Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.250.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 1992 r.

DYREKTYWA KOMISJI 92/70/EWG
z dnia 30 lipca 1992 r.
ustanawiająca szczegółowe zasady przeprowadzania badań do celów uznania stref chronionych we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 92/10/EWG(2), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z przepisami dyrektywy 77/93/EWG "strefy chronione" narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin mogą być zdefiniowane i dlatego może być przyznana szczególna ochrona na warunkach zgodnych z rynkiem wewnętrznym;

ponadto Państwa Członkowskie mogą w szczególności żądać uznania strefy jako strefy chronionej, w której jeden lub większa liczba organizmów szkodliwych określonych w dyrektywie występujący w jednej lub kilku częściach Wspólnoty nie jest endemiczny lub zadomowiony w strefie, pomimo istnienia warunków sprzyjających jego zadomowieniu;

jednakże w tym drugim przypadku uznanie strefy chronionej powinno opierać się na stwierdzeniu, że wyniki właściwych badań nie dostarczają dowodów przeciwnych;

przy braku ogólnie przyjętych zasad w sprawie szczegółów przeprowadzania takich badań, szczegóły te powinny być ustanowione przy uwzględnieniu solidnych zasad naukowych i statystycznych;

należy ustalić ogólne warunki wspólnotowe obejmujące w pierwszej fazie wytyczne dotyczące badań w odniesieniu do organizmów szkodliwych należących do królestwa zwierząt, w szczególności owadów i roztoczy, które atakują uprawy polowe, oraz dodać w późniejszym terminie dalsze wytyczne w odniesieniu do innych organizmów szkodliwych, gdy dostępne będą informacje techniczne;

Państwo Członkowskie ubiegające się o uznanie strefy chronionej powinno spełniać powyższe warunki;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. Państwa Członkowskie, ubiegając się o uznanie strefy chronionej określonej w art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy tiret pierwsze dyrektywy 77/93/EWG, zapewniają, aby spełnione były warunki określone w ust. 2.
2. Do celów ust. 1 spełnia się następujące warunki:

a) ustanawia się urzędowy program działań, którego celem jest potwierdzenie, że jeden lub większa liczba organizmów szkodliwych, określonych we wspomnianej wyżej dyrektywie, w odniesieniu do którego strefa ma być uznana za strefę chronioną, nie jest endemiczny lub tam zadomowiony;

b) program określony w lit. a) jest monitorowany przez osoby upoważnione do działania w imieniu odpowiedzialnych organów urzędowych w Państwie Członkowskim, jak określono w dyrektywie.

3. a) Program określony w ust. 2 lit. a) obejmuje:

– badanie oparte na zrozumieniu życia biologicznego danego(-ych) organizmu(-ów) szkodliwego(-ych) oraz agronomii i środowiska odpowiedniej strefy, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody analizy, włączając kontrole podłoża uprawowego i inspekcje upraw oraz - o ile będzie to konieczne - analizę laboratoryjną,

– stały system zapewniający regularne i systematyczne badania we właściwym czasie, co najmniej raz w roku na obecność organizmu(-ów) szkodliwego(-ych), w odniesieniu do którego dana strefa ma być uznana za strefę chronioną,

– system przechowywania wyników badań;

b) Badania określone w lit. a) przeprowadzają osoby upoważnione do działania na rzecz odpowiedzialnych organów urzędowych w Państwie Członkowskim, jak określono w dyrektywie; ponadto osoby te mają prawo dostępu do wszystkich stosownych gruntów i do pobierania tam próbek roślin, produktów roślinnych lub podłoża uprawowego; posiadają one także kwalifikacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzania badań;

c) Metodologia badań, sposób ich przeprowadzania i wyniki są dostępne dla ekspertów określonych w art. 19 lit. a) dyrektywy;

d) Powiadamia się Komisję o metodologii badań i ich przeprowadzaniu. Komisja przekazuje te informacje innym Państwom Członkowskim.

4. Podczas przeprowadzania badań określonych w ust. 3 lit. a), w odniesieniu do organizmów szkodliwych należących do królestwa zwierząt innych niż nicienie właściwe dla roślin lub produktów roślinnych pochodzenia leśnego atakujących uprawy polowe, Państwa Członkowskie uwzględniają następujące wytyczne:

a) badanie przeprowadza się w odpowiedniej strefie;

b) metodologia badania opiera się na metodzie rejestracyjno-wykresowej, obejmującej następujące elementy: ustanowiona jest sieć punktów obserwacyjnych, a następnie siatka systematyczna pokrywająca całą odpowiednią strefę; rejestrowane są następujące parametry każdego punktu: numer, aktualne współrzędne szerokości i długości geograficznej, topografia oraz, gdzie stosowne, sporządza się opis terenu.

Państwa Członkowskie, gdzie stosowne, gromadzą dodatkowe informacje; punkty obserwacyjne mogą być oznaczone; mogą sporządzić mapy przedstawiające punkty obserwacyjne;

c) następujące kryteria stosuje się podczas oceny przydatności punktu obserwacyjnego:

– obszar otaczający punkt musi być dostatecznie duży, aby umożliwić wybór punktu,

– na ogół punkt powinien być umiejscowiony w obrębie wyżej wymienionego obszaru, aby umożliwić dokonanie właściwych szacunków,

– w przypadkach szczególnych, w miarę potrzeby, wybiera się inne punkty, np. na terenach, gdzie ryzyko potencjalnego wprowadzenia danego(-ych) organizmu (-ów) szkodliwego(-ych) na obszar jest wysokie;

d) w miarę potrzeby powinny być rejestrowane dane meteorologiczne, w szczególności opady i temperatura, oraz dane edaficzne, szczególnie z terenu punktu obserwacyjnego, ale mogą być także pozyskiwane z pobliskiej stacji, gdzie dokonuje się ich regularnych pomiarów. Rejestruje się również przypadki skrajne (tzn. susza, silne deszcze itp.), które mogą mieć wpływ na obserwacje;

e) badania w każdym punkcie obserwacyjnym, spełniają co najmniej następujące warunki:

– są skoncentrowane na reprezentatywnej liczbie jednostek roślin lub produktów roślinnych,

– są skoncentrowane na jednym lub większej liczbie głównych roślin żywicielskich lub produktów roślinnych danego organizmu(-ów) szkodliwego(-ych); gdzie właściwe, włącza się także innych żywicieli,

– obejmują:

– kontrolę wzrokową mającą na celu ustalenie obecności objawów lub oznak danego(-ych) organizmu (-ów) szkodliwego(-ych), przeprowadzanych w okresie, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów lub oznak jest największe,

– w przypadku wątpliwości analizę laboratoryjną próbek;

f) w miarę potrzeby w punktach obserwacyjnych używa się pułapek wychwytujących odpowiednie organizmy; rodzaj i liczba pułapek, które mają być użyte, jak również metoda wychwytywania uwzględniają życie biologiczne szkodnika.

5. Mogą być podejmowane wszelkie dalsze środki właściwe do zapewnienia, że spełnione są warunki ustanowione w ust. 2.
6. Wytyczne określone w ust. 4 uzupełnia się z uwzględnieniem organizmów szkodliwych innych niż określone w powyższym ustępie, jeśli tylko dostępne są niezbędne informacje techniczne.
Artykuł  2
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po dokonaniu przeglądu załączników I-V do dyrektywy 77/93/EWG i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji wszystkie przepisy prawa krajowego przyjęte w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 1992 r.
W imieniu Komisj
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20.

(2) Dz.U. L 70 z 17.3.1992, str. 27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.