Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.36.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 338/92
z dnia 12 lutego 1992 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3763/91 w odniesieniu do wspólnotowego kontyngentu przy przywozie 8.000 ton otrąb pszennych objętych kodem CN 2302 30, pochodzących z państw AKP do francuskiego departamentu Réunion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3763/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. wprowadzające szczególne środki w odniesieniu do niektórych produktów rolnych na rzecz francuskich departamentów zamorskich(1), w szczególności jego art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3763/91 stanowi, że w ramach limitu rocznej ilości 8.000 ton nie stosuje się żadnej przywozowej opłaty wyrównawczej przy przywozie otrąb pszennych objętych kodem CN 2303 30 z państw AKP do francuskiego zamorskiego departamentu Réunion;

przede wszystkim należy ustanowić szczegółowe zasady zarządzania tym kontyngentem; w tym kontekście należy ustanowić przepis w sprawie pozwoleń na przywóz, które będą wydawane po okresie sprawozdawczym i, gdzie niezbędne, w sprawie ustalenia jednolitego współczynnika redukcji dla ilości będących przedmiotem wniosku; ponadto w interesie podmiotów gospodarczych należy ustanowić przepis umożliwiający wycofanie wniosku w sprawie pozwolenia po ustaleniu współczynnika redukcji;

w celu ułatwienia zarządzania kontyngentem należy ustanowić przepis, na mocy którego Francja podejmuje decyzje o zastosowaniu jednolitego współczynnika redukcji dla ilości będących przedmiotem wniosku; takie przekazanie uprawnień wprowadza konieczność regularnego informowania Komisji o decyzjach podjętych w tym zakresie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania odnośnie do rocznego kontyngentu wspólnotowego przy przywozie do francuskiego departamentu Réunion, zwolnionego z należności przywozowych, 8.000 ton otrąb pszennych objętych kodem CN 2302 30 pochodzących z Państw AKP, na podstawie art. 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3763/91.

Artykuł  2
1. Wnioski o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu określonego w art. 1 przedkłada się wyznaczonym w tym celu właściwym władzom we Francji do godz. 13.00 czasu brukselskiego w każdy poniedziałek, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy kolejny dzień roboczy.
2. Wnioski o pozwolenie na przywóz nie mogą obejmować ilości większych niż dostępna ilość kontyngentu.
3. Jeśli wnioski o pozwolenie na przywóz przekraczają dostępne ilości, Państwo Członkowskie wyznacza jednolity współczynnik redukcji dla ilości, o które wystąpiono, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia przedłożenia wniosków. W takim przypadku wnioski w sprawie pozwoleń można wycofać poprzez złożenie pisemnej prośby w ciągu jednego dnia roboczego od daty ustalenia współczynnika redukcji.
4. Pozwolenia wydaje się najpóźniej piątego dnia roboczego po przedłożeniu wniosków.
5. Nie naruszając przepisów art. 8 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3719/88(2), przywieziona ilość nie może być większa niż wykazana w rubrykach 17 i 18 pozwolenia na przywóz. W tym celu liczba 0 zostanie wpisana w rubryce nr 19 wspomnianego zezwolenia.
6. Wyrazy "Niestosowanie opłaty (kontyngent Réunion) - rozporządzenie (EWG) nr 338/92" wpisuje się pod nagłówkiem "Uwagi" wniosków o pozwolenie na przywóz i w rubryce 24 pozwolenia na przywóz.
7. Pozwolenia stanowią zobowiązanie do przywozu z państw AKP. Wnioski o pozwolenie i pozwolenia wskazują państwo AKP pochodzenia w rubryce 8.
8. Pozwolenia na przywóz są ważne przez 45 dni od daty ich wydania.

Stawka zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń wynosi 16 ECU na tonę.

9. Francja powiadamia Komisję o decyzjach podjętych w celu wykonania przepisów niniejszego artykułu teleksem lub telefaksem do godz. 13.00 czasu brukselskiego w każdy piątek. Informację tę należy przekazać oddzielnie od informacji odnoszącej się do innych wniosków o pozwolenie na przywóz w sektorze zbóż.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 331 z 2.12.1988, str. 1.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1319/95 z dnia 9 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.127.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.