Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1990.367.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3882/90
z dnia 19 grudnia 1990 r.
ustanawiające szczegółowe zasady monitorowania cen przywożonego mięsa jagnięcego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3013/89 w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego(1) i koziego, w szczególności jego art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 5 oraz art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy decyzji Rady nr 89/572/EWG(2), 89/673/EWG(3), 90/114/EWG(4) i 90/173/EWG(5) przyjmuje się przepis dotyczący czasowego dostosowania porozumień dobrowolnego ograniczenia w odniesieniu do wprowadzania mechanizmu monitorowania cen zawartych między Wspólnotą a niektórymi państwami trzecimi;

należy monitorować szeroki zakres cen produktów przywożonych; Państwa Członkowskie powinny niezwłocznie informować Komisję o monitorowanych cenach;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 1 Państwa Członkowskie, 15. dnia każdego miesiąca notyfikują Komisji w odniesieniu do każdego państwa trzeciego pochodzenia "cenę ofertową franco granica" lub "wartość cif" oraz ilości przywożonych żywych zwierząt i przywożonego mięsa baraniego, odnotowane podczas miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę notyfikacji i objęte kodami CN: 0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10.
2. Państwa Członkowskie podają również Komisji, 15 dnia każdego miesiąca, w odniesieniu do każdego państwa trzeciego pochodzenia, ceny przywożonych żywych jagniąt i ceny hurtowe produktów pochodzenia jagnięcego zgłoszone im przez handlowców lub innych właściwych obserwatorów rynku w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę notyfikacji, podając zarówno wielkość wolumenu przywozu jak i dokładny etap kształtowania się określonych cen; tusze i półtusze jagnięce, świeże lub schłodzone; przednie ćwierci jagnięce, świeże lub schłodzone; combry i kulki jagnięce, świeże lub schłodzone; udziec jagnięcy, świeży lub schłodzony; inne kawałki jagnięce, świeże lub chłodzone; kawałki jagnięce bez kości, świeże lub chłodzone; tusze i półtusze jagnięce, mrożone; przednie ćwierci jagnięce, mrożone; combry i antrykoty jagnięce, mrożone; udziec jagnięcy, mrożony; inne kawałki jagnięce, mrożone; kawałki jagnięce bez kości, mrożone.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1990 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 289 z 7.10.1989, str. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 31.10.1989, str. 13.

(3) Dz.U. L 396 z 30.12.1989, str. 17.

(4) Dz.U. L 69 z 16.3.1990, str. 61.

(5) Dz.U. L 95 z 12.4.1990, str. 1.

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 6 rozporządzenia nr 3890/92 z dnia 28 grudnia 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.391.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.