Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.92.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 marca 2012 r.

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

(2012/C 92/03)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2012 r.)

Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że środek pomocy opisany poniżej nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG:

Data przyjęcia decyzji: 12 października 2011 r.

Numer sprawy: 68123

Numer decyzji: 311/11/COL

Państwo EFTA: Norwegia

Region: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold i Østfold

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta): Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Podstawa prawna: Podstawą prawną wypłaty środków przez Ministerstwo Edukacji na rzecz NDLA jest rezolucja w sprawie budżetu państwa, przyjęta przez parlament norweski (Stortinget) w 2006 r. w związku z przekazaniem kompetencji w zakresie zatwierdzania wniosków o dotacje Ministerstwu Edukacji. Podstawą prawną dotacji wypłacanych na rzecz NDLA przez gminy są rezolucje budżetowe uczestniczących gmin

Cel pomocy: Edukacja publiczna

Budżet: 147,9 mln NOK (2007-2010)

Sektory gospodarki: Opracowanie materiałów dydaktycznych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Inne informacje: -

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.