Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.55.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 366/2001
z dnia 22 lutego 2001 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie środków przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 8 ust. 7 i art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa(2) stanowi, że pomoc będzie finansowana w ramach ogólnego programowania funduszy strukturalnych.

(2) Programy muszą być wprowadzane w życie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych(3), w szczególności jego art. 31-33 i 37-39.

(3) W celu umożliwienia prowadzenia pełnego monitorowania sposobu wprowadzania w życie programu, sprawozdania roczne określone w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 muszą zawierać ujętą ilościowo i przy zastosowaniu kodów informację w formie ściśle skoordynowanych sprawozdań okresowych. Dana informacja musi obejmować nie tylko sprawy związane z projektami wprowadzonymi w życie, projektami będącymi w trakcie wprowadzania lub projektami planowanymi w ramach środków IFOR, ale także dotyczyć wycofywania funkcjonujących statków, dokonywanego bez korzystania z pomocy publicznej zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

(4) Sprawozdania okresowe muszą być zgodne z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2090/98(4), (WE) nr 643/2000(5) i (WE) nr 1685/2000(6).

(5) Komisja musi mieć dostęp do wszelkich właściwych informacji dotyczących wszystkich środków strukturalnych stosowanych przez Państwa Członkowskie w sektorze rybołówstwa, włącznie ze środkami pomocy, określonymi w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999. Z tego względu należy ustanowić zharmonizowany system zgłaszania przez Państwa Członkowskie kwot wypłacanych na te cele.

(6) W celu umożliwienia ogólnego monitorowania i oceny wpływu wywieranego przez działalność wspólnych przedsiębiorstw, należy sporządzić wykaz odpowiednich i porównywalnych danych, które powinny być nadsyłane do Komisji w tym samym czasie, co sprawozdania, określone w art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Bez uszczerbku dla art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, roczne sprawozdania dotyczące wprowadzania w życie obejmują w szczególności sprawozdania okresowe w sprawie realizacji programów, zawierające informacje dotyczące:

a) projektów wprowadzonych w życie, będących w trakcie wprowadzania lub planowanych w ramach środków IFOR; oraz

b) wycofywania funkcjonujących statków, dokonywanego bez korzystania z pomocy publicznej, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

Projekty uważa się za "wprowadzone w życie" lub "będące w trakcie wprowadzania", jeżeli wydatki kwalifikujące się do tego zostały zatwierdzone i rzeczywiście pokryte przez beneficjentów. Projekty uważa się za "planowane", jeżeli na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc publiczną zostały uruchomione odpowiednie kredyty.

2. Każdego roku, przed dniem 30 kwietnia, dostarcza się Komisji sprawozdania okresowe, sporządzane w formie zapisu elektronicznego, zgodnie ze wzorem prezentowanym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Wymagany jest dodatkowo jeden oryginalny odpis dokumentu, wydrukowany na papierze.

Artykuł  2

Każdego roku, przed dniem 30 kwietnia, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji zestawienie łączne dotyczące udzielanej pomocy określonej w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Wymagany jest co najmniej jeden oryginalny odpis dokumentu wydrukowany na papierze.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki dla zapewnienia, aby organy zarządzające przekazywały Komisji, w formie zapisu elektronicznego, następującą informację, dotyczącą każdego ze wspólnych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999:

a) najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po podjęciu decyzji przyznającej premie, podstawowe informacje dotyczące wspólnego przedsiębiorstwa, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III lit. a) do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli to będzie konieczne, informacje ta aktualizuje się i ponownie przekazuje Komisji;

b) w tym samym czasie co sprawozdanie o wprowadzaniu w życie planu działania, informacje dotyczące działań dokonanych w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku III lit. b) do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  4

Szczegółowe zasady wprowadzenia w życie pomocy udzielonej przez IFOR projektom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2468/98(7), włącznie z pomocą zatwierdzoną po dniu 1 stycznia 1994 r. na podstawie rozporządzeń Rady (EWG) nr 4028/86(8) i (EWG) nr 4042/89(9), będą nadal regulowane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1796/95(10).

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10.

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54.

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

(4) Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27.

(5) Dz.U. L 78 z 29.3.2000, str. 4.

(6) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 39.

(7) Dz.U. L 312 z 20.11.1998, str. 19.

(8) Dz.U. L 376 z 31.12.1986, str. 7.

(9) Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 1.

(10) Dz.U. L 174 z 26.7.1995, str. 11.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2792/1999 - SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMÓW

należy przesłać do: Komisja Europejska, Fisheries DG, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

e–mail: fisheries-fs@cec.eu.int

należy dostarczać osobne sprawozdanie dla każdego z programów operacyjnych lub jednolitych dokumentów programowych

grafika

Nazwy kolumn tabeli

(informacje zawierane w odniesieniu do każdego projektu)

Kolumny 1-5: szczegóły administracyjne projektu

(1) Numer identyfikacyjny projektu (nadawany przez organ zarządzający po podjęciu decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy publicznej - maksymalnie 20 znaków).

(2) (Wypełnia się tylko wtedy, gdy projekt jest objęty priorytetami 1 lub 2 załącznika IV) wewnętrzny numer statku (nie podawać numeru rejestrowego); projekt może dotyczyć tylko jednego statku, z wyjątkiem przypadku wspólnych przedsiębiorstw obejmujących więcej niż jeden statek (w takim przypadku podać wewnętrzny numer w jednym wierszu i użyć kilku wierszy)

(3) Miejsce, w którym realizowany jest projekt (gmina).

(4) Kod NUTS III dla miejsca, w którym realizowany jest projekt.

(5) Beneficjent (nazwa handlowa).

Kolumny 6-8: prognoza wydatków związanych z projektem zgodnie z decyzją administracyjną, przyznającą pomoc publiczną, podjętą przez organ zarządzający

(6) Łączna suma kosztów uwzględnionych w decyzji przyznającej pomoc publiczną (EUR).

(7) Pomoc w ramach środków IFOR udzielona projektowi (EUR).

(8) Data decyzji administracyjnej przyznającej pomoc publiczną (dd/mm/rrr).

Kolumny 9-13: dane fizyczne dotyczące projektu (klasyfikacja i dane fizyczne wykonania)

(9) Środek (2 cyfry) zgodnie z nomenklaturą załącznika IV (poszczególne projekty mogą dotyczyć tylko jednego rodzaju środków).

(10) Działania (1 cyfra) zgodnie z nomenklaturą załącznika IV (poszczególne projekty mogą obejmować więcej, niż jeden rodzaj działania; w takim przypadku podać jeden rodzaj działania w wierszu i użyć kilku wierszy).

(11) Wskaźnik wykonania (1 lub 2 cyfry), zgodnie z nomenklaturą załącznika IV (działanie stanowiące część projektu może odpowiadać jednemu lub kilku wskaźnikom wykonania; w takim przypadku podać jeden wskaźnik w wierszu i użyć kilku wierszy).

(12) Osiągnięta ilość fizyczna (jedna wielkość dla jednego wskaźnika wykonania).

(13) Stan wprowadzania projektu w życie (1 cyfra): kod 0 (projekt, w stosunku do którego wydano decyzję przyznającą pomoc, ale w stosunku do którego jeszcze nie określono żadnych wydatków)/kod 1 (projekt w realizacji)/kod 2 (projekt przerwany po poniesieniu częściowych wydatków)/kod 3 (projekt zaniechany po poniesieniu częściowych wydatków)/kod 4 (projekt zrealizowany).

Kolumny 14-16: informacja dotycząca finansowej strony realizacji projektu - oświadczenie o kwalifikujących się wydatkach i odpowiadającej im pomocy publicznej

(14) Wydatki kwalifikujące się zatwierdzone i rzeczywiście pokryte przez beneficjentów (EUR) (wykazać tylko kwoty, których dokładność została sprawdzona zgodnie z metodami kontrolnymi, o których Komisja została powiadomiona).

(15) Wkład ze środków publicznych Państwa Członkowskiego (EUR); pomoc wypłacona beneficjentom, włącznie z subsydiami i inną pomocą publiczną na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, mieszcząca się w granicach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999.

(16) Pomoc środków w ramach środków IFOR wypłacona na rzecz beneficjentów (EUR).

Uwagi:

(i) W przypadku gdy projekt zawiera więcej, niż jeden rodzaj działań, a dane finansowe nie mogą być rozłożone na każde z nich, podać jedną kwotę finansową (na poziomie całego projektu) tylko w kolumnach 6-8 i 14-16. Jednak dla projektów dotyczących środków 35 (rybactwo śródlądowe); 43 (środki socjalno - ekonomiczne); 44 (działania członków tej branży); 45 (czasowe zaprzestanie działalności i inne rodzaje finansowej rekompensaty); oraz 51 (pomoc techniczna), kwoty finansowe należy podawać (w kolumnach 6-8 i 14-16) dla każdego z tych działań.

(ii) Projekty dotyczące środka 23 (wycofanie statku bez korzystania z pomocy publicznej, w związku z odnowieniem floty przy użyciu środków z pomocy publicznej): podać tylko dane o dokonanym wycofaniu statku (np. projekty "zrealizowane", a nie "planowane" wycofania; bez wypełniania kolumn 1, 6-8 i 14-16.

ZAŁĄCZNIK  II

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2792/1999 - OŚWIADCZENIE SUMARYCZNE O POMOCY, OKREŚLONE W ART. 19 UST. 2

należy przesłać do: Komisja Europejska, Fisheries DG, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

(oświadczenia należy dostarczać osobno dla każdego z Państw Członkowskich, za poprzedzający rok kalendarzowy, niezależnie od ilości dokumentów dotyczących programów operacyjnych / jednolitych dokumentów programowych)

grafika

ZAŁĄCZNIK  III

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2792/1999 - WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA

należy przesłać do European Commission, Fisheries DG, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

(numery artykułu odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 2792/1999)

a)

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacje na temat administracji, finansów i wykonania budżetu dotyczące projektów wspólnych przedsiębiorstw

Kolumny...

(1) C.I.C. (wspólny kod identyfikacyjny) dokumentu programu operacyjnego/jednolitego dokumentu programowego, na podstawie którego wypłacana jest premia z tytułu utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa.

(2) Numer identyfikacyjny projektu (numer nadany przez organ zarządzający dokumentem programu operacyjnego/jednolitym dokumentem programowym, w chwili podejmowania decyzji administracyjnej przyznającej premię).

(3) Data zarejestrowania projektu (data dostarczenia wniosku o przyznanie dopłaty) (dd/mm/rrrr).

(4) Data podjęcia przez organ zarządzający dokumentem programu operacyjnego/jednolitym dokumentem programowym decyzji administracyjnej przyznającej premię (dd/mm/rrrr).

(5) Kwota przyznanej premii (EUR) (art. 8 ust. 3).

(6) Pomoc w ramach środków IFOR udzielona projektowi (EUR).

(7) Kwota rzeczywiście udzielonej gwarancji bankowej (EUR) (art. 8 ust. 4).

(8) Data udzielenia gwarancji bankowej (dd/mm/rrrr).

(9) Kwota rzeczywiście wypłacona jako zaliczka (EUR) (art. 8 ust. 4).

(10) Data wypłacenia zaliczki (dd/mm/rrrr).

(11) Kwota rzeczywiście wypłacona jako różnica (EUR) (art. 8 ust. 5).

(12) Data wypłacenia różnicy (dd/mm/rrrr).

Informacje dotyczące statku (statków) przekazanego (przekazanych) wspólnemu przedsiębiorstwu

(wykazać tylko jeden statek w każdym wierszu; w razie konieczności skorzystać z kilku wierszy)

Kolumny...

(13) Wewnętrzny numer statku (zgodnie z rejestrem statków rybackich Wspólnoty).

(14) Tonaż statku używany do określenia wysokości premii (BT lub BRT).

(15) Wiek statku brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości premii (liczba lat).

(16) Główna działalność statku w okresie pięciu lat poprzedzających jego przekazanie wspólnemu przedsiębiorstwu; wskazać jeden rodzaj działalności używając jednego z następujących kodów: kod 1 (połowy na wodach będących pod władzą lub jurysdykcji UE)/kod 2 (połowy w ramach umów UE w dziedzinie rybołówstwa)/kod 3 (połowy w ramach innych umów w dziedzinie rybołówstwa)/kod 4 (połowy na wodach międzynarodowych).

(17) Data wykreślenia statku z rejestru statków rybackich Wspólnoty (dd/mm/rrrr).

(18) Data zarejestrowania statku w państwie trzecim (dd/mm/rrrr).

(19) Numer rejestrowy statku w państwie trzecim.

(20) Część pomocy wspólnotowej (EUR) otrzymanej poprzednio na cele budowy / modernizacji statku, która musi zostać zwrócona zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. b) (unikanie podwójnego przyznawania pomocy).

(21) Ostateczna data rozpoczęcia działalności rybackiej przez statek w ramach wspólnego przedsiębiorstwa (dd/mm/rrrr).

Charakterystyka wspólnego przedsiębiorstwa

Kolumny...

(22) Państwo rejestracji (kod ISO - 2 znaki).

(23) Nazwa (nazwa handlowa).

(24) Adres.

(25) Waluta, w jakiej wyrażono kapitał zakładowy (kod ISO - 3 znaki).

(26) Kwota kapitału zakładowego.

(27) Udziały partnera(-ów) Wspólnoty (jako procent udziału w kapitale zakładowym wspólnego przedsiębiorstwa).

(28) Uzasadnienie dla premii ze środków publicznych: kod 1 (stworzenie nowego wspólnego przedsiębiorstwa)/kod 2 (nabycie udziałów w istniejącym wspólnym przedsiębiorstwie).

(29) Data stworzenia wspólnego przedsiębiorstwa lub nabycia w nim udziałów (dd/mm/rrrr).

b)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZENIA W ŻYCIE PLANU DZIAŁANIA

Szczegóły projektu i sprawozdania

Kolumny...

(1) Numer identyfikacyjny projektu (ten sam numer, który wykazano w załączniku III lit. a) kolumna 2).

(2) Numer sprawozdania (numery między 1 i 5).

(3) Okres objęty sprawozdaniem: od (dd/mm/rrr)...

(4) ...do (dd/mm/rrrr).

Zmiany, o ile miały miejsce, w warunkach działania wspólnego przedsiębiorstwa, zaistniałe w okresie objętym tym sprawozdaniem

Kolumny...

(5) Zmiana partnera w państwie trzecim: kod 1 (tak)/kod 0 (nie).

(6) Zmiana w kapitale akcyjnym/zakładowym lub w procentowym podziale udziałów wśród partnerów Wspólnoty: kod 1 (tak)/kod 0 (nie).

(7) Zmiana bandery statku (ów): kod 1 (tak)/kod 0 (nie).

(8) Zmiana strefy (stref) połowów: kod 1 (tak)/kod 0 (nie).

(9) Zastąpienie statku utraconego w katastrofie morskiej: kod 1 (tak)/kod 0 (nie).

Ilości złowione przez statek (statki) przekazane wspólnemu przedsiębiorstwu w okresie objętym tym sprawozdaniem

(w przypadku kilku statków, należy podać ilości łączne)

Kolumny...

(10) Morszczuk t).

(11) Gatunki głębinowe t).

(12) Mięczaki t).

(13) Gatunki powierzchniowe t).

(14) Skorupiaki t).

(15) Inne gatunki t).

Tonaż wprowadzony do obrotu odpowiadający wszystkimi ilościom określonym powyżej w kolumnach 10-15

Kolumny...

(16) Łączna ilość wprowadzona do obrotu t).

(17) W tym: ilość sprzedana Państwom Członkowskim UE t).

Wartość rynkowa

Kolumna...

(18) Wartość ilości wprowadzonej do obrotu określonej powyżej w kolumnie 16 (EUR).

(19) W tym: wartość ilości wprowadzonej do obrotu określonej powyżej w kolumnie 17 (EUR).

Zatrudnienie

Kolumny...

(20) Ogólna liczna zatrudnionych na statku(-ach).

(21) W tym: liczba miejsc pracy przeznaczonych dla obywateli UE.

ZAŁĄCZNIK  IV

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2792/19999 - NOMENKLATURA PRIORYTETÓW, ŚRODKÓW, DZIAŁAŃ ORAZ WSKAŹNIKI WYKONANIA

(numery artykułów, tytułów i załączników odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 2792/1999)

PRIORYTET 1: DOSTOSOWYWANIE NAKŁADÓW POŁOWOWYCH (art. 7 i 8)

Środek 11: złomowanie (art. 7 ust. 3 lit. a))

- Działanie 1 złomowanie

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BT(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

Środek 12: transfer do państwa trzeciego/zmiana przeznaczenia (art. 7 ust. 3 lit. b), ust. 3 lit. c) i ust. 6)

- Działanie 1 transfer do państwa trzeciego (art. 7 ust. 3 lit. b)

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BR(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

- Działanie 2 zmiana przeznaczenia do celów innych niż zachowanie dziedzictwa

historycznego/badania dotyczące rybołówstwa/badania/działalność

szkoleniowa/kontrole (art. 7 ust. 3 lit. c)

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BT(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

- Działanie 3 przeznaczenie na potrzeby zachowywania dziedzictwa historycznego/badań

dotyczących rybołówstwa/działalności szkoleniowej/kontrole (art. 7 ust. 6)

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BT(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

Środek 13: wspólne przedsiębiorstwa (art. 8)

- Działanie 1 wspólne przedsiębiorstwo

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BT(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

- wskaźnik 4: liczba statków

PRIORYTET 2: ODNOWA FLOTY I MODERNIZACJA (art. 9)

Środek 21: budowa nowych statków

- Działanie 1 budowa

- wskaźnik 1: BT(4)

- wskaźnik 2: kW(3)

Środek 22: modernizacja statków istniejących

- Działanie 1 modernizacja

- wskaźnik 1: BT (tonaż statku po modernizacji)(4)

- wskaźnik 2: BGT (wzrost tonażu)(4)

- wskaźnik 3: kW(3)(5)

Środek 23: wycofanie statku (bez korzystania z pomocy publicznej) w powiązaniu z odnową floty przy korzystaniu z pomocy publicznej)

- Działanie 1 wycofanie istniejącego statku

- wskaźnik 1: BRT(1)

- wskaźnik 2: BT(2)

- wskaźnik 3: kW(3)

PRIORYTET 3: OCHRONA I ROZWÓJ ZASOBÓW WODNYCH, UPRAW WODNYCH, URZĄDZEŃ W PORTACH RYBACKICH, PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ORAZ RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO (Tytuł III i załącznik III.2)

Środek 31: ochrona i rozwój zasobów wodnych(6) (załącznik III.2.1)

- Działanie 1 ochrona i rozwój zasobów wodnych

- wskaźnik 1: chroniony obszar morski (km2)

- wskaźnik 2: ilość projektów innego rodzaju

Środek 32: akwakultura(7) (załącznik III.2.2)

- Działanie 1 wzrost zdolności produkcyjnej akwakultury (budowa nowych jednostek i/lub

zwiększenie jednostek istniejących)(8)

- wskaźnik 1: tony/rok omułków jadalnych

- wskaźnik 2: tony/rok małży

- wskaźnik 3: tony/rok ostryg

- wskaźnik 4: tony/rok morona

- wskaźnik 5: tony/rok kantara miedzianego

- wskaźnik 6: tony/rok turbota

- wskaźnik 7: tony/rok łososia

- wskaźnik 8: tony/rok morskiego pstrąga hodowlanego

- wskaźnik 9: tony/rok węgorza

- wskaźnik 10: tony/rok karpia

- wskaźnik 11: tony/rok słodkowodnego pstrąga

- wskaźnik 12: tony/rok innych gatunków

- wskaźnik 13: ilości narybku wyprodukowanego w wylęgarniach

- Działanie 2 modernizacja istniejących jednostek akwakultury bez zwiększania ich

zdolności produkcyjnej

- wskaźnik 1: liczba jednostek, w których poprawiono warunki zdrowotne

- wskaźnik 2: liczba jednostek, w stosunku do których poprawiono warunki środowiska

- wskaźnik 3: liczba jednostek, które wprowadziły system poprawy produkcji (jakość,

innowacje technologiczne)

Środek 33: urządzenia portów rybackich (załącznik III.2.3)

- Działanie 1 budowa nowych urządzeń portowych / rozbudowa istniejących urządzeń

- wskaźnik 1: m2 nabrzeży

- wskaźnik 2: metry bieżące nabrzeży

- wskaźnik 3: m3 chłodni składowych

- wskaźnik 4: m3 pomieszczeń i urządzeń do składowania innych niż chłodnie składowe

- wskaźnik 5: liczba urządzeń przeładunkowych

- wskaźnik 6: liczba urządzeń do wytwarzania lodu

- wskaźnik 7: liczba urządzeń zaopatrzenia w elektryczność i/lub wodę

- wskaźnik 8: liczba urządzeń do zaopatrzenia w paliwo

- wskaźnik 9: liczba innych urządzeń

- wskaźnik 10: m2 powierzchni nadającej się do użytku dla dokonania pierwszej sprzedaży

- Działanie 2 modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększania fizycznych

zdolności produkcyjnych

- wskaźnik 1: liczba urządzeń dzięki którym poprawiono warunki zdrowotne

- wskaźnik 2: liczna urządzeń, dzięki którym poprawiono warunki środowiska

- wskaźnik 3: liczba urządzeń zainstalowanych w ramach systemu poprawy obsługi

(jakość, innowacje technologiczne)

Środek 34: przetwórstwo(7) oraz marketing (załącznik III.2.4)

- Działanie 1 powiększenia zdolności produkcyjnych (budowa nowych jednostek lub

powiększenie istniejących jednostek)(8)

- wskaźnik 1: tony/rok produktów świeżych lub schłodzonych

- wskaźnik 2: tony/rok produktów konserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych

- wskaźnik 3: tony/rok produktów mrożonych lub głęboko zamrożonych

- wskaźnik 4: tony/rok innych produktów przetworzonych (gotowe posiłki, produkty

wędzone, solone lub suszone)

- Działanie 2 modernizacja istniejących jednostek przetwarzania bez zwiększania ich

fizycznych zdolności produkcyjnych

- wskaźnik 1: liczba jednostek, w których poprawiono warunki sanitarne/zdrowotne

- wskaźnik 2: liczba jednostek, w stosunku do których poprawiono warunki środowiska

- wskaźnik 3: liczba jednostek, w których wprowadzono system poprawy obsługi

(jakość, innowacje technologiczne)

- Działanie 3 budowa nowych obiektów marketingowych

- wskaźnik 1: m2 powierzchni użytkowej

- Działanie 4 modernizacja istniejących obiektów marketingowych

- wskaźnik 1: liczba obiektów, w których poprawiono warunki sanitarne/zdrowotne

- wskaźnik 2: liczba obiektów, w stosunku do których poprawiono warunki środowiska

- wskaźnik 3: liczba obiektów wyposażonych w sprzęt komputerowy

Środek 35: rybactwo śródlądowe(6) (załącznik III.2.5)

- Działanie 1 budowa nowych statków

- wskaźnik 1: liczba zbudowanych statków

- wskaźnik 2: ogólny tonaż zbudowanych statków

- Działanie 2 modernizacja istniejących statków

- wskaźnik 1: liczba zmodernizowanych statków

- wskaźnik 2: ogólny tonaż zmodernizowanych statków

- Działanie 3 inne środki wspomagające rybactwo śródlądowe

- wskaźnik 1: liczba projektów

PRIORYTET 4: INNE ŚRODKI (art. 11, 12, 14. 15, 16 i 17 ust. 2)

Środek 41: połowy przybrzeżne na małą skalę (art. 11)

- Działanie 1 premia za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych

- wskaźnik 1: liczba osób uczestniczących (rybacy i członkowie ich rodzin) w realizacji

projektów

Środek 42: środki społeczno-ekonomiczne(6) (art. 12)

- Działanie 1 wcześniejsze emerytury (art. 12 ust. 3 lit. a))

- wskaźnik 1: liczba beneficjentów

- Działanie 2 ryczałtowa premia za indywidualne zaprzestanie działalności (art. 12 ust. 3 lit. b))

- wskaźnik 1: liczba beneficjentów

- Działanie 3 premia na przekwalifikowanie (art. 12 ust. 3 lit. c))

- wskaźnik 1: liczba beneficjentów

- Działanie 4 pomoc na stabilizację dla młodych rybaków (art. 12 ust. 3 lit. d))

- wskaźnik 1: liczba beneficjentów

- wskaźnik 2: tonaż zakupionych statków w tonach rejestrowych brutto

Środek 43: promocja(9) (art. 14)

- Działanie 1 kampanie promocyjne

- wskaźnik 1: liczba kampanii rodzajowych

- wskaźnik 2: liczba kampanii bazujących na geograficznym pochodzeniu/

przeznaczeniu produktów (art. 14 ust. 3)

- Działanie 2 udział w targach handlowych

- wskaźnik 1: liczba targów handlowych

- Działanie 3 badania i przeglądy rynkowe

- wskaźnik 1: liczba badań i przeglądów

- Działanie 4 doradztwo i pomoc w zakresie sprzedaży, usług świadczonych wobec

hurtowników, detalistów

- wskaźnik 1: liczba projektów

- Działanie 5 zaświadczania jakości i działania polegające na etykietowaniu produktów

- wskaźnik 1: liczba podejmowanych operacji

Środek 44: działania członków tej branży(9) (art. 15)

- Działanie 1 pomoc na zakładanie organizacji producentów (PO) (art. 15 ust. 1 lit. a))

- wskaźnik 1: liczba PO otrzymujących pomoc

- Działanie 2 pomoc dla PO na wspomożenie ich wysiłków skierowanych na podniesienie

jakości (art. 15 ust. 1 lit. b))

- wskaźnik 1: liczba PO otrzymujących pomoc

- Działanie 3 inne operacje wśród członków tej branży (art. 15 ust. 2)

- wskaźnik 1: liczba operacji dotyczących zarządzania zasobami rybnymi

- wskaźnik 2: liczba operacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

- wskaźnik 3: liczba operacji dotyczących akwakultury, ochrony środowiska lub

zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi

- wskaźnik 4: liczba operacji handlowych

- wskaźnik 5: liczba działań skierowanych na wspomaganie rozpoczynania działalności

i doradztwo

- wskaźnik 6: liczba szkoleń

- wskaźnik 7: liczba działań w zakresie inżynierii finansowej(10)

- wskaźnik 8: liczba innych działań

Środek 45: tymczasowe zaprzestanie działalności i inne rodzaje rekompensat finansowych(6) (art. 16)

- Działanie 1 tymczasowe zawieszenie w przypadku nieprzewidywalnych okoliczności (art.

16 ust. 1 lit. a))

- wskaźnik 1: liczba statków, dla których przyznano rekompensatę

- wskaźnik 2: liczba rybaków otrzymujących rekompensaty

- wskaźnik 3: liczba utraconych dni działalności kwalifikujących się do otrzymania

rekompensaty(11)

- Działanie 2 tymczasowe zaprzestanie działalności w rezultacie jej zawieszenia na

podstawie umów w dziedzinie rybołówstwa (art. 16 ust. 1 lit. b))

- wskaźnik 1: liczba statków, dla których przyznano rekompensatę

- wskaźnik 2: liczba rybaków otrzymujących rekompensatę

- wskaźnik 3: liczba utraconych dni działalności kwalifikujących się do otrzymania

rekompensaty(11)

- Działanie 3 tymczasowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odbudowy zasobów

(art. 16 ust. 1 lit. c))

- wskaźnik 1: liczba statków, dla których przyznano rekompensatę

- wskaźnik 2: liczba rybaków otrzymujących rekompensatę

- wskaźnik 3: liczba utraconych dni działalności kwalifikujących się do

otrzymania rekompensaty(11)

- wskaźnik 4: liczba przedsiębiorstw przetwórczych otrzymujących rekompensatę

- Działanie 4 rekompensaty w rezultacie ograniczeń technicznych (art. 16 ust. 2)

- wskaźnik 1: liczba statków otrzymujących pomoc

- wskaźnik 2: liczba rybaków otrzymujących pomoc

Środek 46: środki innowacyjne(6) (art. 17 ust. 2)

- Działanie 1 projekty pilotażowe i prezentacyjne

- wskaźnik 1: liczba eksperymentalnych projektów pilotażowych i prezentacyjnych

dotyczących połowów

- wskaźnik 2: liczba innych projektów pilotażowych i prezentacyjnych

PRIORYTET 5: POMOC TECHNICZNA (art. 17, z wyłączeniem ust. 2)

Środek 51: pomoc techniczna(9)

- Działanie 1 zarządzanie i wprowadzanie programów(12)

- wskaźnik 1: liczba zastosowanych środków

- Działanie 2 badania (w tym badania oceniające nieobjęte działaniem 1)

- wskaźnik 1: liczba badań

- Działanie 3 wymiana doświadczeń, popularyzacja

- wskaźnik 1: liczba podejmowanych środków

- Działanie 4 inne techniczne środki pomocy

- wskaźnik 1: liczba podejmowanych działań

PRIORYTET 6: ŚRODKI FINANSOWANE Z INNYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH NINIEJSZEGO PROGRAMU (tylko w regionach objętych celem 1)

Środek 61: środki finansowane przez ERDF(6)

- Działanie 1 działania finansowane ze środków ERDF

- wskaźnik 1: liczba podjętych działań

Środek 62: środki finansowane z ze środków ESF(6)

- Działanie 1 działania finansowane ze środków ESF

- wskaźnik 1: liczba osób / dni szkoleniowych

UWAGI

(1) Wskaźnik może być stosowany tylko wobec statków o długości mniejszej niż 24 metry, mierzonej między pionami przebiegającymi przez skrajne punkty pokładu - tylko do 31.12.2003 (patrz zasady dokonywania pomiaru tonażu).

(2) Wskaźnika tego należy używać dla:

- statków o długości większej niż 24 metry, mierzonej między pionami przebiegającymi przez skrajne punkty pokładu- od 1.01.2000, i

- dla wszystkich statków - od 1.01.2004,

(patrz zasady dokonywania pomiaru tonażu).

(3) Wskaźnik ten odnosi się do mocy zadeklarowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2090/98 (moc silnika).

(4) Tonaż wszystkich budowanych statków (środek 21) musi być mierzony w BT, jak również tonaż wszystkich modernizowanych statków (środek 22) musi zostać przeliczony na BT (załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 ppkt 1.4 lit. a)). Dlatego też wskaźnik BRT nie może być używany do nowo budowanych lub modernizowanych statków. Jeżeli modernizacja nie powoduje żadnego wzrostu tonażu, to odpowiednia ilość ma wartość 0.

(5) Wskaźnik ten odnosi się do łącznej mocy nowego silnika statku, a nie do zwiększenia jego mocy w rezultacie zainstalowania nowego silnika. Jeżeli modernizacja nie obejmuje zainstalowania nowego silnika, to odpowiednia wielkość ma wartość 0.

(6) W zakresie tego środka działanie może zawierać każdy z projektów podejmowanych w danym regionie NUTS III; w takim przypadku odpowiadająca mu ilość ma charakter zagregowany.

(7) W akwakulturze/przetwórstwie: jednostka = gospodarstwo rybne, zakład przetwórstwa lub warsztat.

(8) Wskaźniki dla tego rodzaju działań odnoszą się do fizycznych zdolności produkcyjnych jednostek wybudowanych (albo do wzrostu fizycznych zdolności produkcyjnych w rezultacie rozbudowy jednostek już istniejących), a nie do ilości ostatecznie wyprodukowanej w pierwszym roku działalności.

(9) W zakresie tego środka, działanie może łączyć w programie wszystkie projekty; w takim przypadku należy zastąpić w tabeli załącznika I do niniejszego rozporządzenia kod NUTS III na kod NUTS dla Państwa Członkowskiego (kolumna 4) i podać ilości zagregowane.

(10) W rozumieniu zasad nr 8 (fundusze kapitałowe i pożyczkowe), nr 9 (fundusze gwarancyjne) oraz nr 10.2 (pomoc za pośrednictwem dzierżawcy) zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1685/2000.

(11) Ta liczba dni dotyczy w równym stopniu statków i rybaków.

(12) W rozumieniu kategorii wydatków określonych w zasadzie nr 11 pkt 2 (koszty powstałe w trakcie zarządzania i wprowadzania funduszy strukturalnych) zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1685/2000.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.