Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.214.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2351/91
z dnia 30 lipca 1991 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowane przy zakupie ryżu od agencji interwencyjnej dla dostawy pomocy żywnościowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1418/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1806/89(2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1424/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. ustanawiające ogólne zasady interwencji na rynku ryżu(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 794/91(4), w szczególności jego art. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

w przypadku gdy ryż zostaje zakupiony od agencji interwencyjnych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z przyznania umów na dostawy pomocy żywnościowej w związku z konwencjami międzynarodowymi w sprawie pomocy żywnościowej lub innymi programami dodatkowymi, warunki odnoszące się do cen oraz szczegółowe zasady ich stosowania muszą być ustalone z góry;

w celu umożliwienia zainteresowanym stronom uczestniczenia w procedurze przyznawania umów na dostawy pomocy żywnościowej na optymalnych warunkach należy dać im możliwość sprawdzania, na własny koszt, jakości i cech produktu przed upływem terminu składania ofert przetargowych;

w celu ułatwienia transakcji wnioski o zakup muszą zawierać wszystkie informacje wymagane do identyfikacji produktu;

w celu uniknięcia zakłóceń na rynku wspólnotowym oraz jakichkolwiek zakłóceń konkurencji między podmiotami działającymi na tym rynku cenę zakupu towaru z magazynów publicznych należy ustalać na podstawie jasnych kryteriów oraz podać ją z wyprzedzeniem do wiadomości wszystkich uczestników przetargu; wobec powyższych wymogów należy prawnie zagwarantować, aby za towary kupowane przez podmiot, któremu przyznano umowę na dostawy pomocy żywnościowej, dokonano zapłaty po cenie skupu, ustalonej stosownie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1418/76;

aby warunki konkurencji, jakie istnieją w czasie składania ofert przetargowych na otrzymanie umowy na dostawę pomocy żywnościowej, nie ulegały zmianie w wyniku przyznania umowy, należy wprowadzić odstępstwa od wymogów stosowania niektórych procedur dostosowawczych dla cen ustalanych na podstawie daty zawarcia umowy kupna lub daty odbioru towarów;

artykuł 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2200/87 z dnia 8 lipca 1987 r. ustanawiającego ogólne zasady pozyskiwania we Wspólnocie produktów, jakie mają być dostarczone jako wspólnotowa pomoc żywnościowa(5), wprowadza przepisy, zgodnie z którymi w przetargu preferowane będą podmioty niewykorzystujące, z uwzględnieniem przepisów umowy na dostawy pomocy żywnościowej, towarów pochodzących z publicznych zapasów czy też, tam gdzie to stosowne, wyprodukowanych przy ich zastosowaniu, ale towarów pochodzących z rynku lub w wyprodukowanych przy ich zastosowaniu, pod warunkiem że dany podmiot dokona zakupu towarów wymienionych w ogłoszeniu o przetargu; zgodność z ostatnim wymogiem jest istotna, z jednej strony, z uwagi na dążenie do redukcji publicznych zapasów, z drugiej zaś dla zapewnienia równości podmiotom gospodarczym w przyznaniu umowy dostawy; należy wprowadzić przepis zobowiązujący podmiot wyłoniony w drodze przetargu do złożenia określonej kaucji, w celu zagwarantowania spełnienia wymogu, zgodnie z którym agencja interwencyjna w krótkim czasie otrzymuje zapłatę za sprzedane produkty; w efekcie, mając na uwadze powyższy cel, należy wprowadzić przepisy, na mocy których brak złożenia zamówienia kupna w agencji interwencyjnej na określonych warunkach skutkować będzie utratą zabezpieczenia złożonego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2200/87; do składania i zwrotów wyżej wymienionych zabezpieczeń należy stosować rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych(6), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3745/89(7);

realizacja wspólnotowych umów na dostawę pomocy żywnościowej stanowi przedmiot szczególnego nadzoru; nie powinno się do nich stosować przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 569/88 z dnia 16 lutego 1988 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady w celu nadzoru użytkowania i/lub przeznaczenia produktów pochodzących z agencji interwencyjnych(8), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2322/91(9);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W związku z przyznaną umową na dostawy pomocy żywnościowej w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1424/76 ryż należący do agencji interwencyjnej zakupuje się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Przepisy art. 2-7, przyjęte do celów zorganizowania dostaw wspólnotowej pomocy żywnościowej zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3972/86(10), stosuje się z potrzebnymi zmianami do dostaw krajowej pomocy żywnościowej, określonej w pierwszym akapicie, po uwzględnieniu szczególnych krajowych środków w zakresie organizacji i przydzielania takiej pomocy.

Artykuł  2

W związku z umową na dostawy, określoną w art. 1, agencja interwencyjna udostępnia produkty spełniające wymogi przedstawione w otwartym lub zastrzeżonym zaproszeniu do składania ofert.

Agencja interwencyjna podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby wszystkie podmioty gospodarcze zainteresowane złożeniem oferty przetargowej o przyznanie umowy mogły po ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert lub po jego doręczeniu umożliwić zbadanie na ich własny koszt próbek produktów, jakie mają zostać kupione. Wnioski o zbadanie towaru można składać, próbki zaś pobierać, wyłącznie przed upływem terminu składania ofert przetargowych.

Artykuł  3
1. W terminie sześciu dni roboczych po przyznaniu umowy na dostawę pomocy żywnościowej wybrany podmiot składa w agencji interwencyjnej wniosek o zakup, w dowolnej formie pisemnej, odpowiadający ilości partii w ramach dostawy, na którą została mu przyznana umowa. Wniosek zawiera:

a) nazwę i adres wnioskodawcy;

b) odniesienie do żywnościowego programu pomocowego oraz numer partii w ramach dostawy, na którą podmiotowi została przyznana umowa.

2. Do wniosku dołącza się dowód potwierdzający, że zainteresowanej stronie została przyznana umowa, określona w niniejszym rozporządzeniu. Dowód taki dołącza się w formie odpisu powiadomienia doręczonego wnioskodawcy o przyznaniu mu umowy.
3. Wniosek o zakup jest ważny wyłącznie pod warunkiem zgodności z przepisami ust. 1 i 2 oraz złożenia go wraz z towarzyszącym mu dowodem potwierdzającym, że:

– zgodnie z przepisami zawartymi w tytule III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 wnioskodawca złożył zabezpieczenie o wartości ceny zakupu partii ryżu będącego przedmiotem dostawy; cena ta ustalana jest zgodnie z art. 5;

– złożono wniosek o pozwolenie na wywóz na odpowiednią ilość danego produktu, jaki ma być przedmiotem dostawy w ramach pomocy żywnościowej, stosownie do art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 891/89(11).

4. Za wyjątkiem przypadków siły wyższej niezłożenie wniosku zakupu w terminie określonym w ust. 1 powoduje przepadek zabezpieczenia wniesionego na podstawie art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2200/87 na warunkach ustanowionych w ogłoszeniu o otwartym lub zastrzeżonym zaproszeniu do składania ofert.
Artykuł  4

W terminie trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku o zakup agencja interwencyjna powiadamia wnioskodawcę za pomocą pisemnych środków telekomunikacji o przyjęciu jego wniosku, jeżeli spełnia on warunki ustanowione w art. 3.

Artykuł  5
1. Cena zakupu, jaką należy zapłacić za dany ryż, stanowi cenę interwencyjną, określoną w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1418/76, obowiązującą w ostatnim dniu składania ofert przetargowych na przyznanie umów na dostawy pomocy żywnościowej, bez jakiegokolwiek dostosowania jej do jakości produktu. Nie dokonuje się również dostosowania ceny w oparciu o rzeczywistą datę odbioru towaru z agencji interwencyjnej. Stanowi ona cenę za towar bezpośrednio z magazynu, pakowany zbiorczo i załadowany na określony środek transportu.
2. Kursem przeliczeniowym, jaki należy stosować do ceny zakupu, jest kurs przeliczeniowy dla rolnictwa, obowiązujący w ostatnim dniu składania ofert przetargowych.
Artykuł  6
1. Podmiot skupujący płaci agencji interwencyjnej cenę zakupu ryżu przed odbiorem towaru, w terminie 30 dni od powiadomienia o przyjęciu wniosku określonego w art. 4.

W terminie określonym w akapicie pierwszym towary można odebrać w partiach za zgodą agencji interwencyjnej; w takim przypadku płatności dokonuje się w ratach, z uwzględnieniem faktycznego harmonogramu odbioru towaru.

Płatność ceny zakupu stanowi wymóg podstawowy w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

2. Ryzyko oraz koszty składowania ryżu, który nie został odebrany w terminie określonym w ust. 1, ponosi podmiot skupujący.
Artykuł  7

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3 podlega zwrotowi zgodnie z tytułem V rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

Artykuł  8

Komisja, w terminie trzech dni roboczych od przyznania umowy na dostawę, przekazuje danej agencji interwencyjnej wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia zakupu, w szczególności nazwę podmiotu lub podmiotów, którym przyznane zostały zasoby uruchomione w celu wykonania umowy na dostawę wspólnotowej pomocy żywnościowej.

Artykuł  9

Dla krajowej pomocy żywnościowej pochodzącej z zasobów agencji interwencyjnych właściwe organy krajowe przekazują Komisji niezwłocznie i co najmniej na osiem dni przed podjęciem jakichkolwiek działań istotne szczegóły planowanego uruchomienia zasobów, w szczególności cechy produktu, ilość, planowany okres uruchamiania oraz miejsce przeznaczenia dostaw.

Artykuł  10

Do zakupów od agencji interwencyjnej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia (EWG) nr 569/88.

Artykuł  11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 1.

(2) Dz.U. L 177 z 24.6.1989, str. 1.

(3) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 24.

(4) Dz.U. L 82 z 28.3.1991, str. 5.

(5) Dz.U. L 204 z 25.7.1987, str. 1.

(6) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 1.

(7) Dz.U. L 364 z 14.12.1989, str. 54.

(8) Dz.U. L 55 z 1.3.1988, str. 1.

(9) Dz.U. L 213 z 1.8.1991, str. 64.

(10) Dz.U. L 370 z 30.12.1986, str. 1.

(11) Dz.U. L 94 z 7.4.1989, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.