Dz.U.UE.L.2018.325.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/2028
z dnia 4 grudnia 2018 r.
stwierdzająca, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit czwarty,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada, zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyjęła decyzję, że na Węgrzech odnotowano znaczące odstępstwo od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego wynoszącego -1,5 % PKB.

(2) W związku ze stwierdzonym znaczącym odstępstwem w dniu 22 czerwca 2018 r. Rada wydała skierowane do Węgier zalecenie 2  dotyczące przyjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto 3  nie przekroczyła 2,8 % w 2018 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 1,0 % PKB. Rada zaleciła Węgrom, aby wszelkie nieoczekiwane zyski przeznaczyły na zmniejszenie deficytu, natomiast środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę salda strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi. Rada wyznaczyła Węgrom termin 15 października 2018 r. na przedstawienie sprawozdania na temat działań podjętych w odpowiedzi na jej zalecenie.

(3) W dniach 18-19 września 2018 r. Komisja przeprowadziła na Węgrzech misję wzmocnionego nadzoru w celu monitorowania sytuacji na miejscu, zgodnie z art. -11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Po przekazaniu wstępnych ustaleń organom węgierskim z prośbą o ustosunkowanie się do nich Komisja przedstawiła w dniu 21 listopada 2018 r. swoje ustalenia Radzie. Ustalenia te podano następnie do wiadomości publicznej. W sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że organy węgierskie zamierzają utrzymać docelowy deficyt nominalny na 2018 r. na poziomie 2,4 % PKB zgodnie z programem konwergencji na 2018 r. i w związku z tym nie planują podjąć działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

(4) W dniu 15 października 2018 r. organy węgierskie przekazały sprawozdanie z działań podjętych w związku z zaleceniem Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. 4 . W sprawozdaniu powtórzyły, że ich cel na rok 2018 r. przewiduje deficyt nominalny wynoszący 2,4 % PKB. W porównaniu z prognozami budżetowymi zawartymi w programie konwergencji na 2018 r. organy spodziewają się znacznie wyższych dochodów z podatków i oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów współfinansowania projektów finansowanych z budżetu Unii. Przewiduje się jednak, że wpływ tych zmian na obniżenie deficytu będzie w pełni kompensowany dodatkowymi wydatkami. Zgłoszone nowe działania dyskrecjonalne nie mają znaczącego wpływu fiskalnego netto na wynik budżetu w 2018 r., co oznacza, że nie spełniają one wymogu określonego w zaleceniu Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

(5) W 2018 r., na podstawie prognozy Komisji z jesieni 2018 r., przewiduje się, że wzrost wydatków publicznych, bez uwzględnienia działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów i działań jednorazowych, wyniesie 7,0 %, czyli znacznie powyżej zalecanej referencyjnej stopy wzrostu wynoszącej 2,8 % (odchylenie o 1,6 % PKB). Saldo strukturalne pogorszy się o 0,4 % PKB w odniesieniu do zalecanej poprawy wynoszącej 1,0 % (co oznacza odchylenie o 1,4 % PKB). Oba kryteria wskazują zatem na odchylenie od zalecanego dostosowania, z dużym marginesem. Na interpretację wartości odniesienia dotyczącej wydatków niekorzystnie wpływają trzy czynniki, a mianowicie: niższa niż obecnie szacowana średniookresowa stopa wzrostu potencjalnego, deflator PKB wykorzystywany do obliczeń tej wartości odniesienia oraz pośredni wpływ pewnych środków na dochody. Po dostosowaniu o te czynniki, wartość odniesienia dotycząca wydatków wydaje się odpowiednio odzwierciedlać wysiłek fiskalny i nadal wskazuje na odchylenie. Wynik oceny salda strukturalnego jest podobny.

Deficyt dochodów odbija się negatywnie na saldzie strukturalnym. Stan ten jest jednak częściowo kompensowany efektem wyższego oszacowania punktowego, jeśli chodzi o wzrost potencjalnego PKB, w stosunku do średniookresowej średniej wykorzystywanej do obliczenia wartości odniesienia dotyczącej wydatków. Ocena ogólna potwierdza zatem odchylenie od zalecanego dostosowania, z dużym marginesem.

(6) Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. nie są wystarczające. Wysiłek fiskalny nie wystarcza, aby zapewnić, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto w 2018 r. nie przekroczyła 2,8 %, co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 1,0 % PKB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech (Dz.U. C 223 z 27.6.2018, s. 1).
3 Publiczne wydatki pierwotne netto to wydatki publiczne ogółem z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres czterech lat. Uwzględnia się działania dyskrecjonalne po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Działania jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.