Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.323.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/2020
z dnia 4 grudnia 2018 r.
stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit czwarty,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada, zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyjęła decyzję, że w Rumunii odnotowano znaczące odstępstwo od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego wynoszącego -1 % PKB.

(2) W związku ze stwierdzonym znaczącym odstępstwem Rada wydała w dniu 22 czerwca 2018 r. zalecenie 2  skierowane do Rumunii dotyczące przyjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto 3  nie przekroczyła 3,3 % w 2018 r. i 5,1 % w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,8 % PKB w każdym z tych lat. Rada zaleciła również Rumunii, aby wszelkie nieoczekiwane zyski przeznaczyła na zmniejszenie deficytu, natomiast środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę ogólnego salda sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi. Rada wyznaczyła Rumunii termin 15 października 2018 r. na przedstawienie sprawozdania na temat działań podjętych w odpowiedzi na to zalecenie.

(3) W dniach 27-28 września 2018 r. Komisja przeprowadziła w Rumunii misję wzmocnionego nadzoru w celu monitorowania sytuacji na miejscu, zgodnie z art. -11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Po przekazaniu wstępnych ustaleń władzom rumuńskim z prośbą o ustosunkowanie się do nich Komisja przedstawiła w dniu 21 listopada 2018 r. swoje ustalenia Radzie. Ustalenia te podano następnie do wiadomości publicznej. W sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że organy rumuńskie utrzymują docelowy deficyt nominalny na 2018 r. na poziomie nieco poniżej 3 % PKB i w związku z tym nie zamierzają podjąć działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. W 2019 r. rząd planuje obniżyć deficyt nominalny do 2,38 % PKB, nie określił jeszcze jednak środków służących temu celowi.

(4) W dniu 16 października 2018 r. organy rumuńskie przekazały sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. 4 . W sprawozdaniu powtórzyły, że ich cel na rok 2018 r. przewiduje deficyt nominalny wynoszący 2,96 % PKB. Organy zakładają, że w 2019 r. deficyt wyniesie 2,38 % PKB. W sprawozdaniu nie wspomina się o nowych środkach na 2018 r. W odniesieniu do 2019 r. sprawozdanie opiera się na ograniczeniu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz na towary i usługi, bez poparcia tego wystarczająco szczegółowymi i przyjętymi lub co najmniej wiarygodnie zapowiedzianymi środkami. Po stronie dochodów w sprawozdaniu wspomniano o przedłużeniu okresu stosowania już istniejących środków oraz o pewnych działaniach mających na celu poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Ogólnie rzecz biorąc, skutki budżetowe środków, o których poinformowała Rumunia, nie spełniają wymogów określonych w zaleceniu Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

(5) Według prognozy Komisji z jesieni 2018 r. wzrost publicznych wydatków pierwotnych netto w 2018 r. wyniesie 11,3 %, czyli znacznie powyżej wartości odniesienia dotyczącej wydatków, która wynosi 3,3 %. W 2018 r. saldo strukturalne ma pozostać zasadniczo stabilne na poziomie 3,3 % PKB. W związku z tym sytuacja w obu filarach wskazuje na ryzyko wystąpienia odchylenia od zalecanej korekty. Wartość odniesienia dotycząca wydatków wskazuje na odchylenie wynoszące 2,3 % PKB. Saldo strukturalne potwierdza tę diagnozę, wskazując na mniejsze odchylenie wynoszące 0,8 % PKB. Pozytywny wpływ na saldo strukturalne ma znacznie wyższy deflator PKB oraz wyższe oszacowanie punktowe, jeśli chodzi o wzrost potencjalnego PKB, w porównaniu ze średniookresową średnią wykorzystywanej do obliczenia wartości odniesienia dotyczącej wydatków. Wpływ ten jest częściowo równoważony skutkami zwiększenia inwestycji publicznych, co zostaje jednak "rozmyte" w przypadku wartości odniesienia dotyczącej wydatków. Dlatego też ogólna ocena potwierdza odchylenie od korekty zaleconej przez Radę, z dużym marginesem.

(6) W 2019 r., na podstawie prognozy Komisji z jesieni 2018 r., określono, że wzrost nominalnych wydatków publicznych, bez uwzględnienia działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów i działań jednorazowych, wyniesie 7,5 %, czyli znacznie powyżej wartości odniesienia w zakresie wydatków wynoszącej 5,1 % (odchylenie o 0,7 % PKB od zalecanej korekty). Saldo strukturalne zmniejszy się o 0,1 % PKB, co sprawi, że deficyt wyniesie 3,4 % (co oznacza odchylenie o 0,9 % PKB). Dlatego też z uwagi na to, że sytuacja w obu filarach wskazuje na wystąpienie odchylenia od wymaganej korekty o podobny margines w 2019 r., ogólna ocena potwierdza odchylenie od korekty zaleconej przez Radę.

(7) W prognozie Komisji z jesieni 2018 r. przewiduje się ponadto, że w 2018 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,3 %, a w 2019 r. 3,4 %, czyli powyżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB.

(8) Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że działania podjęte przez Rumunię w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. nie są wystarczające. Wysiłek fiskalny nie wystarcza, aby zapewnić, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto w 2018 r. nie przekroczyła 3,3 % i 5,1 % w 2019 r., co odpowiada rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,8 % PKB w każdym z tych lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2017 r. mające na celu skorygowanie odnotowanego znaczącego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii (Dz.U. C 223 z 27.6.2018, s. 3).
3 Publiczne wydatki pierwotne netto to wydatki publiczne ogółem z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres czterech lat. Uwzględnia się działania dyskrecjonalne po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Działania jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.