Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.219.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2252/92
z dnia 30 lipca 1992 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania specjalnego systemu odnośnie do malin przeznaczonych do przetwarzania

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1991/92 z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiające specjalny system odnośnie do malin przeznaczonych do przetwarzania(1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1676/85 z dnia 11 czerwca 1985 r. w sprawie wartości jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych stosowanych do celów wspólnej polityki rolnej(2), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2205/90(3), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1991/92 zawiera przepisy szczególne dla przezwyciężania braków w zakresie produkcji i obrotu malinami przeznaczonymi do przetwarzania; przewidziana pomoc jest wypłacana szczególnie uznanym organizacjom producentów, które przedstawiły program poprawy konkurencyjności sektora, zatwierdzony przez właściwe władze krajowe;

należy przypomnieć, że szczególne uznanie nie jest uwarunkowane wcześniejszym uznaniem zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1754/92(5); uznanie jest przyznawane, niezależnie od tego ostatniego, o ile przestrzegane są szczególne warunki ustanowione dla jego przyznania;

warunki przyznania uznania muszą obejmować uzasadnione zapewnienie, że organizacje producentów korzystające z pomocy wspólnotowej przyczynią się, poprzez zakres i czas trwania swoich działań oraz poprzez swoje modus operandi, do pożądanej poprawy warunków, w jakich przebiega wytwarzanie i obrót przedmiotowych produktów; w celu zapewnienia minimum stabilności w organizacjach producentów muszą one z konieczności włączyć do swych statutów pewne klauzule gwarantujące producentom sprawowanie kontroli nad decyzjami i funkcjonowaniem tych organizacji oraz klauzule ustanawiające sankcje za naruszanie uzgodnionych zasad;

należy ustalić ilości produktów wprowadzanych do obrotu, do celów wypłacania zryczałtowanej pomocy uznanym grupom producentów, które przedstawiły programy poprawy konkurencyjności sektora, zatwierdzone przez właściwe władze krajowe;

niekorzystne warunki pogodowe w regionach produkcji w odnośnym roku obrotowym istotnym przy obliczaniu rozmiarów pomocy mogą wprowadzać bardzo istotne zakłócenia w stosowaniu systemu pomocy; należy ustanowić przepis pozwalający na obliczanie rozmiarów pomocy w takich przypadkach na podstawie ilości wprowadzanych do obrotu w roku obrotowym następującym po roku, w którym miały miejsce znaczne szkody spowodowane wyżej wspomnianymi warunkami pogodowymi;

należy ustalić różne środki obejmujące indywidualne lub wspólne środki przewidziane w programie poprawy konkurencyjności sektora produkcji malin przeznaczone do przetwarzania; jakkolwiek w kompetencjach władz krajowych jest zatwierdzanie programów, współpraca oraz współpraca administracyjna z Komisją dla zapewnienia realizacji celów rozporządzeń powinny umożliwić Komisji występowanie, w miarę potrzeby, w sprawie wprowadzania zmian do projektu programu, a nawet odrzucenie przyznania zarówno krajowej, jak i wspólnotowej pomocy finansowej;

należy opracować szczególne zasady zatwierdzania wspólnych środków w programach organizacji producentów zlokalizowanych w tych samych strefach produkcyjnych i, co nawet ważniejsze, zatwierdzania środków ponadnarodowych;

należy ustanowić niektóre przepisy ogólne i finansowe dotyczące pomocy finansowanej przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), dotyczące warunków ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 1991/92; należy przypomnieć, że pomoc wspólnotowa może być wypłacana Państwu Członkowskiemu tylko po wypłaceniu wkładu krajowego albo dokładnie w czasie dokonania tej płatności oraz po stosownym sprawdzeniu tego faktu;

maksymalna kwota pomocy na hektar uprawy, ustalona dla środków odnoszących się do poprawy rodzaju upraw i/lub uprawianych odmian powinna podlegać przeliczeniu na daną walutę krajową według rolniczego kursu przeliczeniowego w odniesieniu do pierwszego dnia każdego roku gospodarczego, zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 1676/85;

realizacja różnych szczególnych środków, o których mowa, wymaga nieodwołalnego zobowiązania się organizacji producentów korzystającej z pomocy do przedłożenia władzom wyznaczonym przez Państwo Członkowskie pełnej i szczegółowej informacji, w określonych odstępach czasu, by umożliwić tym władzom monitorowanie wykonywania zobowiązań zaciągniętych przez daną organizację producentów;

zobowiązanie ze strony korzystającego z pomocy do dostarczania informacji nie może samo w sobie gwarantować, że zarządzanie udostępnionymi środkami jest odpowiednie; dlatego konieczne jest sprecyzowanie kontroli dokumentacji i inspekcji na miejscu, które muszą przeprowadzać władze krajowe, w zależności od rodzaju pomocy finansowej przewidzianej we wspomnianym rozporządzeniu;

najpoważniejsze uchybienia wobec zobowiązań ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 1991/92 lub w niniejszym rozporządzeniu muszą podlegać odpowiednim sankcjom;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Organizacje producentów zaangażowane w produkcję i obrót malin przeznaczonych do przetwarzania:

– uzyskały szczególne uznanie zgodnie z tytułem I,

– i które przedłożyły program poprawy konkurencyjności sektora produkcji malin przeznaczonych do przetwarzania, zgodnie z tytułem II, który został zatwierdzony przez odpowiednie Państwo Członkowskie,

kwalifikują się do korzystania ze szczególnych środków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 1991/92, podlegających zasadom ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

TYTUŁ  I

Szczególne uznanie organizacji producentów w odniesieniu do malin przeznaczonych do przetwarzania

Artykuł  2

Państwa Członkowskie przyznają szczególne uznanie na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1991/92 organizacjom producentów i grupom producentów (zwanych dalej "organizacjami producentów") zaangażowanych w produkcję i obrót malinami przeznaczonymi do przetwarzania:

– które zostały utworzone z własnej inicjatywy producentów z zamiarem osiągania w sektorze produkcji malin przeznaczonych do przetwarzania celów określonych w art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 1035/72,

– które wymagają od swoich członków wypełnienia zobowiązań wymienionych w tym artykule,

– które udostępniają swoim członkom odpowiednią infrastrukturę techniczną dla czynności poprzedzających sprzedaż, w szczególności dla pakowania oraz, gdzie stosowne, magazynowania danych produktów,

– których statuty:

a) zobowiązują producentów do sprzedawania całej ich produkcji malin przeznaczonych do przetwarzania za pośrednictwem organizacji producentów;

b) zawierają przepisy mające na celu zapewnienie sprawowania przez producentów kontroli nad organizacją i podejmowanymi przez nią decyzjami;

c) ustanawiają sankcje za każde naruszenie obowiązujących zasad organizacji przez producentów należących do niej;

d) nakładają na producentów obowiązek:

– kontynuowania członkostwa w organizacji producentów przez okres co najmniej trzech lat,

– powiadamiania z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z członkostwa w organizacji;

e) zawierają przepisy dotyczące składek płaconych przez członków,

– którzy są w stanie udowodnić dostatecznie wysoki poziom swej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92,

– którzy utrzymują oddzielne rachunki dla swojej działalności odnoszącej się do produkcji malin przeznaczonych do przetwarzania.

Artykuł  3
1. Organizacje producentów przedkładają swoje wnioski o szczególne uznanie na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1991/92, właściwym władzom wyznaczonym przez Państwo Członkowskie najpóźniej 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Do wniosków o szczególne uznanie dołącza się teksty aktów założycielskich oraz dane szczegółowe wymienione w załączniku I.
3. Właściwe władze sprawdzają zgodność danych szczegółowych dostarczonych w trakcie dokładnej kontroli dokumentacji i w czasie inspekcji na miejscu. W przypadkach wątpliwych właściwe władze przeprowadzają wszelkie odpowiednie kontrole w celu zapewnienia zgodności z warunkami określonymi w art. 2.
4. Szczególne uznanie przyznaje się w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Jednakże jeżeli konieczne okaże się dokonanie dodatkowych ustaleń, termin trzech miesięcy może być przedłużony do sześciu miesięcy.
5. Każdego roku przed dniem 1 grudnia organizacja producentów przesyła właściwym władzom uaktualnioną wersję danych szczegółowych wymienionych w załączniku I.
Artykuł  4

Właściwe władze przeprowadzają okresowe kontrole, co najmniej co trzy lata, w celu zapewnienia, że organizacje producentów, uznane zgodnie z art. 3, działają w sposób prawidłowy oraz z zachowaniem warunków ustanowionych dla ich uznania.

Właściwe władze wycofają przyznanie szczególnego uznania, jeśli stwierdzą, że:

– nie zostały wypełnione zobowiązania warunkujące to uznanie,

– nie zostały dostarczone dane szczegółowe określone w art. 3 ust. 5.

Artykuł  5

Każdego roku przed dniem 31 stycznia zainteresowane Państwa Członkowskie przesyłają do Komisji:

– wykaz organizacji producentów produkujących maliny przeznaczone do przetwarzania, które uzyskały szczególne uznanie zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1991/92,

– w odniesieniu do każdej z organizacji producentów wypełniony formularz znajdujący się w załączniku I.

Artykuł  6

Do celów przyznawania zryczałtowanej pomocy uznanym organizacjom producentów, przewidzianej w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92, wielkość produkcji wprowadzonej do obrotu oznacza ilość rzeczywiście sprzedaną na przetwarzanie w ciągu pierwszego roku gospodarczego następującego po dacie szczególnego uznania. W przypadku gdy złe warunki pogodowe w regionie produkcyjnym powodują spadek zbiorów danej organizacji producentów o więcej niż 20 %, ilość wprowadzona do obrotu odpowiada ilości rzeczywiście sprzedanej na przetwarzanie w drugim roku gospodarczym następującym po dacie szczególnego uznania.

TYTUŁ  II

Program poprawy konkurencyjności sektora produkującego maliny przeznaczone do przetwarzania

Artykuł  7
1. Środki określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92 obejmują odpowiednio następujące środki:

a) mechanizacja zbioru plonów:

nabycie i amortyzacja maszyn do zbierania malin;

b) dostosowanie istniejących plantacji w celu poprawy rodzaju upraw i odmian:

– karczowanie pędów, a następnie sadzanie nowych pędów,

– konwersja odmian w celu ilościowego i/lub jakościowego doskonalenia genetycznego,

– ulepszanie technik uprawy dotyczących zarządzania i rozmieszczenia plantacji;

c) doradztwo techniczne:

– zapewnienie członkom pomocy technicznej w celu przygotowania do mechanizacji zbiorów, poprawy zarządzania plonami i koordynowania wszelkich środków odnoszących się do produkcji.

2. Środki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92 obejmują odpowiednio następujące środki:

a) przygotowanie naukowe oraz upowszechnianie środków w celu przezwyciężania słabości w strukturach produkcyjnych:

– wprowadzanie nowych odmian o wyższej wydajności i/lub jakości, lepiej dostosowanych do wymagań odbiorców i bardziej nadających się do przetwarzania,

– przygotowywanie nowych metod kontrolowania niektórych chorób.

Środki te przedkłada się i realizuje w bezpośredniej współpracy z instytutami i/lub właściwymi organami w tej dziedzinie;

b) rozwijanie nowych produktów i/lub nowych zastosowań dla produktów przetworzonych:

– badania rynku,

– poszukiwanie nowych rynków zbytu,

– analizy handlowe dotyczące projektowania opakowań i sposobów prezentacji,

– rozwijanie nowych produktów, od pomysłu do wprowadzenia do obrotu,

– analiza kosztów i zysków w stosunku do nowych technik przechowywania.

Środki te przedkłada się i realizuje w bezpośredniej współpracy z przetwórcami lub organizacjami przetwórców;

c) badanie w zakresie potencjału rozwojowego rynku produktów ze świeżych malin:

– analiza perspektyw rynku na świeże produkty i wykonalności, w odniesieniu do obszarów produkcyjnych w związku z ich dostępem do rynku, by zmienić kierunek ich produkcji z przemysłu przetwórczego na rynek produktów świeżych.

Artykuł  8
1. 1 Organizacje producentów przedkładają projekt programu do zatwierdzenia właściwym władzom wyznaczonym przez Państwo Członkowskie, w formie przedstawionej w załączniku II wraz z wszelkimi dokumentami towarzyszącymi.

Realizacja programu nie może rozpocząć się przed jego zatwierdzeniem przez właściwe organy krajowe. Karczowanie roślin, a następnie ponowne sadzenie może jednakże rozpocząć się przed udzieleniem zatwierdzenia w przypadku zatwierdzenia przez właściwe organy krajowe oraz bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów niniejszego artykułu.

2. Właściwe władze podejmują decyzję w sprawie projektu programu w terminie pięciu miesięcy od jego otrzymania. Prośba o wprowadzenie zmian określona w ust. 3 lit. b) powoduje przerwanie biegu terminu.

Właściwe władze:

– stosują wszelkie właściwe środki, włącznie z inspekcją na miejscu, w celu sprawdzenia dokładności informacji na temat produkcji malin przeznaczonych do przetwarzania dostarczonych przez członków organizacji producentów w chwili przedłożenia programu,

– sprawdzają, czy programowi nadana została forma przewidziana w załączniku II i czy jest on zgodny z celami niniejszego Tytułu,

– weryfikują ekonomiczną spójność i techniczną legalność projektu programu, legalność preliminarzy i planu finansowania oraz harmonogramu realizacji.

Przed końcem trzeciego miesiąca następującego po otrzymaniu projektów programów właściwe władze przesyłają Komisji te projekty, które mogą w ich ocenie zostać zatwierdzone na mocy art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92 wraz z ogólną oceną ich zgodności z kryteriami określonymi w akapicie drugim tiret trzecie.

W terminie 40 dni od udzielenia informacji Komisja, jeżeli to konieczne, zwraca się z prośbą do właściwych władz o odrzucenie programu lub o dokonanie w nim zmian.

3. Właściwe władze:

a) albo zatwierdzają programy, jeżeli spełniają one wymogi rozporządzenia (EWG) nr 1991/92 oraz niniejszego Tytułu;

b) albo żądają dokonania zmian w projekcie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Projekty programów nie mogą być zatwierdzone, dopóki nie zostaną do nich wprowadzone wymagane zmiany;

c) albo odrzucają programy, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji.

d) 2 Na koniec minimalnego okresu dwóch lat od daty zatwierdzenia programu środki mogą zostać zrewidowane zgodnie z taką samą procedurą jak stosowana w przypadku zatwierdzenia wstępnego.

Program może być rewidowany nie więcej niż dwa razy i w każdym przypadku z uwzględnieniem wyników kontroli określonych w ust. 5 poniżej

4. a) Zatwierdzenie programów odnoszących się także do środków przedłożonych i realizowanych wspólnie przez organizacje producentów, których członkowie pochodzą z jednego lub więcej obszarów produkcyjnych, podlega, w miarę potrzeby, zatwierdzeniu przez wspólną część programu innych zainteresowanych organizacji producentów.

b) Obszar produkcyjny obejmuje całe krajowe terytorium Państwa Członkowskiego.

c) W przypadku wspólnych środków ponadnarodowych właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich ściśle współpracują przy zatwierdzania planów.

5. Podczas realizacji każdego z programów, na podstawie sprawozdań składanych przez zainteresowane organizacje producentów każdego roku oraz w drodze inspekcji na miejscu, właściwe władze dokonują okresowych kontroli postępu osiąganego w realizacji zatwierdzonego programu, zgodności wykonanych prac z wymogami technicznymi i finansowymi oraz dokładności przedłożonych dokumentów towarzyszących.

W toku realizacji każdego programu inspekcje na miejscu przeprowadza się co najmniej dwukrotnie.

Artykuł  9

Każdego roku do dnia 31 stycznia właściwe władze przesyłają do Komisji sprawozdanie w sprawie postępu osiągniętego w realizacji zatwierdzonych programów oraz w sprawie wyników przeprowadzonych inspekcji, jak również przesyłają Komisji wszelkie istotne informacje w przypadku wystąpienia trudności w toku realizacji programów, które mogłyby zagrozić wykonaniu zobowiązań zaciągniętych przez organizacje producentów.

TYTUŁ  III

Przepisy ogólne i finansowe

Artykuł  10
1. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po zatwierdzeniu programu władze krajowe wypłacają 70 % tymczasowej kwoty zryczałtowanej pomocy dla uznawanych organizacji producentów, które przedłożyły program poprawy konkurencyjności sektora produkującego maliny przeznaczone do przetwarzania, zatwierdzony przez właściwe władze krajowe.
2. Kwotę tymczasową ustala się, w miarę potrzeby, na podstawie ilości wprowadzonej do obrotu przez każdą z organizacji producentów, podanej we wniosku o uznanie.
3. Ostateczną kwotę pomocy ustala się i saldo wymienionej kwoty wypłaca się najpóźniej w terminie jednego miesiąca po powiadomieniu właściwych władz przez organizacją producentów o ilości wprowadzonej do obrotu w ciągu pierwszego roku gospodarczego, następującego po jej uznaniu.
Artykuł  11
1. 3 W celu uzyskania pomocy wspólnotowej dla swojego programu poprawy konkurencyjności sektora produkującego maliny przeznaczone do przetwarzania organizacje producentów kwalifikujące się do jej otrzymania przedkładają właściwym władzom krajowym wniosek o przyznanie pomocy na koniec każdej połowy roku gospodarczego.
2. 4 Wnioski o przyznanie pomocy składa się zgodnie z załącznikiem III w terminie dwóch miesięcy następujących po zakończeniu każdej połowy roku gospodarczego oraz muszą towarzyszyć im faktury i inne równoważne dokumenty dotyczące wykonanej pracy.
3. 5 Finansowanie wydatków poniesionych na środki realizowane wspólnie przez kilka organizacji producentów dzieli się między te organizacje i jest ono równe wydatkom ponoszonym w każdej połowie przedmiotowego roku.
4. W przypadku przedłożenia wniosków po upływie wspomnianego powyżej terminu pomoc zostaje zmniejszona o 5 %.
Artykuł  12 6

Właściwe władze Państw Członkowskich, po sprawdzeniu wniosków o przyznanie pomocy i dokumentacji dowodowej przedłożonej na ich poparcie, wypłacają w terminie trzech miesięcy następujących po wniesieniu wniosku o przyznanie pomocy pomoc przyznaną przez Państwo Członkowskie i Wspólnotę zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92.

Artykuł  13 7

Kurs stosowany każdego roku do przeliczenia na walutę krajową maksymalnej kwoty pomocy na hektar uprawy, określonej w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1991/92, odpowiada rolniczemu kursowi przeliczeniowemu w odniesieniu do pierwszego dnia danego roku gospodarczego.

Artykuł  14
1. W razie omyłkowej wypłaty pomocy Państwa Członkowskie odzyskują wypłacone kwoty, powiększone o odsetki od dnia wypłacenia pomocy do dnia jej odzyskania. Stosowana stopa procentowa odpowiada stopie obowiązującej przy podobnych czynnościach windykacyjnych wykonywanych na mocy prawa krajowego.

Państwa Członkowskie odzyskują wszelkie kwoty wypłacone w ramach pomocy zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1991/92 organizacjom producentów, które zaprzestały działalności przed upływem trzeciego roku następującego po dacie przyznania im szczególnego uznania, określonego w tytule I niniejszego rozporządzenia lub którym cofnięto takie szczególne uznanie zgodnie z art. 4.

2. Odzyskana pomoc jest wypłacana na rzecz agencji lub służb wypłat i odliczona przez te podmioty od wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej proporcjonalnie do finansowania przez Wspólnotę.
3. Skutki finansowe wynikające z niezdolności do odzyskania wypłaconych sum pokrywane są przez Komisję proporcjonalnie do udziału Wspólnoty w finansowaniu.
Artykuł  15

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu nałożenia sankcji za każde poważne uchybienie w wypełnianiu zobowiązań nałożonych lub zobowiązań zaciągniętych zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1991/92 i niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 1992 r

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 199 z 18.7.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 164 z 24.6.1985, str. 1.

(3) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 9.

(4) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(5) Dz.U. L 180 z 1.7.1992, str. 23.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ARKUSZ DANYCH DLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

ZAŁĄCZNIK  II

Opis programu poprawy konkurencyjności w sektorze produkującym maliny przeznaczone do przetwarzania

A. Określenie danego obszaru geograficznego

1. Środki indywidualnie

2. Środki wspólne

B. Opis sytuacji wyjściowej w zakresie:

1. Produkcji:

– liczba gospodarstw, uprawiany areał, plony z hektara, wielkość produkcji zbieranej i jej znaczenie w stosunku do produkcji krajowej,

– stan plantacji (wiek, gęstość, rozmiar, obecność innych drzew owocowych itp.),

– infrastruktura techniczna dostępna dla gospodarstw.

2. Pomoc techniczna.

3. Obrót:

Krótki opis istniejących urządzeń, wyposażenia i wielkości.

4. Problemy przeszkadzające w normalnym kontynuowaniu produkcji.

C. Potencjał produkcyjny: cele i przyszłe rynki zbytu.

D. Cele realizowane przez program.

1. Opis celów do osiągnięcia poprzez realizację programu.

2. Opis celów poszczególnych środków.

2.1 Środki indywidualne

2.1.1 mechanizacja zbiorów

2.1.2 restrukturyzacja i konwersja plantacji: ponowne nasadzenia

2.1.3 pomoc techniczna

2.2 Środki wspólne

2.2.1 Naukowe przygotowanie i upowszechnianie środków w celu przezwyciężenia braków strukturalnych:

- doskonalenie genetyczne

- zastosowanie nowych odmian

- nabywanie zatwierdzonego materiału

- zwalczanie chorób

- zachowywanie jakości produktu po zbiorach

- dostosowywanie jakości produktu do potrzeb przemysłu przetwórczego.

2.2.2 Rozwijanie nowych produktów i/lub nowych rynków zbytu:

- rozwijanie nowych produktów i

- poprawa sposobów wprowadzania istniejących produktów do obrotu.

2.2.3 Badania rynku w kontekście perspektyw rozwoju rynku świeżych produktów.

E. Wspólne środki, informacja na temat:

1. organizacji producentów uczestniczących we wspólnych środkach przewidzianych w programie;

2. instytutów i/lub innych organów uczestniczących w naukowym przygotowaniu i upowszechnianiu środków;

3. przetwórców i/lub grup przetwórców uczestniczących w środkach wspierających rozwój nowych produktów lub rynków zbytu.

F. Konieczne inwestycje:

1. Całkowity koszt programu, w podziale według środków;

2. Koszt tymczasowy, w podziale według lat realizacji.

G. Przewidywany okres realizacji i harmonogram roczny na okres nieprzekraczający ośmiu lat.

ZAŁĄCZNIK  III 8

WNIOSEK W SPRAWIE WYPŁACENIA POMOCY PRZEWIDZIANEJ W ART. 11

1 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 839/93 z dnia 7 kwietnia 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.88.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 1993 r.
2 Art. 8 ust. 3 lit. d) dodana przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1248/93 z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1993 r.
3 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1248/93 z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1993 r.
4 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1248/93 z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1993 r.
5 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1248/93 z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1993 r.
6 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1248/93 z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1993 r.
7 Art. 13 uchylony przez art. 14 rozporządzenia nr 1445/93 z dnia 11 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.142.27) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1993 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.
8 Załącznik III zmieniony przez art. 24 rozporządzenia nr 1363/95 z dnia 15 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.132.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.Wedługwersji opublikowanej pierwotnie w wydaniu angielskim Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich (obecnie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) kwotę "1100 ECU" zastępuje się kwotą "1328,26 ECU".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.