Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.180.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 610/2009
z dnia 10 lipca 2009 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

(wersja ujednolicona)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)(1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile(2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione(3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać ujednolicone.

(2) Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony(4), stanowi w swoim art. 71 ust. 5, że z dniem 1 lutego 2003 r. otwarty zostaje kontyngent taryfowy na 1.000 ton wołowiny i cielęciny, który co roku zwiększany jest o 100 ton.

(3) Przedmiotowe kontyngenty powinny być zarządzane przez stosowanie pozwoleń na przywóz. W tym celu przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegających systemowi pozwoleń na przywóz(5), rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych(6) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny(7), stosuje się pod pewnymi warunkami.

(4) Chile zobowiązało się wydawać w odniesieniu do przedmiotowych produktów świadectwa autentyczności poświadczające, że pochodzą one z Chile. Należy określić wzór oraz zasady dotyczące stosowania świadectwa autentyczności.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi(8) ustala wymóg posiadania świadectw autentyczności ważnych przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 lipca, w odniesieniu do niektórych kontyngentów na wołowinę i cielęcinę. W celu zapewnienia jednolitego zarządzania przywozem należy ustalić podobne zasady wykonawcze dla kontyngentów na przywóz wołowiny i cielęciny, pochodzących z Chile.

(6) W celu zapewnienia właściwego zarządzania przywozem przedmiotowych produktów pozwolenia na przywóz powinny być wydawane z zastrzeżeniem weryfikacji, w szczególności wpisów na świadectwach autentyczności.

(7) Całkowity zwrot należności celnych przywozowych, wynikający ze zwolnienia z należności celnych obowiązującego od dnia 1 lutego 2003 r., stosowany jest zgodnie z art. 236 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(9), oraz z art. 878 i kolejnymi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(10).

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W ramach kontyngentów przewidzianych w art. 71 ust. 5 Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, produkty pochodzące z Chile, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, mogą być przywożone ze zwolnieniem z należności celnych określonych we wspólnej taryfie celnej, w okresach od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do każdego okresu przywozu ilość produktów, o których mowa w akapicie pierwszym, podana jest w załączniku I.

Artykuł  2

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, rozporządzenia (WE) nr 376/2008 oraz rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

Artykuł  3
1. Pozwolenie na przywóz zobowiązuje do przywozu z określonego kraju. W rubryce 8 wniosku o pozwolenie i pozwolenia podaje się kraj pochodzenia oraz zaznacza krzyżykiem rubrykę "tak".
2. Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia zawierają w rubryce 20 numer porządkowy 09.4181 oraz jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.
Artykuł  4
1. Świadectwo autentyczności poświadczające, że produkty pochodzą z Chile, sporządzane jest przez organ wydający, o którym mowa w art. 8, zgodnie z art. 7.

Właściwym organom danego państwa członkowskiego (zwanym dalej "właściwymi organami") przedkłada się oryginał świadectwa pochodzenia oraz jego poświadczoną kopię w chwili składania pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, z którym związane jest świadectwo pochodzenia.

2. Pod warunkiem, że ilości wskazane na świadectwie nie zostają przekroczone, na podstawie jednego świadectwa autentyczności może być wydawane więcej niż jedno pozwolenie na przywóz. W takim przypadku właściwe organy zatwierdzają świadectwo autentyczności, wykazując przydzieloną ilość.
3. Po upewnieniu się, że wszystkie informacje wskazane na świadectwie autentyczności są zgodne z odnośnymi informacjami, otrzymywanymi każdego tygodnia od Komisji, właściwe organy wydają pozwolenia na przywóz. W przeciwnym przypadku pozwolenia na przywóz nie mogą być wydawane.
Artykuł  5
1. Niezależnie od przepisów art. 4, właściwe organy mogą wydać pozwolenie na przywóz w przypadkach, gdy:
a) oryginał świadectwa autentyczności został przedstawiony, ale nie otrzymano jeszcze odnośnych informacji z Komisji;
b) oryginał świadectwa autentyczności nie został przedstawiony i nie otrzymano jeszcze odnośnych informacji z Komisji;
c) oryginał świadectwa autentyczności został przedstawiony i otrzymano odnośne informacje z Komisji, ale niektóre z nich nie są zgodne.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kwota zabezpieczenia, jakie należy złożyć w odniesieniu do pozwoleń na przywóz, odpowiada pełnej stawce celnej dla przedmiotowych produktów według wspólnej taryfy celnej, mającej zastosowanie w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na przywóz.

Po otrzymaniu oryginału świadectwa autentyczności i odnośnych informacji z Komisji oraz po sprawdzeniu zgodności danych państwa członkowskie zwalniają zabezpieczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym.

Przedstawienie właściwym organom oryginału świadectwa autentyczności wymaganego przepisami przed upływem okresu ważności przedmiotowego pozwolenia na przywóz stanowi główny warunek w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85(11) w odniesieniu do zabezpieczenia określonego w akapicie pierwszym.

Niezwolnione kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, ulegają przepadkowi i zatrzymywane są w charakterze opłat celnych.

Artykuł  6

Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wydania.

Jednakże termin ich ważności nie może wygasać później niż 30 czerwca następującego po dniu wydania.

Artykuł  7
1. Świadectwa autentyczności, o których mowa w art. 4, sporządzane są w jednym oryginalnym egzemplarzu i co najmniej jednej kopii, zgodnie ze wzorem w załączniku III.

Formularze mają wymiary około 210 × 297 mm, a gramatura papieru nie może wynosić mniej niż 40g/m2.

2. Formularze są drukowane i wypełniane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty; mogą być one również drukowane i wypełniane w języku urzędowym Chile.
3. Świadectwa autentyczności mają kolejne, indywidualne numery serii nadawane przez organy wydające określone w art. 8. Kopie posiadają taki sam numer jak oryginał.
4. Oryginał i kopie świadectwa autentyczności mogą być wypełnione pismem drukowanym lub odręcznym. W tym ostatnim przypadku muszą one być wypełnione czarnym atramentem i wielkimi literami.
5. Świadectwa autentyczności są ważne tylko wtedy, jeśli zostały należycie wypełnione i zatwierdzone przez organ wydający, o którym mowa w art. 8.

Świadectwa autentyczności uważa się za należycie zatwierdzone, gdy zawierają datę i miejsce wydania i gdy noszą pieczęć organu wydającego oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania świadectw.

Pieczęć może być zastąpiona pieczęcią wydrukowaną na oryginale świadectwa autentyczności i jego kopiach.

Artykuł  8
1. Organ upoważniony przez Chile do wydawania świadectw autentyczności (zwany dalej "organem wydającym"), określony w załączniku IV, musi:
a) zobowiązać się do weryfikacji pozycji na świadectwie autentyczności;
b) zobowiązać się do przesyłania Komisji co najmniej raz w tygodniu wszelkich informacji umożliwiających kontrolowanie pozycji na świadectwie autentyczności.
2. Komisja może dokonać przeglądu załącznika IV w przypadku, gdy organ wydający nie jest już uznawany, gdy nie wypełnia on jednego z obowiązków na nim spoczywających lub gdy zostaje wyznaczony nowy organ wydający.
Artykuł  9

Komisja przekazuje właściwym organom państw członkowskich dostarczone jej przez organ w Chile wzory odcisków pieczęci stosowanych przez organ wydający oraz nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania świadectw autentyczności.

Artykuł  10
1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję:
a) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego;
b) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia.
2. 1 Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe informacje na temat ilości produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.
3. 2 Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009(12) z zastosowaniem kategorii produktów określonych w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.
Artykuł  11

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IX.

Artykuł  12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 26.

(3) Zob. załącznik VIII.

(4) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.

(5) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(6) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

(7) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(8) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 3.

(9) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(10) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(11) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

(12) Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 Produkty objęte koncesjami taryfowymi, o których mowa w art. 1:

Numer seriiKod CNOpisStopa obniżki

należności celnej

(w %)

Roczna ilość od dnia

1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. (waga netto produktu, w tonach)

Roczny wzrost od dnia 1 lipca 2010 r. (waga netto produktu, w tonach)
09.41810201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Świeża, chłodzona lub mrożona

wołowina i cielęcina(1)

1001.650100
(1) "Mięso zamrożone" oznacza mięso o wewnętrznej temperaturze - 12 °C lub niższej w momencie wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.

ZAŁĄCZNIK  II

 Wpisy określone w art. 3 ust. 2

- w języku bułgarskim: PernaMem (EO) Na 610/2009

- w języku hiszpańskim: Reglamento (CE) no 610/2009

- w języku czeskim: Nafízení (ES) i. 610/2009

- w języku duńskim: Forordning (EF) nr. 610/2009

- w języku niemieckim: Verordnung (EG) Nr. 610/2009

- w języku estońskim: Määrus (EÜ) nr 610/2009

- w języku greckim: Kavoviauóc (EK) api9. 610/2009

- w języku angielskim: Regulation (EC) No 610/2009

- w języku francuskim: Règlement (CE) no 610/2009

- w języku włoskim: Regolamento (CE) n. 610/2009

- w języku łotewskim: Regula (EK) Nr. 610/2009

- w języku litewskim: Reglamentas (EB) Nr. 610/2009

- w języku węgierskim: 610/2009/EK rendelet

- w języku maltańskim: Regolament (KE) Nru 610/2009

- w języku niderlandzkim: Verordening (EG) nr. 610/2009

- w języku polskim: Rozporządzenie (WE) nr 610/2009

- w języku portugalskim: Regulamento (CE) n.o 610/2009

- w języku rumuńskim: Regulamentul (CE) nr. 610/2009

- w języku słowackim: Nariadenie (ES) i. 610/2009

- w języku słoweńskim: Uredba (ES) št. 610/2009

- w języku fińskim: Asetus (EY) N:o 610/2009

- w języku szwedzkim: Förordning (EG) nr 610/2009

ZAŁĄCZNIK  III

 Wzór formularza świadectwa autentyczności

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK  IV

 Organ upoważniony przez Chile do wydawania świadectw autentyczności:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 - Oficina 55

Santiago

Chile

ZAŁĄCZNIK  V

  3 (skreślony)

ZAŁĄCZNIK  VI

  4 (skreślony)

ZAŁĄCZNIK  VII

  5 (skreślony)

ZAŁĄCZNIK  VIII

 Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 (Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 26)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 Tylko art. 9

(Dz.U. L 217 z 17.6.2004, s. 10)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 Tylko art. 5 i załącznik V

(Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 30)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007

(Dz.U. L 133 z 25.5.2007, s. 13)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008

(Dz.U. L 102 z 12.4.2008, s. 17)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 Tylko art. 1 i załącznik I

(Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 37)

ZAŁĄCZNIK  IX

 Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003Niniejsze rozporządzenie
Artykuł 1 ust. 1Artykuł 1
Artykuły 2-9Artykuły 2-9
Artykuł 9aArtykuł 10
-Artykuł 11
Artykuł 10 ust. 1Artykuł 12
Artykuł 10 ust. 2-
Załącznik IZałącznik I
Załącznik IAZałącznik II
Załącznik IIZałącznik III
Załącznik IIIZałącznik IV
Załącznik IVZałącznik V
Załącznik VZałącznik VI
Załącznik VIZałącznik VII
-Załącznik VIII
-Załącznik IX
1 Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
2 Art. 10 ust. 3 zmieniony przez art. 6 pkt 1 rozporządzenia nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
3 Załącznik V skreślony przez art. 6 pkt 2 rozporządzenia nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
4 Załącznik VI skreślony przez art. 6 pkt 2 rozporządzenia nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
5 Załącznik VII skreślony przez art. 6 pkt 2 rozporządzenia nr 1212/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.348.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2013 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.