Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.185.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2037/93
z dnia 27 lipca 1993 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy ustalić warunki, w których osoba fizyczna lub prawna może, w wyjątkowych przypadkach, ubiegać się o zarejestrowanie;

w celu uwzględnienia różnej sytuacji prawnej w Państwach Członkowskich, grupa osób mających wspólny interes może wnieść sprzeciw zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92;

w celu zapewnienia jednolitego stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 należy dokładnie ustalić ostateczne terminy dla wniesienia sprzeciwu po rozpoczęciu procedury rejestracji;

z uwagi na określenie przypadków przedstawionych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i sytuacji mogących wprowadzić konsumentów w błąd w Państwach Członkowskich, w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Komisja może podjąć właściwe działania;

rozwiązania takie składają się na nowy system wspólnotowy, mający na celu ochronę oznaczeń pochodzenia i oznaczeń geograficznych, zawierający nowe charakterystyczne dane; należy koniecznie przybliżyć opinii publicznej ich znaczenie, nie zwalniając jednak producentów i przetwórców z konieczności samodzielnego promowania poszczególnych produktów;

działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Oznaczeń Geograficznych i Oznaczeń Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Wnioski o rejestrację zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2081/92 mogą być składane przez osoby fizyczne lub prawne nieodpowiadające definicji określonej w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy taka osoba jest jedynym producentem na określonym obszarze geograficznym w chwili składania wniosku.

Wniosek jest ważny tylko wtedy, gdy:

a) osoba ta stosuje jedynie oryginalne i niezmienne metody lokalne;

b) obszar geograficzny wykazuje cechy, które różnią się zasadniczo od cech na obszarach sąsiednich i/lub cechy charakterystyczne produktu są różne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba fizyczna lub prawna, która złożyła wniosek o rejestrację będzie uważana za grupę w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.
Artykuł  2

Gdy prawo krajowe traktuje grupę osób, która nie ma osobowości prawnej, jako osobę prawną, grupa ta jest upoważniona do składania wniosku, zgodnie z art. 1, do wglądu do wniosku w rozumieniu i z zachowaniem warunków zawartych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i wnoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

Artykuł  3

W związku z okresem, przewidzianym w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, uwzględnione zostaną następujące terminy ostateczne:

– data wysłania oświadczenia o sprzeciwie, przy czym decyduje data stempla pocztowego, lub

– data wpływu, gdy oświadczenie o sprzeciwie przekazywane jest Komisji bezpośrednio albo teleksem, albo faksem.

Artykuł  4

Komisja może podjąć wszelkie stosowne działania w celu określenia przypadków, w których nazwa stała się nazwą rodzajową zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, oraz sytuacji, w których konsument może być wprowadzony w błąd i w których podjęto decyzję zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia.

Artykuł  5 1

W okresie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja podejmie niezbędne kroki, za wyjątkiem pomocy dla producentów i/lub przetwórców, które są konieczne w celu poinformowania opinii publicznej o znaczeniu określeń "PDO", "PGI", "chronione oznaczenie pochodzenia" i "chronione oznaczenia geograficzne" w językach Wspólnoty.

Pięcioletni okres, przewidziany w poprzednim ustępie, zostaje niniejszym wydłużony o cztery lata. Należy dokonać oceny zastosowanych działań informacyjnych.

Artykuł  5a 2
1. Nazwy zarejestrowane jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub jako chronione oznaczenia geograficzne (PDI) muszą występować razem z symbolem wspólnotowym, który zostanie określony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.
2. Symbol wspólnotowy może pojawić się tylko na produktach spełniające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.
3. Oznaczenia "PDO", "PGI", "chroniona nazwa pochodzenia", »chronione oznaczenie geograficzne« oraz równoważne tradycyjne krajowe wyrażenia mogą być stosowane bez symbolu wspólnotowego.
Artykuł  5b 3

Znak Wspólnoty, określony w art. 5a, składa się ze wzorów przedstawionych w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia. Nazwy, które mogą być stosowane łącznie ze znakiem, są wymienione w załączniku I część B do niniejszego rozporządzenia, podobnie jak równoważne tradycyjne określenia krajowe.

Aby stosować znak wspólnotowy i oznaczenia, muszą być przestrzegane zasady technicznego odtwarzania ustalone w instrukcji graficznej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6

Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, rozpocznie się w dniu, w którym Komisja wezwie Państwa Członkowskie do zawarcia porozumienia.

Artykuł  6a 4

Państwo Członkowskie może postanowić, że nazwa władzy kontrolnej lub organu, określona w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, podlegających krajowemu systemowi kontroli, musi pojawić się na etykiecie produktów rolnych lub środków spożywczych.

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 26 lipca 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I 5

Część A.1

grafika

Część A.2

grafika

Część B

Języki WESkrótyOkreślenie
ESDOP/IGPdenominación de origen protegida indicación geográfica protegida
CSCHOP/CHZOchráněné označení původu chráněné zeměpisné označení
DABOB/BGBbeskyttet oprindelsesbetegnelse beskyttet geografisk betegnelse
DEg.U./g.g.A.geschützte Ursprungsbezeichnung geschützte geographische Angabe
ETKPN/KGTkaitstud päritolunimetus kaitstud geograafiline tähis
ELΠΟΠ/ ΠΓΕπροστατευόμενη oνομασία προελεύσεως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
ENPDO/PGIprotected designation of origin protected geographical indication
FRAOP/IGPappellation d’origine protégée indication géographique protégée
ITDOP/IGPdenominazione d’origine protetta indicazione geografica protetta
LVACVN/AĢINaizsargāts cilmes vietas nosaukums aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde
LTSKVN/SGNsaugoma kilmės vietos nuoroda saugoma geografinė nuoroda
HUOEM/OFJoltalom alatt álló eredetmegjelölés oltalom alatt álló földrajzi jelzés
MTDPO/IĠPdenominazzjoni protetta ta’ oriġini indikazzjoni ġeografika protetta
NLBOB/BGAbeschermde oorsprongsbenaming beschermde geografische aanduiding
PLCHNP/CHOGchroniona nazwa pochodzenia chronione oznaczenie geograficzne
PTDOP/IGPdenominação de origem protegida indicação geográfica protegida
SKCHOP/CHZOchránené označenie pôvodu chránené zemepisné označenie
SLZOP/ZGOzaščitena označba porekla zaščitena geografska označba
FISAN/SMMsuojattu alkuperänimitys suojattu maantieteellinen merkintä
SVSUB/SGBskyddad ursprungsbeteckning skyddad geografisk beteckning"

ZAŁĄCZNIK  II 6

INSTRUKCJA GRAFICZNA

1. WPROWADZENIE

UZASADNIENIE POSIADANIA LOGO

Logo pozwoli producentom środków spożywczych zwiększyć rozpoznawalność ich produktów przez konsumentów w Unii Europejskiej. Jest stosowane na produktach, których nazwa została zarejestrowana w kontekście systemu wspólnotowego, w celu ochrony i podkreślenia wagi oznaczeń geograficznych, ustanowionych rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92.

W celu rejestracji na mocy niniejszego rozporządzenia oznaczenie musi spełniać kryteria chronionej nazwy pochodzenia (PDO) lub chronionego oznaczenia geograficznego (PGI). Przede wszystkim musi istnieć związek między produktem i obszarem geograficznym, w którym jest on wytwarzany. Powyższe kategorie są zróżnicowane jedynie poprzez rodzaj powiązania, a ochrona zapewniana na mocy rozporządzenia pozostaje identyczna w obydwu przypadkach.

Wspólnota rejestruje powiązania nazwy geograficznej ze szczegółowym kompletem specyfikacji. Kontrole przeprowadzane przez Państwo Członkowskie zapewniają ochronę konsumenta, gwarantując przestrzeganie oznaczania pochodzenia i specyfikacji.

Istnieje już logo wspólnotowe, które gwarantuje szczególny tradycyjny charakter niektórych produktów niezależnie od miejsca ich wytworzenia; nowe logo zostało opracowane na bazie tego wzoru. Następnie istnieje wzór dla dwóch klasyfikacji (PDO i PGI). Pozwala to na synergię między różnymi graficznymi sposobami przedstawiania systemów europejskich oraz zapobiega mnożeniu ilości znaków na rynku.

Obecność omawianego logo stanowi rzeczywistą gwarancję dla wszystkich konsumentów europejskich, jednoznacznie wyjaśniając, że szczególne cechy danego produktu wynikają z jego określonego pochodzenia geograficznego. Z tego powodu produkty będą cieszyły się większym zaufaniem.

Logo zapewniają wam, jako producentom, narzędzie marketingowe. Będziecie mogli umieszczać logo na etykiecie lub opakowaniu waszych produktów oraz możecie je również wykorzystywać w reklamie.

Instrukcja graficzna ma za zadanie stanowić dla was przewodnik w zakresie odtwarzania logo. Opracowano różne możliwości jego stosowania, pozwalające wam na dokonanie wyboru w zależności od waszych wymagań dla drukowanego materiału.

Grafika ta jest oparta na logo Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności, ale różni się od niego niebieskim kolorem ostrych punktów szczytowych oraz na wewnętrznej powierzchni logo.

Graficzne przedstawienie bruzd na zaoranym polu zostało włączone jako odniesienie się do źródła i geograficznego pochodzenia produktów określonych za pomocą tego logo.

grafika

2. OGÓLNE STOSOWANIE LOGO PDO/PGI

2.1. KOLORY ODNIESIENIA

Niniejsze logo stosowane na opakowaniach lub etykietach powinno być kolorowe, z zastosowaniem kolorów bezpośrednich (Pantone) lub techniki czterech kolorów.

grafika

2.2. LOGO MONOCHROMATYCZNE

Jeżeli kolory druku na opakowaniu lub etykiecie niektórych produktów są zupełnie różne od kolorów odniesienia logo, możliwe są dwa rozwiązania:

Logo w formacie pozytywu

Jeżeli kolor tła opakowania lub etykiety jest jasny, zastosować logo w formacie pozytywu, wykorzystując najciemniejszy kolor druku na opakowaniu lub etykiecie.

grafika

Logo w formacie negatywu

Jeżeli kolor tła opakowania lub etykiety jest ciemny, zastosować logo w formacie negatywu, wykorzystując kolor druku na opakowaniu.

grafika

2.3. KONTRAST Z KOLORAMI TŁA

Jeżeli logo jest stosowane na tle kolorowym lub barwionym, które utrudnia jego odczytanie, zastosować wyznaczenie zewnętrznego obwodu wokół logo, aby zwiększyć jego kontrast z kolorami tła.

grafika

2.4. TYPOGRAFIA

Stosować wielkie litery czcionki Times Roman przy pisaniu wyrazów. Jeżeli występują jedynie wyrazy, zmniejszyć rozmiar czcionki zgodnie z normami określonymi w sekcji 2.6.

Times Roman

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

2.5. JĘZYK

Wersja językowa lub wersje językowe przyjmowane według uznania, stosownie do potrzeb.

2.6. ZAKRES ZMNIEJSZANIA

Na opakowaniu

Jeżeli stosowanie logo na różnych rodzajach opakowań i etykiet powoduje konieczność zmniejszania logo, minimalna wymagana średnica wynosi 15 mm.

grafika

2.7. UMIESZCZANIE LOGO NA OPAKOWANIACH I ETYKIETACH

Stosowanie logo PDO i PGI służy nadawaniu szczególnej wartości produktom, na których są umieszczone, i odróżnianiu ich od innych produktów. W związku z powyższym najbardziej skutecznym elementem stosowania omawianych logo jest kolor, ponieważ w ten sposób będą one bardziej widoczne oraz będą łatwiej i szybciej rozpoznawane przez konsumenta.

Stosowanie logo PDO i PGI w wersji monochromatycznej lub w formacie negatywu jest zalecane jedynie wówczas, gdy trudności techniczne sprawiają, że stosowanie ich w wersji kolorowej jest niemożliwe.

3. STOSOWANIE SZCZEGÓLNE

3.1. W MEDIACH

Do celów reklamowych (kampanie w prasie, w tygodnikach, plakaty, TV, media audiowizualne, marketing bezpośredni) logo muszą występować w kolorze.

3.2. INNE ZASTOSOWANIA

W przypadku gdy logo są stosowane na innych nośnikach, takich jak pojazdy lub okna wystawowe itd., należy w możliwie jak najszerszym zakresie przestrzegać powyższych wytycznych w stosowaniu kolorów.

4. KLISZE ORYGINALNE

4.1. WYBÓR DWÓCH KOLORÓW

grafika

4.2 ZARYS

grafika

4.3 WYBÓR POZYTYWU MONOCHROMATYCZNEGO

grafika

4.4 WYBÓR NEGATYWU MONOCHROMATYCZNEGO

grafika

4.5 ARKUSZE KOLOROWYCH PRÓBEK

grafika

1 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1428/97 z dnia 23 lipca 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.196.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1997 r.
2 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1428/97 z dnia 23 lipca 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.196.39) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1997 r.
3 Art. 5b dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.224.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1998 r.
4 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.224.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1998 r.
5 Załącznik I:

-dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.224.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.371.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 grudnia 2004 r.

6 Załącznik II dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.224.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 sierpnia 1998 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.