Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.115.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1184/91
z dnia 6 maja 1991 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla portugalskich producentów zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3653/90 z dnia 11 grudnia 1990 r. wprowadzające środki przejściowe regulujące wspólną organizację rynku zbóż i ryżu w Portugalii(1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 3653/90 wprowadza pomoc dla producentów niektórych zbóż wprowadzanych na rynek lub sprzedawanych agencji interwencyjnej przez producenta; należy określić znaczenie sprzedaży na rynku;

aby system pomocy funkcjonował w sposób zadowalający, Państwa Członkowskie powinny przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia, że przyznawanie pomocy odbywa się zgodnie z ustanowionymi warunkami; wnioski o pomoc muszą zatem zawierać minimalną ilość informacji do celów kontroli, które należy przeprowadzić;

aby zapewnić sprawne rozpatrywanie wniosków, należy ustanowić przepis dotyczący wyrywkowych kontroli na miejscu odnoszących się do prawidłowości przedkładanych wniosków; tym kontrolom powinna być poddana wystarczająco reprezentatywna liczba wniosków o pomoc;

należy ustanowić przepis dotyczący zwrotu pomocy w przypadku jej nienależnych płatności oraz odpowiednich kar za deklaracje niezgodne z prawdą;

aby system pomocy funkcjonował w sposób zadowalający, należy ustanowić przepis dotyczący komputeryzacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Pomoc określoną w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3653/90 przyznaje się portugalskim producentom zbóż na zasadach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  2
1. Pomoc jest wypłacana na rzecz producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do ilości zboża, wymienionych w art. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2727/75(2), które zostały zebrane w gospodarstwie producenta i dla których przedstawiono dowód sprzedaży na rynku.
2. Dla celów niniejszego rozporządzenia "sprzedaż na rynku" oznacza sprzedaż przez producenta zbóż w formie ziarna punktom skupu, przedsiębiorstwom handlowym lub przetwórczym, innym producentom lub agencji interwencyjnej.
Artykuł  3
1. Pomoc jest wypłacana na wniosek przez portugalskie władze producentom lub ich upoważnionym przedstawicielom wymienionym w art. 2.
2. Wnioski o pomoc przesyła się do INGA wraz z wykazem sprzedaży każdego zboża, sporządzonym w porządku chronologicznym, i podaniem sprzedanych ilości.

Przy sprzedaży poniżej 40 ton producenci składają jeden wniosek na każdy rok gospodarczy.

3. Ostatni wniosek na rok gospodarczy składa się nie później niż dnia 31 lipca następnego roku gospodarczego.
4. Portugalskie władze wypłacają pomoc najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku.
Artykuł  4
1. Aby zakwalifikować się do systemu pomocy, określonego w niniejszym rozporządzeniu, producenci zbóż innych niż kukurydza lub sorgo każdego roku, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, przedkładają właściwym organom deklarację zbiorów, wykazującą wszystkie obszary obsiane poszczególnymi rodzajami zbóż, z podaniem lokalizacji na podstawie danych katastralnych lub pochodzących z innego źródła informacji, uznanego za równorzędne przez organ odpowiedzialny za kontrolę powierzchni obszarów, takiego jak mapa lub zdjęcie lotnicze bądź satelitarne, które pozwolą organom przeprowadzającym kontrolę dokładnie określić położenie tych obszarów.

Jednakże deklaracje dotyczące zbioru plonów zbóż z 1991 r. należy złożyć najpóźniej do dnia 31 maja 1991 r. W wypadku kukurydzy lub sorgo nieprzekraczalnym terminem dostarczenia deklaracji zbiorów jest dzień 30 czerwca.

2. Właściwe organy rejestrują deklarację producenta i nadają jej numer ewidencyjny.
Artykuł  5

Dowody sprzedaży zbóż, zgodnie z ustaleniami art. 2, dostarcza się, przedkładając dla każdej transakcji sprzedaży fakturę zawierającą datę, nazwę lub nazwisko kupującego, nazwę lub nazwisko producenta oraz numer ewidencyjny deklaracji, określony w art. 4, ilość każdego sprzedanego zboża oraz datę dostarczenia zbóż.

Artykuł  6

Kupujący wymienieni w art. 5 udostępniają właściwym władzom krajowym księgi rachunkowe zawierające w szczególności:

a) nazwy lub nazwiska oraz adresy producentów lub podmiotów gospodarczych, którzy dostarczyli im ziarno zbóż;

b) ilości każdego rodzaju zbóż dostarczonych, jak określono powyżej, oraz daty realizacji dostaw.

Artykuł  7
1. Portugalskie władze ustanawiają system kontroli administracyjnych na miejscu, zapewniając, że spełnione są warunki przyznawania pomocy.

Przeprowadzają na miejscu wyrywkowe kontrole poprawności składanych wniosków oraz deklaracji zbiorów, określonych w art. 4.

2. Kontrole deklaracji zbiorów obejmują co najmniej:

– 5 % deklaracji odnoszących się do obszarów o powierzchni poniżej 25 ha,

– 20 % deklaracji odnoszących się do obszarów o powierzchni powyżej 25 ha, ale poniżej 250 ha,

oraz wszystkie deklaracje odnoszące się do obszarów o powierzchni powyżej 250 ha.

Artykuł  8
1. Portugalskie władze przeprowadzają kontrole na miejscu kupujących wymienionych we wnioskach o pomoc. Kontrolom poddaje się księgi rachunkowe określone w art. 6 i obejmują one co najmniej 20 % ilości zbóż, na które występowano o pomoc, i 10 % kupujących.

Z każdej kontroli na miejscu sporządza się sprawozdanie.

2. Pod koniec roku gospodarczego portugalskie władze przeprowadzają przekrojową kontrolę wszystkich wniosków o pomoc i odnoszących się do nich deklaracji zbiorów. Jeśli w wyniku tych kontroli zostają ujawnione rozbieżności między wnioskiem producenta o pomoc a jego zdolnością produkcyjną, Państwo Członkowskie przeprowadza szczegółowe badanie wszystkich wniosków złożonych przez tego producenta.
Artykuł  9
1. Jeśli w wyniku kontroli wniosków o wypłatę pomocy zostają ujawnione rozbieżności, producenta wyklucza się z systemu pomocy na dany rok gospodarczy.
2. W wypadku nienależnej płatności pomocy odpowiednie kwoty zostają zwrócone wraz z odsetkami w wysokości 15 %, wyliczonymi za okres między wypłatą pomocy a jej zwrotem przez beneficjanta. Odzyskane kwoty wpłaca się na rzecz agencji rozdzielającej i odejmuje się je od wydatków finansowanych EFOGR, Sekcja Gwarancji.
3. W wypadku deklaracji zbiorów Portugalia podejmuje właściwe kroki, aby nałożyć kary za deklaracje niezgodne z prawdą. O zastosowanych środkach informuje Komisję.
Artykuł  10

Jeśli wnioski o pomoc zawierają nieprawidłowe informacje, podane celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa, wnioskodawca traci prawo do pomocy na następny rok gospodarczy.

Artykuł  11

Portugalia wprowadza wszelkie dodatkowe środki potrzebne do zastosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności służące zapewnieniu wiarygodności środków kontroli. W tym celu dane zawarte we wnioskach o pomoc są skomputeryzowane.

Artykuł  12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 362 z 27.12.1990, str. 28.

(2) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.