Dz.U.UE.L.2018.325.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2030
z dnia 19 grudnia 2018 r.
stwierdzająca, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 1 , w szczególności jego art. 25 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2) Jak wskazano w komunikacie Komisji z dnia 13 listopada 2018 r. "Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego" 2  ("plan działania awaryjnego"), wystąpienie bez umowy może powodować zagrożenia w odniesieniu do niektórych usług świadczonych na rzecz podmiotów z Unii przez centralne depozyty papierów wartościowych ("CDPW"), które uzyskały już zezwolenie w Zjednoczonym Królestwie ("CDPW ze Zjednoczonego Królestwa") i których nie da się zastąpić w krótkoterminowej perspektywie. Aby zapobiec tym zagrożeniom, uzasadnione jest i leży w interesie Unii i jej państw członkowskich zapewnienie przez ograniczony okres, aby CDPW ze Zjednoczonego Królestwa mogły nadal świadczyć usługi w Unii po dniu 29 marca 2019 r.

(3) CDPW mają zasadnicze znaczenie dla rynków finansowych. Rejestrowanie papierów wartościowych w systemie zapisów księgowych ("usługi notarialne") oraz prowadzenie rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ("centralne usługi prowadzenia rachunku") zwiększają przejrzystość i zapewniają ochronę inwestorów, ponieważ gwarantują integralność emisji i zapobiegają bezzasadnemu dublowaniu lub redukowaniu papierów wartościowych. CDPW prowadzą również systemy rozrachunku papierów wartościowych, które zapewniają prawidłowe i terminowe rozliczanie transakcji na papierach wartościowych. Te funkcje mają kluczowe znaczenie w procesie posttransakcyjnego rozliczania i rozrachunku i jako takie odgrywają decydującą rolę w zapewnianiu stabilności finansowej Unii i jej państw członkowskich. Systemy rozrachunku papierów wartościowych mają również istotne znaczenie w kontekście polityki pieniężnej, ponieważ bezpośrednio uczestniczą w zabezpieczaniu zabezpieczeń na potrzeby operacji polityki pieniężnej. Ponadto operatorzy rynku w Irlandii korzystają z usług świadczonych przez CDPW ze Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do korporacyjnych papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF utworzonych na gruncie prawa krajowego Irlandii.

(4) Począwszy od dnia 30 marca 2019 r. CDPW ze Zjednoczonego Królestwa będą "CDPW z państw trzecich" i jako takie będą mogły świadczyć usługi notarialne i centralne usługi prowadzenia rachunku w odniesieniu do instrumentów finansowych utworzonych na gruncie prawa państwa członkowskiego wyłącznie wówczas, gdy są uznane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. W przypadku braku uznania CDPW ze Zjednoczonego Królestwa emitenci z Unii nie będą mogli korzystać z usług CDPW ze Zjednoczonego Królestwa na potrzeby rejestracji zbywalnych papierów wartościowych utworzonych na gruncie wspomnianego prawa w formie zapisu księgowego w CDPW, jak wymaga tego art. 3 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Taka sytuacja może skutkować dla emitentów przejściowymi trudnościami w wypełnianiu spoczywających na nich obowiązków. Jak zaznaczono w planie działania awaryjnego, w tej wyjątkowej sytuacji konieczne jest zatem uznanie - na ściśle ograniczony okres i pod szczególnymi warunkami - ram prawnych i nadzorczych regulujących CDPW ze Zjednoczonego Królestwa za równoważne, aby umożliwić tym CDPW dalsze świadczenie usług notarialnych i usług prowadzenia rachunku w Unii.

(5) Zgodnie z art. 25 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, aby istniejące w państwie trzecim ramy prawne i nadzorcze dotyczące CDPW, które uzyskały zezwolenie w tym państwie trzecim, zostały uznane za równoważne ramom ustanowionym w tym rozporządzeniu, muszą być spełnione trzy warunki.

(6) Po pierwsze, ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego muszą gwarantować, że CDPW z tego państwa trzeciego spełniają prawnie wiążące wymogi, które są faktycznie równoważne z wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014. Do dnia 29 marca 2019 r. CDPW ze Zjednoczonego Królestwa muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014. Ustawą o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018) Zjednoczone Królestwo włączyło w dniu 26 czerwca 2018 r. przepisy rozporządzenia (UE) nr 909/2014 do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa ze skutkiem od daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

(7) Po drugie, ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego muszą gwarantować, że CDPW mające siedzibę w państwie trzecim podlegają na bieżąco skutecznemu nadzorowi, dozorowi i egzekwowaniu prawa. Do dnia 29 marca 2019 r. CDPW ze Zjednoczonego Królestwa znajdują się pod nadzorem Banku Anglii, jak przewidziano w przepisach prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014. Włączenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 909/2014 do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa wiąże się między innymi z tym, że Bank Anglii pozostaje odpowiedzialny za nadzór nad CDPW, a jego uprawnienia w zakresie nadzoru, dozoru i egzekwowania przepisów w odniesieniu do CDPW pozostaną zasadniczo niezmienione.

(8) Po trzecie, ramy prawne państwa trzeciego muszą przewidywać skuteczny równoważny system uznawania CDPW, które uzyskały zezwolenie na gruncie systemów prawnych państw trzecich. Skutek ten zostaje osiągnięty poprzez włączenie systemu równoważności ustanowionego w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 do prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa.

(9) Komisja stwierdza, że ramy prawne i nadzorcze Zjednoczonego Królestwa mające zastosowanie do CDPW ze Zjednoczonego Królestwa w dniu następującym po dniu wystąpienia z Unii spełniają warunki określone w art. 25 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(10) Podstawę niniejszej decyzji stanowią zatem ramy prawne i nadzorcze mające zastosowanie do CDPW ze Zjednoczonego Królestwa w dniu następującym po dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Te ramy prawne i nadzorcze należy uznać za równoważne tylko wówczas, gdy wymogi mające zastosowanie do CDPW przewidziane w prawie krajowym Zjednoczonego Królestwa są utrzymane i są nadal na bieżąco skutecznie stosowane i egzekwowane. Zasadniczym warunkiem utrzymania stwierdzenia równoważności jest zatem skuteczna wymiana informacji i koordynacja działań nadzorczych między ESMA a Bankiem Anglii.

(11) Taka wymiana informacji wymaga zawarcia kompleksowych i skutecznych uzgodnień o współpracy zgodnie z art. 25 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 909/2014. Te uzgodnienia o współpracy powinny również zapewniać możliwość wymiany wszelkich istotnych informacji z organami, o których mowa w art. 25 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym i innymi członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych, do celów konsultowania się z tymi organami w kwestii status uznania CDPW ze Zjednoczonego Królestwa lub w przypadku gdy informacje te są niezbędne tym organom do wykonywania ich zadań nadzorczych.

(12) W wyjątkowej sytuacji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy oraz mając na względzie znaczenie CDPW ze Zjednoczonego Królestwa dla operatorów rynku w Unii, uzgodnienia o współpracy ustanowione zgodnie z art. 25 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 muszą zapewniać ESMA natychmiastowy dostęp na bieżąco do wszystkich informacji, o które ten urząd wystąpił. Informacje te obejmują między innymi informacje umożliwiające ocenę wszelkich istotnych rodzajów ryzyka, jakie dla Unii lub jej państw członkowskich stwarzają, bezpośrednio lub pośrednio, CDPW ze Zjednoczonego Królestwa. W uzgodnieniach o współpracy należy zatem określić mechanizm wymiany informacji między ESMA, właściwymi organami państw członkowskich, w których CDPW ma oddział lub świadczy usługi CDPW ("przyjmujące państwo członkowskie"), i Bankiem Anglii, w tym dostęp do wszystkich informacji dotyczących CDPW ze Zjednoczonego Królestwa, o które wystąpił ESMA, a w szczególności dostęp do informacji, o które wystąpił właściwy organ z przyjmującego państwa członkowskiego w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do okresowych sprawozdań na temat działalności CDPW ze Zjednoczonego Królestwa w przyjmującym państwie członkowskim, a także mechanizm przekazywania informacji na temat tożsamości emitentów i uczestników systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez CDPW ze Zjednoczonego Królestwa lub wszelkich innych istotnych informacji dotyczących działalności CDPW ze Zjednoczonego Królestwa w przyjmującym państwie członkowskim, jak również mechanizm szybkiego powiadamiania ESMA o wszelkich zmianach sytuacji CDPW ze Zjednoczonego Królestwa, które mogłyby mieć wpływ na politykę pieniężną w Unii, oraz o wszelkich zmianach w ramach prawnych lub nadzorczych mających zastosowanie do CDPW ze Zjednoczonego Królestwa, mechanizm szybkiego powiadamiania ESMA, w przypadku gdy Bank Anglii uzna, że nadzorowany przez niego CDPW narusza warunki udzielonego mu zezwolenia lub inne mające do niego zastosowanie przepisy, oraz procedury dotyczące koordynacji działań nadzorczych, w tym, w stosownych przypadkach, kontroli na miejscu.

(13) Komisja, we współpracy z ESMA, będzie monitorować wszelkie zmiany wprowadzone w ramach prawnych i nadzorczych mające wpływ na CDPW ze Zjednoczonego Królestwa, rozwój sytuacji rynkowej, jak również skuteczność współpracy w zakresie nadzoru, w tym szybką wymianę informacji między ESMA a Bankiem Anglii. Komisja może dokonać w dowolnym momencie przeglądu, jeżeli rozwój sytuacji powoduje konieczność przeprowadzenia przez Komisję ponownej oceny równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją, w tym w przypadku gdy postanowienia uzgodnień o współpracy zawartych między ESMA a Bankiem Anglii nie są przestrzegane lub uniemożliwiają skuteczną ocenę ryzyka, jakie dla Unii lub jej państw członkowskich stwarzają CDPW ze Zjednoczonego Królestwa.

(14) W świetle niepewności co do przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią, jak również potencjalnego wpływu tej niepewności na stabilność finansową Unii i jej państw członkowskich oraz integralność jednolitego rynku niniejsza decyzja powinna wygasnąć w dniu 30 marca 2021 r. Ocena zawarta w niniejszej decyzji nie przesądza zatem o jakiejkolwiek przyszłej ocenie ram prawnych i nadzorczych Zjednoczonego Królestwa mających zastosowanie do CDPW i jako taka nie powinna być przywoływana do celów wykraczających poza zakres niniejszej decyzji.

(15) Niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym i powinna być stosowana dopiero od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, chyba że umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem wejdzie w życie przed tym dniem lub wydłużono dwuletni okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów art. 25 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 ramy prawne i nadzorcze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na które składają się ustawa o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) oraz ustawa o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018), mające zastosowanie do centralnych depozytów papierów wartościowych, które mają siedzibę i uzyskały już zezwolenie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uznaje się za równoważne z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejszej decyzji nie stosuje się jednak w którymkolwiek z następujących przypadków:

a) umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej weszła w życie przed tym dniem;
b) podjęto decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wygasa w dniu 30 marca 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.
2 COM(2018) 880 final.