kwitów dostawy oznakowanych zgodnie z ust. 1. Ewidencję taką i kopie dokumentów przechowuje się przez okres co najmniej 6 miesięcy.
6a. 21 Punkty odbioru i hurtownie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji transakcji kupna i sprzedaży oraz ewidencji fizycznych stanów magazynowych jaj określonych w ust. 1 lit. a) oraz lit. b), przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Odbiorcy są w stanie wykazać w odniesieniu do tych jaj:

a) daty odbioru i odebrane ilości;

b) nazwy (nazwiska) i adresy producentów;

c) daty i ilości dostaw do odpowiednich zakładów pakowania.

Hurtownicy (w tym pośrednicy, którzy bezpośrednio nie mają do czynienia z jajami) są w stanie wykazać w odniesieniu do tych jaj:

a) daty i ilości zarówno kupna, jak i sprzedaży

b) nazwy (nazwiska) i adresy dostawców/nabywców

Ponadto hurtownicy, którzy bezpośrednio mają do czynienia z jajami prowadzą tygodniową ewidencję posiadanych zapasów.

Zamiast prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, odbiorcy i hurtownicy mogą prowadzić ewidencję faktur lub kwitów dostawy oznakowanych w sposób wskazany w ust. 1.

7. Opakowania transportowe, zawierające jaja lub opakowania jednostkowe oznakowane zgodnie z ust. 1, posiadają jedno z określeń wymienionych w ust. 1.
7a. 22 Przepisów ust. 2-6a nie stosuje się w przypadku, gdy używane jest wyrażenie określone w ust. 1 lit. c).
7b. 23 Opakowania zawierające jaja przeznaczone dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 89/437/EWG, można znakować przy pomocy oznaczeń określonych w ust. 1, pod warunkiem że jaja produkuje się w fermach drobiu spełniających odpowiednie wymogi określone w załączniku III oraz że stosuje się środki monitoringu określone w ust. 2-6.
8. 24 Przepisy ust. 1-7 stosuje się bez uszczerbku dla krajowych środków technicznych wykraczających poza minimalne wymagania ustanowione w załączniku II, które mają zastosowanie wyłącznie do producentów zainteresowanego Państwa Członkowskiego, i jeżeli przepisy te są zgodne z prawem wspólnotowym i wspólnymi normami handlowymi w odniesieniu do jaj.
9. Krajowe środki określone w ust. 8 przekazuje się do wiadomości Komisji.
10. W dowolnym czasie i na wniosek Komisji Państwa Członkowskie przekazują wszelkie informacje konieczne do oceny zgodności środków wymienionych w niniejszym artykule z prawem wspólnotowym i wspólnymi normami handlowymi w odniesieniu do jaj.
Artykuł  18a 25

(dodany)

Artykuł  18b 26

Nadzór nad oznaczeniami systemu chowu określonych w art. 18 ust. 1, w tym oznaczeń odnoszących się do szczególnych właściwości odpowiednich systemów chowu oraz oznaczeń dotyczących żywienia kur niosek, określonych w art. 18c, można delegować na organy wyznaczone przez Państwa Członkowskie, co zapewnia konieczną niezależność od zainteresowanych producentów i jest zgodne z kryteriami określonymi w obowiązującej normie europejskiej nr EN/45011.

Wymienione organy działają na podstawie zezwoleń oraz pod nadzorem właściwych władz zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Koszty kontroli poniesione przez wymienione organy pokrywa podmiot gospodarczy stosujący oznaczenia określone powyżej.

Artykuł  18c 27

W przypadku gdy jaja klasy A oraz opakowania noszą oznaczenia wskazujące sposób żywienia kur niosek, stosuje się następujące warunki oraz warunki ustanowione w załączniku IV:

1) zakłady pakowania, które wykorzystują takie oznaczenia, prowadzą szczegółową ewidencję dostaw, z podaniem nazwy (nazwiska) i adresu lub numeru rejestracyjnego producenta, liczby lub masy jaj oraz daty dostawy. Producent prowadzi bieżącą ewidencję ilości i rodzaju paszy dostarczanej i mieszanej na miejscu, daty dostawy oraz nazwy (nazwiska) producenta lub dostawcy paszy, liczby i wieku kur niosek, wskazując również liczbę jaj produkowanych i dostarczanych, datę wysyłki oraz nazwę (nazwisko) odbiorcy.

Ewidencję przechowuje się przez co najmniej sześć miesięcy po zaprzestaniu przez producenta dostaw jaj lub po usunięciu stada;

2) producenci i dostawcy paszy przechowują ewidencję ukazującą skład paszy dostarczanej producentom określonym w ust. 1 przez okres co najmniej sześciu miesięcy od daty wysyłki;

3) zakłady pakowania, określone w ust. 1, prowadzą odrębną ewidencję dziennej klasyfikacji jakościowej i wagowej oraz sprzedaży opakowań jednostkowych i jaj oznakowanych wyrażeniami podanymi w ust. 1, z uwzględnieniem nazwy (nazwiska) oraz adresu nabywcy, liczby lub masy sprzedanych jaj i daty dostawy, jak również stanu tygodniowych zapasów w okresie co najmniej sześciu miesięcy.

Zamiast prowadzić ewidencję sprzedaży zakłady te mogą jednakże przechowywać kopie faktur lub kwitów dostawy wskazujących sposób żywienia kur niosek;

4) opakowania transportowe zawierające jaja lub opakowania jednostkowe oznakowane oznaczeniami wskazującymi sposób żywienia kur niosek noszą takie same oznaczenia. W przypadku sprzedaży jaj luzem oznaczenia można stosować wyłącznie w przypadku, gdy pojedyncze jaja znakowane są odpowiednimi wyrażeniami;

5) kontrole dotyczące zgodności z oświadczeniami przeprowadzane są na fermie i u producenta pasz co najmniej raz w roku;

6) przepisy ust. 1-4 stosuje się bez uszczerbku dla krajowych środków technicznych wykraczających poza minimalne wymagania wymienione w załączniku IV, które stosują się wyłącznie do producentów danego Państwa Członkowskiego, o ile są zgodne z prawem wspólnotowym i wspólnymi normami handlowymi w odniesieniu do jaj;

7) środki krajowe określone w ust. 6 przekazuje się do wiadomości Komisji;

8) w dowolnym czasie i na wniosek Komisji, Państwa Członkowskie przekazują informacje konieczne do oceny zgodności środków wymienionych w niniejszym artykule z prawem wspólnotowym i wspólnymi normami handlowymi w odniesieniu do jaj.

Artykuł  19
1. W celu wskazania pochodzenia jaj klasy "A" lub opakowań jednostkowych zawierających jaja, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 mogą być stosowane wyrażenia i/lub symbole odnoszące się do Państwa Członkowskiego i/lub okręgu administracyjnego lub innego regionu, zdefiniowanego przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym jaja zostały wyprodukowane. W przypadku sprzedaży jaj luzem, informacje o pochodzeniu mogą być wykorzystywane wyłącznie, jeżeli poszczególne jaja są oznakowane za pomocą odpowiednich wyrażeń i/lub symboli.
2. 28 Zakłady pakowania wykorzystujące wyrażenia określone w ust. 1 prowadzą szczegółową ewidencję obejmującą informacje o dostawach jaj według miejsca pochodzenia, z podaniem nazwy (nazwiska) i adresu lub numeru rejestracyjnego producenta, liczby lub masy jaj oraz daty dostawy. Producent prowadzi bieżącą ewidencję liczby i wieku kur niosek, wskazującą również liczbę jaj produkowanych i dostarczanych, datę wysyłki oraz nazwę (nazwisko) odbiorcy. Ewidencję taką przechowuje się przez co najmniej sześciu miesięcy po zaprzestaniu przez producenta dostaw jaj lub po usunięciu stada.
3. 29 Zakłady pakowania, określone w ust. 2, prowadzą odrębną ewidencję dziennej klasyfikacji jakościowej i wagowej oraz sprzedaży opakowań jednostkowych i jaj oznakowanych wyrażeniami określonymi w ust. 1, z uwzględnieniem nazwy (nazwiska) oraz adresu nabywcy, liczby lub masy sprzedanych jaj oraz daty dostawy, jak również stanu tygodniowych zapasów w okresie co najmniej sześciu miesięcy. Jednakże zamiast prowadzenia ewidencji, zakłady te mogą przechowywać kopie faktur lub kwitów dostawy oznakowanych zgodnie z ust. 1.
4. Opakowania transportowe zawierające jaja lub opakowania jednostkowe oznakowane wyrażeniami i/lub symbolami określonymi w ust. 1 posiadają takie same wyrażenia i/lub symbole.
Artykuł  20
1. 30 Każde Państwo Członkowskie powiadamia pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję:

– o metodach kontroli stosowanych w celu wykonania art. 17, 18 i 19,

– corocznie, przed dniem 1 kwietnia, o średniej liczbie kur niosek, liczbie lub masie dostarczonych jaj, dla których jest prowadzona ewidencja zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 7 lit. b) oraz o liczbie lub masie jaj sprzedanych, według rejestru prowadzonego zgodnie z art. 18 ust. 6 w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Dyskusja na temat kontroli przeprowadzanych w Państwach Członkowskich odbywa się regularnie zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.
Artykuł  21
1. 31 Banderole i etykiety przewidziane w art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 są białe, a oznaczenia drukowane na banderolach i etykietach są koloru czarnego.
2. Poza informacjami przewidzianymi w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 banderole i etykiety, które mogą być numerowane, posiadają urzędowe oznakowanie ustalone przez właściwe władze. Każde Państwo Członkowskie, do dnia 1 czerwca 1991 r., przekazuje pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji jeden lub kilka egzemplarzy wzoru banderoli i etykiety.
Artykuł  22
1. W opakowaniach z żółtą banderolą lub etykietą, które nie mogą być ponownie użyte po otwarciu opakowania, do obrotu handlowego są kierowane:

a) jaja określone w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 i niezaklasyfikowane do klasy jakościowej "A", "B" lub "C";

b) jaja klasy "A" lub "B", które nie wykazują już cech wymaganych dla tych klas jakościowych, lecz nie zostały przeklasyfikowane;

c) jaja klasy "C".

2. Banderole lub etykiety wymienione w ust. 1 są zgodne ze wzorem ustalonym przez właściwe władze. Każde Państwo Członkowskie, do dnia 1 czerwca 1991 r., przekazuje pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji jeden lub kilka egzemplarzy wzorów banderoli i etykiety. Na banderolach i etykietach, w postaci dobrze widocznych i czytelnych czarnych liczb i liter są drukowane:

a) nazwa lub firma i adres przedsiębiorstwa, które dokonało wysyłki jaj;

b) liczba lub masa netto zapakowanych jaj;

c) 32 oznakowanie "JAJA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO" literami o wysokości 2 cm w jednym lub kilku językach wspólnotowych.

Artykuł  23
1. Jaja przemysłowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 są wprowadzane do obrotu w opakowaniach z czerwoną banderolą lub etykietą.
2. Banderole i etykiety wymienione w ust. 1 są zgodne ze wzorem ustalonymi przez właściwe władze. Każde Państwo Członkowskie do dnia 1 czerwca 1991 r przekazuje pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji jeden lub kilka egzemplarzy wzorów banderoli i etykiety. Banderole i etykiety zawierają:

a) nazwę lub firmę i adres przedsiębiorstwa, do którego jaja są wysyłane,

b) nazwę lub firmę i adres przedsiębiorstwa, które dokonało wysyłki jaj,

c) napis: "jaja przemysłowe" dużymi czarnymi literami o wysokości 2 cm wraz z oznakowaniem, "nienadające się do spożycia przez ludzi", wydrukowanym czarnymi literami o wysokości co najmniej 8 mm w jednym lub kilku językach Wspólnoty.

Artykuł  24 33
1. 34 Banderola lub etykieta określona w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 musi być drukowana lub umieszczona w taki sposób, aby żadna z informacji zamieszczonych na opakowaniu nie była zakryta. Termin "ekstra" powinien zostać wydrukowany na banderoli lub etykiecie kursywą o wysokości co najmniej 1 cm, po którym następuje wyraz "do" i dwa zestawy liczb, określone w art. 14 ust. 1 akapit drugi, które wskazują siódmy dzień od daty pakowania lub dziewiąty dzień od zniesienia.

Gdy na opakowaniach wskazana jest data pakowania, powyższe określenie może zostać zastąpione następującym określeniem:

"ekstra do siódmego dnia po zapakowaniu".

Gdy na opakowaniach wskazana jest data zniesienia, powyższe określenie może zostać zastąpione następującym określeniem:

"ekstra do dziewiątego dnia po zniesieniu".

Po terminie "ekstra" może następować wyraz "świeże".

2. 35 Gdy banderola lub etykieta określona w ust. 1 nie może zostać usunięta z opakowania, opakowanie musi zostać usunięte z obszaru sprzedaży nie później niż siódmego dnia po zapakowaniu lub po dziewiątym dniu od zniesienia, a jaja muszą zostać przepakowane.
3. Opakowania transportowe zawierające opakowania jednostkowe oznakowane "EXTRA" znakuje się drukowanymi literami o wysokości 2 cm "OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE EKSTRA" w jednym lub w kilku językach wspólnotowych.
Artykuł  25
1. Jaja przeklasyfikowane zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 można wprowadzać do obrotu w opakowaniach, w których znajdowały się przed przeklasyfikowaniem. Jeżeli zostaną przepakowane, każde opakowanie może zawierać tylko jaja pochodzące z jednej partii.
2. Na banderolach lub etykietach umieszczonych na opakowaniach transportowych należy widocznym i czytelnym pismem umieścić co najmniej następujące informacje:

a) nazwę lub firmę przedsiębiorstwa, które dokonało przeklasyfikowania lub zleciło przeklasyfikowanie jaj;

b) numer odróżniający zakładu pakowania, który po raz pierwszy zapakował jaja oraz kraj pochodzenia w przypadku jaj pochodzących z przywozu;

c) klasę jakościową i wagową;

d) liczbę zapakowanych jaj;

e)  36  – dla jaj klasy A: pierwotna data minimalnej trwałości, a poniżej słowa "jaja ponownie klasyfikowane"

– dla jaj innych klas: wyrazy "data pakowania" i po nich datę pierwszego pakowania, poniżej zaś wyraz "przeklasyfikowane:" i po nich datę przeklasyfikowania, w sposób przewidziany w art. 14 ust. 1 akapit drugi

f) informacje dotyczące chłodzenia lub metodę utrwalania w formie niezakodowanej i literami łacińskimi, w odniesieniu do jaj chłodniczych lub utrwalanych;

3. Na opakowaniach jednostkowych zawierających jaja przeklasyfikowane należy widocznym i czytelnym pismem umieścić wyłącznie informacje określone w ust. 2; w przypadkach powtórnego użycia opakowań należy zakryć nieaktualne informacje. Ponadto opakowania jednostkowe mogą posiadać znak towarowy przedsiębiorstwa, które dokonało przeklasyfikowania jaj lub zleciło ich przeklasyfikowanie.
Artykuł  26
1. Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90, do przepakowania jaj do innych opakowań transportowych lub jednostkowych są upoważnione jedynie zakłady pakowania. Każde opakowanie zawiera jedynie jaja pochodzące jednej partii.
2. Na banderoli lub etykiecie opakowań transportowych należy widocznym i czytelnym pismem umieścić następujące informacje:

a) nazwę lub firmę i adres przedsiębiorstwa, które przepakowało jaja lub zleciło ich przepakowanie;

b) numer odróżniający zakładu pakowania jaj, który przepakował jaja;

c) klasę jakościową i wagową;

d) liczbę zapakowanych jaj;

e)  37  – dla jaj klasy A: pierwotna data minimalnej trwałości, a poniżej wyrazy "jaja ponownie pakowane ",

– dla jaj innych klas: wyrazy "data pakowania": i po nich datę pierwszego pakowania, poniżej zaś wyraz "przepakowane": i po nim datę przepakowania, w sposób przewidziany w art. 14 ust. 1;

f) informacje dotyczące chłodzenia lub metodę utrwalania w formie niezakodowanej, literami łacińskimi, w odniesieniu do jaj chłodniczych lub utrwalonych;

g) numer odróżniający zakładu pakowania, który po raz pierwszy zapakował jaja, lub kraj pochodzenia w odniesieniu do jaj pochodzących z przywozu.

3. Na opakowaniach jednostkowych zawierających jaja przepakowane należy widocznym i czytelnym pismem umieścić wyłącznie informacje przewidziane w ust. 2. Ponadto opakowania jednostkowe mogą posiadać znak towarowy przedsiębiorstwa, które przepakowało lub zleciło przepakowanie jaj. Nie zezwala się na użycie wyrazu "ekstra".
4. Stosuje się przepisy art. 1 ust. 6 i 7.
Artykuł  27
1. Przepisy art. 21 stosuje się do banderoli i etykiet wymienionych w art. 25 i 26. Ich wzory należy dostarczyć do dnia 1 czerwca 1991 r.
2. Jeżeli podczas czynności przeklasyfikowania i przepakowania wykorzystane zostały oryginalne opakowania, są one uznawane za powtórnie użyte w rozumieniu art. 12 ust. 2.
3. Informacje znajdujące się na poprzednich banderolach lub etykietach opakowań transportowych powtórnie użytych zgodnie z art. 12 ust. 2 należy całkowicie zakryć nowymi banderolami lub etykietami lub zamaskować w inny sposób, aby nie były czytelne.
4. Opakowania transportowe mogą być opatrzone jedną lub kilkoma informacjami zamieszczonymi na banderolach i etykietach zamykających opakowania. Ponadto opakowania transportowe mogą posiadać znak towarowy przedsiębiorstwa, które przepakowało jaja lub zleciło ich przepakowanie.
Artykuł  28 38

(skreślony)

Artykuł  29
1. Decyzje przewidziane w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 nie są podejmowane bez przeprowadzenia kontroli zgodnie z przepisami ust. 2-5.
2. W przypadku gdy jaja znajdują się w opakowaniach transportowych bez opakowań jednostkowych, do badań należy pobrać co najmniej poniższe ilości jaj.
Liczba jaj w partiiLiczba jaj pobranych do badań
% partiiMinimalna liczba jaj
nie więcej niż 180100 -
181-1.800 15 180
1.801-3.600 10 270
3.601-10.800 5 360
10.801-18.000 4 540
18.001-36.000 3 720
36.001-360.000 1,51.080
ponad 360.000 0,55.400
3. W przypadku jaj w opakowaniach jednostkowych, niezależnie od tego, czy są one umieszczone w opakowaniach transportowych czy nie, do badań należy pobrać co najmniej następującą liczbę opakowań i jaj:
Liczba jaj w partiiProcent badanych opakowań jednostkowychLiczba jaj objętych badaniem na badaną partię (%)
poniżej 180100100
181-1.800 15100
1.801-3.600 10100
3.601-10.800 5100
10.801-18.000 4100
18.001-36.000 3100
36.001-360.000 1,5100
ponad 360.000 0,5100
4. W przypadku partii, w której liczba jaj nie przekracza 18.000, do badań należy pobrać jaja z co najmniej 20 % opakowań transportowych.

W przypadku partii, w której liczba jaj jest większa niż 18.000, do badań należy pobrać jaja z co najmniej 10 % opakowań transportowych i co najmniej z dziesięciu opakowań transportowych.

5. W przypadku jaj nieopakowanych, wystawianych na sprzedaż lub sprzedawanych w obrocie detalicznym, jako próbę, przy liczbie jaj do 180, badaniu należy poddać 100 % jaj, a przy większej liczbie jaj, 15 % jaj z danej partii, lecz nie mniej niż 180 sztuk.
Artykuł  30
1. Po kontroli i po dokonaniu niezbędnej korekty, by partia spełniała warunki określone w rozporządzeniem (EWG) nr 1907/90, kontrolujący umieszcza na opakowaniu banderolę z urzędową pieczęcią oraz następującą informacją:

a) "Kontroli dokonano w dniu (data)...

w (miejsce);..."

b) numer przydzielony kontrolującemu przez instytucję kontrolującą.

2. Banderola kontrolna jest biała z czerwonym nadrukiem. W razie zamknięcia opakowania przed podjęciem czynności kontrolnych, zamyka się opakowanie ponownie za pomocą banderoli kontrolnej, która może stosownie do przypadku, być umieszczona na poprzedniej banderoli lub etykiecie.
3. Po dokonaniu kontroli opakowań jednostkowych z napisem "ekstra", umieszcza się na nich banderolę kontrolną zawierająca informacje wymienione w ust. 1 oraz wyraz "ekstra" kursywą o wysokości 1 cm.
Artykuł  31
1. Dopuszczalne tolerancje podczas kontroli partii jaj klasy "A" są następujące:

a) 39 w zakładzie pakowania, gotowe do wysyłki:

– 5 % jaj z wadami jakościowymi, w tym nie więcej niż:

– 2 % wylewek lub stłuczek, przy czym wady te powinny być widoczne gołym okiem;

– 1 % jaj z widocznymi plamami mięsnymi lub krwistymi.

Jednakże podczas kontroli jaj sprzedawanych pod nazwą "ekstra" nie dopuszcza się żadnej tolerancji w zakresie wysokości komory powietrznej w momencie pakowania lub odprawy celnej;

b) w innych fazach obrotu:

– 7 % jaj z wadami jakościowymi, w tym nie więcej niż:

– 4 % jaj wylewek lub stłuczek, przy czym wady te powinny być widoczne gołym okiem,

– 1 % jaj z widocznymi plamami mięsnymi lub krwistymi.

2. Podczas kontroli partii jaj klasy "B", dozwolona jest tolerancja 7 % w odniesieniu do wad jakościowych.
3. Jeżeli kontrolowana partia jaj zawiera mniej niż 180 sztuk, to tolerancje określone w ust. 1 i 2 podwaja się.
Artykuł  32 40

Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 przy kontroli partii jaj klasy A dopuszcza się tolerancję w odniesieniu do masy jaja. Partia taka może zawierać nie więcej niż 12 % jaj o kategorii wagowej graniczącej z oznaczoną na opakowaniu, nie więcej jednak niż 6 % jaj następnej, niższej kategorii wagowej.

W przypadku gdy kontrolowana partia zawiera mniej niż 180 jaj, podwaja się powyższe wartości procentowe.

Artykuł  33 41

W odniesieniu do jaj klasy "A" sortowanych według klas wagowych, opakowania transportowe posiadają następującą minimalną masę netto:

klasa wagowa 0: 7,5 kg/100 jaj

klasa wagowa 1: 7,1 kg/100 jaj

klasa wagowa 2: 6,6 kg/100 jaj

klasa wagowa 3: 6,1 kg/100 jaj

klasa wagowa 4: 5,6 kg/100 jaj

klasa wagowa 5: 5,1 kg/100 jaj

klasa wagowa 6: 4,6 kg/100 jaj

klasa wagowa 7: masy minimalnej nie określa się.

Artykuł  34

Każde Państwo Członkowskie, na którego terytorium dokonywane jest przeklasyfikowanie partii jaj pochodzących z innego Państwa Członkowskiego zapewnia, aby decyzja o przeklasyfikowaniu była niezwłocznie podana do wiadomości temu Państwu Członkowskiemu i, na jego wniosek, także wskazanemu przez nie właściwemu organowi.

Artykuł  35

Przed dniem 1 stycznia 1992 r. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o środkach podjętych w wyniku stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  36

Niniejszym rozporządzenia (EWG) nr 95/69 i 1295/70 tracą moc.

Artykuł  37

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1991 r., jednakże art. 4 ust. 4, art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 27 ust. 1 stosuje się od dnia 1 czerwca 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5.

(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49.

(3) Dz.U. L 128 z 11.5.1989, str. 29.

(4) Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87.

(5) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

(6) Dz.U. L 13 z 18.1.1969, str. 13.

(7) Dz.U. L 364 z 23.12.1986, str. 20.

(8) Dz.U. L 145 z 3.7.1970, str. 1.

(9) Dz.U. L 5 z 8.1.1985, str. 5.

(10) Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 1.

(11) Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 34.

(12) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(13) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 53.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 42

1. Data minimalnej trwałości:

consumo preferente

Mindst holdbar til

Mind. haltbar

Ανάλωση πριν από

Best before

à cons. de préf. av. or DCR (1)

tenm. houdb. tot

da cons. pref. entro

Cons. Pref.

parasta ennen

bäst före

2. Data pakowania:

Embalaje

Pakket

Verp.

Συσκευασία

Packed

Emb. le

Imball. il

Verp.

Emb.

pakattu

förp. den

3. Data sprzedaży:

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. préf. av. or DVR (1)

data vend. racc.

uit. verk. dat.

Vend. de pref. antes de

viimeinen myyntipäivä

sista försäljningsdag

4. Data zniesienia:

Puesta

Læggedato

Gelegt

Ωοτοκία

Laid

Pondu le

Deposto il

Gelegd

Postura

Munintapäivä

Värpta den

______

(1) Jeśli zastosowano terminy DVR lub DCR, oznaczenie na opakowaniu musi być sformułowane w taki sposób, aby znaczenie skrótu było jasne.

ZAŁĄCZNIK  II 43

Wyrażenia służące do oznaczania typu produkcji jaj a) na opakowaniach; b) na jajach

Kod123
ENa)Free-range eggs Barn eggsEggs from caged hens
b)Free-range BarnCage
FRa)Œufs de poules élevées en plein airŒufs de poules élevées au solŒufs de poules élevées en cage
b)Plein airPoules au solCage
DEa)Eier aus FreilandhaltungEier aus BodenhaltungEier aus Käfighaltung
b)FreilandBodenKäfig
ITa)Uova da allevamento all'apertoUova da allevamento a terraUova da allevamento in gabbie
b)ApertoA terraGabbia
NLa)Eieren van hennen met vrije uitloopScharreleierenKooieieren
b)Vrije uitloopScharrelKooi
DAa)FrilandsægSkrabeægBuræg
b)FrilandsægSkrabeægBuræg
ESa)Huevos de gallinas camperasHuevos de gallinas criadas en el sueloHuevos de gallinas criadas en jaulas
b)CamperasSueloJaulas
PTa)Ovos de galinhas criadas ao ar livreOvos de galinhas criadas no soloOvos de galinhas criadas em gaiolas
b)Ar livreSoloJaulas
b)Ar livreSoloGaiolas
FIa)Ulkokanojen muniaLattiakanojen muniaHäkkikanojen munia
b)UlkokananLattiakananHäkkikanan
SVa)Ägg från utehönsÄgg fran frigående höns inomhusÄgg från burhöns
b)Frigående (alt. Frig.) uteFrigående (alt. Frig.) inneBurägg
ELa)Αυγά ελεύθερης βοσκήςΑυγά ΑχυρώναΑυγά κλωβοστοιχίας
b)Ελεύθερης βοσκήςΑχυρώναΚλωβοστοιχία

ZAŁĄCZNIK  III 44

Minimalne wymogi, jakie mają spełniać fermy drobiu w zależności od różnych metod produkcji jaj

a) "Jaja z chowu na wolnym wybiegu" muszą być produkowane w fermach drobiu spełniających co najmniej warunki wymienione w art. 4 dyrektywy 1999/74/WE, z mocą obowiązującą od dat określonych w powołanym artykule, w szczególności w których:

– kury mają w ciągu całego dnia stały dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu, z wyjątkiem okresowego ograniczenia nałożonego przez władze weterynaryjne,

– wybieg, do którego kury mają dostęp, jest w przeważającej części porośnięty roślinnością i nie jest wykorzystywany do innych celów, z wyjątkiem sadów, obszarów leśnych oraz terenu wypasania zwierząt gospodarskich, o ile to ostatnie jest dozwolone przez właściwe władze,

– wybiegi na otwartej przestrzeni muszą spełniać przynajmniej warunki wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) ii) dyrektywy Rady 1999/74/WE, według których maksymalna gęstość obsady zwierząt jest nie większa niż 2 500 kur na hektar gruntu dostępnego dla kur lub jedna kura na 4 m2 w dowolnym czasie; jednakże w przypadku gdy dostępne jest co najmniej 10 m2 na kurę i gdy stosuje się zmianowanie, a kury otrzymują równomierny dostęp do całej powierzchni w ciągu życia stada, każdy wykorzystywany wybieg musi w dowolnym czasie zapewniać co najmniej 2,5 m2 na kurę,

– wybiegi na otwartej przestrzeni nie rozciągają się poza promień 150 m od najbliższego otworu wybiegowego w budynku, jednakże dopuszczalne jest rozszerzenie ich do 350 m od otworu wybiegowego w budynku pod warunkiem że odpowiednia liczba miejsc schronienia i koryt poidłowych w rozumieniu omawianego przepisu jest równomiernie rozstawiona na całej powierzchni wybiegu na otwartej przestrzeni, przy co najmniej czterech miejscach schronienia na hektar.

b) "Jaja z chowu wolierowego" muszą być produkowane w fermach drobiu spełniających co najmniej warunki wymienione w art. 4 dyrektywy 1999/74/WE, z mocą obowiązującą od dat określonych w powołanym artykule.

c) "Jaja z chowu bateryjnego" muszą być produkowane w fermach drobiu spełniających co najmniej:

– warunki wymienione w dyrektywie 88/166/EWG do dnia 31.12.2002 r.,

– warunki wymienione w art. 5 dyrektywy 1999/74/WE w okresie od dnia 1.1.2003 r. do dnia 31.12.2011 r., lub

– warunki wymienione w art. 6 dyrektywy 1999/74/WE w okresie od dnia 1.1.2002 r.

ZAŁĄCZNIK  IV 45

Podawanie udziału określonych składników paszowych jest możliwe jedynie wówczas, gdy:

W przypadku zbóż stanowią one co najmniej 60 % masy zadawanego składu paszy, która może zawierać nie więcej niż 15 % ubocznych zbożowych produktów; jednakże w przypadku gdy odniesienie dotyczy jednego konkretnego zboża, to stanowi ono co najmniej 30 % składu paszy i co najmniej 5 % kilku wspomnianych zbóż.
1 Art. 1 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 505/98 z dnia 3 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.63.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

2 Art. 1 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
3 Art. 1 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret drugie rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.
4 Art. 3 ust. 3 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
5 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia nr 3239/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.338.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
6 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
7 Art. 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swą bezprzedmiotowość.

Według ujednoliconej wersji anglojęzycznej zmieniony art. 8 brzmi następująco:

"1. Grade "A" eggs shall be graded by weight as follows:

- XL-very large: 73 g and more,

- L-large: from 63 g up to 73 g,

- M-medium: from 53 g up to 63 g,

- S-small: under 53 g.

2. On packs the weight-grading shall be indicated by the respective letters or by the respective terms as defined in paragraph 1 or by a combination of both, which may be supplemented by the corresponding weight ranges. No subdivision of the weight ranges referred to in paragraph 1 shall be made using different pack colours, symbols, trademarks or other indications."

8 Art. 9 tiret drugie zmienione przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. W wersji anglojęzycznej zmieniony art. 9 tiret drugie brzmi następująco:

"- the distinguishing mark for weight-grading shall be the letters as defined in Article 8 (1), between 2 and 3 mm high, placed inside the abovementioned circle,"

9 Art. 12 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
10 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
11 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 1 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 3239/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.338.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
12 Art. 14 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
13 Art. 15:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 3239/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.338.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

14 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
15 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
16 Art. 17:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

17 Art. 18 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 tiret pierwsze i drugie rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 tiret czwarte rozporządzenia nr 3239/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.338.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 2401/95 z dnia 12 października 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.246.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

18 Art. 18 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 tiret trzecie rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret pierwsze rozporządzenia nr 505/98 z dnia 3 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.63.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

19 Art. 18 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
20 Art. 18 ust. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 tiret czwarte rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. d) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

21 Art. 18 ust. 6a:

- dodany przez art. 1 pkt 2 tiret drugie rozporządzenia nr 505/98 z dnia 3 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.63.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. e) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

22 Art. 18 ust. 7a:

- dodany przez art. 1 pkt 1 tiret drugie rozporządzenia nr 2401/95 z dnia 12 października 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.246.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret trzecie rozporządzenia Komisji nr 505/98 z dnia 3 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.63.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. f) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

23 Art. 18 ust. 7b dodany przez art. 1 pkt 7 lit. g) rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
24 Art. 18 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 1 tiret trzecie rozporządzenia nr 2401/95 z dnia 12 października 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.246.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1995 r.
25 Art. 18a:

- dodany przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swą bezprzedmiotowość.

W wersji anglojęzycznej dodany art. 18a brzmi następująco:

"Article 18a

1. The Member States shall take all measures necessary to ensure the confidential character of information supplied pursuant to Article 17, Article 18(2), Article 18c(1) and Article 19(2) insofar as natural persons are concerned.

2. The data entered in the registers may be used only for the application of this Regulation."

26 Art. 18b:

- dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 505/98 z dnia 3 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.63.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

27 Art. 18c dodany przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
28 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
29 Art. 19 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
30 Art. 20 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
31 Art. 21 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
32 Art. 22 ust. 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.
33 Art. 24 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.
34 Art. 24 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 786/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.79.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1995 r.

35 Art. 24 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 786/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.79.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1995 r.
36 Art. 25 ust. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
37 Art. 26 ust. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.
38 Art. 28 skreślony przez art. 1 pkt 14 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
39 Art. 31 ust. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 318/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.46.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2003 r.
40 Art. 32 zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.
41 Art. 33 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. W wersji anglojęzycznej zmieniony art. 33 brzmi następująco:

"Article 33

Large packs of grade "A" eggs, graded according to weight-grades, shall have the following minimum net weights:

- XL-very large: 7,3 kg/100 eggs,

- L-large: 6,4 kg/100 eggs,

- M-medium: 5,4 kg/100 eggs,

- S-small: 4,5 kg/100 eggs."

42 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 2221/92 z dnia 31 lipca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.218.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1992 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 3300/93 z dnia 30 listopada 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.296.52) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 tiret piąte rozporządzenia nr 3239/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.338.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

43 Załącznik II:

-zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2401/95 z dnia 12 października 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.246.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 października 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji nr 1511/96 z dnia 29 lipca 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.189.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.

- zmieniony przez art. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenianr 326/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. zawierającego sprostowanie nin. rozporządzenia (Dz.U.UE.L.03.47.31).

44 Załącznik III:

-dodany przez art. 1 pkt 17 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 318/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.46.20) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2003 r.

45 Załącznik IV dodany przez art. 1 pkt 17 rozporządzenia nr 1651/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U.UE.L.01.220.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.