Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.169E.126

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2012 r.

Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

P7_TA(2010)0492

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sytuacji w Wybrzeżu Kości Słoniowej

(2012/C 169 E/13)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2012 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając wcześniejsze rezolucje PE w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej,
uwzględniając przepisy kodeksu wyborczego Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności ustawę 2001-303 oraz rozporządzenie 2008-133, a zwłaszcza jego art. 64,
uwzględniając sprawozdanie śródokresowe misji obserwacji wyborów Unii Europejskiej,
uwzględniając komunikat przewodniczącego Unii Afrykańskiej, oświadczenie Rady ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej, jak i końcowe oświadczenie ECOWAS w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej z dnia 7 grudnia 2010 r. wydane na posiedzeniu nadzwyczajnym głów państw i szefów rządów, które odbyło się w Abudży w Nigerii,
uwzględniając przyjęte w dniu 3 grudnia 2010 r. w Kinszasie oświadczenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE,
uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Catherine Ashton w sprawie procesu wyborów, w szczególności oświadczenie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wyników wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz oświadczenie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej,
uwzględniając oświadczenie Young Jin Choiego, specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, z dnia 3 grudnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbyła się w dniu 28 listopada 2010 r.,
uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 8 grudnia 2010 r.,
uwzględniając konkluzje w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych UE na 3058. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2010 r.,
uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,
A.
uwzględniając przeprowadzone w Wybrzeżu Kości Słoniowej wybory prezydenckie oraz poważny kryzys polityczny i instytucjonalny, który w następstwie drugiej tury mającej miejsce w dniu 28 listopada 2010 r. ogarnął cały kraj; mając na uwadze, że kampania wyborcza do drugiej tury wyborów charakteryzowała się atmosferą napięć i aktów przemocy, w wyniku których odnotowano rannych i ofiary śmiertelne,
B.
mając na uwadze, że według niezależnych sprawozdań obserwacyjnych, w szczególności autorstwa ONZ i Unii Europejskiej, wybory - których organizacja kosztowała 400 mln USD - miały zasadniczo zadowalający przebieg,
C.
mając na uwadze, że Niezależna Komisja Wyborcza Wybrzeża Kości Słoniowej ogłosiła zwycięstwo wyborcze A. Ouattary, natomiast Rada Konstytucyjna tego kraju unieważniła wyniki, twierdząc, że w niektórych regionach doszło do oszustw wyborczych, i ogłosiła L. Gbagbo zwycięzcą wyborów,
D.
mając na uwadze, że Rada Konstytucyjna ma obowiązek bezstronnego stosowania prawa wobec obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej oraz mając na uwadze, że konstytucja, ustawa 2001-303 i art. 64 rozporządzenia z 2008 r. dają Radzie uprawnienia wyłącznie w zakresie unieważnienia wyborów prezydenckich, ale nie ogłaszania wyników innych niż wynik stwierdzony przez Niezależną Komisję Wyborczą,
E.
mając na uwadze, że dwie rezolucje ONZ przyjęte po porozumieniu pokojowym z 2005 r. dają ONZ uprawnienie do zatwierdzenia wyników, co ma miejsce po raz pierwszy w historii Afryki,
F.
mając na uwadze, że specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ potwierdził zadowalającą jakość procesu wyborczego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz fakt, że wyniki ogłoszone przez Niezależną Komisję Wyborczą reprezentują wolę obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej i ogłosił wygraną wyborczą A. Ouattary,
G.
mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ pozytywnie odniosła się do ogłoszenia wstępnych wyników przez Niezależną Komisję Wyborczą (NKW) Wybrzeża Kości Słoniowej i przypomniała o swojej gotowości do podjęcia odpowiednich środków przeciw tym, którzy będą zakłócać proces pokojowy, w szczególności prace NKW, w oparciu o ust. 6 rezolucji nr 1946(2010),
H.
mając na uwadze, że jedynym źródłem demokratycznego mandatu są wybory powszechne, których wynik został zatwierdzony przez ONZ,
I.
mając na uwadze, że na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2010 r. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) wezwała L. Gbagbo do bezzwłocznego oddania władzy i wykluczyła Wybrzeże Kości Słoniowej ze wszystkich swoich prac aż do odwołania,
J.
mając na uwadze, że przewodniczący Unii Afrykańskiej Bingu Wa Mutharika uznał w oficjalnym oświadczeniu z dnia 8 grudnia 2010 r., że "L. Gbagbo musi przestrzegać woli narodu wyrażonej w głosowaniu i pokojowo oddać władzę, aby uniknąć kolejnego rozlewu krwi w Afryce" oraz że "Unia Afrykańska stoi po stronie ECOWAS i obserwatorów międzynarodowych, którzy potwierdzili zwycięstwo A. Ouattary",
K.
mając na uwadze obawy podmiotów gospodarczych wynikające z faktu, że obecna sytuacja może zubożyć kraj i jego ludność, a także całą Afrykę Zachodnią, ponieważ Wybrzeże Kości Słoniowej generuje 40 % PKB Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej (UEMOA),
L.
mając na uwadze, że ustępujący prezydent ma obowiązek umożliwić pokojową zmianę władzy, która zachowa pokój wewnętrzny niezbędny dla przyszłości Wybrzeża Kości Słoniowej, poprzez wycofanie się ze stanowiska, dzięki czemu obywatele i kraj unikną kolejnych cierpień,
1.
uważa, że jedynym źródłem demokratycznego mandatu są wybory powszechne, których wynik został zatwierdzony przez ONZ, i wzywa w związku z tym L. Gbagbo do ustąpienia i przekazania władzy Alassanowi Ouattarze;
2.
apeluje do wszystkich sił politycznych i zbrojnych Wybrzeża Kości Słoniowej, by uszanowały wolę narodu, którą odzwierciedlają wyniki wyborów z dnia 28 listopada 2010 r. ogłoszone przez NKW i potwierdzone przez specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ;
3.
ubolewa nad brutalnymi starciami, które poprzedziły ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej i solidaryzuje się z ofiarami i ich rodzinami; wyraża ubolewanie z powodu politycznego impasu i prób zastraszania członków NKW, co ostatecznie doprowadziło do opóźnienia ogłoszenia wstępnych wyników, zakłócając w ten sposób poprawny przebieg demokratycznego procesu wyborczego;
4.
wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji Rady Konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej, której wszyscy członkowie zostali mianowani przez ustępującego prezydenta, o zmianie wyników ogłoszonych przez NKW, co jest pogwałceniem przepisów, których przestrzegania Rada ta miała dopilnować, oraz uważa, że decyzja ta jest sprzeczna z wolą wyrażoną przy urnach wyborczych przez obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej;
5.
podkreśla znaczenie decyzji UA dotyczącej wykluczenia Wybrzeża Kości Słoniowej z uczestnictwa we wszelkich pracach tej organizacji dopóki demokratycznie wybrany prezydent, Alassane Outtara, nie przejmie faktycznie władzy;
6.
przyjmuje z zadowoleniem wsparcie dla procesu wyborczego w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz uznanie A. Ouattary za prawowitego ich zwycięzcę, wyrażane przez różne podmioty będące częścią wspólnoty międzynarodowej;
7.
zdecydowanie popiera starania UA i ECOWAS dążące do uniknięcia przemocy i zapewnienia uznania prawowitego rządu;
8.
wyraża pełne poparcie dla specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ odpowiedzialnego za zatwierdzenie wyników;
9.
jest głęboko zaniepokojony obecnym powyborczym impasem politycznym panującym w kraju, jak i doniesieniami o aktach przemocy, w które bywają zaangażowane siły bezpieczeństwa Wybrzeża Kości Słoniowej; podkreśla konieczność ścisłego monitorowania sytuacji panującej w kraju oraz doniesień o aktach przemocy;
10.
wyraża ubolewanie z powodu aktów przemocy, które miały miejsce, i uważa, że ochrona ludności cywilnej jest priorytetem; nakłania wszystkie zainteresowane strony w tym kraju do unikania wszelkiego ryzyka eskalacji napięć oraz zapobiegania konfrontacjom; wzywa w związku z tym do działań na rzecz przywrócenia demokratycznego funkcjonowania instytucji w interesie ludności Wybrzeża Kości Słoniowej oraz do utrzymania pokoju;
11.
przyjmuje z zadowoleniem wszelkie próby mediacji i wzywa wszystkie siły polityczne Wybrzeża Kości Słoniowej do aktywnego wsparcia pokojowego rozwiązania tej sytuacji, które pozwoli na uniknięcie podziału kraju;
12.
z całą mocą potępia próby zastraszania skierowane przeciwko obserwatorom Unii Europejskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej, które zmusiły misję do wycofania się ze względów bezpieczeństwa;
13.
ubolewa nad zablokowaniem pozarządowych środków przekazu w Wybrzeżu Kości Słoniowej; przypomina, że sprawą najwyższej wagi jest, by ludność Wybrzeża Kości Słoniowej miała pełny dostęp do zróżnicowanych i wielostronnych informacji w środkach przekazu i wzywa władze Wybrzeża Kości Słoniowej do natychmiastowego przywrócenia sprawiedliwego dostępu do państwowych środków przekazu;
14.
popiera decyzję UE dotyczącą nałożenia sankcji na Laurenta Gbagbo i przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Europejskiej o przyjęciu ukierunkowanych środków przeciwko osobom utrudniającym proces pokojowy i narodowe pojednanie, a zwłaszcza osobom narażającym na szwank wynik procesu wyborczego; wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Catherine Ashton do jak najszybszego przedstawienia nowych inicjatyw wspierających demokratycznie wybrane władze Wybrzeża Kości Słoniowej;
15.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Catherine Ashton, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, misji ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ONUCI), instytucjom Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz państwom członkowskim UE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.